Akcija!
JAVNA NABAVA - Naruči svoju knjigu

JAVNA NABAVA

od 1.1.2017.
Autor: Čulina, Nina; Jelinović, Vedran; Loboja, Ante; Palčić, Ivan; Vuić, Zoran
Područje: Poslovanje
Karakter: priručnik
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 369
Uvez: Meki

19,91 

U području javne nabave novi je Zakon na snazi od 1. siječnja 2017. U želji da se obveznicima njegove primjene olakša upotreba, ovaj priručnik donosi objašnjenja novoga pristupa postupcima javne nabave koji će koristiti i naručiteljima i ponuditeljima samih postupaka.

SKU: 2021 Kategorija: Oznake: ,

Opis

O knjizi:

Novo zakonodavstvo u području javne nabave u Republici Hrvatskoj temelji se na obvezi usuglašavanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske zajednice, i to s Direktivom 2014/24/EU za javne i Direktivom 2014/25/EU za sektorske naručitelje.

Daljnji ciljevi novih direktiva u području javne nabave su povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javne nabave, smanjenje formalizma i troškova sudjelovanja u postupku javne nabave za naručitelje i gospodarske subjekte, ubrzanje provedbe postupaka javne nabave, te smanjenje administrativnog tereta za sudionike postupaka javne nabave. U tom smislu uvođenje Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi ključni je element tog nastojanja.

Iz sadržaja:

PREDGOVOR 15
Ivan Palčić, dipl. iur.
 OSNOVNE ODREDBE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (ZJN 2016) 17
1. Uvod 17
 1.1. Razlozi donošenja novog zakona 17
 1.2. Nomotehnika ZJN 2016 i podzakonski propisi 18
 1.3. Ključne novine ZJN 2016 20
 2. Prvi dio ZJN 2016 21
 2.1. Opće odredbe 21
 2.1.1. Naručitelji 22
 2.1.2. Mješoviti ugovori 25
 2.1.3. Pragovi za primjenu ZJN 2016 26
 2.1.4. Procijenjena vrijednost nabave 27
 2.1.5. Plan nabave i registar ugovora 30
 2.2. Opća pravila 30
 2.2.1. Gospodarski subjekti 31
 2.2.2. Rezervirani ugovori 31
 2.2.3. Tajnost podataka 32
 2.2.4. Računanje rokova 33
 2.2.5. Komunikacija u postupcima javne nabave 34
 2.2.6. Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske 35
 2.2.7. Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV) 36
 2.2.8. Sukob interesa 37
 2.2.9. Uvjeti povezani sa Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)
 te drugim međunarodnim sporazumima 39

Vedran Jelinović, dipl. iur.
 NOVA IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN 2016 41
1. Pravne usluge 41
 2. Financijske usluge 42
 3. Istraživanje i razvoj 43
 4. Civilna obrana, zaštita i usluge sprječavanja opasnosti
 koje pružaju neprofitne organizacije ili udruženja 43
 5. Usluge javnog željezničkog prijevoza putnika ili prijevoza putnika
 podzemnom željeznicom 43
 6. Usluge središnjeg tijela za nabavu 44
 7. Ugovori između subjekata u javnom sektoru („in-house“ ugovori) 44
 7.1. Vertikalna suradnja – uvjeti za primjenu izuzeća 45
 7.2. Horizontalna suradnja – uvjeti za primjenu izuzeća 46

Nina Čulina, dipl. oec.
 KRITERIJ ODABIRA PONUDE – EKONOMSKI
 NAJPOVOLJNIJA PONUDA 47
1. Cijena 48
 2. Trošak životnog vijeka proizvoda 49
 3. Najbolji omjer cijene i kvalitete 49
 4. Određivanje kriterija 50
 Nina Čulina, dipl. oec.
 TEHNIKE I INSTRUMENTI ZA ELEKTRONIČKU NABAVU 53
 1. Dinamički sustav nabave 54
 2. Elektronička dražba 55
 3. Elektronički katalog 57

Ante Loboja, dipl. iur.
 OTVORENI POSTUPAK PREMA ZJN 2016 59
1. Istraživanje tržišta i prethodno savjetovanje sa zainteresiranim
 gospodarskim subjektima 60
 2. Određivanje predmeta nabave 61
 3. Početak otvorenog postupka 62
 4. Objava dokumentacije o nabavi u Elektroničkom oglasniku 62
 5. Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata 63
 6. Zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene
 dokumentacije za nadmetanje 64
 7. Izmjena dokumentacije o nabavi 65
 8. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta 65
 8.1. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta („uvjeti sposobnosti“) 67
 8.1.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti 67
 8.1.2. Uvjeti ekonomske i financijske sposobnosti te tehničke i
 stručne sposobnosti 68
 8.1.3. Načini dokazivanja 68
 8.1.4. Provjera informacija navedenih u ESPD-u 69
 9. Jamstva u postupcima javne nabave 70
 10. Rok za dostavu ponuda u otvorenom postupku 71
 11. Ponuda 71
 11.1. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) 73
 12. Kriterij za odabir ponude 73
 13. Otvaranje ponuda 74
 14. Način provedbe pregleda i ocjene ponuda 75
 14.1. Pojašnjenje ili upotpunjavanje dostavljenih dokumenata 76
 15. Uvid u dokumentaciju postupka nabave 77
 16. Dostava odluke o odabiru ili poništenju 78
 17. Rok mirovanja 78
 18. Učinak odluke o odabiru, odluke o poništenju 78
 19. Obavijest o dodjeli ugovora 79

Ante Loboja, dipl. iur.
 PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE
 OBJAVE POZIVA NA NADMETANJE PREMA ZJN 2016 81
1. Zakonske pretpostavke za početak postupka 81
 2. Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata 85
 3. Tijek postupka, sudionici, poziv na dostavu inicijalne ponude 86
 3.1. Poziv na dostavu inicijalne ponude 86
 3.2. Razlozi isključenja natjecatelja odnosno ponuditelja
 iz postupka javne nabave 86
 3.3. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) 87
 3.4. Kriterij odabira ponude 88
 3.5. Otvaranje ponuda 88
 3.6. Pregovori naručitelja i ponuditelja 88
 3.7. Postupak pregleda i ocjene ponuda 89
 4. Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost 89
 5. Dostava odluke o odabiru ili poništenju 90
 6. Rok mirovanja 90
 7. Obavijest o dodjeli ugovora 90

Ante Loboja, dipl. iur.
 OKVIRNI SPORAZUMI PREMA ZJN 2016 91
1. Svrha okvirnog sporazuma 91
 2. Razdoblje na koje može biti sklopljen okvirni sporazum 92
 Sadržaj
 3. Komunikacija u postupku sklapanja okvirnog sporazuma
 i ugovora na temelju okvirnog sporazuma 93
 4. Postupci javne nabave koji prethode sklapanju okvirnog sporazuma 93
 5. Strane okvirnog sporazuma 94
 6. Slučajevi kada okvirni sporazum obvezuje na sklapanje ugovora
 o javnoj nabavi 94
 7. Kriterij odabira ponude 95
 8. Sklapanje okvirnog sporazuma 95
 9. Sklapanje ugovora na temelju okvirnog sporazuma 96
 10. Postupci sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma 96
 10.1. Ponovljeno nadmetanje – postupak 97
 11. Rok mirovanja 98
 12. Obavijest o dodjeli ugovora 98

Vedran Jelinović, dipl. iur.
 NABAVA DRUŠTVENIH I DRUGIH POSEBNIH USLUGA
 PREMA ZJN 2016 99
1. Razlozi uvođenja društvenih i drugih posebnih usluga 99
 2. Pragovi za nabavu usluga 100
 3. Dodjela ugovora za društvene i druge posebne usluge prema ZJN 2016 102
 3.1. Obvezujući zahtjevi kojih se naručitelj dužan pridržavati 103
 3.2. Fakultativni zahtjevi kojih se naručitelj može pridržavati 106

Zoran Vuić, dipl. iur.
 JAVNA NABAVA ZA SEKTORSKE NARUČITELJE 109
1. Sektorski naručitelji 109
 2. Posebna izuzeća za sektorske naručitelje 111
 2.1. Dodjela ugovora povezanim društvima 111
 3. Nabava koja obuhvaća nekoliko djelatnosti 112
 3.1. Nabava koja uključuje nekoliko djelatnosti i uključuje obrambene i
 sigurnosne značajke 113
 4. Sektorske djelatnosti 113
 4.1. Plin i toplinska energija (čl. 339. ZJN 2016) 114
 4.2. Električna energija (čl. 340. ZJN 2016) 114
 4.3. Vodno gospodarstvo (čl. 341. ZJN 2016) 115
 4.4. Usluge prijevoza (čl. 342. ZJN 2016) 115
 4.5. Zračne, morske i riječne luke (čl. 343. ZJN 2016) 115
 4.6. Poštanske usluge (čl. 344. ZJN 2016) 116
 4.7. Vađenje nafte i plina te istraživanje ili vađenje ugljena ili
 drugih krutih goriva (čl. 345. ZJN 2016) 116
 5. Djelatnosti izravno izložene tržišnom natjecanju 117
 6. Vrste i odabir postupka javne nabave za sektorske naručitelje 117
 7. Tehnike i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu 119
 7.1. Okvirni sporazum 119
 8. Provedba postupka 120
 8.1. Stavljanje na raspolaganje tehničkih specifikacija 120
 8.2. Određivanje predmeta nabave i podjela predmeta na grupe 120
 8.3. Podugovaranje 121
 8.4. Određivanje rokova 121
 9. Obavijesti javne nabave 122
 9.1. Obavijest o dodjeli ugovora 123
 10. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta 123
 10.1. Objektivna pravila i kriteriji za kvalitativni odabir 123
 10.2. Primjena osnova za isključenje 124
 10.3. Dokazivanje kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta 124
 10.4. Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata 125
 10.5. Kvalitativn i odabir sudionika 125
 11. Kriteriji za odabir ponude 126
 12. Ponude koje obuhvaćaju proizvode podrijetlom iz trećih
 zemalja i odnosi s tim zemljama 126
 13. Izvješće o postupku javne nabave 127

Nina Čulina, dipl. oec.
 IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNOG
 SPORAZUMA TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA 129

Vedran Jelinović, dipl. iur.
 PRAVNA ZAŠTITA PREMA ZJN 2016 133
1. Pravna priroda žalbenog postupka 133
 2. Načela žalbenog postupka 135
 3. Stranke i pravila dokazivanja 136
 3.1. Pravni interes kao postupovna pretpostavka 137
 3.1.1. Pravni interes za podnošenje žalbe u odnosu na sadržaj poziva
 na nadmetanje i dokumentaciju o nabavi te njenu izmjenu 137
 3.1.2. Pravni interes za podnošenje žalbe u odnosu na propuštanje
 naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za
 dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi 138
 3.1.3. Pravni interes za podnošenje žalbe u odnosu na postupak
 javnog otvaranja ponuda 139
 3.1.4. Pravni interes za podnošenje žalbe u odnosu na postupak pregleda,
 ocjene i odabira ponude 141
 3.1.5. Pravni interes za podnošenje žalbe u odnosu na ponovljeni
 postupak pregleda i ocjene ponuda 142
 3.1.6. Pravni interes za podnošenje žalbe u odnosu na razloge poništenja 144
 4. Faze izjavljivanja žalbe i žalbeni rokovi 144
 4.1. Rokovi i faze za izjavljivanje žalbe u otvorenom postupku javne nabave 145
 4.2. Rokovi i faze za izjavljivanje žalbe u ograničenom, natjecateljskom
 postupku uz pregovore, pregovaračkom postupku s prethodnom
 objavom poziva na nadmetanje, natjecateljskom dijalogu te
 partnerstvu za inovacije 146
 4.3. Rokovi i faze za izjavljivanje žalbe u pregovaračkom postupku
 bez prethodne objave poziva na nadmetanje 147
 4.4. Rokovi i faze za izjavljivanje žalbe u postupku dodjele
 ugovora za društvene i druge posebne usluge 148
 4.5. Rokovi za izjavljivanje žalbe u slučaju ugovora koji
 su izuzeti od primjene ovoga Zakona 149
 4.6. Rok za izjavljivanje žalbe u slučaju sklapanja ugovora bez
 prethodno provedenog postupka javne nabave 149
 4.7. Rok za izjavljivanje žalbe u slučaju sklapanja ugovora na
 temelju okvirnog sporazuma 150
 4.8. Rok za izjavljivanje žalbe u slučaju izmjene ugovora tijekom
 njegova trajanja 150
 4.9. Rok za izjavljivanje žalbe u ostalim slučajevima 151
 5. Sadržaj žalbe 152
 5.1. Naknada za pokretanje žalbenog postupka 152
 5.2. Neuredna žalba 154
 6. Dostava žalbe Državnoj komisiji i naručitelju 154
 7. Postupanje naručitelja sa žalbom 155
 7.1. Postupanje naručitelja u vezi žalbe na dokumentaciju o nabavi 156
 7.2. Učinak žalbe 156
 7.2.1. Žalba sprječava nastavak postupka i/ili nastanak ugovora o
 javnoj nabavi odnosno okvirnog sporazuma 157
 7.2.2. Žalba ne sprječava nastavak postupka i/ili nastanak ugovora
 o javnoj nabavi odnosno okvirnog sporazuma 157
 8. Postupanje Državne komisije i osobito bitne povrede 158
 8.1. Odluke Državne komisije 159
 9. Odustanak od žalbe 160
 10. Dostava odluka Državne komisije i sudska zaštita 161
 11. Troškovi žalbenog postupka 161

Zoran Vuić, dipl. iur.
 NADLEŽNOST SREDIŠNJEG TIJELA DRŽAVNE UPRAVE ZA
 POLITIKU JAVNE NABAVE, NADZOR I PREKRŠAJI 163
1. Nadležnost središnjeg tijela državne uprave za politiku javne nabave 163
 2. Upravni nadzor nad provedbom ZJN 2016 i podzakonskih propisa 164
 3. Novosti u prekršajnoj odgovornosti naručitelja i odgovornih osoba 165
 ZAKON O JAVNOJ NABAVI 169
 DIO PRVI OSNOVNE ODREDBE 169
 GLAVA I. OPĆE ODREDBE 169
 POGLAVLJE 1. PREDMET, PRAVNI AKTI EUROPSKE UNIJE,
 POJMOVI I NAČELA 169
 POGLAVLJE 2. NARUČITELJI 175
 POGLAVLJE 3. MJEŠOVITA NABAVA 176
 POGLAVLJE 4. PRAGOVI 178
 POGLAVLJE 5. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE 179
 ODJELJAK A OPĆE ODREDBE 179
 ODJELJAK B POSEBNE ODREDBE 180
 POGLAVLJE 6. PLAN NABAVE I REGISTAR UGOVORA 182
 GLAVA II. IZUZEĆA 183
 POGLAVLJE 1. OPĆA IZUZEĆA 183
 POGLAVLJE 2. POSEBNA IZUZEĆA ZA JAVNE NARUČITELJE 185
 ODJELJAK A POSEBNA IZUZEĆA U PODRUČJU POŠTANSKIH USLUGA 185
 ODJELJAK B POSEBNA IZUZEĆA U PODRUČJU ELEKTRONIČKIH
 KOMUNIKACIJA 185
 ODJELJAK C UGOVORI IZMEĐU SUBJEKATA U JAVNOM SEKTORU 185
 POGLAVLJE 3. POSEBNA IZUZEĆA ZA SEKTORSKE NARUČITELJE 187
 POGLAVLJE 4. POSEBNE SITUACIJE 188
 POGLAVLJE 5. OBRANA I SIGURNOST 188
 ODJELJAK A ZAJEDNIČKE ODREDBE 188
 ODJELJAK B NABAVA KOJA UKLJUČUJE OBRAMBENE ILI
 SIGURNOSNE ZNAČAJKE 189
 ODJELJAK C MJEŠOVITA NABAVA KOJA UKLJUČUJE SIGURNOSNE
 ILI OBRAMBENE ZNAČAJKE 191
 GLAVA III. OPĆA PRAVILA 192
 POGLAVLJE 1. GOSPODARSKI SUBJEKTI 192
 POGLAVLJE 2. REZERVIRANI UGOVORI 192
 POGLAVLJE 3. TAJNOST PODATAKA 193
 POGLAVLJE 4. RAČUNANJE ROKOVA 194
 POGLAVLJE 5. KOMUNIKACIJA NARUČITELJA I GOSPODARSKIH
 SUBJEKATA 195
 POGLAVLJE 6. ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE
 REPUBLIKE HRVATSKE 197
 POGLAVLJE 7. JEDINSTVENI RJEČNIK JAVNE NABAVE (CPV) 199
 POGLAVLJE 8. SUKOB INTERESA 199
 POGLAVLJE 9. UVJETI POVEZANI SA SPORAZUMOM O JAVNOJ
 NABAVI (GPA) TE DRUGIM MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA 201
 DIO DRUGI SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA
 JAVNE NARUČITELJE 201
 GLAVA I. POSTUPCI JAVNE NABAVE 201
 POGLAVLJE 1. VRSTE, ODABIR I POČETAK POSTUPAKA JAVNE NABAVE 201
 POGLAVLJE 2. OTVORENI POSTUPAK 202
 POGLAVLJE 3. OGRANIČENI POSTUPAK 202
 POGLAVLJE 4. NATJECATELJSKI POSTUPAK UZ PREGOVORE 203
 POGLAVLJE 5. NATJECATELJSKI DIJALOG 205
 POGLAVLJE 6. PARTNERSTVO ZA INOVACIJE 207
 POGLAVLJE 7. PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE
 OBJAVE POZIVA NA NADMETANJE 209
 POGLAVLJE 8. SMANJENJE BROJA SPOSOBNIH NATJECATELJA,
 PONUDA I RJEŠENJA 213
 ODJELJAK A SMANJENJE BROJA SPOSOBNIH NATJECATELJA 213
 ODJELJAK B POZIV ODABRANIM NATJECATELJIMA 214
 ODJELJAK C SMANJENJE BROJA PONUDA I RJEŠENJA 214
 GLAVA II. TEHNIKE I INSTRUMENTI ZA ELEKTRONIČKU I ZBIRNU
 NABAVU 215
 POGLAVLJE 1. OKVIRNI SPORAZUM 215
 POGLAVLJE 2. DINAMIČKI SUSTAV NABAVE 217
 POGLAVLJE 3. ELEKTRONIČKA DRAŽBA 219
 POGLAVLJE 4. ELEKTRONIČKI KATALOG 222
 POGLAVLJE 5. AKTIVNOSTI SREDIŠNJE NABAVE I SREDIŠNJA TIJELA
 ZA NABAVU 223
 POGLAVLJE 6. POVREMENA ZAJEDNIČKA NABAVA 224
 POGLAVLJE 7. NABAVE KOJE UKLJUČUJU JAVNE NARUČITELJE
 IZ RAZLIČITIH DRŽAVA ČLANICA 224
 GLAVA III. PROVEDBA POSTUPKA 226
 POGLAVLJE 1. STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU 226
 POGLAVLJE 2. PRIPREMA 226
 ODJELJAK A ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA 226
 ODJELJAK B DOKUMENTACIJA O NABAVI 227
 ODJELJAK C ODREĐIVANJE PREDMETA NABAVE I PODJELA
 PREDMETA NA GRUPE 229
 ODJELJAK D OPIS PREDMETA NABAVE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 229
 Pododjeljak 1. – Opis predmeta nabave 229
 Pododjeljak 2. – Tehničke specifikacije 230
 Pododjeljak 3. – Oznake 232
 Pododjeljak 4. – Izvješća o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja 233
 ODJELJAK E JAMSTVA 233
 ODJELJAK F UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA 235
 ODJELJAK G PODUGOVARANJE 235
 ODJELJAK H ODREĐIVANJE ROKOVA 237
 POGLAVLJE 3. OBJAVLJIVANJE I TRANSPARENTNOST 240
 POGLAVLJE 4. KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR
 GOSPODARSKOG SUBJEKTA 243
 ODJELJAK A OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA 243
 ODJELJAK B KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA
 (UVJETI SPOSOBNOSTI) 247
 ODJELJAK C DOKAZIVANJE KRITERIJA ZA KVALITATIVNI ODABIR
 GOSPODARSKOG SUBJEKTA 249
 Pododjeljak 1. – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi 249
 Pododjeljak 2. – Načini dokazivanja 251
 Pododjeljak 3. – Internetsko spremište potvrda (e-Certis) 254
 Pododjeljak 4. – Norme osiguranja kvalitete i norme upravljanja okolišem 254
 Pododjeljak 5. – Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata 255
 Pododjeljak 6. – Službeni popisi odobrenih gospodarskih subjekata i
 potvrđivanje od nadležnih tijela 256
 POGLAVLJE 5. PONUDA 257
 ODJELJAK A ODREDBE O PONUDI 257
 ODJELJAK B OTVARANJE PONUDA 258
 ODJELJAK C KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE 259
 Pododjeljak 1. – Kriteriji za odabir ponude 259
 Pododjeljak 2. – Trošak životnog vijeka 261
 ODJELJAK D IZUZETNO NISKE PONUDE 261
 POGLAVLJE 6. DODJELA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI 262
 ODJELJAK A POSTUPAK PREGLEDA I OCJENE 262
 ODJELJAK B RAZLOZI ZA PONIŠTENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE 264
 ODJELJAK C ODLUKE JAVNOG NARUČITELJA 265
 ODJELJAK D ROK MIROVANJA I PRAVNI UČINCI ODLUKA 268
 ODJELJAK E UVID U DOKUMENTACIJU POSTUPKA JAVNE NABAVE 270
 ODJELJAK F ZAVRŠETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE 270
 POGLAVLJE 7. UGOVOR O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNI SPORAZUM 270
 ODJELJAK A SKLAPANJE I IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
 I OKVIRNOG SPORAZUMA 270
 ODJELJAK B IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNOG
 SPORAZUMA TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA 271
 ODJELJAK C RASKID UGOVORA 274
 GLAVA IV. POSEBNI REŽIMI NABAVE 274
 POGLAVLJE 1. DRUŠTVENE I DRUGE POSEBNE USLUGE 274
 POGLAVLJE 2. PRAVILA KOJIMA SE UREĐUJU PROJEKTNI NATJEČAJI 276
 GLAVA V. IZVJEŠTAVANJE I ARHIVIRANJE 278
 POGLAVLJE 1. IZVJEŠĆE O POSTUPKU JAVNE NABAVE 278
 POGLAVLJE 2. POHRANA DOKUMENTACIJE 279
 DIO TREĆI SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA
 SEKTORSKE NARUČITELJE 280
 GLAVA I. OPĆE ODREDBE 280
 POGLAVLJE 1. PODRUČJE PRIMJENE 280
 POGLAVLJE 2. NABAVA KOJA OBUHVAĆA NEKOLIKO DJELATNOSTI 280
 POGLAVLJE 3. DJELATNOSTI 281
 POGLAVLJE 4. OBRANA I SIGURNOST 284
 ODJELJAK A OPĆA ODREDBA 284
 ODJELJAK B NABAVA KOJA OBUHVAĆA NEKOLIKO DJELATNOSTI I
 UKLJUČUJE OBRAMBENE I SIGURNOSNE ZNAČAJKE 284
 POGLAVLJE 5. POSEBNI ODNOSI (SURADNJA, POVEZANA
 DRUŠTVA I ZAJEDNIČKI POTHVATI) 285
 ODJELJAK A DODJELA UGOVORA POVEZANIM DRUŠTVIMA 285
 ODJELJAK B DODJELA UGOVORA O ZAJEDNIČKOM POTHVATU
 (JOINT VENTURE) ILI SEKTORSKOM NARUČITELJU KOJI ČINI
 NJEGOV SASTAVNI DIO 286
 ODJELJAK C DJELATNOSTI IZRAVNO IZLOŽENE TRŽIŠNOM
 NATJECANJU I POSTUPOVNE ODREDBE KOJE SE NA NJIH ODNOSE 287
 GLAVA II. POSTUPCI JAVNE NABAVE 289
 POGLAVLJE 1. VRSTE I ODABIR POSTUPKA JAVNE NABAVE 289
 POGLAVLJE 2. PREGOVARAČKI POSTUPAK S PRETHODNOM OBJAVOM
 POZIVA NA NADMETANJE 290
 POGLAVLJE 3. PARTNERSTVO ZA INOVACIJE 290
 POGLAVLJE 4. PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE
 OBJAVE POZIVA NA NADMETANJE 290
 POGLAVLJE 5. POZIV ODABRANIM NATJECATELJIMA 291
 GLAVA III. TEHNIKE I INSTRUMENTI ZA ELEKTRONIČKU I
 ZBIRNU NABAVU 291
 POGLAVLJE 1. OKVIRNI SPORAZUM 291
 POGLAVLJE 2. DINAMIČKI SUSTAV NABAVE 291
 POGLAVLJE 3. ELEKTRONIČKA DRAŽBA 292
 POGLAVLJE 4. ELEKTRONIČKI KATALOG 292
 POGLAVLJE 5. AKTIVNOSTI SREDIŠNJE NABAVE I SREDIŠNJA TIJELA
 ZA NABAVU 292
 POGLAVLJE 6. NABAVE KOJE UKLJUČUJU SEKTORSKE NARUČITELJE
 IZ RAZLIČITIH DRŽAVA ČLANICA 292
 GLAVA IV. PROVEDBA POSTUPKA 293
 POGLAVLJE 1. PRIPREMA 293
 ODJELJAK A STAVLJANJE NA RASPOLAGANJE TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA 293
 ODJELJAK B ODREĐIVANJE PREDMETA NABAVE I PODJELA
 PREDMETA NA GRUPE 293
 ODJELJAK C PODUGOVARANJE 294
 ODJELJAK D ODREĐIVANJE ROKOVA 294
 POGLAVLJE 2. OBJAVLJIVANJE I TRANSPARENTNOST 295
 POGLAVLJE 3. SUSTAV KVALIFIKACIJE 298
 POGLAVLJE 4. KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG
 SUBJEKTA 300
 ODJELJAK A OBJEKTIVNA PRAVILA I KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR 300
 ODJELJAK B PRIMJENA OSNOVA ZA ISKLJUČENJE 300
 ODJELJAK C KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA
 (UVJETI SPOSOBNOSTI) 300
 ODJELJAK D DOKAZIVANJE KRITERIJA ZA KVALITATIVNI ODABIR
 GOSPODARSKOG SUBJEKTA 301
 Pododjeljak 1. – Načini dokazivanja 301
 Pododjeljak 2. – Oslanjanje na sposobnosti drugih subjekata 301
 ODJELJAK E KVALITATIVNI ODABIR SUDIONIKA 302
 POGLAVLJE 5. PONUDA 302
 ODJELJAK A KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE 302
 ODJELJAK B PONUDE KOJE OBUHVAĆAJU PROIZVODE
 PODRIJETLOM IZ TREĆIH ZEMALJA I ODNOSI S TIM ZEMLJAMA 303
 GLAVA V. IZVJEŠTAVANJE 304
 DIO ČETVRTI PRAVNA ZAŠTITA 305
 GLAVA I. OPĆE ODREDBE 305
 GLAVA II. IZJAVLJIVANJE ŽALBE 307
 GLAVA III. SADRŽAJ I UČINAK ŽALBE 313
 GLAVA IV. ODLUČIVANJE DRŽAVNE KOMISIJE 315
 GLAVA V. SUDSKA ZAŠTITA I GRAĐANSKOPRAVNE ODREDBE 321
 DIO PETI POLITIKA JAVNE NABAVE 321
 GLAVA I. NADLEŽNOSTI SREDIŠNJEG TIJELA DRŽAVNE UPRAVE
 ZA POLITIKU JAVNE NABAVE 321
 GLAVA II. NADZOR 322
 GLAVA III. IZOBRAZBA, STATISTIČKA IZVJEŠĆA I
 ADMINISTRATIVNA SURADNJA 323
 POGLAVLJE 1. IZOBRAZBA U PODRUČJU JAVNE NABAVE 323
 POGLAVLJE 2. STATISTIČKA IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI 323
 POGLAVLJE 3. ADMINISTRATIVNA SURADNJA I OBVEZA
 DOSTAVLJANJA DOKUMENTACIJE 324
 DIO ŠESTI PREKRŠAJNE ODREDBE 324
 DIO SEDMI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 326
 PRILOG I. POPIS DRŽAVNIH TIJELA I TIJELA SREDIŠNJE DRŽAVNE UPRAVE 328
 PRILOG II. POPIS DJELATNOSTI U GRADITELJSTVU 328
 PRILOG III. 334
 PRILOG III.A POPIS VOJNE OPREME 334
 PRILOG III.B POPIS PROIZVODA KOJE NABAVLJAJU JAVNI
 NARUČITELJI U PODRUČJU OBRANE 336
 PRILOG IV. ZAHTJEVI VEZANI UZ ALATE I UREĐAJE ZA ELEKTRONIČKO
 ZAPRIMANJE PONUDA, ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE, ZAHTJEVA ZA
 KVALIFIKACIJU TE PLANOVA I PROJEKATA U PROJEKTNIM NATJEČAJIMA 339
 PRILOG V. SADRŽAJ OBAVIJESTI JAVNE NABAVE 341
 V. A. PRETHODNA INFORMACIJSKA OBAVIJEST 341
 V. B. PERIODIČNA INDIKATIVNA OBAVIJEST 342
 V. C. OBAVIJEST O NADMETANJU 344
 V. D. OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA 352
 V. E. OBAVIJEST O PROJEKTNOM NATJEČAJU 355
 V. F. OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA 356
 V. G. OBAVIJEST O IZMJENAMA UGOVORA TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA 357
 V. H. OBAVIJEST O NADMETANJU – DRUŠTVENE I DRUGE
 POSEBNE USLUGE 358
 DIO I PERIODIČNE INDIKATIVNE OBAVIJESTI I OBAVIJESTI O POSTOJANJU
 KVALIFIKACIJSKOG SUSTAVA – DRUŠTVENE I DRUGE POSEBNE USLUGE 358
 V. J. OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA – DRUŠTVENE I DRUGE
 POSEBNE USLUGE 359
 V. K. OBAVIJEST O POSTOJANJU KVALIFIKACIJSKOG SUSTAVA 359
 V. L. OBAVIJEST ZA DOBROVOLJNU EX ANTE TRANSPARENTNOST 360
 PRILOG VI. SADRŽAJ DOKUMENTACIJE O NABAVI U VEZI S
 ELEKTRONIČKOM DRAŽBOM 361
 PRILOG VII. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 361
 PRILOG VIII. OBILJEŽJA OBJAVA 363
 PRILOG IX. SADRŽAJ POZIVA NA DOSTAVU PONUDE, NA SUDJELOVANJE U
 DIJALOGU ILI NA POTVRDU INTERESA SPOSOBNIM NATJECATELJIMA 363
 PRILOG X. DRUŠTVENE I DRUGE POSEBNE USLUGE 365
 PRILOG XI. POPIS MEĐUNARODNIH DRUŠTVENIH KONVENCIJA
 I KONVENCIJA O ZAŠTITI OKOLIŠA 367
 PRILOG XII. REGISTRI 367

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

, , , ,

Izdavač

Karakter

Uvez

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “JAVNA NABAVA”

Povezane knjige - Naša preporuka