HRVATSKI RAČUNOVODSTVENI SUSTAV HSFI, MRS, MSFI I TUMAČENJA - Naruči svoju knjigu

HRVATSKI RAČUNOVODSTVENI SUSTAV HSFI, MRS, MSFI I TUMAČENJA

VIII. Izdanje, službeni i pročišćeni tekstovi za Hrvatsku
Autor: dr. sc. Tamara Cirkveni Filipović
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2020
Broj stranica: 1250
Uvez: Meki

336,00 kn

Najnoviji hrvatski standardi financijskog izvještavanja namijenjeni računovođama, revizorima i poreznim savjetnicima te studentima računovodstvenog usmjerenja

SKU: ddd37a154810 Kategorija: Oznaka:

Opis

O knjizi:

Prvi korak u određivanju prirode nastaloga poslovnog događaja i njegova računovodstvenog obuhvaćanja jest poznavanje računovodstvenih standarda te način na koji su oni definirali knjigovodstveno priznavanje radi financijskog izvješćivanja. U ovoj su knjizi dani pročišćeni tekstovi izmijenjenih i dopunjenih Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) i izmijenjenih i dopunjenih Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (dalje: HSFI) koji su trenutačno u primjeni (u 2020. godini).

Od zadnjeg izdanja protekle su četiri godine i zbog nastalih promjena bilo je potrebno objaviti tekstove računovodstvenih standarda kako bismo imali aktualno stanje za primjenu u praksi. Knjiga je namijenjena računovođama, revizorima i poreznim savjetnicima te studentima računovodstvenog usmjerenja.

Iz sadržaja:

Predgovor VIII. izdanju ………………………………………………………………………………….. III

I. HRVATSKI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Odluka o objavljivanju hrvatskih standarda financijskog izvještavanja………………………………………………………………………………….1

Okvir za primjenu hrvatskih standarda financijskog izvještavanja………………………3

HSFI 1 Financijski izvještaji…………………………………………………………………………11

HSFI 2 Konsolidirani financijski izvještaji……………………………………………………16

HSFI 3 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške……………………………………………..33

HSFI 4 Događaji nakon datuma bilance……………………………………………………….40

HSFI 5 Dugotrajna nematerijalna imovina…………………………………………………..43

HSFI 6 Dugotrajna materijalna imovina ………………………………………………………51

HSFI 7 Ulaganja u nekretnine………………………………………………………………………60

HSFI 8 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja………………………………………………………………………64

HSFI 9 Financijska imovina …………………………………………………………………………71

HSFI 10 Zalihe ………………………………………………………………………………………………78

HSFI 11 Potraživanja……………………………………………………………………………………..84

HSFI 12 Kapital……………………………………………………………………………………………..90

HSFI 13 Obveze …………………………………………………………………………………………….95

HSFI 14 Vremenska razgraničenja …………………………………………………………………99

HSFI 15 Prihodi…………………………………………………………………………………………..104

HSFI 16 Rashodi………………………………………………………………………………………….110

HSFI 17 Poljoprivreda………………………………………………………………………………….115

Pojmovnik………………………………………………………………………………………………………118

II. MEĐUNARODNI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Uredba Komisije (EZ) br. 1126/2008 od 3. studenoga 2008……………………………133

Uredba Komisije (EZ) br. 1126/2008 od 3. studenoga 2008……………………………135

1. Međunarodni računovodstveni standard MRS 1 Prezentiranje financijskih izvještaja …………………………………………138

MRS 2 Zalihe ……………………………………………………………………………………….173

MRS 7 Izvještaj o novčanim tokovima ( 1 )…………………………………………..181

MRS 8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške ………………………………………….194

MRS 10 Događaji nakon izvještajnog razdoblja ……………………………………..206

MRS 12 Porez na dobit…………………………………………………………………………..212

MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema ……………………………………………..247

MRS 19 Primanja zaposlenika ……………………………………………………………….266

MRS 20 Računovodstvo državnih potpora i objavljivanje državne pomoći………………………………………………….306

MRS 21 Učinci promjena tečaja stranih valuta……………………………………….313

MRS 23 Troškovi posudbe …………………………………………………………………….327

MRS 24 Objavljivanje povezanih osoba …………………………………………………333

MRS 26 Računovodstvo i izvješćivanje o mirovinskim planovima…………………………………………………………341

MRS 27 Nekonsolidirani financijski izvještaji ……………………………………….349

MRS 28 Udjeli u pridruženim subjektima i zajedničkim pothvatima …………………………………………………………356

MRS 29 Financijsko izvještavanje u hiperinflacijskim gospodarstvima ………………………………………….369

MRS 32 Financijski instrumenti: prezentiranje ………………………………………376

MRS 33 Zarada po dionici……………………………………………………………………..411

MRS 34 Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine……………….431

MRS 36 Umanjenje imovine…………………………………………………………………..446

MRS 37 Rezerviranja, nepredviđene obveze i nepredviđena imovina…………………………………………………………….486

MRS 38 Nematerijalna imovina……………………………………………………………..501

MRS 39 Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje ………………………..530

MRS 40 Ulaganja u nekretnine ………………………………………………………………562

MRS 41 Poljoprivreda…………………………………………………………………………….578

2. Međunarodni standard financijskog izvještavanja MSFI 1 Prva primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja ………………………………………………………..589

MSFI 2 Plaćanje temeljeno na dionicama………………………………………………625

MSFI 3 Poslovna spajanja …………………………………………………………………….661

MSFI 4 Ugovori o osiguranju ………………………………………………………………..703

MSFI 5 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja ………………………………………………………………737

MSFI 6 Istraživanje i procjena mineralnih resursa…………………………………752

MSFI 7 Financijski instrumenti: objavljivanje ……………………………………….757

MSFI 8 Poslovni segmenti …………………………………………………………………….809

MSFI 9 Financijski instrumenti ……………………………………………………………820

MSFI 10 Konsolidirani financijski izvještaji ……………………………………………967

MSFI 11 Zajednički poslovi ………………………………………………………………….1013

MSFI 12 Objavljivanje udjela u drugim subjektima ………………………………1032

MSFI 13 Mjerenje fer vrijednosti ………………………………………………………….1050

MSFI 15 Prihodi na temelju ugovora s kupcima …………………………………..1088

MSFI 16 Najmovi …………………………………………………………………………………1137

3. Tumačenja Odbora za tumačenja međunaodnih standarda financijskog izvještavanja (IFRIC) IFRIC tumačenje 1 Promjene u troškovima demontaže, uklanjanja, obnavljanja i sličnih obveza………………..1172

IFRIC tumačenje 2 Udjeli članova u zadružnim subjektima i slični instrumenti……………………………………………….1176

IFRIC tumačenje 4 Utvrđivanje sadrži li sporazum najam ………………….1185

IFRIC tumačenje 5 Udjeli u fondovima za stavljanje izvan pogona, uklanjanje, obnavljanje i sanaciju okoliša ……………..1190

IFRIC tumačenje 6 Obveze koje proizlaze iz sudjelovanja na specifičnim tržištima – otpad električne i elektroničke opreme …………………………………………..1194

IFRIC tumačenje 7 Primjena prepravljanja prema MRS 29 – Financijsko izvještavanje u hiperinflacijskim gospodarstvima……………………..1196

IFRIC tumačenje 10 Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine i umanjenje imovine…………………….1198

IFRIC tumačenje 12 Sporazumi o koncesiji za usluge ………………………….1200

IFRIC tumačenje 14 MRS 19 – Ograničenja povezana s imovinom planova definiranih primanja, zahtjevi za minimalno financiranje i njihova interakcija …..1208

IFRIC tumačenje 16 Zaštita neto ulaganja u inozemno poslovanje ………1214

IFRIC tumačenje 17 Raspodjela nenovčane imovine vlasnicima ………….1225

IFRIC Tumačenje 19 Zatvaranje financijskih obveza glavničkim instrumentima …………………………………………………….1229

IFRIC Tumačenje 20 Troškovi uklanjanja otkrivke u proizvodnoj fazi površinskoj kopa ……………………1232

IFRIC Tumačenje 21 Pristojbe ( *8 ) ……………………………………………………..1235

IFRIC Tumačenje 22 Transakcije u stranoj valuti i predujam ………………..1238

IFRIC Tumačenje 23 Nesigurnost u pogledu tretmana poreza na dobit …………………………………….1241

SIC Tumačenje 7 Uvođenje eura………………………………………………………1246

SIC Tumačenje 10 Državna pomoć – bez određene povezanosti s poslovnim aktivnostima …………………1248

SIC Tumačenje 15 Poslovni najmovi – poticaji…………………………………..1249

SIC Tumačenje 25 Porez na dobit – promjene u poreznom tretmanu subjekta ili njegovih dioničara ………………1250

SIC Tumačenje 27 Procjena sadržaja transakcija koje uključuju pravni oblik najma ………………………..1252

SIC Tumačenje 29 Sporazumi o koncesiji usluga: objavljivanje ………….1256

SIC Tumačenje 32 Nematerijalna imovina – troškovi web stranica …….1259

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka