ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA - Naruči svoju knjigu

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Načela - postupci - slučajevi, 5. izdanje
Autor: Mamić Sačer, Ivana; Žager, Katarina; Žager, Lajoš; Ježovita, Ana; Sever Mališ, Sanja
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2021
Broj stranica: 534
Uvez: Meki

46,45 

Knjiga obuhvaća temeljna znanja o financijskim izvještajima i analizi financijskih izvještaja

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

Opis

O knjizi:

Ovo je peto izdanje knjige koje je nepromijenjeno u odnosu na prethodno četvrto izdanje. Uz slike, tablice i priloge, ona sadrži i slijed računovodstvene analize, odnosno izvještavanja. Ovaj izuzetno praktičan i koristan priručnik daje sistematičan pregled ključnih pojmova kao što su upravljanje poslovanjem poduzeća u tržišnom krugu, računovodstveni procesi i izvještaji, računovodstvene politike te njihove primjene, kao i revizija.

Sistematično je prikazana primjena temeljnih instrumenata i postupaka analize izvještaja i njihova primjena na nekoliko slučajeva. Na kraju su uspoređeni financijski i nefinancijski pokazatelji u funkciji ostvarivanja dobrog poslovanja. Upravo stoga, priručnik je namijenjen financijskim i računovodstvenim stručnjacima.

 

Iz recenzije:

Metodičko-didaktičku i znanstvenu vrijednost knjige autorica dr. sc. Marijane Češi i dr. sc. Đurđice Ivančić u skladu sa znanstvenim spoznajama, stručnim iskustvom te potrebom za uključivanjem novina u hrvatski sustav odgoja i obrazovanja daje sustavan pregled bitnoga dijela istraživanja i primjera dobre prakse koja je nužno potrebna odgojno-obrazovnim stručnjacima koji s njima nisu dovoljno upoznati, što se posebno odnosi na inkluzivno obrazovanje i nastavu hrvatskoga jezika. U tomu je smislu ovo znanstveno referentno djelo. Na temelju znanstvenih obilježja ona će moći u hrvatskomu školstvu olakšati prihvaćanja pristupa u kojima pojedini učenici trebali razvijati svoje jezične sposobnosti prema vlastitim razvojnim mogućnostima, koje su tek dijelom opće. Stručnu vrijednost ovomu priručniku daju smjernice za praćenje, procjenu i podršku u nastavi, a posebno nove strategije, kao i inkluziju, te primjeri, objašnjenja i dodatci. Knjiga će biti važan, nezaobilazan tekst u promišljanjima o učinkovitijim pristupima poučavanju, ali i učenju.

prof. dr. sc. Zrinka Jelaska, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Iz sadržaja:

PRVO POGLAVLJE

TEMELJNI INSTRUMENTI I POSTUPCI ANALIZE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Računovodstvene informacije kao podrška poslovnom upravljanju 2

Pojam i značenje analize financijskih izvještaja 36

Analiza financijskih izvještaja kao sastavni dio poslovne analize 40

Pokazatelji analize financijskih izvještaja 43

Povezanost analize financijskih izvještaja i korporativnog upravljanja 76

DRUGO POGLAVLJE

TEMELJNA ZNANJA O RAČUNOVODSTVU I FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA

Pojam i osnovna obilježja računovodstva 84

Računovodstveni proces 88

Pojam i vrste financijskih izvještaja 91

Bilanca – izvještaj o financijskom položaju 93

Račun dobiti i gubitka – izvještaj o uspješnosti poslovanja 109

Izvještaj o novčanim tokovima 124

Izvještaj o promjenama kapitala 131

Bilješke uz financijske izvještaje 133

Primjer sastavljanja financijskih izvještaja 134

Godišnje izvješće 140

TREĆE POGLAVLJE

RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I KVALITETA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Pojam i značaj računovodstvenih politika 148

Povezanost upravljanja, informacija i računovodstvenih politika 151

Računovodstvena načela i standardi kao ishodište računovodstvenih politika 154

Procjena kao temeljno pitanje računovodstvenih politika 164

Utjecaj računovodstvenih politika na kvalitetu financijskih izvještaja 169

Utjecaj računovodstvenih politika na području dugotrajne imovine i amortizacije 172

Utjecaj računovodstvenih politika na području zaliha 176

Utjecaj računovodstvenih politika na području rezerviranja 186

Utjecaj računovodstvenih politika na području priznavanja prihoda i otpisa potraživanja 192

Računovodstvene politike na ostalim područjima primjene 200

Promjene računovodstvenih politika i računovodstvenih procjena 201

Računovodstvene politike i financijsko izvještavanje u pojedinim zemljama 207

ČETVRTO POGLAVLJE

REVIZIJA KAO PRETPOSTAVKA KVALITETE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Ciljevi financijskog izvještavanja i kvaliteta financijskih izvještaja 224

Revizija kao pretpostavka realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja 227

Uloga analitičkih postupaka u reviziji 244

Revizorovo razmatranje vremenske neograničenosti poslovanja 254

Financijski pokazatelji u funkciji interne revizije 259

Povezanost revizije s računovodstvom i analizom financijskih izvještaja 263

PETO POGLAVLJE

PRIMJENA INSTRUMENATA I POSTUPAKA ANALIZE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Klasifikacija temeljnih instrumenata i postupaka analize financijskih izvještaja 268

Primjer horizontalne i vertikalne analize u stabilnim uvjetima 269

Primjer horizontalne i vertikalne analize u uvjetima inflacije 278

Primjena financijskih pokazatelja u analizi financijskih izvještaja 284

Primjer analize financijskih izvještaja poduzeća iz djelatnosti trgovine 323

Specifičnosti financijskih pokazatelja za analizu financijskih izvještaja banke 349

Specifičnosti financijskih pokazatelja za analizu osiguravajućih društava 371

ŠESTO POGLAVLJE

POVEZANOST FINANCIJSKIH I NEFINANCIJSKIH POKAZATELJA U FUNKCIJI OSTVARIVANJA KVALITETE POSLOVANJA

Temeljne odrednice procesa strateškog upravljanja 380

Strateški orijentirano poduzeće 385

Model uravnoteženih ciljeva 395

Nefinancijski pokazatelji u modelu uravnoteženih ciljeva 404

Povezanost financijskih i nefinancijskih pokazatelja 420

Inovativne mjere performansi poduzeća 423

SEDMO POGLAVLJE

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA KAO INTEGRALNI DIO POSLOVNE ANALIZE – PRIMJER

Organizacijski aspekti poslovanja poduzeća 436

Analiza eksterne i interne okoline poduzeća 436

Misija i opći ciljevi 440

Model uravnoteženih ciljeva 442

Ocjena učinkovitosti poslovanja poduzeća XY 445

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka