Akcija!
E-NABAVA I UGOVORI O JAVNOJ NABAVI - Naruči svoju knjigu

E-NABAVA I UGOVORI O JAVNOJ NABAVI

ZJN 2016 s pojmovnim kazalom
Autor: Bačurin, Nikolina; Jelinović, Vedran; Loboja, Ante; Palčić, Ivan; Pranjić, Ivica; Turuk, Zoran
Područje: Pravo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 348
Uvez: Meki

39,82 

U nastojanju da se sudionicima javne nabave olakša primjena, sadržani su radovi koji obrađuju trenutno aktualne teme. Sadržaj je potkrijepljen relevantnom upravnom i sudskom praksom, oglednim primjerima i preporukama za postupanje.

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

Opis

O knjizi:

Iz predgovora:

Zakonodavni sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj kompletiran je zaključno s 1.1.2018. godine. Od toga datuma su u punoj primjeni Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, te Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Nar. nov., br. 101/17). Navedeni pravilnici teme se o kojima prvo pišemo u ovom priručniku, sve uz prikaz praktične primjene novih modula u sustavu Elektroničkog oglasnika javne nabave RH. Kao elektronički proces vodi se i dinamički sustav nabave; jedan od još neprepoznatih instituta javne nabave od strane naručitelja u RH. Riječ je o tehnici nabave koja se može koristiti za nabavu uobičajenih predmeta nabave koji su općedostupni na tržištu.

Uz prikaz faza dinamičkog sustava nabave kroz dijagrame, autori na temelju vlastitih iskustava ukazuju na njegove prednosti i izazove s kojima se naručitelji mogu susresti prilikom njegove uspostave i provedbe. Postupak pregleda i ocjene ponuda je faza postupka javne nabave u odnosu na koju se izjavljuje najviše žalbi. Budući da je veliki broj žalbenih navoda usmjeren na (ne)zakonito traženje pojašnjenja i upotpunjavanja odnosno ažuriranih popratnih dokumenata, prilikom obrade ove teme se poseban osvrt stavlja na korištenje upravo tih instituta.

U radu se dodatno skreće pažnja i na okolnost da će se počevši od 18.4.2018. ESPD obrazac dostavljati isključivo u elektroničkom obliku. U javnonabavnoj praksi primjetan je porast pitanja i nejasnoća u vezi s nastankom ugovora i okvirnih sporazuma, njihovim izvršenjem, te dopuštenim odnosno nedopuštenim izmjenama koje zahtijevaju raskid ugovora i provedbu novog postupka javne nabave.

Ovim temama se bavimo u završnom autorskom dijelu knjige. Za potrebe izrade radova sadržanih u ovoj knjizi obrađen je veliki broj odluka Državne komisije i Suda Europske unije. Na temelju istih, kao i na osobnim iskustvima autora, u radovima se daju i preporuke za praktično postupanje. Ipak, napominjemo kako su stavovi i mišljenja iznesena u ovoj knjizi osobna stajališta autora i ne predstavljaju mišljenje institucija i pravnih osoba u kojima su zaposleni. Priručnik sadrži i cjelovit urednički pročišćeni tekst Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16) s abecednim kazalom pojmova kao i ogledne primjere zahtjeva upućenih ponuditeljima u postupku pregleda i ocjene ponuda.

Urednici

Iz sadržaja:

NOVI PRAVILNICI U PODRUČJU JAVNE NABAVE I PRIMJENA

ELEKTRONIČKOG OGLASNIKA JAVNE NABAVE RH U PRAKSI (Ivan Palčić) 15

 1. Uvod 15
 2. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi 18

2.1. Plan nabave – općenito 19

2.2. Plan nabave u EOJN-u 19

2.3. Registar ugovora – općenito 24

2.4. Registar ugovora u EOJN-u 26

2.5. Analiza tržišta 29

2.6. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 29

2.7. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u EOJN-u 30

 1. Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi 35

3.1. Pravilnik o e-žalbi – općenito 35

3.2. Pravilnik o e-žalbi u EOJN-u 36

3.2.1. Sažeci žalbenih navoda 39

 1. Umjesto zaključka 45

DINAMIČKI SUSTAV NABAVE (Nikolina Bačurin, Zoran Tur PREGLED I OCJENA PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVE (Ivica Pranjić, Ante Loboja) 61

 1. Početak postupka pregleda i ocjene ponuda 61
 2. Ponuda 62

2.1. Ponudbeni list 63

2.2. Troškovnik 63

2.3. ESPD obrazac 66

2.3.1. Iznimke od obveze prilaganja ESPD-a u ponudi 67

2.3.2. Format ESPD obrasca (prijelazno razdoblje do 18.4.2018. i nakon toga) 69

2.4. Jamstvo za ozbiljnost ponude 75

 1. Način provedbe postupka pregleda i ocjene ponuda 79
 2. Komunikacija tijekom postupka pregleda i ocjene ponuda 80
 3. Provjera informacija tijekom postupka pregleda i ocjene ponuda 85
 4. Pojašnjenje i upotpunjavanje informacija i dokumentacije 85
 5. Usporedba ponuda i računska provjera ispravnosti ponude 91
 6. Nepravilna, neprikladna i neprihvatljiva ponuda, te rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odabir 92
 1. Izuzetno niska ponuda 94
 2. Dostava ažuriranih popratnih dokumenata 99
 3. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 102
 4. Ogledni primjeri iz prakse naručitelja 104

12.1. Zahtjev za prihvat ispravka računske pogreške 104

12.2. Zahtjev za pojašnjenje izuzetno niske ponude 105

12.3. Zahtjev za pojašnjenje i upotpunjavanje ponude 107

12.4. Zahtjev za pojašnjenje jamstva za ozbiljnost ponude 111

SKLAPANJE I IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (Vedran Jelinović) 113

 1. Nastanak ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma 113

1.1. Dostava odluke o odabiru 113

1.2. Sklapanje ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma 115

1.3. Objava obavijesti o sklopljenom ugovoru o javnoj nabavi i okvirnom sporazumu 116

1.4. Izvješće o postupku javne nabave 117

 1. Izvršenje ugovora o javnoj nabavi 117

2.1. Upravljanje ugovorima 118

2.1.1. Upravljanje isporukom 118

2.1.2. Upravljanje odnosima 121

Sadržaj

2.1.3. Administracija ugovora 121

 1. Uvod u mogućnosti izmjene ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma uz pregled prakse Suda EU 122
 1. Izmjene ugovora i okvirnog sporazuma tijekom trajanja prema ZJN 2016 126

4.1. Dopuštene izmjene 127

4.1.1. Izmjene predviđene u dokumentaciji o nabavi na jasan, precizan

i nedvosmislen način 127

4.1.2. Dodatni radovi, robe ili usluge 129

4.1.3. Nepredvidive okolnosti 130

4.1.4. Zamjena prvotnog ugovaratelja 133

4.1.5. Neznatne izmjene vrijednosti ugovora („de minimis“ pragovi) 134

4.1.6. Druge dopuštene izmjene 135

4.2. Značajne izmjene – mora se provesti postupak javne nabave 136

4.2.1. Novi uvjeti 136

4.2.2. Izmjena ekonomske ravnoteže ugovora u korist ugovaratelja 137

4.2.3. Značajno povećanje opsega ugovora 138

4.2.4. Promjena ugovaratelja 139

4.3. Promjena i/ili uvođenje novih podugovaratelja 140

4.4. Preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno

dan u podugovor od strane glavnog ugovaratelja 140

4.5. Do kada se mogu mijenjati ugovor o javnoj nabavi i okvirni sporazum? 140

4.6. U kojem obliku se sklapaju izmjene ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma? 141

 1. Raskid ugovora o javnoj nabavi 142

5.1. Raskid ugovora prema ZJN 2016 143

5.2. Raskid ugovora prema ZOO-u 145

5.2.1. Raskid ugovora na temelju stranačke volje 145

5.2.2. Raskid ugovora na temelju zakona 146

5.3. Učinak raskida 149

 1. Rješavanje sporova i mjerodavno pravo 150
 2. Posljedice sklapanja nezakonitih izmjena ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma 151

7.1. Žalba u slučaju nezakonitih izmjena 151

7.2. Prekršajna odgovornost 153

Sadržaj

ZAKON O JAVNOJ NABAVI 155

DIO PRVI OSNOVNE ODREDBE 155

GLAVA I. Opće odredbe (čl. 1. – 28.) 155

POGLAVLJE 1. Predmet, pravni akti Europske Unije, pojmovi i načela

DIO DRUGI SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA JAVNE NARUČITELJE 184

GLAVA I. Postupci javne nabave (čl. 85. – 145.) 184

POGLAVLJE 1. Vrste, odabir i početak postupaka javne nabave 184

POGLAVLJE 2. Otvoreni postupak 185

POGLAVLJE 3. Ograničeni postupak 185

POGLAVLJE 4. Natjecateljski postupak uz pregovore 186

POGLAVLJE 5. Natjecateljski dijalog 188

POGLAVLJE 6. Partnerstvo za inovacije 190

POGLAVLJE 7. Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje 192

POGLAVLJE 8. Smanjenje broja sposobnih natjecatelja, ponuda i rješenja 195

ODJELJAK A Smanjenje broja sposobnih natjecatelja 195

ODJELJAK B Poziv odabranim natjecateljima 196

ODJELJAK C Smanjenje broja ponuda i rješenja 196

GLAVA II. Tehnike i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu (čl. 146. – 196.) 196

POGLAVLJE 1. Okvirni sporazum 196

POGLAVLJE 2. Dinamički sustav nabave 199

POGLAVLJE 3. Elektronička dražba 201

POGLAVLJE 4. Elektronički katalog 203

POGLAVLJE 5. Aktivnosti središnje nabave i središnja tijela za nabavu 204

POGLAVLJE 6. Povremena zajednička nabava 205

POGLAVLJE 7. Nabave koje uključuju javne naručitelje iz različitih država članica 205

GLAVA III. Provedba postupka (čl. 197. – 322.) 207

POGLAVLJE 1. Stručno povjerenstvo za javnu nabavu 207

POGLAVLJE 2. Priprema 207

ODJELJAK A Istraživanje tržišta 207

ODJELJAK B Dokumentacija o nabavi 208

ODJELJAK C Određivanje predmeta nabave i podjela predmeta na grupe 209

ODJELJAK D Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije 210

Pododjeljak 1. – Opis predmeta nabave 210

Pododjeljak 2. – Tehničke specifikacije 210

Pododjeljak 3. – Oznake 212

Pododjeljak 4. – Izvješća o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja 213

ODJELJAK E Jamstva 213

ODJELJAK F Uvjeti za izvršenje ugovora 215

ODJELJAK G Podugovaranje 215

ODJELJAK H Određivanje rokova 217

POGLAVLJE 3. Objavljivanje i transparentnost 220

POGLAVLJE 4. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta 223

Sadržaj

ODJELJAK A Osnove za isključenje gospodarskog subjekta 223

ODJELJAK B Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) 226

ODJELJAK C Dokazivanje kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta 228

Pododjeljak 1. – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi 228

Pododjeljak 2. – Načini dokazivanja 230

Pododjeljak 3. – Internetsko spremište potvrda (e-Certis) 232

Pododjeljak 4. – Norme osiguranja kvalitete i norme upravljanja okolišem 233

Pododjeljak 5. – Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata 233

Pododjeljak 6. – Službeni popisi odobrenih gospodarskih subjekata i

potvrđivanje od nadležnih tijela 234

POGLAVLJE 5. Ponuda 235

ODJELJAK A Odredbe o ponudi 235

ODJELJAK B Otvaranje ponuda 236

ODJELJAK C Kriteriji za odabir ponude 237

Pododjeljak 1. – Kriteriji za odabir ponude 237

Pododjeljak 2. – Trošak životnog vijeka 238

ODJELJAK D Izuzetno niske ponude 239

POGLAVLJE 6. Dodjela ugovora o javnoj nabavi 240

ODJELJAK A Postupak pregleda i ocjene 240

ODJELJAK B Razlozi za poništenje postupka javne nabave 242

ODJELJAK C Odluke javnog naručitelja 243

ODJELJAK D Rok mirovanja i pravni učinci odluka 245

ODJELJAK E Uvid u dokumentaciju postupka javne nabave 246

ODJELJAK F Završetak postupka javne nabave 247

POGLAVLJE 7. Ugovor o javnoj nabavi i okvirni sporazum 247

ODJELJAK A Sklapanje i izvršenje ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma 247

ODJELJAK B Izmjene ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma tijekom njegova trajanja 248

ODJELJAK C Raskid ugovora 250

GLAVA IV. Posebni režimi nabave (čl. 323. – 331.) 251

POGLAVLJE 1. Društvene i druge posebne usluge 251

POGLAVLJE 2. Pravila kojima se ureðuju projektni natječaji 252

GLAVA V. Izvještavanje i arhiviranje (čl. 332. – 334.) 254

POGLAVLJE 1. Izvješće o postupku javne nabave 254

POGLAVLJE 2. pohrana dokumentacije 255

DIO TREĆI SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

ZA SEKTORSKE NARUČITELJE 256

GLAVA I. Opće odredbe (čl. 335. – 355.) 256

POGLAVLJE 1. Područje primjene 256

POGLAVLJE 2. Nabava koja obuhvaća nekoliko djelatnosti 256

Sadržaj

Sadržaj

POGLAVLJE 3. Djelatnosti 257

POGLAVLJE 4. Obrana i sigurnost 260

ODJELJAK A Opća odredba 260

ODJELJAK B Nabava koja obuhvaća nekoliko djelatnosti i uključuje obrambene i sigurnosne značajke 260

POGLAVLJE 5. Posebni odnosi (suradnja, povezana društva i zajednički pothvati) 261

ODJELJAK A Dodjela ugovora povezanim društvima 261

ODJELJAK B Dodjela ugovora o zajedničkom pothvatu (joint venture) ili sektorskom naručitelju koji čini njegov sastavni dio 262

ODJELJAK C Djelatnosti izravno izložene tržišnom natjecanju i postupovne

odredbe koje se na njih odnose 262

GLAVA II. Postupci javne nabave (čl. 356. – 361.) 264

POGLAVLJE 1. Vrste i odabir postupka javne nabave 264

POGLAVLJE 2. Pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje 265

POGLAVLJE 3. Partnerstvo za inovacije 265

POGLAVLJE 4. Pregovarački postupak bez prethodne objave

poziva na nadmetanje 265

POGLAVLJE 5. Poziv odabranim natjecateljima 266

GLAVA III. Tehnike i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu (čl. 362. – 367.) 266

POGLAVLJE 1. Okvirni sporazum 266

POGLAVLJE 2. Dinamički sustav nabave 266

POGLAVLJE 3. Elektronička dražba 267

POGLAVLJE 4. Elektronički katalog 267

POGLAVLJE 5. Aktivnosti središnje nabave i središnja tijela za nabavu 267

POGLAVLJE 6. Nabave koje uključuju sektorske naručitelje iz različitih država članica 267

GLAVA IV. Provedba postupka (čl. 368. – 396.) 268

POGLAVLJE 1. Priprema 268

ODJELJAK A Stavljanje na raspolaganje tehničkih specifikacija 268

ODJELJAK B Određivanje predmeta nabave i podjela predmeta na grupe 268

ODJELJAK C Podugovaranje 269

ODJELJAK D Određivanje rokova 269

POGLAVLJE 2. Objavljivanje i transparentnost 270

POGLAVLJE 3. Sustav kvalifikacije 273

POGLAVLJE 4. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta 274

ODJELJAK A Objektivna pravila i kriteriji za kvalitativni odabir 274

ODJELJAK B Primjena osnova za isključenje 274

ODJELJAK C Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) 275

ODJELJAK D Dokazivanje kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta 275

Sadržaj

Pododjeljak 1. – Načini dokazivanja 275

Pododjeljak 2. – Oslanjanje na sposobnosti drugih subjekata 275

ODJELJAK E Kvalitativni odabir sudionika 276

POGLAVLJE 5. Ponuda 277

ODJELJAK A Kriteriji za odabir ponude 277

ODJELJAK B Ponude koje obuhvaćaju proizvode podrijetlom iz trećih zemalja i odnosi s tim zemljama 277

Glava v. izvještavanje (čl. 397.) 278

DIO ČETVRTI PRAVNA ZAŠTITA 279

GLAVA I. Opće odredbe (čl. 398. – 404.) 279

GLAVA II. Izjavljivanje žalbe (čl. 405. – 419.) 281

GLAVA III. Sadržaj i učinak žalbe (čl. 420. – 424.) 286

GLAVA IV. Odlučivanje Državne komisije (čl. 425. – 433.) 288

GLAVA V. Sudska zaštita i građanskopravne odredbe (čl. 434. – 435.) 293

DIO PETI POLITIKA JAVNE NABAVE 293

GLAVA I. Nadležnosti središnjeg tijela državne uprave za politiku javne nabave (čl. 436.) 293

GLAVA II. Nadzor (čl. 437. – 439.) 294

GLAVA III. Izobrazba, statistička izvješća i administrativna suradnja (čl. 440. – 442.) 295

POGLAVLJE 1. Izobrazba u području javne nabave 295

POGLAVLJE 2. Statistička izvješća o javnoj nabavi 295

POGLAVLJE 3. Administrativna suradnja i obveza dostavljanja dokumentacije 296

DIO ŠESTI PREKRŠAJNE ODREDBE 296

DIO SEDMI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 298

PRILOG I. Popis državnih tijela i tijela središnje državne uprave 299

PRILOG II. Popis djelatnosti u graditeljstvu 300

PRILOG III. 306

PRILOG III.A Popis vojne opreme 306

PRILOG III.B Popis proizvoda koje nabavljaju javni naručitelji u području obrane 307

PRILOG IV. Zahtjevi vezani uz alate i uređaje za elektroničko zaprimanje ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, zahtjeva za kvalifikaciju te planova i projekata u projektnim natječajima 311

PRILOG V. Sadržaj obavijesti javne nabave 312

 1. A. Prethodna informacijska obavijest 312
 2. B. Periodična indikativna obavijest 313
 3. C. Obavijest o nadmetanju 315

Sadržaj

 1. D. Obavijest o dodjeli ugovora 322
 2. E. Obavijest o projektnom natječaju 235
 3. F. Obavijest o rezultatima natječaja 326
 4. G. Obavijest o izmjenama ugovora tijekom njegova trajanja 327
 5. H. Obavijest o nadmetanju – društvene i druge posebne usluge 327

DIO I Periodične indikativne obavijesti i obavijesti o postojanju kvalifikacijskog sustava – društvene i druge posebne usluge 328

 1. J. Obavijest o dodjeli ugovora – društvene i druge posebne usluge 328
 2. K. Obavijest o postojanju kvalifikacijskog sustava 329
 3. L. Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost 330

PRILOG VI. Sadržaj dokumentacije o nabavi u vezi s elektroničkom dražbom 330

PRILOG VII. Tehničke specifikacije 331

PRILOG VIII. Obilježja objava 332

PRILOG IX. Sadržaj poziva na dostavu ponude, na sudjelovanje u dijalogu ili na potvrdu interesa sposobnim natjecateljima 332

PRILOG X. Društvene i druge posebne usluge 334

PRILOG XI. Popis međunarodnih društvenih konvencija i konvencija o zaštiti okoliša 336

PRILOG XII. Registri 336

ABECEDNO KAZALO POJMOVA 339

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

, , , , ,

Karakter

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka