PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - Naruči svoju knjigu

PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA

Autor: Šarić, Dunja; Terek, Darko; Zlabnik, Tajana; Zuber, Marija
Područje: Financije i računovodstvo
Područje: Pravo
Karakter: stručna, vodič
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 116
Uvez: Meki

19,91 

Od osnivanja pravnog društva do njegovog prestanka rada, jasno se, pregledno i čitko predstavljaju svi pravni aspekti s kojima se upravljača tijela susreću u svojem radu.

Opis

Iz sadržaja:

1. ZAKONODAVNI OKVIR RAČUNOVODSTVA I FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ (Ivica Milčić)……. 1 1.1. ZAKONODAVNI OKVIR I FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE ……. 1 1.2. ODGOVORNOST I POTPISIVANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ………………………………………………. 5 1.3. POSLOVNA DOKUMENTACIJA …………………………………………. 6 1.4. PREKRŠAJNE ODREDBE …………………………………………………… 8 2. ZAKONODAVNI OKVIR ZA REVIZIJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA (Domagoj Bakran, Luka Orlović, Sanja Sever Mališ, Boris Tušek) ………………………………………………………………… 11 2.1. OBVEZNICI REVIZIJE ……………………………………………………….. 11 2.2. TKO OBAVLJA REVIZIJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA? ……….. 13 2.3. VRSTE REVIZORSKIH MIŠLJENJA……………………………………… 14 2.4. REVIZIJSKI ODBOR – ČLANOVI I ZADAĆE …………………………. 17 2.5. PREKRŠAJNE ODREDBE …………………………………………………… 21 3. ODREDBE STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA VAŽNE ZA UPRAVLJAČKA TIJELA (Domagoj Bakran, Danimir Gulin, Mirjana Hladika, Ivana Mamić Sačer, Ivica Milčić, Luka Orlović, Hrvoje Perčević) …………………………… 23 3.1. MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI………….. 23 3.1.1. MRS 1 – PREZENTIRANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA.. 23 3.1.2. MRS 2 – ZALIHE ………………………………………………………. 26 3.1.3. MRS 7 – IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA…………. 28 3.1.4. MRS 8 – RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH PROCJENA I GREŠKE …………… 31 3.1.5. MRS 10 – DOGAĐAJI NAKON IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA ………………………………………………………….. 34 3.1.6. MRS 12 – POREZ NA DOBIT……………………………………. 37 3.1.7. MRS 16 – NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA …… 40 3.1.8. MRS 19 – PRIMANJA ZAPOSLENIH …………………………. 44 3.1.9. MRS 20 – RAČUNOVODSTVO DRŽAVNIH POTPORA I OBJAVLJIVANJE DRŽAVNE POMOĆI……………………… 46 3.1.10. MRS 21 – UČINCI PROMJENA TEČAJA STRANIH VALUTA ………………………………………………………………… 48 3.1.11. MRS 23 – TROŠKOVI POSUDBE ………………………………. 52 IV Sadržaj 3.1.12. MRS 24 – OBJAVLJIVANJE POVEZANIH OSOBA ……….. 54 3.1.13. MRS 26 – RAČUNOVODSTVO I IZVJEŠĆIVANJE O MIROVINSKIM PLANOVIMA……………………………….. 57 3.1.14. MRS 27 – NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI…………………………………………………………….. 59 3.1.15. MRS 28 – UDJELI U PRIDRUŽENIM SUBJEKTIMA I ZAJEDNIČKIM POTHVATIMA………………………………… 60 3.1.16. MRS 29 – FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE U HIPERINFLACIJSKIM GOSPODARSTVIMA ……………….. 63 3.1.17. MRS 32 – FINANCIJSKI INSTRUMENTI: PREZENTIRANJE ……………………………………………………. 64 3.1.18. MRS 33 – ZARADA PO DIONICI ………………………………. 67 3.1.19. MRS 34 – FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE ZA RAZDOBLJA TIJEKOM GODINE ………………………………. 70 3.1.20. MRS 36 – UMANJENJE IMOVINE ……………………………. 73 3.1.21. MRS 37 – REZERVIRANJA, NEPREDVIĐENE OBVEZE I NEPREDVIĐENA IMOVINA …………………………………… 74 3.1.22. MRS 38 – NEMATERIJALNA IMOVINA …………………….. 76 3.1.23. MRS 40 – ULAGANJA U NEKRETNINE……………………… 79 3.1.24. MRS 41 – POLJOPRIVREDA…………………………………….. 81 3.1.25. MSFI 1 – PRVA PRIMJENA MEĐUNARODNIH STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA………….. 84 3.1.26. MSFI 2 – PLAĆANJE TEMELJENO NA DIONICAMA …… 86 3.1.27. MSFI 3 – POSLOVNA SPAJANJA………………………………. 89 3.1.28. MSFI 4 – UGOVORI O OSIGURANJU ……………………….. 93 3.1.29. MSFI 5 – DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI I PRESTANAK POSLOVANJA ……………………… 96 3.1.30. MSFI 6 – ISTRAŽIVANJE I PROCJENA MINERALNIH RESURSA………………………………………………………………. 98 3.1.31. MSFI 7 – FINANCIJSKI INSTRUMENTI: OBJAVLJIVANJE…………………………………………………….. 99 3.1.32. MSFI 8 – POSLOVNI SEGMENTI………………………………. 103 3.1.33. MSFI 9 – FINANCIJSKI INSTRUMENTI……………………… 105 3.1.34. MSFI 10 – KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI… 110 3.1.35. MSFI 11 – ZAJEDNIČKI POSLOVI …………………………….. 113 3.1.36. MSFI 12 – OBJAVLJIVANJE UDJELA U DRUGIM SUBJEKTIMA…………………………………………………………. 115 3.1.37. MSFI 13 – MJERENJE FER VRIJEDNOSTI ………………….. 116 3.1.38. MSFI 15 – PRIHODI NA TEMELJU UGOVORA S KUPCIMA …………………………………………………………… 119 3.1.39. MSFI 16 – NAJMOVI ………………………………………………. 122 Sadržaj V 3.2. HRVATSKI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA …… 127 3.2.1. HSFI 1 – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ……………………………. 127 3.2.2. HSFI 2 – KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI…… 130 3.2.3. HSFI 3 – RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH PROCJENA I POGREŠKE ………. 135 3.2.4. HSFI 4 – DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE ………. 137 3.2.5. HSFI 5 – DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA IMOVINA … 139 3.2.6. HSFI 6 – DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA …….. 142 3.2.7. HSFI 7 – ULAGANJA U NEKRETNINE ……………………….. 144 3.2.8. HSFI 8 – DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI I PRESTANAK POSLOVANJA ……………………… 145 3.2.9. HSFI 9 – FINANCIJSKA IMOVINA…………………………….. 145 3.2.10. HSFI 10 – ZALIHE …………………………………………………… 149 3.2.11. HSFI 11 – POTRAŽIVANJA ………………………………………. 151 3.2.12. HSFI 12 – KAPITAL …………………………………………………. 153 3.2.13. HSFI 13 – OBVEZE………………………………………………….. 156 3.2.14. HSFI 14 – VREMENSKA RAZGRANIČENJA………………… 157 3.2.15. HSFI 15 – PRIHODI ………………………………………………… 160 3.2.16. HSFI 16 – RASHODI ……………………………………………….. 161 3.2.17. HSFI 17 – POLJOPRIVREDA…………………………………….. 163 4. KLJUČNI POKAZATELJI ANALIZE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA POTREBE UPRAVLJAČKIH TIJELA (Lajoš Žager, Sanja Sever Mališ)…………………………………………….. 165 4.1. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI……………………………………………… 166 4.2. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI …………………………………………… 167 4.3. POKAZATELJI AKTIVNOSTI………………………………………………. 168 4.4. POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI ……………………………………… 169 4.5. POKAZATELJI PROFITABILNOSTI……………………………………… 169 4.6. POKAZATELJI INVESTIRANJA…………………………………………… 171 4.7. ANALIZA POSLOVANJA NA TEMELJU SUSTAVA FINANCIJSKIH POKAZATELJA…………………………………………… 171 LITERATURA ……………………………………………………………………………….. 175 POPIS TABLICA ……………………………………………………………………………. 176 POPIS SLIKA………………………………………………………………………………… 176

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

, , ,

Karakter

,

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka

Nema na zalihi

OPĆI POREZNI ZAKON

(Nar. nov., br. 115/16) Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 30/17) - sudska praksa i mišljenja Porezne uprave Ministarstva financija RH

Hauška, Marica; Matković, Berislav; Prtenjača, Antonio

KOMENTAR KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

(nar. nov., br. 112/17 i 12/18) - tumačenja zajedničke komisije i sudska praksa

Pipunić, Sanda