KOMENTAR ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - Naruči svoju knjigu

KOMENTAR ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Autor: Turudić, Marko
Područje: Pravo
Karakter: stručna, zakon
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 870
Uvez: Tvrdi

735,00 kn

Rukopis se temelji na izvrsnom poznavanju suvremenih kretanja u javnoj nabavi. Nastoji se olakšati primjena Zakona o javnoj nabavi svim korisnicima javnog sektora, ali se istovremeno obraća i sveučilišnim profesorima, znanstvenicima, studentima, upravnim sucima te svim ostalim pravnicima.

Opis

O knjizi:

Stupanjem na snagu Zakona o javnoj nabavi (Zakon) koji je predmet ovog Komentara završilo je relativno dugo razdoblje izrade Zakona, ali i implementacije Regulatornog okvira za javnu nabavu Europske unije iz 2014. Kako je važnost prava javne nabave za pravni poredak, javna tijela i gospodarstvo uopće iznimno velika, postupak i samo usvajanje Zakona pratio je velik interes stručne javnosti. U trenutku pisanja ovog predgovora, Zakon je na snazi godinu dana. Iako se Zakonom u pravni poredak unose i značajne novine, ipak je velik broj instituta ostao nepromijenjen s obzirom na prije važeći Zakon o javnoj nabavi iz 2011. Stoga smatram kako je proteklo dovoljno vremena za nomotehničku i sadržajnu analizu.

Komentar se ponajviše temelji na usporedbi odredaba Zakona s odredbama Regulatornog okvira za javnu nabavu Europske unije iz 2014., analizi prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM), Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (VUSRH), Ustavnog suda Republike Hrvatske (USRH), Suda Europske unije (SEU), ali i domaćoj i međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj literaturi. U Komentaru sam uz odabrane članke Zakona prikazivao relevantne odredbe javnonabavnih Direktiva, koje mogu značajno pomoći razumijevanju i lakšoj primjeni predmetnih instituta. Također, praksa SEU-a je presudno utjecala na oblikovanje rješenja u tim Direktivama, stoga se u Komentaru analiziraju i najvažnije javnonabavne presude SEU-a. Komentar sadrži ili se referira na sve (do trenutka završetka pisanja) upravne akte DKOM-a u kojima je Zakon primijenjen. Također, kako je velik broj instituta ostao identičan prije važećim zakonima o javnoj nabavi, u komentaru se referiram i na neke upravne akte DKOM-a u kojima su primijenjeni i ti zakoni.

Sudska praksa VUSRH-a u Komentaru je neizbježno značajno manje zastupljena od prakse DKOM-a. VUSRH je tek stupanjem na snagu Zakona postao jedini sud nadležan za javnonabavne upravne sporove. Također, tek ovim Zakonom je propisana obveza javne objave javnonabavne prakse VUSRH-a. Takvom odredbom će se u budućnosti značajno pospješiti transparentnost u javnonabavnim upravnim sporovima. Također, važno je naglasiti kako je u lipnju 2017. VUSRH podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona USRH-u, čime je zastao sa svim javnonabavnim upravnim sporovima pokrenutim protiv odluka DKOM-a usvojenim na temelju Zakona. Komentar je prije svega namijenjen praktičarima koji su direktno uključeni u postupke javne nabave. To se prvenstveno odnosi na djelatnike javnih i sektorskih naručitelja, djelatnike ili pravne zastupnike gospodarskih subjekata koji sudjeluju u postupcima javne nabave, ali i sve druge kolegice i kolege kojima je javna nabava predmet profesionalnog interesa. Nadam se da će im ovaj Komentar poslužiti kao korisna polazišna točka u tumačenju odredaba ovog, za pravni poredak Republike Hrvatske, iznimno važnog zakona.

Iz sadržaja: 

Komentar Zakona o javnoj nabavi

DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE …………………………………………… 1

GLAVA I. – OPĆE ODREDBE …………………………………………………………… 1

POGLAVLJE 1. – PREDMET, PRAVNI AKTI EUROPSKE UNIJE, POJMOVI I NAČELA ……………………………………………………………………………. 1

Predmet …………………………………………………………………………………………. 1

Pravni akti Europske unije ……………………………………………………………….. 4

Pojmovi ………………………………………………………………………………………… 6

Načela javne nabave ……………………………………………………………………… 10

POGLAVLJE 2. – NARUČITELJI …………………………………………………………. 14

POGLAVLJE 3. – MJEŠOVITA NABAVA ……………………………………………. 25

POGLAVLJE 4. – PRAGOVI ………………………………………………………………… 28

Pragovi za primjenu Zakona …………………………………………………………… 28

Nabava velike vrijednosti ………………………………………………………………. 30

Nabava male vrijednosti ………………………………………………………………… 34

Jednostavna nabava ………………………………………………………………………. 35

POGLAVLJE 5. – PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE …………………. 37

ODJELJAK A – OPĆE ODREDBE ……………………………………………………. 37

ODJELJAK B – POSEBNE ODREDBE ……………………………………………… 42

POGLAVLJE 6. – PLAN NABAVE I REGISTAR UGOVORA ………………… 55

GLAVA II. – IZUZEĆA ……………………………………………………………………. 58

POGLAVLJE 1. – OPĆA IZUZEĆA ………………………………………………………. 58

Dodjela ugovora o javnoj nabavi i projektnih natječaja prema međunarodnim pravilima ……………………………………………………………….. 58

Izuzeća za ugovore o javnoj nabavi …………………………………………………. 60

POGLAVLJE 2. – POSEBNA IZUZEĆA ZA JAVNE NARUČITELJE ……… 66

ODJELJAK A – POSEBNA IZUZEĆA U PODRUČJU POŠTANSKIH USLUGA ………………………………………………………………………………………… 66

ODJELJAK B – POSEBNA IZUZEĆA U PODRUČJU

ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA ………………………………………………. 67

ODJELJAK C – UGOVORI IZMEĐU SUBJEKATA U JAVNOM SEKTORU ………………………………………………………………………………………. 68

POGLAVLJE 3. – POSEBNA IZUZEĆA ZA SEKTORSKE NARUČITELJE …………………………………………………………………………………… 76

Ugovori sklopljeni u svrhu daljnje prodaje ili iznajmljivanja trećim osobama ………………………………………………………………………………………. 76

Sklapanje ugovora i provedba projektnih natječaja u svrhe koje ne uključuju obavljanje sektorske djelatnosti ili u svrhu obavljanja takve djelatnosti u trećoj zemlji ………………………………………………………. 77

Ugovori koje sklapaju određeni sektorski naručitelji u svrhu kupnje vode i u svrhu nabave energije ili goriva za proizvodnju energije ……….. 78

POGLAVLJE 4. – POSEBNE SITUACIJE ……………………………………………… 79

Ugovori koje subvencioniraju ili sufinanciraju javni naručitelji ………….. 79

POGLAVLJE 5. – OBRANA I SIGURNOST ………………………………………….. 81

 

ODJELJAK A – ZAJEDNIČKE ODREDBE ……………………………………….. 81

ODJELJAK B – NABAVA KOJA UKLJUČUJE OBRAMBENE ILI SIGURNOSNE ZNAČAJKE ……………………………………………………………… 82

ODJELJAK C – MJEŠOVITA NABAVA KOJA UKLJUČUJE SIGURNOSNE ILI OBRAMBENE ZNAČAJKE …………………………………. 89

GLAVA III. – OPĆA PRAVILA ……………………………………………………….. 93

POGLAVLJE 1. – GOSPODARSKI SUBJEKTI ……………………………………… 93

POGLAVLJE 2. – REZERVIRANI UGOVORI ……………………………………….. 98

POGLAVLJE 3. – TAJNOST PODATAKA ………………………………………….. 101

POGLAVLJE 4. – RAČUNANJE ROKOVA …………………………………………. 109

POGLAVLJE 5. – KOMUNIKACIJA NARUČITELJA I GOSPODARSKIH SUBJEKATA ………………………………………………………… 115

POGLAVLJE 6. – ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE REPUBLIKE HRVATSKE ………………………………………………………………….. 130

POGLAVLJE 7. – JEDINSTVENI RJEČNIK JAVNE NABAVE (CPV) ….. 144

POGLAVLJE 8. – SUKOB INTERESA ………………………………………………… 146

POGLAVLJE 9. – UVJETI POVEZANI SA SPORAZUMOM O

JAVNOJ NABAVI (GPA) TE DRUGIM MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA ………………………………………………………………………………. 164

DIO DRUGI – SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA JAVNE NARUČITELJE …………………………………………………… 167

GLAVA I. – POSTUPCI JAVNE NABAVE ……………………………………… 167

POGLAVLJE 1. – VRSTE, ODABIR I POČETAK POSTUPAKA

JAVNE NABAVE ………………………………………………………………………………. 167

POGLAVLJE 2. – OTVORENI POSTUPAK …………………………………………. 178

POGLAVLJE 3. – OGRANIČENI POSTUPAK …………………………………….. 181

POGLAVLJE 4. – NATJECATELJSKI POSTUPAK UZ PREGOVORE ….. 187

POGLAVLJE 5. – NATJECATELJSKI DIJALOG …………………………………. 203

POGLAVLJE 6. – PARTNERSTVO ZA INOVACIJE ……………………………. 221

POGLAVLJE 7. – PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE

OBJAVE POZIVA NA NADMETANJE ……………………………………………….. 239

POGLAVLJE 8. – SMANJENJE BROJA SPOSOBNIH

NATJECATELJA, PONUDA I RJEŠENJA …………………………………………… 261

ODJELJAK A – SMANJENJE BROJA SPOSOBNIH NATJECATELJA …………………………………………………………………………… 261

ODJELJAK B – POZIV ODABRANIM NATJECATELJIMA …………….. 263

ODJELJAK C – SMANJENJE BROJA PONUDA I RJEŠENJA ………….. 265

GLAVA II. – TEHNIKE I INSTRUMENTI ZA ELEKTRONIČKU I ZBIRNU NABAVU ……………………………………………………………………….. 266

POGLAVLJE 1. – OKVIRNI SPORAZUM …………………………………………… 266

POGLAVLJE 2. – DINAMIČKI SUSTAV NABAVE …………………………….. 280

POGLAVLJE 3. – ELEKTRONIČKA DRAŽBA …………………………………… 296

POGLAVLJE 4. – ELEKTRONIČKI KATALOG ………………………………….. 310

 

POGLAVLJE 5. – AKTIVNOSTI SREDIŠNJE NABAVE I SREDIŠNJA

TIJELA ZA NABAVU ……………………………………………………………………….. 316

POGLAVLJE 6. – POVREMENA ZAJEDNIČKA NABAVA …………………. 320

POGLAVLJE 7. – NABAVE KOJE UKLJUČUJU JAVNE

NARUČITELJE IZ RAZLIČITIH DRŽAVA ČLANICA ………………………… 322

GLAVA III. – PROVEDBA POSTUPKA …………………………………………. 329

POGLAVLJE 1. – STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU .. 329

POGLAVLJE 2. – PRIPREMA ……………………………………………………………. 331

ODJELJAK A – ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA …………………………………….. 331

Prethodna analiza tržišta ………………………………………………………………. 331

Prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja ………………………….. 336

ODJELJAK B – DOKUMENTACIJA O NABAVI …………………………….. 338

ODJELJAK C – ODREĐIVANJE PREDMETA NABAVE I PODJELA PREDMETA NA GRUPE ……………………………………………….. 347

ODJELJAK D – OPIS PREDMETA NABAVE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ……………………………………………………………………………. 351

Pododjeljak 1. – Opis predmeta nabave …………………………………………. 351

Pododjeljak 2. – Tehničke specifikacije …………………………………………. 355

Pododjeljak 3. – Oznake ………………………………………………………………. 369

Pododjeljak 4. – Izvješća o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja ………………………………………………………………………………… 371

ODJELJAK E – JAMSTVA …………………………………………………………….. 374

ODJELJAK F – UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA ……………………… 381

Posebni uvjeti za izvršenje ugovora ………………………………………………. 381

Primjena trgovačkih običaja …………………………………………………………. 382

ODJELJAK G – PODUGOVARANJE ……………………………………………… 384

ODJELJAK H – ODREĐIVANJE ROKOVA …………………………………….. 395

POGLAVLJE 3. – OBJAVLJIVANJE I TRANSPARENTNOST ……………… 416

Obavijesti javne nabave ……………………………………………………………….. 416

Razine objave obavijesti ………………………………………………………………. 418

Način objave obavijesti ……………………………………………………………….. 419

Prethodna informacijska obavijest …………………………………………………. 421

Obavijest o nadmetanju ……………………………………………………………….. 423

Obavijest o dodjeli ugovora ………………………………………………………….. 426

Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost ……………………………. 429

Profil kupca ……………………………………………………………………………….. 430

POGLAVLJE 4. – KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA ………………………………………………………….. 431

ODJELJAK A – OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA …………………………………………………………………………………… 431

ODJELJAK B – KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI) ……………………………………………. 447

Opća odredba ……………………………………………………………………………… 447

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti …………………………. 451

Ekonomska i financijska sposobnost ……………………………………………… 455

Tehnička i stručna sposobnost ………………………………………………………. 459

ODJELJAK C – DOKAZIVANJE KRITERIJA ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA ……………………………………….. 463

Pododjeljak 1. – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi ………… 463

Pododjeljak 2. – Načini dokazivanja ……………………………………………… 473

Pododjeljak 3. – Internetsko spremište potvrda (e-Certis)…………………. 490

Pododjeljak 4. – Norme osiguranja kvalitete i norme upravljanja okolišem ……………………………………………………………………………………. 491

Pododjeljak 5. – Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata …………….. 495

Pododjeljak 6. – Službeni popisi odobrenih gospodarskih subjekata i potvrđivanje od nadležnih tijela ……………………………………………………. 504

POGLAVLJE 5. – PONUDA ……………………………………………………………….. 505

ODJELJAK A – ODREDBE O PONUDI ………………………………………….. 505

Ponuda ………………………………………………………………………………………. 505

Varijante ponude ………………………………………………………………………… 512

ODJELJAK B – OTVARANJE PONUDA ………………………………………… 514

Postupak otvaranja ponuda …………………………………………………………… 514

ODJELJAK C – KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE …………………………. 518

Pododjeljak 1. – Kriteriji za odabir ponude …………………………………….. 518

Pododjeljak 2. – Trošak životnog vijeka ………………………………………… 528

ODJELJAK D – IZUZETNO NISKE PONUDE …………………………………. 533

POGLAVLJE 6. – DODJELA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ……………. 539

ODJELJAK A – POSTUPAK PREGLEDA I OCJENE ……………………….. 539

ODJELJAK B – RAZLOZI ZA PONIŠTENJE POSTUPKA JAVNE

NABAVE ………………………………………………………………………………………. 560

ODJELJAK C – ODLUKE JAVNOG NARUČITELJA ………………………. 565

Opća odredba ……………………………………………………………………………… 565

Odluka o odabiru ………………………………………………………………………… 568

Odluka o poništenju …………………………………………………………………….. 572

Odluka o nedopustivosti sudjelovanja ……………………………………………. 574

Ispravci odluka …………………………………………………………………………… 576

ODJELJAK D – ROK MIROVANJA I PRAVNI UČINCI ODLUKA …… 577

Rok mirovanja ……………………………………………………………………………. 577

Učinak odluke o odabiru ……………………………………………………………… 579

Učinak odluke o poništenju ………………………………………………………….. 583

Učinak odluke o nedopustivosti sudjelovanja …………………………………. 584

ODJELJAK E – UVID U DOKUMENTACIJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ………………………………………………………………………………………. 585

ODJELJAK F – ZAVRŠETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE………….. 587

POGLAVLJE 7. – UGOVOR O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNI SPORAZUM ……………………………………………………………………………………… 589

ODJELJAK A – SKLAPANJE I IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNOG SPORAZUMA …………………………………………… 589

Sklapanje ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma ………………… 589

Izvršenje ugovora o javnoj nabavi …………………………………………………. 590

ODJELJAK B – IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I

OKVIRNOG SPORAZUMA TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA ………… 593

ODJELJAK C – RASKID UGOVORA ……………………………………………… 606

GLAVA IV. – POSEBNI REŽIMI NABAVE ……………………………………. 609

POGLAVLJE 1. – DRUŠTVENE I DRUGE POSEBNE USLUGE…………… 609

Dodjela ugovora za društvene i druge posebne usluge ……………………… 609

Objava obavijesti ………………………………………………………………………… 611

Načela dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge ……………. 612

Rezervirani ugovori za određene usluge…………………………………………. 615

POGLAVLJE 2. – PRAVILA KOJIMA SE UREĐUJU PROJEKTNI NATJEČAJI ………………………………………………………………………………………. 617

Područje primjene ……………………………………………………………………….. 617

Obavijesti ………………………………………………………………………………….. 619

Pravila o organiziranju projektnih natječaja i odabiru sudionika ……….. 622

Sastav ocjenjivačkog suda ……………………………………………………………. 623

Odluke ocjenjivačkog suda …………………………………………………………… 625

GLAVA V. – IZVJEŠTAVANJE I ARHIVIRANJE …………………………… 627

POGLAVLJE 1. – IZVJEŠĆE O POSTUPKU JAVNE NABAVE ……………. 627

POGLAVLJE 2. – POHRANA DOKUMENTACIJE ………………………………. 629

DIO TREĆI – SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA SEKTORSKE NARUČITELJE …………………………………………. 632

GLAVA I. – OPĆE ODREDBE ……………………………………………………….. 632

POGLAVLJE 1. – PODRUČJE PRIMJENE ………………………………………….. 632

POGLAVLJE 2. – NABAVA KOJA OBUHVAĆA NEKOLIKO DJELATNOSTI ………………………………………………………………………………….. 635

POGLAVLJE 3. – DJELATNOSTI ………………………………………………………. 638

Zajedničke odredbe …………………………………………………………………….. 638

Plin i toplinska energija ……………………………………………………………….. 639

Električna energija ………………………………………………………………………. 640

Vodno gospodarstvo ……………………………………………………………………. 642

Usluge prijevoza …………………………………………………………………………. 644

Zračne, morske i riječne luke ……………………………………………………….. 646

Poštanske usluge …………………………………………………………………………. 647

Vađenje nafte i plina te istraživanje ili vađenje ugljena ili drugih krutih goriva ………………………………………………………………………………. 649

POGLAVLJE 4. – OBRANA I SIGURNOST ………………………………………… 650

ODJELJAK A – OPĆA ODREDBA …………………………………………………. 650

ODJELJAK B – NABAVA KOJA OBUHVAĆA NEKOLIKO

DJELATNOSTI I UKLJUČUJE OBRAMBENE I SIGURNOSNE ZNAČAJKE …………………………………………………………………………………… 651

POGLAVLJE 5. – POSEBNI ODNOSI (SURADNJA, POVEZANA DRUŠTVA I ZAJEDNIČKI POTHVATI) …………………………………………….. 653

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

Karakter

,

Uvez

Povezane knjige - M.E.P.-ova preporuka