DIJETE U SVIJETU IGRE - Naruči svoju knjigu

DIJETE U SVIJETU IGRE

Teorijska polazišta i odgojno-obrazovna praksa
Autor: Goran Lj.; Marić Lj.; Mendeš, B.
Područje: Odgoj i obrazovanje
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2020
Broj stranica: 226

23,89 

Knjiga namijenjena odgojiteljima djece rane i predškolske dobi služi kao vodič za poticanje djeteta na igru kao dio dječjeg spontanog izražavanja i stvaranja. Korisna je i studentima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te roditeljima. Može poslužiti kao vodič istraživačima slične tematike.

Opis

O knjizi:

Knjiga se temelji na spretnom povezivanju teorijskih spoznaja koje se odnose na razumijevanje, poticanje i obogaćivanje dječje igre kao razvojne potrebe svakog djeteta i primjera iz prakse koji su rezultat dugogodišnjeg interesa autora. Posvećena je razumijevanju, poticanju i bogaćenju igre djeteta rane i predškolske dobi. Rezultat je višegodišnjih teorijskih i praktičnih iskustava autora vezanih za šire razmatranje fenomena igre djeteta rane i predškolske dobi.

U prvom dijelu knjige izlaže teorija shvaćanja igre kao potreba i pravo svakoga djeteta. Objašnjava se važnost poticajnog okruženja za igru te postupci i uloge odgojitelja u dječjoj igri. Drugi dio posvećen je brojalicama, pokretnim igrama, igrama s pjevanjem te malim glazbenim dramatizacijama. Namjera autora je da se knjiga usvoji kao vodič za razumijevanje i poticanje djeteta rane i predškolske dobi.

Iz recenzije:

-Po­seb­na vri­jed­nost djela s gla­zbe­no-pe­da­go­škog as­pek­ta jesu teo­rij­ska ob­ra­zlo­že­nja igara uz bro­ja­li­ce i pje­sme te mo­guć­nost nji­ho­ve prak­tič­ne pri­mje­ne u prak­si ranog i pre­dš­kol­skog od­go­ja. Ta­ko­đer su po­nu­đe­ne i ob­ja­šnje­ne po­kret­ne igre te male gla­zbe­ne dra­ma­ti­za­ci­je. – prof. dr. sc. Snje­ža­na Do­bro­ta

-Djelo bi tre­ba­lo biti ne­zao­bi­la­zan pri­ruč­nik za usa­vr­ša­va­nje prak­ti­ča­ra raz­li­či­tih pro­fi­la koji dje­lu­ju ne samo u pre­dš­kol­skim us­ta­no­va­ma već i dru­gim in­sti­tu­ci­ja­ma koje iz­vo­de pro­gra­me od­go­ja i ob­ra­zo­va­nja (os­nov­nim ško­la­ma, knji­žni­ca­ma, so­ci­jal­nim, kul­tur­nim us­ta­no­va­ma i ud­ru­ga­ma gra­đa­na). – prof. dr. sc. Anka Jur­če­vić Lo­zan­čić

Iz sadržaja:

I. IGRA – BIT DJETINJSTVA……………………………………………………. 11

Igra – razvojna potreba djeteta……………………………………………………… 13

Pogled na djetinjstvo………………………………………………………………………. 13

Igra – povijesni osvrt………………………………………………………………………. 15

Temeljna obilježja igre…………………………………………………………………. 16

Teoriiski okviri……………………………………………………………………………….. 18

Igra – pravo svakoga djeteta……………………………………………………………. 19

Činitelji koji određuju dječju igru………………………………………………….. 20

Klasifikacija dječje igre……………………………………………………………….23

Igra u dječjem vrtiću………………………………………………………………………..27

Igra-sastavnica kurikuluma……………………………………………………………….27

Poticajno okruženje za dječju igru………………………………………………………32

Uloge i postupci odgojitelja u dječjoj igri……………………………………………..33

Igra i pedagoški pluralizam………………………………………………………………..34

II. MI SMO DJECA VESLA, RADI BI SE IGRALA…………………………………37

Dijete se igra i stvara………………………………………………………………………….39

Brojalicom započinjemo igre……………………………………………………………… 43

Jedan, dva, tri, igraj! (notni zapisi)………………………………………………………46

Pokretne igre……………………………………………………………………………………..61

Temeljna obilježja pokretnih igara:………………………………………………………..61

Opća razmatranja

Povijesni pregled

Motoričke kompetencije djeteta rane i predškolske dobi

Mogućnost utjecaja na cjelovit razvoj djeteta

Temelj pokretnih igara

Podjela pokretnih ogara

Pokretna igra i kurikulum

Odabir pokretne igre, priprema i okupljanje djece

Tijek pokretne igre

Uloge i postupci odgojitelj

Dijete u svijetu igre

Igrajmo se………………………………………………………………………………………… 71

Pokretne igre s elementima hodanja i trčanja…………………………………….. 71

Pokretne igre s elementima skakanja………………………………………………… 85

Pokretne igre s elementima penjanja, puzanja i provlačenja………………… 89

Pokretne igre s elementima bacanja, hvatanja i gađanja……………………… 94

Pokretne igre s elementima kotrljanja i kolutanja………………………………. 99

Igre s pjevauj ni…………………………………………………………………………………. 101

Temeljna obilježja igara s pjevanjem……………………………………………………… 101

Opća razmatranja 101

Povijesni pregled………………………………………………………………………………………………………. 102

Glazbene kompetencije djeteta rane i predškolske dobi…………………………………………. 103

Mogućnosti utjecaja na cjelovit razvoj djeteta…………………………………………………………. 106

Jedinstvo glazbenog i motoričkog izraza djeteta u igrama s pjevanjem………………….. 107

Podjela igara s pjevanjem…………………………………………………………………………………………. 108

Igra s pjevanjem i kurikulum…………………………………………………………………………………… 112

Odabir igre s pjevanjem, priprema i okupljanje djece…………………………………………….. 112

Postupak usvajanja pjesme……………………………………………………………………………………….. 113

Tijek igre s pjevanjem……………………………………………………………………………………………… 115

Uloge i postupci odgojitelja……………………………………………………………………………………… 115

Igrajmo se. (notni zapisi!……………………………………………………………………… 116

Zabavljalice……………………………………………………………………………………….. 117

Igre s pjevanjem u kolu……………………………………………………………………….. 125

Igre s pjevanjem u krugu………………………………………………………………………. 150

Igre s pjevanjem u otvorenu kolu, redu, koloni………………………………………….. 156

Igre s pjevanjem slobodnih oblika………………………………………………………….. 166

Igre s pjevanjem mješovitih oblika…………………………………………………………. 174

Male glazbene dramatizacije………………………………………………………………….. 18

Temeljna obilježja malih glazbenih dramatizacija……………………………………….. 189

Igrajmo se i stvarajmo… (notni zapisi)……………………………………………………… 192

Riječ-dvije na kraju……………………………………………………………………………………. 203

Popis glazbenih igara…………………………………………………………………………………. 205

Kazalo imena…………………………………………………………………………………………… 211

Literatura……………………………………………………………………………………………….. 215

Dodatne informacije

Autor

, ,

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka

PREMA SUVREMENOM DJEČJEM VRTIĆU

Pedagoška kretanja i promjene u sustavu ranog i predškolskog odgoja u Hrvatskoj

Mendeš, Branimir

Nema na zalihi

ZNANOST I UMJETNOST ODGOJA

Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgojitelje

Buljan Flander, Gordana i suradnici: