POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA - Naruči svoju knjigu

POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Autor: Bakran, Domagoj; Cinotti, Kristijan; Gulin, Danimir; Milčić, Ivica; Orlović, Luka; Perčević Hrvoje
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 393
Uvez: Meki

39,82 

Kako bi se čitateljima što više približila tematika oporezivanja porezom na dobit, dani su brojni praktični primjeri koji će biti razumljivi različitim tipovima stručnjaka. Olakšava financijsko planiranje, ali i sveukupno poslovanje.

Opis

O knjizi:

Iz predgovora:

S početkom 2017. godine stupile su na snagu izmjene poreznih propisa koji su bili obuhvaćeni tzv. poreznom reformom. Jedan od poreznih oblika koji je mijenjan je porez na dobit. Po prvi puta, od uvođenja oporezivanja porezom na dobit, propisana su tri načina utvrđivanja porezne osnovice: računovodstveno i novčano načelo te paušalno oporezivanje. Paušalno oporezivanje namijenjeno je isključivo za neprofitni sektor, dok realni sektor ima mogućnost biranja između računovodstvenog i novčanog načela, uz prethodno zadovoljenje određenih uvjeta.

Osim načina utvrđivanja porezne osnovice, također po prvi puta, utvrđena je i porezna tarifa, i to na način da porezni obveznici koji u obračunskom razdoblju ostvare ukupan prihod do 3.000.000,00 kuna plaćaju porez na dobit po stopi 12%, a oni koji ostvare promet veći od 3.000.000,00 kuna plaćaju po stopi 18%. Uz navedene ključne izmjene, mijenjani su i postoci priznavanja troškova reprezentacije i troškova s osnove korištenja sredstava za osobni prijevoz te ostale odredbe kojima se željelo postići određene ciljeve. Sve promjene koje su rezultat „porezne reforme“ i sve promjene nakon toga obrađene su ovim priručnikom.

Priručnik „Porez na dobit poduzetnika i neprofitnih organizacija“ podijeljen je u 18. poglavlja u kojima su obrađene teme vezane uz obveznike poreza na dobit, načine utvrđivanja osnovice poreza na dobit, stavke uvećanja/umanjenja dobiti/gubitka, posebnosti kod utvrđivanja porezne osnovice primjenom novčanog načela, osnovice poreza na dobit te same prijave poreza na dobit. Posebna poglavlja posvećena su utvrđivanju porezne osnovice u paušalnom iznosu, poreznoj osnovici između povezanih osoba, promjeni metoda oporezivanja, statusnim promjenama i preoblikovanjima društva, uračunavanju poreza plaćenog u inozemstvu, porezu na dobit po odbitku, primjeni ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, izvješću o poslovnim doga-đajima s povezanim osobama te utvrđivanju obveze doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti.

Kako bi čitateljima što više približili tematiku oporezivanja porezom na dobit, u svakom poglavlju dani su brojni praktični primjeri. Poseban dio priručnika su redakcijski pročišćeni tekstovi Zakona i Pravilnika o porezu na dobit. Priručnikom su obuhvaćene sve izmjene Zakona i Pravilnika zaključ- no sa zadnjim izmjenama Pravilnika o porezu na dobit koje se primjenjuju od 13. siječnja 2018. godine, a objavljene su u Nar. nov., br. 2/18., temeljem čega su usklađeni i autorski tekstovi ovoga priručnika.

Uredništvo

Iz sadržaja: 

 1. OPOREZIVANJE DOBITI U REPUBLICI HRVATSKOJ I ZEMLJAMA OKRUŽENJA (I. Milčić) ……… 3

1.1. Razvoj i načela oporezivanja dobiti u Republici Hrvatskoj …………………………. 3

1.2. Zakonodavni okvir oporezivanja dobiti u Republici Hrvatskoj ……………………. 5

1.3. Pregled sustava oporezivanja dobiti zemalja u okruženju …………………………. 7

 1. OBVEZNICI POREZA NA DOBIT (I. Milčić) …………………………..11

2.1. Pravne osobe kao obveznici poreza na dobit …………………………………………… 11

2.2. Fizičke osobe kao obveznici poreza na dobit……………………………………………. 15

2.2.1.     Promjena metode oporezivanja po sili zakona ………………………………. 17

2.2.2.     Promjena metode oporezivanja na vlastiti zahtjev…………………………. 19

2.2.3.     Zajednička djelatnost…………………………………………………………………. 20

2.3. Poslovna jedinica nerezidenta kao obveznik poreza na dobit …………………….. 21

 1. NAČINI UTVRĐIVANJA OSNOVICE POREZA NA DOBIT (D. Bakran, I. Milčić) …………. 25

3.1. Računovodstveno načelo pri utvrđivanju osnovice poreza na

dobit (D. Bakran) …………………………………………………………………………………. 25

3.2. Novčano načelo pri utvrđivanju osnovice poreza na dobit (I. Milčić)…………… 28

3.3. Paušalno utvrđivanje osnovice poreza na dobit (D. Bakran) ………………………. 29

 1. STAVKE UVEĆANJA/UMANJENJA DOBITI/GUBITKA(D. Bakran, I. Milčić, L. Orlović) ………… 33

4.1. Stavke uvećanja dobiti/umanjenja gubitka ……………………………………………… 33

4.1.1.     Amortizacija (D. Bakran)…………………………………………………………….. 33

4.1.2.    Reprezentacija (D. Bakran)………………………………………………………….. 45

4.1.3.    Iznos nepriznatih troškova za osobni prijevoz (I. Milčić) …………………. 46

4.1.4.    Manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore odnosno Hrvatske obrtničke komore (I. Milčić) .. 50

4.1.5.    Rashodi utvrđeni u postupku nadzora (I. Milčić) ……………………………. 55

4.1.6.    Troškovi prisilne naplate poreza i drugih javnih davanja (I. Milčić) ….. 56

4.1.7.    Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe (I. Milčić) …………………………… 57

4.1.8.    Zatezne kamate između povezanih osoba (D. Bakran) ……………………. 59

4.1.9.    Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi (L. Orlović)…………………….. 60

4.1.10. Rashodi darovanja iznad propisanih svota (L. Orlović)……………………. 61

4.1.11. Kamate na zajmove dioničara i članova društva (D. Bakran)……………. 71

4.1.12. Kamate između povezanih osoba (D. Bakran) ……………………………….. 72

4.1.13. Rashodi od nerealiziranih gubitaka (L. Orlović)……………………………… 77

4.1.14.  Iznos povećanja porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (I. Milčić) ………….. 78 IV

4.1.15.  Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja (L. Orlović)…………………. 79

4.1.16.  Vrijednosno usklađenje zaliha (L. Orlović) …………………………………… 91

4.1.17.  Vrijednosno usklađenje financijske imovine (L. Orlović) …………………. 98

4.1.18.  Troškovi rezerviranja (L. Orlović) …………………………………………………. 103

4.1.19.  Povećanja porezne osnovice za sve druge rashode i ostala povećanja (L. Orlović) ……. 113

4.1.20.  Povećanja dobiti za ostale prihode i druga povećanja dobiti (L. Orlović) ……………. 114

4.2. Stavke umanjenja dobiti / uvećanja gubitka…………………………………………….. 120

4.2.1.  Prihodi od dividendi i udjela u dobiti (L. Orlović) …………………………… 120

4.2.2.    Nerealizirani dobici (L. Orlović) …………………………………………………… 122

4.2.3.    Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja (L. Orlović) ………………. 123

4.2.4.    Ostali rashodi ranijih razdoblja (L. Orlović)……………………………………. 124

4.2.5.    Smanjenje dobiti za ostale prihode (L. Orlović)………………………………. 125

4.2.6.    Smanjenje dobiti zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (I. Milčić)……….. 126

4.2.7.    Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat (D. Bakran)………………. 127

4.3. Državne potpore, olakšice, oslobođenja i poticaji (I. Milčić) ………………………. 129

4.3.1.    Uređenje državnih potpora, olakšica, oslobođenja i poticaja u Republici Hrvatskoj …………129

4.3.2.    Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu…………………………………. 131

4.3.3.    Državna potpora za istraživačko-razvojne projekte ……………………….. 139

4.3.4.    Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja………………………… 142

4.3.5.    Olakšice prema Zakonu o poticanju ulaganja………………………………… 144

4.3.6.    Potpore male vrijednosti – de minimis potpore………………………………. 148

 1. POSEBNOSTI KOD UTVRĐIVANJA POREZNE OSNOVICE PRIMJENOM NOVČANOG NAČELA (I. Milčić)…………… 161

5.1. Stavke uvećanja i umanjenja kod utvrđivanja porezne osnovice primjenom novčanog načela ………………………………………………………………… 161

5.2. Korekcije pri prvoj primjeni metode utvrđivanja porezne osnovice primjenom novčanog načela ………………………………………………………………… 163

 1. POREZNA OSNOVICA (D. Bakran) ……………………………………………………………………. 175

6.1. Razdoblje oporezivanja…………………………………………………………………………. 177

6.2. Stope poreza na dobit ………………………………………………………………………….. 178

6.3. Predujmovi poreza na dobit …………………………………………………………………. 178

6.4. Porezni gubitak …………………………………………………………………………………… 180

 1. PRIJAVA POREZA NA DOBIT (D. Bakran)…………………………………………………………… 185

7.1. Rok za predaju porezne prijave ……………………………………………………………… 185

7.2. Način predaje porezne prijave……………………………………………………………….. 186

7.3. Prijava poreza na dobit prema računovodstvenom načelu ………………………… 187

7.4. Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu …………………………………….. 190

7.5. Prijava poreza po tonaži broda ………………………………………………………………. 193

 1. UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE PRIMJENOM PAUŠALNOG NAČELA (D. Bakran) ……………….. 197

8.1. Porezni obveznici koji mogu porez na dobit plaćati u paušalnom iznosu……… 197

8.2. Paušalna porezna osnovica i paušalni iznos poreza na dobit ……………………… 198

8.3. Postupci u slučajevima promjene metode oporezivanja……………………………. 201

8.4. Evidencija o prometu – knjigovodstvo ……………………………………………………. 202

 1. POREZNA OSNOVICA IZMEĐU POVEZANIH OSOBA (K. Cinotti, D. Gulin, H. Perčević)………….. ….. 205

9.1. Uvodna razmatranja (D. Gulin, H. Perčević)……………………………………………… 205

9.2. Povezane osobe (D. Gulin, H. Perčević) …………………………………………………… 206

9.3. Pojam, svrha i učinci primjene transfernih cijena (D. Gulin, H. Perčević) …….. 209

9.4. Djelovanje i kontrola transfernih cijena na razini grupe (D. Gulin, H. Perčević) 210

9.4.1. Djelovanje transfernih cijena unutar grupe na nacionalnoj razini…….. 211

9.4.2. Djelovanje transfernih cijena unutar grupe na međunarodnoj razini… 212

9.5. Primjena načela neovisnosti u detektiranju djelovanja i kontroli transfernih

cijena na međunarodnoj razini (D. Gulin, H. Perčević) ………………………………. 214

9.6. Metodologija određivanja transfernih cijena za multinacionalne kompanije prema smjernicama OECD-a (D. Gulin, H. Perčević) ………………….. 216

9.7. Tretman transfernih cijena i transakcija između povezanih osoba u Zakonu i Pravilniku o porezu na dobit (D. Gulin, H. Perčević)……………………… 217

9.7.1.     Metode određivanja transfernih cijena prema Zakonu o porezu na dobit (D. Gulin, H. Perčević)……………………………………………………. 218

9.8. Dokumentacija o transfernim cijenama (D. Gulin, H. Perčević)…………………… 220

9.9. Prethodni sporazum o transfernim cijenama (K. Cinotti) …………………………… 225

9.9.1.     Iskustva iz hrvatske prakse …………………………………………………………. 227

9.9.2.     Regionalna praksa sklapanja APA-e……………………………………………… 227

9.9.3.     Praksa zemalja zapadne Europe………………………………………………….. 228

9.9.4.     Zaključak………………………………………………………………………………….. 229

9.10. Primjeri utjecaja učinaka transfernih cijena na utvrđivanje osnovice poreza na dobit (K. Cinotti)……………………………………………………………………. 230

9.11. Neautentični aranžmani (K. Cinotti) ……………………………………………………….. 233

9.11.1. Lokalni porezni propisi ……………………………………………………………….. 235

9.11.2. Državne potpore ………………………………………………………………………. 236

9.11.3. Direktiva protiv izbjegavanja plaćanja poreza na dobit …………………. 238

9.11.4. Porezni aranžmani u najpoznatijim globalnim slučajevima……………… 239 VI

 1. PROMJENA METODE OPOREZIVANJA (I. Milčić) ……………………………………………….. 251

10.1. Prijelaz s oporezivanja porezom na dohodak na oporezivanje porezom na dobit …………………………………………………………………………………………….. 251

10.1.1.   Uvjeti za promjenu metode oporezivanja …………………………………….. 251

10.1.2.   Utjecaj promjene metode oporezivanja na knjigovodstvo i oporezivanje …………………………………………………………………………….. 253

10.1.3.   Obavljanje zajedničke djelatnosti ……………………………………………….. 255

10.1.4.   Prijava promjene metode oporezivanja nadležnoj ispostavi Porezne uprave ………………………………………………………………………… 256

10.1.5.   Primjer sastavljanja početne bilance pri prijelazu s oporezivanja dohotka na dobit ……………………………………………………………………… 257

