Poslovanje obrtnika, slobodnih zanimanja i poljoprivrednika - Naruči svoju knjigu

Poslovanje obrtnika, slobodnih zanimanja i poljoprivrednika

II. dopunjeno i izmijenjeno izdanje
Autor: Krešimir Vranar, mr. sc. Ida Dojčić Dinko Lukač mr. sc. Mirjana Paić Ćirić Jasminka Rakijašić Irena Slovinac Domagoj Zaloker
Područje: Poslovanje
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 604
Uvez: Meki

76,98 

Priručnik koji predstavlja najaktualnije izdanje na području samostalnih djelatnosti u Hrvatskoj.

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

Opis

O knjizi

Od prve naklade Priručnika „Poslovanje obrtnika, slobodnih zanimanja i poljoprivrednika“ proteklo je tri godine. U tom razdoblju dogodile su se značajne promjene u propisima, a to je osobito izraženo u poreznim pitanjima, promjenama u obračunavanju i izvješćivanju o plaćenim doprinosima i dr.

U tekstove Priručnika su unijete sve promjene i novosti te su obuhvaćeni svi relevantni zakonski propisi koji reguliraju poreznu materiju – Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na dodanu vrijednost i Zakon o porezu na dobit, ali i svi drugi propisi koji na bilo koji način uređuju poslovanje samostalnih djelatnosti, tako da ovaj Priručnik u trenutku izlaženja predstavlja najaktualnije izdanje na području samostalnih djelatnosti u Hrvatskoj.

Obnovljeni i dopunjeni Priručnik „Poslovanje obrtnika, slobodnih zanimanja i poljoprivrednika“ nastao je kao rezultat teorijskih, stručnih i praktičnih znanja autora iz područja poslovanja obrtnika, slobodnih zanimanja i poljoprivrednika.

Sadržaj Priručnika, koji obrađuje poreznu i knjigovodstvenu problematiku poslovanja samostalne djelatnosti, prilagođen je potrebama svakodnevne prakse osoba koja vode poslovanje navedene djelatnosti. Stoga je napisan praktični priručnik, u više od 30 poglavlja, u kojemu ćete naći odgovore na pitanja u svezi: vođenja poslovnih knjiga, priznatih i nepriznatih poslovnih primitaka i izdataka, izdavanja računa, obračunavanja propisanih poreza, plaćanja propisanih obveza, leasinga, paušalnog oporezivanja, prijelaz s oporezivanja dohotka na dobit i obrnuto i niz drugih tema.

Posebnu vrijednost Priručniku daju praktični primjeri koji zorno, evidentiranjem u propisanim evidencijama, objašnjavaju odredbe zakonskih i podzakonskih propisa.

Možemo reći s punim pravom i odgovornošću da je ovaj Priručnik napisan jezikom praktičara, jer praktični primjeri evidentiranja u propisanim poslovnim knjigama i drugim evidencijama zasigurno predstavljaju veliku pomoć u radu svima kojima je to svakodnevni posao.

Također, posebno ističemo i obradu poslovanja samostalne djelatnosti po pojedinim vrstama djelatnosti u drugom dijelu Priručnika. Temeljna načela vezana uz evidentiranje poslovnih promjena, kao i plaćanje propisanih obveza, obrađena su u prvom dijelu Priručnika i primjenjiva su, naravno, na bilo koju od djelatnosti. Međutim, kod dosta djelatnosti potrebno je zadovoljiti i određene uvjete propisane posebnim zakonskim propisima što je i bio razlog obrade tema na takav način. Stoga su u drugom dijelu Priručnika obrađene specifičnosti za karakteristične djelatnosti – cvjećarstvo, trgovina na malo i veliko, pekarstvo, ugostiteljstvo i turizam, poljoprivredu i dr., što će sigurno dodatno olakšati i pomoći pri vođenju poslovnih knjiga i ostalih evidencija za te djelatnosti.

 

Iz sadržaja

EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PROMJENA I UTVRÐIVANJE DOHOTKA I. Poslovne knjige u obavljanju samostalne djelatnosti 1 1. Poslovne knjige u sustavu poreza na dohodak 1 1.1. Evidencija o nabavi i uporabi reprodukcijskog i potrošnog materijala 2 2. Poslovne knjige u trgovini na malo 6 3. Poslovne knjige i evidencije u trgovini na veliko 7 II. Poslovni primici i poslovni izdaci 11 1. Opće odredbe o poslovnim primicima 12 1.1. Poslovni primici 13 1.2. Što se ne evidentira u Obrascu KPI kao poslovni primitak? 16 2. Opće odredbe o poslovnim izdacima 16 2.1. Poslovni izdaci 17 2.2. Što se ne evidentira u Obrascu KPI kao poslovni izdatak? 21 3. Obvezna davanja poreznih obveznika – poslovni izdaci 22 3.1. Uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja poreznog obveznika 22 3.2. Plaćeni doprinosi Hrvatskoj obrtničkoj komori 25 3.3. Plaćena članarina turističkoj zajednici 27 3.4. Plaćena spomenička renta 28 3.5. Plaćena naknada za korištenja općekorisnih funkcija šuma 30 3.6. Pregled evidentiranja pojedinih poslovnih primitaka i izdataka 31 4. Prolazne stavke 36 III. Obavljanje samostalne djelatnosti u sustavu PDV-a 39 IV. Izdavanje računa i fiskalizacija 51 1. Izdavanje računa poreznog obveznika – obveznika samo poreza na dohodak 51 2. Izdavanje računa poreznog obveznika – obveznika poreza na dohodak i PDV-a 52 3. Obveza fiskalizacije u samostalnoj djelatnosti 54 3.1. Obveznici fiskalizacije koji obavljaju promet i u gotovini 55 3.2. Interni akt 56 3.3. Sadržaj računa za promet u gotovini 59 3.4. Plaćanja u gotovu novcu između obveznika fiskalizacije 62 3.5. Polog utrška 63 II V. Ulaganja i izuzimanja dobara 67 1. Ulaganja osobnih dobara 67 2. Izuzimanja dobara iz obrta 69 2.1. Izuzimanje dobara/usluga kod obrtnika obveznika poreza na dohodak 70 2.2. Izuzimanje dobara/usluga kod obrtnika obveznika poreza na dohodak i PDV-a 70 2.3. Izuzimanje za nepoduzetničke potrebe 73 2.3.1. Izuzimanje dobara i usluga za privatne potrebe obrtnika 73 2.3.2. Izuzimanje dobara i usluga bez naknade za privatne potrebe radnika 74 2.3.3. Porezno nepriznati manjkovi 74 2.4. Korištenje nabavljenih dobara i usluga za poduzetničke svrhe 75 2.4.1. Korištenje nabavljenih dobara za potrebe obavljanja djelatnosti 76 VI. Nabava dugotrajne imovine na financijski leasing 81 1. Pojam leasinga 81 2. Nabava imovine na financijski leasing 82 3. Primjeri evidentiranja nabavljene dugotrajne imovine na financijski leasing 84 4. Prijevremeni prestanak ugovora o financijskom leasingu 91 VII. Nabava dugotrajne imovine na operativni leasing 95 1. Pojam operativnog leasinga 95 2. Nabava imovine na operativni leasing 95 3. Primjeri evidentiranja nabavljene dugotrajne imovine na operativni leasing 97 VIII. Nabava osobnog automobila za osobni prijevoz i izdaci u svezi osobnog automobila 105 1. Nabava osobnog automobila 105 1.1. Nabava osobnog automobila u tuzemstvu 107 1.1.1. Nabava na kredit – zajam 108 1.1.2. Nabava od građanina 108 1.1.3. Nabava na financijski leasing 108 1.1.4. Nabava putem kompenzacije 109 1.1.5. Ulaganje privatnog osobnog automobila u samostalnu djelatnost 109 2. Stjecanje osobnog automobila iz EU 110 3. Uvoz osobnog automobila iz trećih zemalja 113 4. Izdaci poslovanja u svezi uporabe osobnog automobila 114 4.1. Izdaci amortizacije 114 4.2. Ostali izdaci u svezi s uporabom osobnog automobila obrtnika 116 4.3. Izdaci u svezi osobnog automobila u financijskom leasingu 117 III 4.4. Izdaci u svezi osobnog automobila u najmu ili operativnom leasingu 118 4.5. Izdaci u svezi uporabe rent-a car vozila 118 5. Izdaci u svezi uporabe privatnih osobnih automobila u službene svrhe 119 IX. Nabava i prodaja građevine evidentirane u Popisu dugotrajne imovine 125 1. Oporezivanje prometa građevina (nekretnina) 126 2. Nabava građevine za obavljanje obrtničke djelatnosti 127 2.1. Nabava od drugih poduzetnika 128 2.2. Nabava na zajam ili kredit 129 2.3. Nabava putem kompenzacije 130 2.4. Nabava od građana 131 2.5. Nabava na leasing 131 2.6. Izgradnja građevine u vlastitoj režiji 132 2.7. Ulaganje vlastite građevine u obrt 133 2.8. Nabava građevine na temelju ugovora o ortaštvu 135 3. Prodaja (otuđenje) građevine 136 3.1. Prodaja poduzetnicima 138 3.1.1. Prodaja na zajam 144 3.1.2. Prodaja putem kompenzacije 144 3.2. Prodaja građanima 145 3.3. Izuzimanje građevine za vlastite potrebe 145 3.4. Postupanje s građevinom kod likvidacije obrta 146 4. Općenito o otpisu (amortizaciji) 147 X. Predujmovi u poslovnim knjigama obrtnika 151 1. Primljeni predujmovi kod obrtnika – obveznika poreza na dohodak 151 2. Primljeni predujmovi kod obrtnika – obveznika PDV-a 151 2.1. Primljeni predujmovi za isporuke u tuzemstvu 152 2.1.1. Evidentiranje primljenih predujmova u poreznim evidencijama 155 2.1.2. Primljeni predujmovi u građevinarstvu 157 2.1.3. Primljeni predujmovi od građana za gotovinski promet 159 2.2. Primljeni predujmovi za isporuke unutar EU 159 2.3. Primljeni predujmovi za izvoz dobara 160 3. Dani predujmovi kod obrtnika – obveznika poreza na dohodak 160 4. Dani predujmovi kod obrtnika – obveznika i PDV-a 161 4.1. Dani predujmovi pri stjecanju dobara i usluga u EU 165 XI. Uporaba kreditnih kartica 171 1. Općenito o kreditnim karticama 171 IV 2. Uporaba kreditnih kartica 172 2.1. Naplata od izdavatelja kreditne kartice 173 2.2. Naplata od inozemnih izdavatelja kreditne kartice 173 3. Evidentiranje naplate dobara i usluga prodanih na kreditne kartice 174 4. Evidentiranje kupnje dobara i usluga uz plaćanje kreditnim karticama 177 5. Evidentiranje kod poreznih obveznika koji nisu u sustavu PDV-a 180 XII. Obračunska plaćanja kod obrtnika 183 1. Kompenzacija (prijeboj) 183 2. Ustupanje potraživanja (cesija) 187 2.3. Asignacija (upućivanje) 191 2.4. Preuzimanje duga 193 XIII. Izdaci reprezentacije, reklame i darovanja 199 1. Evidentiranje izdataka za reprezentaciju 199 1.1. Obveznik PDV-a 200 2. Izuzimanje i reprezentacija 203 3. Promidžba (reklama) 206 4. Stjecanje i uvoz promidžbenog materijala 209 5. Izdaci darovanja za općekorisne djelatnosti 210 5.1. Donacije hrane 211 XIV. Pripremne radnje za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti 215 1. Popis imovine i obveza 215 1.1. Radnje u svezi popisa imovine i obveza 216 1.1.1. Pripremne radnje 216 1.1.2. Utvrđivanje stvarnog stanja od strane komisija za popis 218 1.2. Ostale radnje u svezi popisa 219 1.2.1. Dugotrajna imovina 219 1.2.2. Kratkotrajna imovina 220 1.2.3. Kratkoročne obveze 221 1.2.4. Izvješće o obavljenom popisu 222 1.2.5. Odlučivanje o izvješću o obavljenom popisu 222 1.3. Oporezivanje manjka, kala, rastepa, kvara i loma 223 1.4. Evidentiranje viškova i manjkova 224 1.4.1. Dopušteni kalo, rastep, kvar i lom 224 1.4.2. Prekomjerni rastep, kvar, lom, kalo i manjak 225 1.4.3. Rashodovanje dugotrajne imovine  226 1.4.4. Višak dobara 226 1.4.5. Nenaplaćena potraživanja 227 V 2. Obračun godišnje amortizacije u samostalnoj djelatnosti 227 2.1. Dugotrajna imovina 227 2.2. Obračun amortizacije dugotrajne imovine 228 2.3. Primjeri evidentiranja dugotrajneimovine u Obrascu DI i obračun amortizacije 230 XV. Privremena obustava obavljanja obrtničke djelatnosti 239 1. Razlozi privremene obustave 239 2. Obveze obrtnika u razdoblju privremene obustave 239 2.1. Evidentiranje primitaka i izdataka 240 2.2. Predujam poreza na dohodak 241 2.3. Obveze u svezi PDV-a 242 2.4. Doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje vlasnika obrta 244 2.5. Obveze prema Hrvatskoj obrtničkoj komori 245 3. Primjer evidentiranja poslovnih događaja 245 XVI. Prestanak obavljanja obrtničke djelatnosti 251 1. Utvrđivanje dohotka u slučaju nastavka djelatnosti od strane stjecatelja 252 1.1. Obveze u svezi PDV-a 253 2. Utvrđivanje dohotka u slučaju prestanka djelatnosti od strane stjecatelja 256 2.1. Obveze otuđitelja 256 3. Prestanak zajedničke djelatnosti obrta 259 4. Likvidacija obrta 261 4.1. Poslovni primici i izdaci pri likvidaciji obrta 261 4.2. Utvrđivanje poslovnih primitaka i izdataka 263 4.2.1. Poslovni primici 263 4.2.2. Poslovni izdaci 265 4.3. Ostale napomene u svezi s likvidacijom obrta 265 4.4. Primjer utvrđivanja dohotka kod zatvaranja obrtničke djelatnosti 266 5. Pripajanje obrta trgovačkom društvu 267 XVII. Sezonsko poslovanje obrta 273 1. Djelatnosti koje se mogu obavljati kao sezonski obrti 273 2. Plaćanje doprinosa u sezonskom obrtu 275 2.1. Ostali doprinosi i članarine 277 2.1.1. Obvezni komorski doprinos 277 2.1.2. Članarina turističkoj zajednici 278 3. Vođenje poslovnih knjiga za sezonske obrte 278 3.1. Evidencija o nabavi i uporabi reprodukcijskog i potrošnog materijala 278 3.2. Izdavanje računa i obračun PDV-a 278 4. Utvrđivanje dohotka 279 VI XVIII. Mogućnost paušalnog oporezivanja dohotka od samostalnih djelatnosti 283 1. Paušalno oporezivanje dohotka 283 1.1. Uvjeti za ispunjavanje paušalnog oporezivanja dohotka 283 1.2. Domaća radinost i sporedno zanimanje 286 2. Prijava obrtnika u Registar poreznih obveznika 288 3. Visina godišnjeg paušalnog dohotka 289 3.1. Utvrđivanje paušalnog poreza na dohodak 289 3.2. Plaćanje paušalnog poreza 293 3.3. Smanjenje paušalnog poreza na dohodak 294 4. Plaćanje obveznih doprinosa 294 5. Poslovne knjige i evidencije 295 6. Ostalo o paušalnom oporezivanju 299 XIX. Prijelaz obveznika poreza na dohodak na porez na dobit 303 1. Promjena načina oporezivanja 303 1.1. Prestanak i nastavak djelatnosti 306 1.2. Promjene u obavljanju zajedničke djelatnosti 306 2. Sastavljanje početne bilance 307 3. Promjena statusa obveznika PDV-a 312 3.1. Obračun PDV-a po fakturiranoj realizaciji 312 3.2. Obračun PDV-a po naplaćenoj realizaciji 313 4. Kako utvrditi dobit na kraju prve poslovne godine? 314 4.1. Pozicije koje povećavaju dobit 316 4.2. Pozicije koje umanjuju dobit 317 4.3. Utvrđivanje dobiti u prvoj godini poslovanja 317 5. Plaćanje predujmova poreza na dobit 319 6. Poduzetnička plaća 319 6.1. Obračun i isplata 320 6.1.1. Osnovice i stope za obračun doprinosa 320 6.1.2. Porez na dohodak 322 6.1.3. Izvješćivanje na Obrascu JOPPD 323 6.1.4. Primjeri obračuna poduzetničke plaće 323 6.2. Umirovljenici i ostvarivanje dohotka od obrta 332 6.3. Mirovanje obveze doprinosa 332 7. Spajanje obrta i trgovačkog društva 333 7.1. Obrtnik – obveznik poreza na dohodak 333 7.2. Obrtnik – obveznik poreza na dobit 333 VII XX. Promjena sustava oporezivanja – od dobiti na dohodak 337 1. Što znači promjena metode utvrđivanja porezne osnovice? 337 2. Poslovne knjige i evidencije 338 3. Obračunavanje i plaćanje PDV-a 339 4. Plaćanje predujmova poreza na dohodak 340 5. Plaćanje obveznih doprinosa 340 6. Ispravak primitaka i izdataka u prvoj godini utvrđivanja dohotka 340 6.1. Pozicije koje se iskazuju kao poslovni primici 341 6.2. Pozicije koje se iskazuju kao poslovni izdaci 342 7. Evidentiranje primitaka i izdataka u godini prijelaza 343 SPECIFIČNOSTI POJEDINIH DJELATNOSTI I. Poslovanje obrtnika u trgovini 353 1. Poslovanje obrtnika u trgovini na veliko 353 1.1. Poslovne knjige i evidencije 354 1.1.1. Poslovne knjige u trgovini na veliko  354 1.2. Obavljanje trgovine na veliko 356 1.2.1. Nabava robe na veliko 357 1.2.2. Prodaja robe na veliko 361 1.3. Primjer evidentiranja poslovnih promjena kod trgovine na veliko robom 363 2. Poslovanje obrtnika u trgovini na malo 369 2.1. Poslovne knjige i evidencije u trgovini na malo 370 2.2 Obavljanje trgovine na malo 373 2.2.1. Uvjeti za obavljanje trgovine 374 2.2.2. Nabava robe i zaduženje prodavaonice 375 2.2.3. Prodaja robe iz trgovine na malo 377 2.2.4. Napomene u svezi evidentiranja poslovnih promjena u trgovini na malo  382 2.2.4.1. Tko ne mora osigurati podatke iz čl. 16. ZoT-a ? 383 2.3. Primjena odredaba Zakona o zaštiti potrošača 383 2.4. Primjer evidentiranja poslovnih promjena kod obrtnika – trgovca na malo 386 III. Poslovanje u cvjećarskoj djelatnosti 393 1. Proizvođači cvijeća 393 1.1. Prodaja vlastitih proizvoda – cvijeće 394 1.2. Prodaja na veliko 395 1.3. Prodaja na malo 397 VIII 1.4. Izdaci u proizvodnji cvijeća 397 1.5. Primjeri evidentiranja poslovnih promjena kod proizvođača cvijeća 398 2. Trgovina na veliko cvijećem 404 2.1. Primjeri evidentiranja poslovnih promjena kod trgovine na veliko cvijećem 407 3. Trgovina na malo cvijećem 410 3.1. Primjeri evidentiranja poslovnih promjena kod trgovine na malo cvijećem 416 4. Cvjećar – aranžer 421 4.1. Primjeri evidentiranja poslovnih promjena kod cvjećara – aranžera 422 5. Umjesto zaključka 427 IV. Poslovanje obrtnika mesara 431 1. Poslovne knjige i evidencije 432 1.1. Poslovne knjige i evidencije u sustavu poreza na dohodak 432 1.2. Poslovne knjige u sustavu PDV-a 432 1.3. Poslovne knjige u trgovini 432 2. Poslovanje mesara proizvođača mesa i mesnih proizvoda 433 2.1. Nabava sirovina za proizvodnju i preradu mesa 434 2.2. Klanje nabavljenih živih životinja 436 2.3. Proizvodnja mesa i mesnih proizvoda 438 2.3.1. Proizvodnja mesa 439 2.3.2. Proizvodnja mesnih proizvoda 441 3. Poslovanje mesara trgovaca 443 3.1. Prodaja mesa i mesnih proizvoda na veliko 444 3.2. Prodaja mesa i mesnih proizvoda na malo 445 4. Primjer evidentiranja poslovnih promjena u proizvodnji i prodaji mesa i mesnih proizvoda 450 V. Poslovanje obrtnika pekara 457 1. Poslovne knjige i evidencije 457 1.1. Poslovne knjige i evidencije u sustavu poreza na dohodak 458 1.2. Poslovne knjige u sustavu PDV-a 458 1.3. Knjiga KEUB 459 1.4. Poslovne knjige u trgovini 460 2. Proizvodnja pekarskih proizvoda 462 2.1. Gubici u proizvodnji pekarskih proizvoda 464 3. Prodaja pekarskih proizvoda 465 3.1. Prodaja pekarskih proizvoda na veliko 466 3.2. Prodaja pekarskih proizvoda na malo 468 IX 4. Vraćeni (neprodani) pekarski proizvodi 473 5. Primjeri evidentiranja poslovnih promjena u proizvodnji i prodaji pekarskih proizvoda 474 XVI. Evidentiranje poslovnih promjena kod frizera, kozmetičara, pedikera i sličnih djelatnosti 483 1. Poslovne knjige i evidencije 484 2. Izdavanje računa 487 3. Primjer evidentiranja nekih poslovnih promjena kod kozmetičara 489 XIX. Poslovanje obrtnika prijevoznika tereta u cestovnom prometu 499 1. Općenito o prijevozu tereta u cestovnom prometu 499 1.1. Licencije 500 1.2. Prijevoz tereta 501 1.3. Prijevoz tereta za vlastite potrebe 502 2. Oporezivanje usluga prijevoza tereta (dobara) PDV-om 502 2.1. Oporezivanje usluga prijevoza dobara koju hrvatski porezni obveznik zaračunava drugom hrvatskom poreznom obvezniku 503 2.2. Oporezivanje usluga prijevoza dobara između hrvatskih i inozemnih poreznih obveznika 504 2.3. Oporezivanje usluga prijevoza dobara osobama koje nisu porezni obveznici 505 2.4. Oporezivanje usluga prijevoza dobara pri izvozu dobara 506 2.5. Oporezivanje usluga prijevoza pri uvozu dobara 508 3. Primjer evidentiranja poslovnih promjena kod obrtnika prijevoznika tereta (dobara) u cestovnom prometu 509 VIII. Poslovanje obrtnika prijevoznika putnika u cestovnom prometu 515 1. Općenito o prijevozu putnika u cestovnom prometu 516 1.1. Licencije 518 1.2. Prijevoz putnika 518 2. Poslovne knjige i evidencije 522 2.1. Poslovne knjige i evidencije u sustavu poreza na dohodak 523 2.2. Poslovne knjige u sustavu PDV-a 525 3. Oporezivanje usluga prijevoza putnika u cestovnom prometu PDV-om 528 3.1. Oporezivanje usluga prijevoza putnika u RH koju hrvatski porezni obveznik zaračunava drugom hrvatskom poreznom obvezniku ili osobama koji nisu porezni obveznici 529 3.2. Oporezivanje usluga prijevoza putnika koju obavi hrvatski porezni obveznik inozemnom poreznom obvezniku ili osobi koja nije porezni obveznik 531 X 4. Primjer evidentiranja poslovnih promjena kod obrtnika prijevoznika putnika u cestovnom prometu 533 VIII. Poslovanje obrta ugostitelja 539 1. Općenito o ugostiteljskoj djelatnosti 539 2. Oporezivanje ugostiteljske djelatnosti 541 2.1. Poslovne knjige i evidencije 542 2.2. Ugostitelji obveznici PDV-a 543 2.3 Porez na potrošnju 544 3. Evidentiranje poslovnih promjena 545 3.1. Nabava i evidentiranje dugotrajne materijalne imovine 545 3.2. Nabava sirovina i materijala 546 3.3. Utrošak sirovina i materijala 546 3.4. Izdavanje računa i priznavanje primitaka od poslužene hrane i pića 546 4. Primjer evidentiranja poslovnih promjena 547 IX. Poljoprivrednik i samostalna djelatnost 557 1. Poljoprivrednik – porezni obveznik 558 2. Dohodak od samostalne djelatnosti 559 2.1. Poslovni primici 560 2.1.1. Naplata prodanih poljoprivrednih proizvoda i obavljenih usluga 560 2.2. Poslovni izdaci 562 2.2.1. Sezonski rad u poljoprivredi 562 3. Dugotrajna imovina 565 4. Prodaja poljoprivrednih proizvoda 566 4.1. Prodaja na veliko 568 4.2. Prodaja na malo 570 5. Nabava dobara i usluga 575 6. Doprinosi za obvezna osiguranja 576 7. Primjeri evidentiranja poslovnih promjena kod poljoprivrednika 576

 

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

Karakter

Uvez