POSLOVANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA: RAČUNOVODSTVO, IZVJEŠTAVANJE, OPOREZIVANJE - Naruči svoju knjigu

POSLOVANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA: RAČUNOVODSTVO, IZVJEŠTAVANJE, OPOREZIVANJE

II. dopunjeno i izmijenjeno izdanje
Autor: Skupina autora
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: priručnik
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 612
Uvez: Meki

500,00 Kn

Stručan priručnik daje sveobuhvatan pregled primjene propisa kojima je uređeno pravno, računovodstveno i financijsko poslovanje neprofitnih organizacija.
Namijenjen je računovođama, tajnicima i predsjednicima udruga (i drugih neprofitnih organizacija), osobama koje obavljaju kontrolu i nadzor nad poslovanjem neprofitnih organizacija, osobama koje za neprofitne organizacije izrađuju opće i posebne akte, interne upute, prijedloge odluka, izvještaje…

Više o knjizi – recenzije i sadržaj

O knjizi

Ovaj priručnik daje sveobuhvatan pregled primjene propisa kojima je uređeno pravno, računovodstveno i financijsko poslovanje neprofitnih organizacija, uključujući pitanja oporezivanja dohotka, poreza na dodanu vrijednost i dobiti, kao i obveze fiskalizacije, u dijelu na koje se ovi porezi u praksi odnose i na neprofitne organizacije.

U posebnim poglavljima dana su tumačenja posebnih propisa za one neprofitne organizacije koje žele obavljati ili obavljaju trgovačku, ugostiteljsku te turističku djelatnost.

Priručnik sadrži poglavlja u kojima su praktični primjeri izrade dokumenata plana, uspostave sustava unutarnjih kontrola kod neprofitnih organizacija i obavljanja samoprocjene toga sustava, te sveobuhvatne upute za postupanja s knjigovodstvenim ispravama, vođenje poslovnih knjiga (primjeri knjiženja, za dvojno i jednostavno knjigovodstvo), te financijsko izvještavanje tijekom i na kraju poslovne godine. Osim toga, dan je pregled kriterija za izlazak iz sustava jednostavnog u sustav dvojnog knjigovodstvo s primjerom izrade početne bilance, ali i prijelaz iz sustava dvojnog na sustav jednostavnog knjigovodstva.

Priručnik na praktičan način pojašnjava i primjenu Zakona o udrugama (od osnivanja do likvidacije).
Sva poglavlja u kojima su obrađena pitanja oporezivanja usklađena su sa izmjenama poreznih propisa objavljenim do tiskanja priručnika.

Iz sadržaja

I. dio

PRIMJENA ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I
RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
(mr. sc. Ivana Jakir Bajo) 1

1. OSVRT NA ZAKON O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I
RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 1
1.1. Financijsko izvještavanje 3
1.2. Izjava o neaktivnosti 4
1.3. Revizijski uvid i revizija godišnjih financijskih izvještaja 5

2. REGISTAR NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 7
2.1. Zakonodavni okvir 7
2.2. Upis u registar 7
2.3. Promjene i brisanje iz registra 10
2.4. Javnost registra 12

3. SUSTAV FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA U NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAMA 14
3.1. Obveznici samoprocjene 14
3.2. Način provođenja samoprocjene 15
3.3. Akcijski plan 18
3.4. Rok izrade i dostava upitnika 20

4. PLANIRANJE KOD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 21
4.1. Godišnji program rada neprofitne organizacije 21
4.2. Način i rokovi donošenja financijskog plana 26
4.3. Obvezni dijelovi financijskog plana 27

5. IZVJEŠTAVANJE O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA 38
5.1. Obveznici sastavljanja Izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava 38
5.2. Financijski izvještaji vs. Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava 39
5.3. Izgled i sadržaj Izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava 40
5.4. Praćenje potrošnje proračunskih sredstava u slučajevima financiranja
redovne djelatnosti neprofitnih organizacija 46

II. dio

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I
FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE 47

1. RAČUNOVODSTVENA NAČELA I PROPISANI RAČUNSKI PLAN
(mr. sc. Ivana Jakir Bajo) 47
1.1. Računski plan i računovodstvene osnove 50

2. POSLOVNE KNJIGE I KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (Nikolina Bičanić) 53
2.1. Poslovne knjige 53
2.1.1. Dvojno knjigovodstvo 53
2.1.2. Jednostavno knjigovodstvo 56
2.2. Knjigovodstvene isprave 56

3. PRIMJERI KNJIŽENJA POSLOVNIH DOGAĐAJA 71
3.1. Razred 0 Nefinancijska imovina (Krešimir Vranar) 71
3.1.1. Neproizvedena dugotrajna imovina 73
3.1.2. Proizvedena dugotrajna imovina 74
3.1.3. Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 91
3.1.4. Sitni inventar 92
3.1.5. Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi 95
3.1.6. Proizvedena kratkotrajna imovina 96
3.2. Razred 1 Financijska imovina (Krešimir Vranar) 103
3.2.1. Novac u banci i blagajni 103
3.2.2. Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te ostala
potraživanja 106
3.2.3. Zajmovi 111
3.2.4. Vrijednosni papiri 112
3.2.5. Dionice i udjeli u glavnici 113
3.2.6. Potraživanja za prihode poslovanja 114
3.2.7. Aktivna vremenska razgraničenja 118
3.3. Razred 2 Obveze (Krešimir Vranar) 119
3.3.1. Obveze za rashode 119
3.3.2. Obveze za vrijednosne papire 122
3.3.3. Obveze za kredite i zajmove 123
3.3.4. Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih rashoda (pasivna
vremenska razgraničenja) 124
3.4. Razred 3 Prihodi (Mladenka Karačić) 131
3.4.1. Skupina računa 31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga 132
3.4.2. Skupina računa 32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa 135
3.4.3. Skupina računa 33 Prihodi po posebnim propisima 139
3.4.4. Skupina računa 34 Prihodi od imovine 142
3.4.5. Skupina računa 35 Prihodi od donacija 147
3.4.6. Skupina računa 36 Ostali prihodi 152
3.4.7. Skupina računa 37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 154
3.4.8. Skupina računa 39 Raspored prihoda 155
3.5. Razred 4 Rashodi (Mladenka Karačić) 156
3.5.1. Skupina računa 41 Rashodi za radnike 156
3.5.1.1. Podskupina računa 411 Plaće 157
3.5.1.2. Podskupina računa 412 Ostali rashodi za radnike 158
3.5.1.3. Podskupina računa 413 Doprinosi na plaće 160
3.5.2. Skupina računa 42 Materijalni rashodi 162
3.5.2.1. Podskupina računa 421 Naknade troškova radnicima 162
3.5.2.2. Podskupina računa 422 Naknade članovima u predstavničkim i
izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično 166
3.5.2.3. Podskupina računa 423 Naknade volonterima 167
3.5.2.4. Podskupina računa 424 Naknade ostalim osobama izvan radnog
odnosa 169
3.5.2.5. Podskupina računa 425 Rashodi za usluge 172
3.5.2.6. Podskupina računa 426 Rashodi za materijal i energiju 176
3.5.2.7. Podskupina računa 429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi 177
3.5.3. Skupina računa 43 Rashodi amortizacije 178
3.5.4. Skupina računa 44 Financijski rashodi 179
3.5.5. Skupina računa 45 Donacije 179
3.5.6. Skupina računa 46 Ostali rashodi 180
3.5.6.1. Podskupina računa 461 Kazne, penali i naknade štete 180
3.5.6.2. Podskupina računa 462 Ostali nespomenuti rashodi 181
3.5.7. Skupina računa 47 Rashodi vezani uz financiranje povezanih
neprofitnih organizacija 181
3.5.8. Skupina računa 49 Raspored rashoda 182
3.6. Iskazivanje vlastitih izvora (razred 5) (Krešimir Vranar) 183
3.6.1. Izvori financiranja (višak i manjak prihoda) 183
3.6.2. Uporaba prihoda kao izvora financiranja 184
3.6.3. Uporaba viška prihoda i pokriće manjka prihoda 186
3.7. Izvanbilančni zapisi (Krešimir Vranar) 188

4. GODIŠNJI POPIS IMOVINE I OBVEZA (Nikolina Bičanić) 189
4.1. Obveza popisa 189
4.2. Provedba popisa 190
4.2.1. Sudionici popisa 190
4.2.2. Datumi i rokovi obavljanja popisa 191
4.2.3. Zadaci povjerenstva za popis 191
4.2.4. Popisne liste 192
4.2.5. Napomene o popisu neke imovine/obveza 193
4.2.6. Izvještaj o obavljenom popisu 195
4.2.7. Odlučivanje o popisnim razlikama i njihovo knjiženje 196
4.2.8. Primjer odluke o rezultatima popisa s knjiženjima 197
4.2.9. Popis i samoprocjena sustava financijskog upravljanja i kontrola 199
4.2.10. Zaključno o popisu 199

5. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE (ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE
KOJE VODE DVOJNO KNJIGOVODSTVO) (Krešimir Vranar) 201
5.1. Financijski izvještaji 202
5.1.1. Razdoblja sastavljanja i predaje financijskih izvještaja 203
5.1.2. Bilješke uz financijske izvještaje 204
5.1.3. Predaja financijskih izvještaja kod statusnih promjena 207
5.2. Polugodišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija 208
5.3. Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija 209
5.3.1. Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja 209
5.3.2. Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja 213
5.3.2.1. Sastavljanje Izvještaja o prihodima i rashodima
(Obrazac: PR-RAS-NPF) 214
5.3.2.2. Sastavljanje Bilance (Obrazac: BIL-NPF) 229
5.3.2.3. Bilješke uz financijske izvještaje 242
5.3.2.4. Obvezne kontrole u Obrascima: BIL-NPF i PR-RAS-NPF 246

6. VOĐENJE JEDNOSTAVNOG KNJIGOVODSTVA KOD
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA (Krešimir Vranar) 248
6.1. Poslovne knjige 250
6.2. Priznavanje i evidentiranje primitaka i izdataka 260
6.3. Financijski rezultat 261
6.4. Financijsko izvještavanje kod jednostavnog knjigovodstva 261
6.4.1. Kontrole u Obrascu: G-PR-IZ-NPF 266
6.5. Ostale napomene za neprofitne organizacije koje vode jednostavno
knjigovodstvo 267

7. PRIJELAZ NEPROFITNE ORGANIZACIJE IZ SUSTAVA JEDNOSTAVNOG
U SUSTAV DVOJNOG KNJIGOVODSTVA (mr. sc. Ivana Jakir Bajo) 269
7.1. Kriteriji za izlazak iz sustava jednostavnog u dvojno knjigovodstvo 269
7.2. Ključna obilježja jednostavnog i dvojnog knjigovodstva 270
7.3. Izrada početne bilance 271
7.4. Iskazivanje imovine 272
7.5. Iskazivanje obveza 274
7.6. Iskazivanje prihoda i rashoda u dvojnom knjigovodstvu 275
7.7. Iskazivanje rezultata 276
7.8. Izvještavanje u sustavu dvojnog knjigovodstva 276
7.9. Prelazak s jednostvnog na dvojno knjigovodstvo u 2019. godini 277
8. PRIJELAZ IZ SUSTAVA DVOJNOG NA SUSTAV JEDNOSTAVNOG
KNJIGOVODSTVA (mr. sc. Ivana Jakir Bajo) 278

III. dio

PRIMJENA ZAKONA O UDRUGAMA (Ljubica Đukanović) 281

1. OKVIR POSLOVANJA 281
1.1. Područje primjene, cilj i pojam udruge 282
1.2. Pravna osobnost udruge 283

2. NAČELA DJELOVANJA 284
2.1. Načelo neovisnosti 284
2.2. Načelo javnosti 285
2.3. Načelo demokratskog ustroja 285
2.4. Načelo neprofitnosti 286
2.5. Načelo slobodnog sudjelovanja u javnom životu 287

3. OSNIVANJE 289
3.1. Osnivanje udruge 289
3.2. Članstvo u udruzi 290
3.3. Statut udruge 291
3.4. Naziv udruge 292
3.5. Imena država, međunarodnih organizacija i osobna
imena u nazivu udruge 293
3.6. Upravljanje udrugom i tijela udruge 294
3.7. Sastav skupštine udruge 294
3.8. Nadležnost skupštine udruge 295
3.9. Osoba ovlaštena za zastupanje udruge 295
3.10. Udruživanje udruga i ustrojstveni oblici udruga 296
3.11. Strana udruga 296

4. REGISTRACIJA UDRUGE 298
4.1. Upis udruge i vođenje registra udruga 298
4.2. Upis u registar udruga 298
4.3. Javnost registra 299
4.4. Postupak u povodu zahtjeva za upis 299
4.5. Odbijanje upisa 300
4.6. Promjene podataka 301
4.7. Upis u registar stranih udruga 302
4.8. Pravni lijekovi 302

5. IMOVINA I FINANCIRANJE 304
5.1. Imovina udruge 304
5.2. Gospodarske djelatnosti 304
5.3. Financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz javnih
izvora 304
5.4. Kriteriji, mjerila i postupci financiranja i ugovaranja programa i
projekata od interesa za opće dobro 305
5.5. Obveze i odgovornosti udruga financiranih iz javnih izvora 307
5.6. Financijsko poslovanje udruge, odgovornost za obveze i štetu 307

6. STATUSNE PROMJENE 308

7. NADZOR 309
7.1. Postupak provođenja inspekcijskog nadzora nad radom udruge 309
7.2. Inspekcijski nadzor nad obavljanjem djelatnosti udruge 310
7.3. Financijski i upravni nadzor 310

8. PRESTANAK POSTOJANJA I LIKVIDACIJA UDRUGE I
BRISANJE IZ REGISTRA 311
8.1. Skraćeni postupak za prestanak postojanja udruge 312
8.2. Brisanje iz registra udruga i prestanak postojanja udruge 313
8.3. Raspolaganje imovinom udruge u slučaju prestanka postojanja udruge 313

IV. dio

PRIMJENA PROPISA O OPOREZIVANJU DOHOTKA 315

1. OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA IZ PLAĆA (mr. sc. Mirjana Paić Ćirić) 315
1.1. Isplata neisplaćenih plaća iz 2018. u 2019. godini 316
1.2. Plaće za 2019. godinu 316
1.2.1. Minimalna plaća – 3.750,00 kn 316
1.2.2. Doprinosi za obvezna osiguranja 317
1.2.2.1. Vrste i stope doprinosa 318
1.2.2.2. Osnovice za obračun doprinosa 322
1.2.2.3. Nepuno radno vrijeme 328
1.2.2.4. Oslobođenja od plaćanja doprinosa na plaću 328
1.2.3. Porez na dohodak 330
1.2.3.1. Predujam poreza na dohodak 331
1.2.3.2. Osobni odbitak i uzdržavani članovi 335
1.2.3.3. Izvješćivanje 339

2. RAD ZA UDRUGU I OBRAČUN JAVNIH DAVANJA (Dinko Lukač) 341
2.1. Rad u udruzi članova udruge 341
2.2. Angažman vanjskih suradnika za potrebe udruge 341
2.2.1. Rad po ugovoru o djelu 341
2.2.1.1. Ugovor o djelu s umirovljenikom 344
2.2.2. Ugovor o autorskom djelu 344
2.3. Angažiranje umirovljenika 351
2.3.1. Umirovljenik može zasnovati radni odnos s udrugom 351
2.3.2. Ugovor o djelu s umirovljenikom 355
2.4. Korištenje rada drugih osoba za potrebe udruge 355

3. NEOPOREZIVI PRIMICI FIZIČKIH OSOBA KOD NEPROFITNIH
ORGANIZACIJA (Dinko Lukač) 369
3.1. Neoporezivi primici osoba u radnom odnosu 369
3.1.1. Prigodne nagrade 372
3.1.2. Novčana nagrada za radne rezultate 373
3.1.3. Rad na terenu u tuzemstvu 374
3.1.4. Naknada za odvojeni život od obitelji 375
3.1.5. Naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim
javnim prijevozom 344
3.1.6. Naknada troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim
javnim prijevozom 375
3.1.7. Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 376
3.2. Neoporezivi primici osoba koje nisu u radnom odnosu 377
3.2.1. Neoporezivi iznosi stipendija, nagrada i naknada fizičkih osoba
kojeostvaruju drugi dohodak 377
3.2.1.1. Rad studenata/učenika preko ovlaštenih posrednika 378
3.2.1.2. O stipendijama 379
3.2.1.3. Športske stipendije 383
3.2.2. Neoporezivi iznosi osobama na stručnom osposobljavanju za rad bez
zasnivanja radnog odnosa 385
3.2.3. Neoporezivi iznosi po osnovi službenih putovanja vanjskom suradniku 386
3.2.4. Službena putovanja 388
3.2.4.1. Nalog za službeno putovanje 389
3.2.4.2. Pravo na naknadu troškova 392
3.2.4.3. Obračun troškova službenog puta 397
3.2.4.3.1. Obračun dnevnica u zemlji 398
3.2.4.3.2. Obračun inozemnih dnevnica 401
3.2.4.3.3. Obračun troškova prijevoza 402
3.2.4.3.4. Obračun troškova smještaja 403
3.2.4.4. Neoporeziva naknada troškova službenog puta osobi koja nije
radnik isplatitelja 403
3.2.4.4.1. Vanjski suradnici ne ostvaruju naknadu za rad 404
3.2.4.4.2. Vanjski suradnici ostvaruju naknadu za svoj rad 407
3.2.4.5. Doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu 410
3.2.4.6. Izuzeće od ovrhe naknade troškova za službeno putovanje 412
3.2.4.7. Iskazivanje troškova službenog putovanja u Obrascu JOPPD 413

V. dio

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST KOD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA (mr. sc. Ida Dojčić) 423

1. NEPROFITNE ORGANIZACIJE KAO OBVEZNICI PDV-A 424
1.1. Ulazak u sustav PDV-a 426
1.2. Prijava u registar obveznika PDV-a 427
1.3. Registriranje za potrebe PDV-a 429
1.3.1. Izdavanje PDV identifikacijskog broja 429

2. OPOREZIVE TRANSAKCIJE KOD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 431
2.1. Neprofitna organizacija kao stjecatelj dobara 433
2.2. Neprofitna organizacija kao primatelj usluga 436
2.3. Isporuke dobara unutar EU-a 438
2.4. Podnošenje poreznih prijava (PDV, PDV-S, ZP) 440

3. POREZNA OSLOBOĐENJA ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE 442
3.1. Usluge udruženja osoba 443
3.2. Pružanje usluga i isporuka dobara usko povezanih s određenim
neprofitnim organizacijama u korist njihovih članova 444
3.3. Pružanje usluga usko povezanih uz sport i tjelesni odgoj 445
3.4. Usluge i isporuke dobara u vezi s priredbama 448

4. ODBITAK PRETPOREZA 449
4.1. Odbitak pretporeza za prijevozna sredstva 450
4.2. Podjela pretporeza 451
5. ISPOSTAVLJANJE RAČUNA KOD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 453

VI. dio

NEPROFITNE ORGANIZACIJE U SUSTAVU OPOREZIVANJA DOBITI (Irena Slovinac) 459

1. OBAVLJANJE GOSPODARSKE DJELATNOSTI 459

2. NEPROFITNE ORGANIZACIJE – OBVEZNICE POREZA NA DOBIT 460
2.1. Porezna osnovica 460
2.2. Obračunavanje i plaćanje poreza 463
2.3. Predujam poreza na dobit 464
2.4. Računovodstvo organizacija obveznica poreza na dobit 465

3. POREZNA OSNOVICA PREMA NOVČANOM NAČELU 496
4. UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE U PAUŠALNOM IZNOSU 498

VII. dio

FISKALIZACIJA U PROMETU GOTOVINOM (Irena Slovinac) 505

1. NEPROFITNE ORGANIZACIJE OBVEZNICI FISKALIZACIJE 505
1.1. Naplata gotovinom i obveza fiskalizacije izdavanja računa 506
1.2. Blagajnički maksimum 507
1.3. Plaćanja gotovim novcem 508

VIII. dio

POSEBNOSTI OBAVLJANJA NEKIH GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA (Irena Slovinac) 511

1. OBAVLJANJE TRGOVINE OD STRANE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 511
1.1. Zakonski okvir 511
1.1.1. Način i uvjeti obavljanja trgovine 512
1.2. Zaštita potrošača 513
1.3. Obvezne evidencije o proizvodima u prodaji 515
1.3.1. Evidencije prema ZoT-u 515
1.3.2. Evidencije prema računovodstvenim propisima 516
1.4. Obveza izdavanja računa 517
1.5. Prihod od prodaje proizvoda 517
1.6. Neprofitne organizacije obveznici poreza na dobit 518
1.7. Obveza fiskalizacije 518

2. UGOSTITELJSKA DJELATNOST KOD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 519
2.1. Ugostiteljska djelatnost 519
2.1.1. Koje neprofitne organizacije mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost? 519
2.1.2. Što se ne smatra obavljanjem ugostiteljske djelatnosti? 521
2.2. Način i uvjeti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti 522
2.2.1. Obavljanje djelatnosti izvan ugostiteljskog objekta 523
2.3. Obveze organizacija koje pružaju ugostiteljske usluge 523
2.4. Računovodstveni i porezni aspekt 525
2.4.1. Obveza izdavanja računa 526
2.4.2. Prihod od obavljanja ugostiteljske djelatnosti 527
2.4.3. Neprofitne organizacije obveznici poreza na dobit 527
2.5. Obveza fiskalizacije 527

3. TURISTIČKE USLUGE KOD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 528
3.1. Pružanje usluga u turizmu 528
3.2. Organiziranje putovanja 529
3.2.1. Sindikati i udruge, vjerske zajednice i odgojno obrazovne ustanove 530
3.2.2. Udruga turističkih vodiča 531
3.2.3. Usluge koje pruža Hrvatski ferijalni i hostelski savez 531
3.2.4. Turističke usluge u zdravstvenom turizmu 532
3.2.5. Usluge koje pružaju javne ustanove koje upravljaju zaštićenim
područjima i druge javne ustanove 533
3.2.6. Organiziranje putovanja na koja se ne primjenjuju odredbe Zakona 533
3.3. Turističke usluge u posebnim oblicima turističke ponude 533
3.3.1. Turističke usluge u nautičkom turizmu 534
3.3.2. Turističke usluge u zdravstvenom turizmu 534
3.3.3. Turističke usluge u kongresnom turizmu 535
3.3.4. Turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma 535

Prilozi:
Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija 539

Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu 561

Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih
organizacija 593

Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju
financijskih planova neprofitnih organizacija 603

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

Karakter

Uvez