10.1.6.   Ispravak osnovice poreza na dobit ………………………………………………. 262

10.2. Prijelaz s oporezivanja porezom na dobit na oporezivanje porezom na dohodak ………………………………………………………………………………………… 263

 1. STATUSNE PROMJENE I PREOBLIKOVANJA DRUŠTVA (D. Gulin, H. Perčević) ………… 267

11.1. Statusne promjene prema Zakonu o trgovačkim društvima……………………….. 267

11.1.1.    Pripajanje i spajanje dioničkih društava ……………………………………….. 267

11.1.2.   Pripajanje i spajanje društava s ograničenom odgovornošću ………….. 269

11.1.3.   Prekogranična pripajanja i spajanja …………………………………………….. 270

11.1.4.   Podjela društva kapitala …………………………………………………………….. 270

11.1.5.   Pripajanje i spajanje društava različitih pravnih oblika …………………… 272

11.2. Računovodstveni okvir poslovnih spajanja………………………………………………. 272

11.2.1.   Pojam i vrste poslovnih spajanja u računovodstvenom konceptu …….. 272

11.2.2.   Računovodstvene metode za obračun poslovnih spajanja ………………. 273

11.3. Tretman statusnih promjena s aspekta oporezivanja dobiti……………………….. 276

11.3.1.   Spajanje, pripajanje i podjela prema Zakonu o porezu na dobit……….. 276

11.3.2.   Stjecanje i vrednovanje prava pri spajanju, pripajanju i podjeli ………. 276

11.3.3.   Porezni tretman spajanja, podjele, djelomične podjele, prijenosa imovine i zamjene dionica trgovačkih društava iz različitih država članica Europske unije ……………………………………….. 279

11.4. Preoblikovanje društava ……………………………………………………………………….. 284

11.4.1.   Preoblikovanje društava prema Zakonu o trgovačkim društvima……… 284

11.4.2.   Preoblikovanje društava s aspekta oporezivanja dobiti…………………… 284

 1. URAČUNAVANJE POREZA PLAĆENOG U INOZEMSTVU (L. Orlović) ……………………… 287
 2. POREZ NA DOBIT PO ODBITKU (K. Cinotti)……………………………………………………….. 291

13.1. Definicija poreza po odbitku………………………………………………………………….. 291

13.2. Operativna provedba plaćanja poreza po odbitku ……………………………………. 291

13.3. Porez po odbitku za države s kojima Republika Hrvatska nema potpisani

DTT Ugovor…………………………………………………………………………………………. 292

VII

13.4. Međunarodni ugovori i Direktiva EU ………………………………………………………. 293

13.4.1.   Porez po odbitku i dividende……………………………………………………….. 293

13.4.2.   Porez po odbitku i kamata ………………………………………………………….. 296

13.4.3.   Porez po odbitku i autorske naknade te druga prava intelektualnog vlasništva……………………………………………………………. 298

13.4.4.   Porez po odbitku i usluge……………………………………………………………. 300

13.4.5.   Porez po odbitku i ostale usluge ………………………………………………….. 301

13.4.6.   Pitanja i primjeri iz prakse ………………………………………………………….. 302

13.4.7.   Zaključak………………………………………………………………………………….. 305

 1. PRIMJENA UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA (K. Cinotti) ……………………………………………………………………………………………….. 309

14.1. Pravni položaj Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u Republici Hrvatskoj………………………………………………………………………………. 310

14.2. Primjena odredbi Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u sustavu poreza na dobit………………………………………………………………………… 311

14.2.1.  Određivanje rezidentnosti prema Ugovoru …………………………………… 311

14.2.2.   Stalna poslovna jedinica prema Ugovoru ……………………………………… 312

14.2.3.   Oporezivanje dobiti od poslovanja, dividendi, kamata i autorskih naknada…………………………………………………………………………………… 315

14.2.4.  Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja …………………………………………. 326

14.3. Proceduralni aspekti ostvarivanja Ugovornih prava …………………………………. 326

 1. IZVJEŠĆE O POSLOVNIM DOGAĐAJIMA S POVEZANIM OSOBAMA

– Obrazac PD-IPO (I. Milčić)……………………………………………………………………………. 331

15.1. Obveznici podnošenja izvješća o poslovnim događajima s povezanim osobama – Obrazac PD-IPO…………………………………………………………………… 331

15.2. Sadržaj izvješća o poslovnim događajima s povezanim osobama ……………….. 334

 1. UTVRĐIVANJE OBVEZE DOPRINOSA PO OSNOVI OBAVLJANJA DRUGE DJELATNOSTI OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT (I. Milčić)…………………………………….. 343

16.1. Obveznici utvrđivanja doprinosa……………………………………………………………. 343

16.2. Osnovica za utvrđivanje doprinosa ………………………………………………………… 344

16.3. Primjeri utvrđivanja doprinosa ……………………………………………………………… 345

 1. PROČIŠĆENI TEKST ZAKONA O POREZU NA DOBIT……………………………………………. 351
 2. PROČIŠĆENI TEKST PRAVILNIKA O POREZU NA DOBIT………………………………………. 393

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

, , , , ,

Karakter

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka

Nema na zalihi

STRATEŠKO UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA

Primjena suvremenih metoda upravljanja troškovima

Potnik Galić, Katarina

CBA – ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI + USB

Praktični priručnik za izradu CBA s uključenim primjerima dobre prakse u području poslovne, turističke i IRI infrastrukture

Korunić, Kristian