OVRŠNI ZAKON S KOMENTAROM, 2. izd. - Naruči svoju knjigu

OVRŠNI ZAKON S KOMENTAROM, 2. izd.

Autor: Stuhne, Zinajda
Područje: Pravo
Karakter: zakon
Godina izdanja: 2006
Broj stranica: 740
Uvez: Tvrdi

51,76  (389,99 kn)

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 627 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Knjiga sadrži:

tekst Ovršnog zakona sa svim naknadnim izmjenama i dopunama(NN br. 57/96., 29/99., 42/00. – Ustavni sud, 173/03., 194/03., – ispravak, 151/04. i 88/05.) te komentar uz svaki članak tog zakona i na kraju abecedno kazalo pojmova,
komentar i poveznice svih odredaba Ovršnog zakona. Takav pristup omogućuje čitatelju lakši pregled ove složene materije,
analizu propisa i ukazuje na razlike između prijašnjih propisa i važećeg Ovršnog zakona,
ocjene novih rješenja i pritom ukazujući na dobre ali i loše strane. Iznoseći argumente autorica omogućuje i drugima da kritički sagledaju i prosude određene propise.

Komentari sadrže:

sudske odluke,

sudsku praksu po prijašnjim propisima i moguće razlike koje će nastati primjenom novog zakona,

povezanosti s drugim aktualnim propisima, poput propisa Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Zakona o zemljišnim knjigama, itd.

Sadržaj:


OSNOVNE ODREDBE/ Sadržaj Zakona/ Značenje pojedinih izraza/ Pokretanje postupka/ Sredstva i predmet ovrhe i osiguranja/ Ograničenje sredstava i predmeta ovrhe i osiguranja/ Zaštita dostojanstva ovršenika, odnosno protivnika osiguranja/ Podnesci, ročišta i spisi/ Dostava/ Prekid postupka/ Sastav suda i odluke/ Pravni lijekovi/ Revizija, ponavljanje postupka i povrat u prijašnje stanje/ Hitnost i redoslijed postupanja/ Troškovi postupka/ Jamčevina/ Novčana kazna i kazna zatvora/ Prokazna izjava i prokazni popis imovine/ Dužnost davanja podataka o dužniku/ Ovrha odluke stranoga suda/ Ovrha na imovini strane države/ Primjena odredaba drugih zakona/ OVRHA/ ZAJEDNIČKE ODREDBE/ OVRŠNA I VJERODOSTOJNA ISPRAVA/ Osnove za određivanje ovrhe/ Ovršna isprava/ Odluka i nagodba/ Ovršnost odluke/ Ovršnost prvostupanjskih/ sudskih odluka/ Ovršnost nagodbe/ Ovršnost javnobilježničke isprave/ Podobnost ovršne isprave za ovrhu/ Određivanje i naplata zateznih kamata/ Vjerodostojna isprava/ Prijenos tražbine ili obveze/ Uvjetna i uzajamna obveza/ Alternativna obveza po izboru ovršenika/ Alternativno ovlaštenje ovršenika/ Potvrda o ovršnosti/ PREDLAGANJE I ODREĐIVANJE OVRHE/ Stvarna nadležnost/ Mjesna nadležnost/ Prijedlog za ovrhu/ Povlačenje i ograničenje prijedloga/ Rješenje o ovrsi/ Dostava rješenja o ovrsi/ PROVEDBA OVRHE/ Stvarna nadležnost/ Ovrha na temelju nepravomoćnoga rješenja o ovrsi/ Granice ovrhe/ Vrijeme ovrhe/ Rad sudskoga ovršitelja/ Ometanje sudskoga ovršitelja u radu / Nepravilnosti pri provedbi ovrhe/ PRAVNI LIJEKOVI STRANAKA PROTIV RJEŠENJA O OVRSI / Pravni lijekovi protiv rješenja o ovrsi na temelju ovršne isprave/ Žalba protiv rješenja o ovrsi/ Odlučivanje o žalbi/ Upućivanje na parnicu u povodu žalbe/ Žalba nakon proteka roka / dgovor na žalbu/ Upućivanje na parnicu/ Ovršenikovo pravo na naknadu štete/ Pravni lijekovi protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave/ Prigovor protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave/ Postupak u povodu prigovora protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave/ PRIGOVOR TREĆE OSOBE/ Pretpostavke za prigovor/ Pokretanje parnice/ Kad se ne može tražiti da se ovrha proglasi nedopuštenom/ PROTUOVRHA/ Razlozi za protuovrhu/ Postupak po prijedlogu za protuovrhu/ Rješenje o protuovrsi/ ODGODA, OBUSTAVA I ZAVRŠETAK OVRHE/ Odgoda ovrhe/ Odgoda ovrhe na prijedlog ovršenika/ Odgoda ovrhe na prijedlog ovrhovoditelja/ Odgoda na prijedlog treće osobe/ Davanje jamčevine umjesto odgode ovrhe/ Odgoda na temelju suglasnosti stranaka/ Vrijeme za koje se ovrha odgađa/ Nastavljanje odgođenoga postupka/ Obustava i dovršetak ovrhe/ Obustava ovrhe/ Dovršetak ovrhe/ OVRHA RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE/ OPĆE ODREDBE/ Opseg ovrhe novčanih tražbina/ Zaštita ovršenika fizičke osobe/ Zaštita djelatnosti pravnih osoba/ Zaštita ovrhovoditelja/ Redoslijed namirenja više ovrhovoditelja/ OVRHA NA NEKRETNINI/ Opće odredbe/ Nadležnost/ Ovršne radnje/ Nekretnina kao predmet ovrhe/ Dokaz o vlasništvu i pravu građenja/ Ovrha kad se nakon stjecanja založnog prava ili prava na namirenje promijeni vlasnik nekretnine/ Zabilježba ovrhe / Pristupanje ovrsi/ Založna prava/ Služnosti, stvarni tereti i pravo građenja/ Ugovori o zakupu i najmu/ Razgledanje nekretnine/ Osiguranje nekretnine/ Izuzimanje od ovrhe/ Nekretnine koje ne mogu biti predmet ovrhe/ Određivanje vrijednosti nekretnine/ Način utvrđivanja vrijednosti
Način utvrđivanja vrijednosti/ Prigovor nedostatka pokrića/ Prodaja nekretnine/ Zaključak o prodaji/ Pravo prvokupa/ Način prodaje/ Uvjeti prodaje/ Davanje jamčevine/ Jedan ponuditelj/ Tko ne može biti kupac/ Prodajna cijena/ Ročište za dražbu i dosuda/ Dosuda u slučaju prodaje neposrednom pogodbom/ Polaganje kupovnine/ Oslobođenje od polaganja kupovnine/ Upis prava vlasništva kupca, brisanje prava i tereta te / predaja nekretnine kupcu/ Osiguranje kredita na dosuđenoj nekretnini/ Zaštita prava kupca/ Namirenje vjerovnika/ Kad se pristupa namirenju / Osobe koje se namiruju/ Prvenstveno namirenje/ Namirenje ostalih tražbina/ Visina naknade za osobne služnosti i druga prava koja prestaju prodajom/ Razmjerno namirenje/ Osporavanje tražbina/ Upućivanje na parnicu/ Posebne odredbe o načinu namirenja nekih tražbina/ Nedospjela tražbina/ Nedospjela tražbina povremenih primanja/ Tražbine uz uvjet/ Predbilježba založnoga prava i zabilježba spora/ Zajedničke hipoteke/ Ročište za diobu, rješenje o namirenju i brisanje prava i tereta/ Ročište za diobu/ Rješenje o namirenju/ Brisanje prava i tereta / Pravni položaj ovršenika i trećih osoba nakon prodaje nekretnine/ Gubitak prava na posjed nekretnine/ Iseljenje ovršenika/ Prijedlog za iseljenje prije zaključka o predaji/ Iseljenje najmoprimca i zakupca/ Iseljenje drugih osoba/ Primjena odredaba ove glave na području gdje ne postoje zemljišne knjige/ OVRHA NA POKRETNINAMA/ Opće odredbe/ Mjesna nadležnost ako je poznato mjesto gdje se pokretnine nalaze / Mjesna nadležnost ako nije poznato gdje se pokretnine nalaze/ Izuzimanje od ovrhe/ Ovršne radnje/ Pljenidba i procjena pokretnina/ Obavijest o pljenidbi/ Predmet pljenidbe/ Obujam pljenidbenoga popisa/ Čuvanje popisanih pokretnina/ Način predaje pokretnina na čuvanje/ Zabrana raspolaganja popisanim pokretninama/ Stjecanje založnoga prava/ Bezuspješan pokušaj pljenidbe/ Procjena/ Zapisnik o pljenidbenom popisu i procjeni/ Zabilješka umjesto pljenidbenoga popisa/ Prodaja pokretnina/ Vrijeme prodaje/ Način prodaje/ Prodajna cijena/ Obveze i prava kupca/ Prodaja pokretnina preko javnih komisionara/ Javni komisionari/ Organizacija i provedba poslova javnog komisionara/ Nadzor nad radom javnih komisionara/ Prava i dužnosti komisionara/ Osiguranje od odgovornosti/ Povjeravanje prodaje pokretnina komisionaru/ Izlaganje i objavljivanje podataka o pokretninama/ Prodaja pokretnina/ Predaja postignute kupovne cijene/ Prodaja motornih vozila/ Stjecanje založnog prava/ Oduzimanje, čuvanje i procjena motornog vozila/ Prodaja motornog vozila/ Predaja motornog vozila kupcu/ Pravilnik o vođenju upisnika motornih vozila/ Namirenje ovrhovoditelja/ Namirenje jednoga ovrhovoditelja/ Namirenje više ovrhovoditelja/ Primjena odredaba o ovrsi na nekretnini / OČEVIDNIK NEKRETNINA I POKRETNINA KOJE SE PRODAJU U OVRŠNOM POSTUPKU/ Vođenje očevidnika/ Dostava i upis podataka / OVRHA NA NOVČANOJ TRAŽBINI OVRŠENIKA/ Opće odredbe/ Mjesna nadležnost/ Izuzimanje od ovrhe/ Ograničenje ovrhe/ Ovršne radnje/ Opseg ovrhe/ Pljenidba tražbine/ Učinak pljenidbe/ Pljenidba tražbine zasnovane na vrijednosnom papiru/ Zabrana tražbine po štednom ulogu/ Založno pravo na kamatama/ Prednosni red/ Izjašnjenje ovršenikova dužnika/ Odgovornost ovršenikova dužnika/ Pljenidba tražbine osigurane založnim pravom upisanim u javnoj knjizi/ Prijenos tražbine/ Opće odredbe/ Vrste prijenosa/ Posebni uvjeti za prijenos nedjeljive tražbine/ Provedba prijenosa/ Obveze ovršenika i ovrhovoditelja/ Polaganje novca kod suda odnosno javnoga bilježnika/ Prijenos radi naplate/ Ovlaštenja ovrhovoditelja/ Prijenos radi naplate tražbine upisane u javnoj knjizi/ Uvjetovanost obveze ovršenikova dužnika predajom stvari/ Obavješćivanje ovršenika o tužbi za naplatu prenesene tražbine/ Zakašnjenje u naplati prenesene tražbine/ Namirenje ovrhovoditelja/ Prijenos umjesto isplate/ Posebne odredbe o ovrsi na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima/ Primjena odredaba ove glave/ Rješenje o ovrsi/ Ovrha kada pravo na/ uzdržavanje ima više osoba/ Mjesto isplate Prestanak rada/ Odgovornost poslodavca za propuštenu obustavu i isplatu dospjelih obroka/ Zapljena po pristanku ovršenika/ Primjena odredaba ovoga odjeljka/ Ovrha na tražbini po računu kod banke i druge pravne osobe koja obavlja poslove platnoga prometa/ Određivanje ovrhe i dostava rješenja o ovrsi/ Provedba ovrhe/ Obveza dostave podataka o računu/ Odgovornost pravne osobe koja obavlja poslove platnoga prometa/ Zapljena računa na temelju zadužnice/ Zapljena računa na temelju bjanko zadužnice
Primjena odredaba ove glave/ OVRHA NA TRAŽBINI DA SE PREDAJU ILI ISPORUČE POKRETNINE ILI DA SE PREDA NEKRETNINA/ OVRHA NA DIONICI ZA KOJU NIJE IZDANA ISPRAVA O DIONICI TE NA UDJELU ODNOSNO POSLOVNOM UDJELU U TRGOVAČKOM DRUŠTVU/ OVRHA NA VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA KOJI SU UBILJEŽENI NA RAČUNIMA KOD SREDIŠNJE DEPOZITARNE AGENCIJE/ OVRHA NA DRUGIM IMOVINSKIM ODNOSNO MATERIJALNIM PRAVIMA/ POSEBNE ODREDBE O OVRSI NA IMOVINI PRAVNIH OSOBA/ OVRHA RADI OSTVARENJA NENOVČANE TRAŽBINE/ SUDSKI PENALI/ OVRHA RADI PREDAJE I ISPORUKE POKRETNINA/OVRHA RADI ISPRAŽNJENJA I PREDAJE NEKRETNINE/ OVRHA RADI OSTVARENJA TRAŽBINE NA RADNJU, TRPLJENJE ILI NEČINJENJE/ OVRHA RADI VRAĆANJA ZAPOSLENIKA NA RAD, ODNOSNO U SLUŽBU/ OVRHA UPISIVANJEM PRAVA U JAVNU KNJIGU/ OVRHA DIOBOM STVARI/ SUDJELOVANJE JAVNIH BILJEŽNIKA U OVRSI/ OSTVARENJE TRAŽBINE NA DAVANJE IZJAVE VOLJE/ OSIGURANJE/ OPĆE ODREDBE/ OSIGURANJE PRISILNIM ZASNIVANJEM ZALOŽNOGA PRAVA NA NEKRETNINI/ SUDSKO I JAVNOBILJEŽNIČKO ZALOŽNOPRAVNO OSIGURANJE NA TEMELJU SPORAZUMA STRANAKA/ SUDSKO I JAVNOBILJEŽNIČKO OSIGURANJE PRIJENOSOM VLASNIŠTVA NA STVARI I PRIJENOSOM PRAVA/ OSIGURANJE PRETHODNOM OVRHOM/ PRIVREMENE MJERE/ KAZNENE ODREDBE/ PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE/ PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA/ POPIS KRATICA/ LITERATURA

 

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

Stuhne, Zinajda

Uvez

Tvrdi

Karakter

zakon