RAČUNOVODSTVO I - Naruči svoju knjigu

RAČUNOVODSTVO I

Računovodstvo za neračunovođe
Autor: Mamić Sačer, Ivana; Sever Mališ, Sanja; Tušek, Boris; Žager, Katarina; Žager, Lajoš
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 348
Uvez: Meki

33,18 

Priručnik koji nije opterećen specifičnostima računovodstva poput knjiženja, brojevima konta i sl. Naglasak je na biti računovodstva – računovodstvenoj logici, a manje je govora o samoj računovodstvenoj tehnici.

SKU: 2265 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Nije moguće zamisliti poslovanje poduzeća te ostvarivanje upravljačkih funkcija,
aktivnosti i zadataka bez kvalitetnih računovodstvenih informacija. Uobičajeno se ističe kako je računovodstvo „jezik poslovanja“ ili „poslovni jezik“. Prema tome, svi oni koji zauzimaju značajnu ulogu u poslovnom procesu moraju razumjeti taj jezik. Često se ističe kako svaki poslovni čovjek, između ostalog, mora razumjeti logiku računovodstvenog evidentiranja poslovnih događaja i mora znati čitati financijske izvještaje. To nije samo pretpostavka za ostvarivanje brojnih i složenih upravljačkih funkcija čiji je nositelj menadžment poduzeća na različitim razinama, nego i za donošenje poslovnih odluka mnogih interesno-utjecajnih skupina izvan poduzeća, kao što su vlasnici, kreditori, dobavljači, kupci, država i javnost. Računovodstvo, financijsko izvještavanje i objavljivanje računovodstvenih informacija bitna su pretpostavka dobre prakse korporativnog upravljanja.

Iz sadržaja:

1. RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE KAO PODRŠKA
POSLOVNOM UPRAVLJANJU
(LAJOŠ ŽAGER, KATARINA ŽAGER, BORIS TUŠEK)
1.1. Pojam, funkcije i razine upravljanja (Boris Tušek) ............................................ 2
1.2. Pojam i proces poslovnog odlučivanja (Boris Tušek) ........................................ 11
1.3. Informacije kao pretpostavka upravljanja (Lajoš Žager) ................................... 14
1.4. Upravljački i računovodstveni informacijski sustav (Lajoš Žager) .................... 16
1.5. Pojam i osnovna obilježja računovodstva (Katarina Žager) ............................... 20
1.6. Vrste računovodstva sa stajališta korisnika (Katarina Žager) ............................ 23
1.7. Revizija i analiza financijskih izvještaja kao pretpostavke kvalitete
računovodstvenih informacija (Lajoš Žager, Boris Tušek) ................................ 26

2. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I TEMELJNE RAČUNOVODSTVENE
KATEGORIJE
(KATARINA ŽAGER, LAJOŠ ŽAGER)
2.1. Pojam i vrste financijskih izvještaja (Katarina Žager) ....................................... 34
2.2. Bilanca - izvještaj o financijskom položaju (Katarina Žager) ............................ 35
2.2.1. Elementi financijskog položaja ............................................................... 35
2.2.2. Imovina ................................................................................................... 37
2.2.3. Obveze i kapital ....................................................................................... 42
2.2.4. Međuovisnost imovine, obveza i kapitala ............................................ 44
2.2.5. Pravila sastavljanja bilance ..................................................................... 45
2.2.6. Vrednovanje bilančnih pozicija ............................................................... 48
2.2.7. Vrste bilanci ............................................................................................. 49
2.3. Račun dobiti i gubitka - izvještaj o uspješnosti poslovanja (Katarina Žager) ... 50
2.3.1. Elementi uspješnosti poslovanja ............................................................. 50
2.3.2. Prihodi ................................................................................................... 53
2.3.3. Rashodi ................................................................................................... 54
2.3.4. Uvjetovanost prihoda i rashoda promjenama imovine i obveza ............ 58
2.3.5. Oblik iskazivanja računa dobiti i gubitka ................................................ 60
2.3.6. Priznavanje prihoda i rashoda ................................................................. 64
2.3.7. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti .............................................................. 66
2.4. Izvještaj o novčanim tokovima (Katarina Žager) ............................................... 68
2.4.1. Cilj sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima ................................... 68
2.4.2. Osnovni elementi izvještaja o novčanim tokovima ................................. 68
2.4.3. Oblik iskazivanja izvještaja o novčanim tokovima ................................. 69
2.5. Izvještaj o promjenama kapitala (Katarina Žager) ............................................. 73
2.6. Bilješke uz financijske izvještaje (Katarina Žager) ............................................ 75
2.7. Godišnje izvješće (Katarina Žager, Lajoš Žager) ............................................... 76

3. RAČUNOVODSTVENI PROCES
(KATARINA ŽAGER)
3.1. Pojam i sadržaj računovodstvenog procesa (Katarina Žager) ............................ 84
3.1.1. Opći model funkcioniranja računovodstvenog informacijskog sustava .. 84
3.1.2. Faze računovodstvenog procesa .............................................................. 85
3.2. Evidencijski dio računovodstvenog procesa (Katarina Žager) ........................... 88
3.3. Poslovni događaji i knjigovodstvene isprave (Katarina Žager) .......................... 89
3.3.1. Pojam i značaj knjigovodstvenih isprava ................................................ 89
3.3.2. Vrste knjigovodstvenih isprava ............................................................... 91
3.3.3. Kontrola i čuvanje knjigovodstvenih isprava .......................................... 93
3.4. Knjigovodstveni konto i pravila evidencije na kontu (Katarina Žager) ............. 95
3.4.1. Pojam i sadržaj konta .............................................................................. 95
3.4.2. Otvaranje konta ....................................................................................... 99
3.4.3. Pravila evidencije na kontu - sustav dvojnog knjigovodstva ................... 100
3.4.3.1. Pravila knjiženja na kontima aktive i pasive ............................. 104
3.4.3.2. Pravila knjiženja na kontima prihoda i rashoda ........................ 107
3.4.4. Zaključak konta ....................................................................................... 108
3.5. Poslovne knjige (Katarina Žager) ...................................................................... 109
3.5.1. Osnovne poslovne knjige ........................................................................ 110
3.5.2. Pomoćne poslovne knjige ........................................................................ 113
3.5.3. Otvaranje i zaključak poslovnih knjiga ................................................... 116
3.6. Financijski izvještaji kao output računovodstvenog procesa (Katarina Žager) .. 117
3.6.1. Predzaključni radovi ................................................................................ 117
3.6.2. Inventura .................................................................................................. 118
3.6.3. Knjigovodstvene pogreške i metode njihova ispravljanja ....................... 122
3.6.4. Završni obračun ....................................................................................... 127
3.6.5. Sastavljanje financijskih izvještaja .......................................................... 131

4. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I PROCJENE
(LAJOŠ ŽAGER, KATARINA ŽAGER, BORIS TUŠEK, IVANA MAMIĆ SAČER, SANJA SEVER MALIŠ)
4.1. Računovodstvena načela, standardi i zakonski propisi kao ishodište
računovodstvenih politika i procjena (Katarina Žager) ...................................... 140
4.1.1. Računovodstvena načela i pretpostavke .................................................. 140
4.1.2. Računovodstveni standardi ...................................................................... 144
4.1.3. Zakonski propisi ...................................................................................... 147
4.2. Pojam računovodstvenih politika (Boris Tušek, Ivana Mamić Sačer,
Sanja Sever Mališ) .............................................................................................. 148
4.2.1. Uloga i značaj računovodstvenih politika .............................................. 149
4.2.2. Proces odabira računovodstvenih politika ............................................... 150
4.2.3. Pregled najznačajnijih računovodstvenih politika ................................... 151
4.2.3.1. Računovodstvene politike na području dugotrajne
materijalne imovine - alternativne metode obračuna
amortizacije ............................................................................... 151
4.2.3.2. Računovodstvene politike na području dugotrajne
nematerijalne imovine ............................................................... 157
4.2.3.3. Računovodstvene politike na području zaliha - alternativne
metode obračuna utroška zaliha sirovina i materijala ............... 158
4.2.3.4. Računovodstvene politike na području financijske imovine i
obveza ........................................................................................ 165
4.2.3.5. Računovodstvene politike na području dugoročnih rezerviranja 168
4.2.3.6. Računovodstvene politike na području priznavanja prihoda ..... 171
4.3. Pojam računovodstvenih procjena (Ivana Mamić Sačer, Sanja Sever Mališ) .... 174
4.3.1. Računovodstvene procjene i prosudbe .................................................... 174
4.3.2. Pregled najznačajnijih računovodstvenih procjena ................................. 177
4.3.2.1. Računovodstvene procjene na području dugotrajne
nematerijalne i materijalne imovine .......................................... 178
4.3.2.2. Računovodstvene procjene na području zaliha ......................... 182
4.3.2.3. Računovodstvene procjene na području financijske imovine i
obveza ........................................................................................ 184
4.3.2.4. Računovodstvene procjene na području dugoročnih rezerviranja 186
4.3.2.5. Računovodstvene procjene na području priznavanja prihoda .. 190
4.4. Tihe pričuve (latentne rezerve) i skriveni gubici (Lajoš Žager) ......................... 191
4.5. Računovodstveni tretman promjena računovodstvenih politika i procjena
(Ivana Mamić Sačer) .......................................................................................... 194
4.5.1. Načelo dosljednosti kao pretpostavka usporedivosti financijskih izvještaja 194
4.5.2. Promjene računovodstvenih politika ....................................................... 195
4.5.3. Promjene računovodstvenih procjena...................................................... 196
4.6. Objave računovodstvenih politika i procjena (Ivana Mamić Sačer) .................. 197

5. REVIZIJA I ANALIZA KAO PRETPOSTAVKE KVALITETE
FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA
(LAJOŠ ŽAGER, IVANA MAMIĆ SAČER, SANJA SEVER MALIŠ) ..................................... 204
5.1. Ciljevi financijskog izvještavanja i kvaliteta financijskih izvještaja
(Lajoš Žager, Ivana Mamić Sačer, Sanja Sever Mališ) ...................................... 204
5.2. Revizija kao pretpostavka realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja
(Lajoš Žager, Sanja Sever Mališ) ....................................................................... 207
5.2.1. Pojam i uloga revizije .............................................................................. 207
5.2.2. Objekt i predmet revizije ......................................................................... 210
5.2.3. Provedba revizije financijskih izvještaja prema Međunarodnim
revizijskim standardima .......................................................................... 211
5.2.4. Revizorovo izvješće o financijskim izvještajima ................................... 216
5.3. Analiza financijskih izvještaja (Lajoš Žager) ..................................................... 222
5.3.1. Pojam i značenje analize financijskih izvještaja ..................................... 222
5.3.2. Klasifikacija temeljnih instrumenata i postupaka analize financijskih
izvještaja .................................................................................................. 224
5.3.3. Horizontalna i vertikalna analiza financijskih izvještaja na primjeru
poduzeća A .............................................................................................. 230
5.3.3.1. Polazni podaci za analizu ......................................................... 230
5.3.3.2. Postupak horizontalne analize i komparativni financijski
izvještaji .................................................................................... 232
5.3.3.3. Postupak vertikalne analize i strukturni financijski izvještaji ... 234
5.3.4. Analiza financijskih izvještaja pomoću skupina pokazatelja na
primjeru poduzeća ABC .......................................................................... 237
5.3.4.1. Polazni podaci za analizu .......................................................... 237
5.3.4.2. Temeljni pokazatelji analize financijskih izvještaja .................. 240
5.3.5. Sustavi pokazatelja i sintetički pokazatelji .............................................. 247

6. SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
(BORIS TUŠEK, IVANA MAMIĆ SAČER, SANJA SEVER MALIŠ)
6.1. Elementi financijskog položaja - imovina, obveze i kapital (Boris Tušek) ........ 254
6.2. Elementi uspješnosti poslovanja - prihodi, rashodi i rezultat poslovanja
(Boris Tušek) ................................................................................................... 262
6.3. Evidencija poslovnih događaja - sustav dvojnog knjigovodstva (Boris Tušek) . 264
6.4. Primjer sastavljanja seta financijskih izvještaja u trgovini
(Boris Tušek, Ivana Mamić Sačer, Sanja Sever Mališ) ...................................... 270
6.5. Primjer sastavljanja seta financijskih izvještaja proizvodnog poduzeća
(Boris Tušek, Ivana Mamić Sačer, Sanja Sever Mališ) ...................................... 292

Literatura ......................................................................................... 325
Popis slika ......................................................................................... 331
Popis tablica ......................................................................................... 333
Kazalo pojmova ......................................................................................... 337
Bilješka o autorima ......................................................................................... 341

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

, , , ,

Izdavač

Karakter

Uvez

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “RAČUNOVODSTVO I”

Povezane knjige - Naša preporuka