MAKROEKONOMIJA - Naruči svoju knjigu

MAKROEKONOMIJA

Autor: Benić, Đuro
Područje: Novi društveni i ekonomski procesi
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2015
Broj stranica: 711
Uvez: Meki

46,32  (349,00 kn)

Knjiga namijenjena svim studentima i stručnjacima iz područja makroekonomije u bankama, osiguravajućim kućama, investicijskim fondovima, razvojnim agencijama te uredima za gospodarski razvoj na razini gradova, općina i županija.

Opis

O knjizi:

Makroekonomija – treći udžbenik Đure Benića iz serije sveučilišnih udžbenika s područja ekonomije. Knjiga nudi sintetiziran i bogat pristup tematici makroekonomije, od pojmovnog i teorijskog određenja, preko metodologije istraživanja i analitičkog pristupa, do objašnjenja pojedinih pojmova, te je obogaćena mnoštvom primjera.

Iz recenzija:

Autor na originalan, suvremen i sveobuhvatan način izlaže problematiku. Njegovo je djelo potpuno u skladu s većinom suvremenih udžbenika iz predmeta Makroekonomija. Udžbenik je detaljan i opsežan, stilski lagan za čitanje i koncipiran tako da studente potiče na samostalan rad (svi primjeri i zadatci imaju rješenje). prof.dr.sc. Zoran Kovačević

Iz sadržaja: 

Uvod u makroekonomiju 1
1.1. Što je makroekonomija? 1
1.2. Mikroekonomske osnove makroekonomije 2
1.3. Metodologija makroekonomije 3
1.3.1. Što makroekonomisti objašnjavaju? 3
1.3.2. Makroekonomsko predviđanje 4
1.3.3. Pozitivna i normativna makroekonomska analiza 6
1.3.4. Makroekonomsko istraživanje 7
1.3.5. Ekonomska teorija i njezina provjera 8
1.4. Zašto se makroekonomisti ne slažu? 9
1.5. Klasični nasuprot kejnzijanskom pristupu 10
1.6. Glavne makroekonomske varijable 13
1.6.1. Agregatni output 13
1.6.1.1. Mjerenje ekonomske aktivnosti gospodarstva 13
1.6.1.2. Tri pristupa mjerenju bruto domaćeg proizvoda 17
1.6.1.3. Od nacionalnog do raspoloživog dohotka 21
1.6.1.4. Nominalni i realni bruto domaći proizvod 23
1.6.2. Štednja, investicije i bogatstvo 25
1.6.2.1. Štednja i investicije 26
1.6.2.2. Mjerenje agregatne štednje 27
1.6.2.3. Odnos štednje i bogatstva 30
1.6.3. Ostale važne makroekonomske varijable 31
1.6.3.1. Stopa nezaposlenosti 31
1.6.3.2. Stopa inflacije 33
1.6.3.3. Kamatna stopa 34
1.7. Kružni tok dobara i novčanih dohodaka 36
1.7.1. Kružni tok u dvosektorskome modelu 36
1.7.2. Kružni tok u trosektorskome modelu 39
1.7.3. Kružni tok u četverosektorskome modelu 41

2. Tržište dobara 55
2.1. Određenost agregatne potražnje 55
2.1.1. Potrošnja i štednja 55
2.1.2. Investicije 64
2.1.2.1. 
Željena razina kapitala 69
2.1.2.2. 
Veza između željene razine kapitala i investicija 74
2.1.3. Državna potrošnja 75
2.2. Ravnoteža na tržištu dobara 78
2.2.1. Iskaz ravnoteže na temelju jednakosti agregatne potražnje 
i outputa 78
2.2.2. Matematički prikaz ravnotežnog outputa 79
2.2.3. Iskaz ravnoteže na temelju jednakosti dodataka i gubitaka 
iz kružnog toka 81
2.2.4. Grafički prikaz ravnoteže na tržištu dobara 84
2.3. Iskaz ravnoteže u vremenskoj dimenziji 89
2.3.1. Prilagođavanje gospodarstva novim ravnotežama u vremenskoj dimenziji 89
2.3.2. Procjenjivanje granične sklonosti potrošnji 93
2.3.3. Dinamički učinci promjene u državnoj potrošnji 94
2.4. Očekivanja i tržište dobara 95
2.4.1. 
Diskontiranje i sadašnja vrijednost 96
2.4.2. Nominalna i očekivana realna kamatna stopa u 
izračunavanju očekivane sadašnje diskontirane vrijednosti 98
2.4.3. Tekući dohodak, očekivanja i potrošnja 100
2.4.3.1. Teorija dalekovidne potrošnje 101
2.4.3.2. Prednosti i nedostatci teorije dalekovidne 
potrošnje 102
2.4.4. Očekivanja i investicije 103
2.4.4.1. Od jednostavne do složene funkcije investicija 103
2.4.4.2. Investicije i očekivanja profita 107
2.4.5. Sličnosti i razlike između potrošnje i investicija 111

3. Financijsko tržište 134
3.1. Što je novac? 134
3.2. Novac i nemonetarna imovina 138
3.2.1. Potražnja za novcem 139
3.2.1.1. Glavne varijable koje utječu na potražnju za 
novcem 140
3.2.1.2. Ostali činitelji koji utječu na potražnju za novcem 142
3.2.1.3. Utjecaj povrata, rizika i likvidnosti na potražnju 
za novcem 144
3.2.2. Brzina optjecaja i potrebna masa novca 145
3.2.3. Potražnja za nemonetarnom imovinom 147
3.3. Banke i ponuda novca 149
3.3.1. Novčani multiplikator 150
3.3.2. Ponuda novca 152
3.3.3. Središnja banka i ponuda novca 155
3.4. Ravnoteža na financijskom tržištu 157
3.4.1. Uvjet ravnoteže na financijskom tržištu 157
3.4.2. Određenost kamatne stope 158
3.5. Očekivanja i financijsko tržište 161
3.5.1. Neke napomene o arbitraži i efikasnosti financijskog 
tržišta 161
3.5.2. Obveznice i prinosi od njih 163
3.5.2.1. Cijena obveznice kao sadašnja vrijednost isplata 
po obveznici 164
3.5.2.2. Utjecaj kamatnih stopa na krivulju prinosa od obveznica 166
3.5.3. Kretanja cijena na tržištu dionica 168
3.5.3.1. Cijena dionice 169
3.5.3.2. Promjene u ekonomskom okruženju i tržište 
dionica 170
3.5.3.3. Neekonomski razlozi promjena cijena dionica 172

4. Ravnoteža na tržištima dobara i novca: IS-LM model 184
4.1. Ravnoteža na tržištu dobara 185
4.1.1. Izvođenje IS krivulje 186
4.1.2. Nagib IS krivulje 189
4.1.3. Činitelji koji utječu na pomak IS krivulje 191
4.1.4. Matematički prikaz ravnoteže na tržištu dobara 194
4.2. Ravnoteža na financijskom tržištu 196
4.2.1. Izvođenje LM krivulje 197
4.2.2. Nagib LM krivulje 200
4.2.3. Činitelji koji utječu na pomak LM krivulje 203
4.2.4. Matematički prikaz ravnoteže na financijskom tržištu 205
4.3. Ravnoteža sustava kao cjeline 206
4.3.1. Matematički prikaz ravnotežnog dohotka 206
4.3.2. Grafički prikaz i objašnjenje ravnoteže 208
4.3.3. Ravnoteža u kratkom roku i koncepcija kamatne stope 209
4.3.4. Tržište rada i IS-LM model 210
4.3.4.1. Ravnoteža na tržištu rada i output pune 
zaposlenosti 210
4.3.4.2. Opća ravnoteža s tržištem rada 213
4.4. Klasična nasuprot kejnzijanskoj inačici IS-LM modela 214
4.4.1. Opća ravnoteža s fleksibilnim cijenama 215
4.4.2. Opća ravnoteža s fiksnim cijenama 217

5. Monetarna i fiskalna politika u IS-LM modelu 230
5.1. Monetarna politika: obilježja, vrste i instrumenti 230
5.2. Učinci monetarne politike 232
5.2.1. Učinak likvidnosti, učinak dohotka i ukupan učinak 
dohotka 232
5.2.2. Monetarna politika u posebnim slučajevima 234
5.2.3. Multiplicirani učinak promjene ponude novca na 
ravnotežni dohodak 236
5.2.4. Relativna učinkovitost monetarne politike 238
5.3. Fiskalna politika: obilježja, vrste i instrumenti 240
5.4. Učinci fiskalne politike 241
5.4.1. Učinak dohotka fiskalne politike 241
5.4.2. Fiskalna politika u posebnim slučajevima 244
5.4.3. Multiplicirani učinak fiskalne politike na ravnotežni 
dohodak 246
5.4.4. Relativna učinkovitost fiskalne politike 247
5.5. Učinci različitog miksa monetarne i fiskalne politike 249
5.5.1. Učinci ekspanzijske monetarne i ekspanzijske 
fiskalne politike 250
5.5.2. Učinci različitog miksa monetarne i fiskalne politike na 
veličinu i strukturu bruto domaćeg proizvoda 251

6. Tržište rada 261
6.1. Mikroekonomske osnove potražnje i ponude na tržištu rada 262
6.1.1. Potražnja za radom 262
6.1.2. Ponuda rada 265
6.2. Agregatna potražnja za radom 267
6.2.1. Potražnja poduzeća za radom i agregatna potražnja za 
radom 268
6.2.2. Činitelji koji utječu na pomak krivulje agregatne 
potražnje za radom 270
6.3. Agregatna ponuda rada 274
6.3.1. Individualna i agregatna ponuda rada 274
6.3.2. Činitelji koji utječu na pomak krivulje agregatne ponude 
rada 276
6.4. Ravnoteža na tržištu rada 278
6.4.1. Ravnoteža na tržištu rada nasuprot ravnoteži na razini 
poduzeća 278
6.4.2. Ravnoteža u klasičnome modelu tržišta rada 280
6.4.3. Ravnoteža, premještanje ravnoteže i nezaposlenost 281
6.5. Nezaposlenost: vrste, razlozi i Okunov zakon 284
6.5.1. Vrste nezaposlenosti 284
6.5.1.1. Frikcijska nezaposlenost 284
6.5.1.2. Strukturna nezaposlenost 285
6.5.1.3. Ciklična nezaposlenost 286
6.5.1.4. Prirodna stopa nezaposlenosti 286
6.5.2. Razlozi nezaposlenosti 287
6.5.2.1. Dragovoljna i nedragovoljna nezaposlenost 287
6.5.2.2. Neelastičnost plaća i nezaposlenost 289
6.5.3. Drugi pogled na razloge nezaposlenosti 290
6.5.3.1. Određenost minimalne plaće 290
6.5.3.2. Utjecaj sindikata 291
6.5.3.3. Teorija efikasnih plaća 291
6.5.4. Nezaposlenost i output: Okunov zakon 293

7. Opća ravnoteža u AD-AS modelu 306
7.1. Opće napomene o AD-AS modelu 307
7.2. Agregatna potražnja 308
7.2.1. Temeljna obilježja agregatne potražnje 308
7.2.2. Izvođenje krivulje agregatne potražnje 311
7.2.3. Funkcija agregatne potražnje i pomaci AD krivulje 313
7.3. Agregatna ponuda 317
7.3.1. Temeljna obilježja agregatne ponude 317
7.3.1.1. Agregatna ponuda: kratki i dugi rok 318
7.3.1.2. Različita tumačenja izgleda krivulje agregatne ponude 321
7.3.2. Izvođenje krivulje agregatne ponude 323
7.3.3. Funkcija agregatne ponude i pomaci AS krivulje 325
7.4. Makroekonomska ravnoteža u AD-AS modelu 328
7.4.1. Dugoročna i kratkoročna ravnoteža 328
7.4.2. Klasični nasuprot kejnzijanskom AD-AS modelu 330
7.4.2.1. Klasični AD-AS model 330
7.4.2.2. Kejnzijanski AD-AS model 333
7.5. Učinci fiskalne i monetarne politike u AD-AS modelu 337
7.5.1. Učinci u kratkom roku 337
7.5.1.1. Učinci fiskalne politike 337
7.5.1.2. Učinci monetarne politike 341
7.5.2. Učinci u dugom roku 344
7.5.3. Ekonomska očekivanja i učinkovitost monetarne politike 345

8. Poslovni ciklusi 358
8.1. Obilježja poslovnih ciklusa 359
8.2. Pravci i vremensko usklađivanje cikličnog ponašanja nekih makroekonomskih varijabla 363
8.3. Izvori neravnomjernosti gospodarskog rasta 366
8.4. Teorije poslovnih ciklusa 372
8.4.1. Monetarne teorije 374
8.4.2. Teorija inovacija 376
8.4.3. Političke teorije poslovnih ciklusa 377
8.4.4. Teorija kumulativnog djelovanja multiplikatora i 
akceleratora 380
8.4.5. Teorija ravnotežnih poslovnih ciklusa 389
8.4.6. Teorija realnoga poslovnog ciklusa nasuprot novim kejnzijanskim teorijama 395

9. Inflacija i Phillipsova krivulja 412
9.1. 
Inflacija 412
9.1.1. Pojmovno određenje, klasifikacija i mjerenje inflacije 413
9.1.1.1. Pojmovno određenje i klasifikacija 413
9.1.1.2. Stopa inflacije i mjerenje inflacije 414
9.1.2. Inflacija tijekom povijesti 417
9.1.3. Ekonomski i socijalni učinci inflacije 420
9.1.4. Inflacijski porez 423
9.1.5. Teorije inflacije 424
9.1.5.1. Teorija inflacije potražnje 425
9.1.5.2. Teorija inflacije troškova 429
9.1.5.3. Teorija strukturne inflacije 431
9.1.6. Suzbijanje inflacije 432
9.1.6.1. Suzbijanje inflacije potražnje 432
9.1.6.2. Suzbijanje inflacije troškova 434
9.1.6.3. Suzbijanje strukturne inflacije 435
9.2. Odnos između inflacije i nezaposlenosti 435
9.2.1. Kratkoročna Phillipsova krivulja 436
9.2.2. NAIRU – stopa nezaposlenosti koja ne ubrzava inflaciju i 
pomaci Phillipsove krivulje 438
9.2.3. Dugoročna Phillipsova krivulja 441
9.2.4. Razvoj teorije o odnosu između inflacije i nezaposlenosti 443
9.2.4.1. Izvorna Phillipsova krivulja 443
9.2.4.2. Model adaptivnih inflacijskih očekivanja 445
9.2.4.3. Model racionalnih inflacijskih očekivanja 449
9.2.4.4. Nova kejnzijanska Phillipsova krivulja – NKPC 451
9.2.4.5. Neke primjedbe na NKPC i odgovori 453
9.2.5. Primjena Phillipsove krivulje i problem slampflacije 457

10. Mogućnosti makroekonomske politike 469
10.1. Različiti pristupi ekonomskoj stabilizaciji 469
10.1.1. Klasični pristup 470
10.1.2. Kejnzijanski pristup 473
10.1.3. Monetaristički pristup 476
10.1.4. Teorija racionalnih očekivanja 480
10.1.5. Ekonomika ponude 483
10.2. Opća ograničenja u vođenju makroekonomske politike 487
10.2.1. Neizvjesnost 487
10.2.2. Djelotvornost političara 488
10.2.3. Problem vremenskog zaostajanja 489
10.2.4. Ograničenja prema teoriji javnog izbora 489
10.3. Vremenska konzistentnost i utjecaji na makroekonomsku 
politiku 491
10.3.1. Teorija optimalne kontrole i konzistentnost ekonomske politike 492
10.3.2. Problem vremenske nekonzistentnosti i određivanja 
pravila ekonomske politike 494
10.3.3. Nekonzistentnost u stvarnosti i 
odraz na makroekonomsku politiku 496
10.4. Monetarna politika: transparentnost središnje banke i ciljana 
inflacija 500
10.4.1. Transparentnost središnje banke: da ili ne? 500
10.4.2. Problem sklonosti nositelja ekonomske politike prema 
inflaciji i moguća rješenja 502
10.4.3. Što i kako središnje banke trebaju raditi 505
10.4.4. Ciljana inflacija kao nominalno sidro 509
10.5. Nova uloga fiskalne politike 511
10.5.1. Uspon i pad važnosti fiskalne politike 511
10.5.2. Potreba za novom ulogom fiskalne politike 514
10.5.3. Odnos između duga, deficita, državne potrošnje i poreza 516
10.5.4. Problem optimalnog oporezivanja i optimalne državne potrošnje 518

11. Ravnoteža u otvorenom gospodarstvu i učinci makroekonomske politike 527
11.1. Makroekonomski učinci međunarodne trgovine 527
11.1.1. Matematički prikaz ravnotežnog dohotka 528
11.1.2. Grafički prikaz ravnoteže otvorenoga gospodarstva 530
11.1.3. Utjecaj međunarodne trgovine na razinu dohotka 533
11.1.4. Štednja, investicije i saldo međunarodne trgovine 536
11.2. Bilanca plaćanja i devizni tečajevi 537
11.2.1. Računi bilance plaćanja 537
11.2.2. Određivanje deviznih tečajeva 539
11.2.2.1. Devizno tržište i različiti sustavi deviznih 
tečajeva 540
11.2.2.2. Nominalni i realni devizni tečaj 547
11.2.2.3. Kamatne stope i devizni tečajevi 551
11.2.2.4. Realni devizni tečaj i netoizvoz 555
11.2.2.5. Makroekonomske odrednice deviznog tečaja i netoizvoza 559
11.3. IS-LM model otvorenoga gospodarstva 561
11.3.1. Ravnoteža na tržištu dobara u otvorenom gospodarstvu 562
11.3.2. Izvođenje IS krivulje otvorenoga gospodarstva 566
11.3.3. Činitelji koji utječu na pomak IS krivulje 567
11.3.4. Ravnoteža u otvorenom gospodarstvu: 
grafički i matematički prikaz 569
11.4. Fiskalna i monetarna politika u otvorenome gospodarstvu 573
11.4.1. Učinci fiskalne politike pri fleksibilnim deviznim 
tečajevima 573
11.4.2. Učinci monetarne politike pri fleksibilnim deviznim tečajevima 575
11.4.2.1. Učinci na domaće i inozemno gospodarstvo u kratkom roku 575
11.4.2.2. Učinci na domaće i inozemno gospodarstvo u dugom roku 577
11.4.3. Učinci monetarne politike pri fiksnim deviznim 
tečajevima 579
11.4.4. Učinci fiskalne politike pri fiksnim deviznim tečajevima 583
11.4.5. Prednosti i nedostatci fiksnih i fleksibilnih deviznih 
tečajeva 586

12. Gospodarski rast 601
12.1. Određenost gospodarskoga rasta 601
12.1.1. Gospodarski rast i gospodarski razvoj 601
12.1.2. Klasični pristup teoriji gospodarskoga rasta 602
12.1.3. Jednadžba gospodarskoga rasta 604
12.1.4. Izvori gospodarskoga rasta 607
12.1.4.1. Stanovništvo 608
12.1.4.2. Akumulacija kapitala 610
12.1.4.3. Tehnološki napredak 612
12.1.5. Ubrzavanje rasta i njegovi ograničavajući činitelji 617
12.2. Modeli gospodarskoga rasta 619
12.2.1. Klasifikacija modela gospodarskoga rasta 619
12.2.2. Harrod-Domarov model rasta 620
12.2.2.1. Harrodov model 620
12.2.2.2. Dinamički model 623
12.2.2.3. Domarov model 626
12.2.2.4. Kritika Harrod-Domarova modela rasta 627
12.2.3. Neoklasični model rasta 629
12.2.3.1. Opći prikaz modela 629
12.2.3.2. Model R. M. Solowa 632
12.2.4. Modeli endogenog rasta 641
12.2.4.1. Model istraživanja i razvoja 642
12.2.4.2. Model bez kapitala 644
12.2.4.3. Model s kapitalom 646
12.2.4.4. Model ljudskoga kapitala i rasta 648
12.2.5. Završna razmatranja o modelima gospodarskog rasta 651

Epilog 665
Dodatak 680
Literatura 681
Glosarij pojmova 687
Kazalo slika 698
Kazalo shema 701
Kazalo tablica 701
Kazalo imena 702
Kazalo pojmova 705
Odgovori na pitanja za vježbu 711

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

Izdavač

Karakter

Uvez

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “MAKROEKONOMIJA”

Povezane knjige - Naša preporuka