RAČUNOVODSTVO POREZA - Naruči svoju knjigu

RAČUNOVODSTVO POREZA

Autor: Dragija, Martina; Dražić Lutilsky, Ivana; Primorac, Marko; Šimović, Hrvoje
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2015
Broj stranica: 240
Uvez: Meki

17,12  (128,99 kn)

Sveučilišni udžbenik na sustavan i pregledan način prikazuje hrvatski porezni sustav koji obuhvaća računovodstvo poreza, oporezivanje prometa, dohotka i dobiti.

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 2109 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Ovo je udžbenik prije svega namijenjen studentima iz kolegija “Računovodstvo poreza” koji se izvodi kao izborni predmet na diplomskome studiju smjera Računovodstvo i revizija. Udžbenik je nastao kao rezultat suradnje između autora s Katedre za računovodstvo i Katedre za financije Ekonomskog fakulteta – Zagreb.

U udžbeniku se na sustavan i pregledan način prilagođen studentima prezentiraju karakteristike i najvažniji elementi svakoga poreznog oblika. To je preduvjet za razumijevanje okolnosti u kojima nastaju poslovni događaji koji uključuju i neke porezne učinke. Zatim se kroz računovodstveno evidentiranje tipičnih poslovnih događaja s uključenim poreznim učinkom prikazuje utjecaj poslovnih promjena na financijski položaj i financijsku uspješnost poduzeća.

Iz sadržaja:

PREDGOVOR 6

1. RAČUNOVODSTVO POREZA I POREZNI SUSTAV U HRVATSKOJ 7
 1.1. UVOD 7
 1.2. POREZI I UČINCI OPOREZIVANJA 8
 1.3. POREZI U HRVATSKOJ 10
 1.4. PODJELA POREZA 18
 1.5. RAČUNOVODSTVO POREZA 19

2. OPOREZIVANJE PROMETA 23
 2.1. POSEBNI POREZI I TROŠARINE 23
 2.1.1. Opće karakteristike posebnih poreza 23
 2.1.2. Posebni porezi i trošarine u Hrvatskoj 24
 2.2. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 29
 2.2.1. Karakteristike poreza na dodanu vrijednost 29
 2.2.2. Zakonodavni okvir i prilagodba Europskoj uniji 31
 2.2.3. Porezni obveznik 32
 2.2.4. Predmet oporezivanja, mjesto oporezivanja i porezna osnovica 35
 2.2.5. Porezna osnovica 37
 2.2.6. Stope poreza na dodanu vrijednost 40
 2.2.7. Ostali elementi poreza na dodanu vrijednost 43
 2.2.8. Računovodstveni tretman poreza na dodanu vrijednost 44
 Primjer 2.1. Stjecanje dobara u tuzemstvu 44
 Primjer 2.2. Stjecanje robe iz država članica 46
 Primjer 2.3. Korištenje usluga iz država članica 48
 Primjer 2.4. Oporezivanje novih prijevoznih sredstava 49
 Primjer 2.5. Uvoz osobnog automobila iz trećih zemalja za potrebe obavljanja djelatnosti 53
 Primjer 2.6. Obavljanje usluga u tuzemstvu 54
 Primjer 2.7. Izuzimanje 55
 Primjer 2.8. Uvoz dobara iz trećih zemalja 56
 Primjer 2.9. Razmjena 58
 Primjer 2.10. Uzorci 59
 Primjer 2.11. Pokloni 59
 Primjer 2.12. Dani predujam 61
 Primjer 2.13. Primljeni predujmovi 62
 Primjer 2.14. Manjak 63
 Primjer 2.15. Trostrani posao 63
 Primjer 2.16. Poseban postupak oporezivanja marže 67
 Primjer 2.17. Mali porezni obveznik 68
 Primjer 2.18. Utvrđivanje porezne obveze PDV-a za obračunsko razdoblje 69

3. OPOREZIVANJE DOHOTKA 78
 3.1. DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE 79
 3.1.1. Vrste i visina obveznih doprinosa za socijalno osiguranje 79
 3.1.1.1. Doprinosi za mirovinsko osiguranja 81
 3.1.1.2. Doprinosi za zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti 82
 3.1.1.3. Doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 83
 3.1.2. Porezni klin u Hrvatskoj 83
 3.2. POREZ NA DOHODAK 86
 3.2.1. Karakteristike i koncepti oporezivanja dohotka 86
 3.2.2. Porezna reforma i porez na dohodak u Hrvatskoj 88
 3.2.3. Porezni obveznik 89
 3.2.4. Izvori dohotka i utvrđivanje dohotka 89
 3.2.5. Porezne stope i porezni razredi 92
 3.2.6. Osobni odbitak 93
 3.2.7. Utvrđivanje dohotka i porezne obveze 95
 3.2.7.1. Dohodak od nesamostalnog rada 95
 Primjer 3.1. Obračun i knjiženje plaće zaposlenika bez uzdržavanih članova obitelji 97
 Primjer 3.2. Obračun i knjiženje plaće zaposlenika koji ima uzdržavane članove obitelji 100
 Primjer 3.3. Obračun i knjiženje plaće više zaposlenika s različitim bruto plaćama, različitim brojem uzdržavanih članova obitelji i različitom stopom prireza, te obrazac JOPPD 103
 Primjer 3.4. Obračun plaće više zaposlenika s istim bruto plaćama, različitim osobnim odbitkom i istom stopom prireza 109
 Primjer 3.5. Obračun bolovanja na teret poslodavca do 42 radna dana 110
 Primjer 3.6. Minimalna osnovica za plaćanje doprinosa, obračun i knjiženje naknade plaće 113
 Primjer 3.7. Maksimalna osnovica za plaćanje doprinosa iz plaće 115
 Primjer 3.8. Obračun i knjiženje plaće za zaposlenike koji imaju prebivalište i borave na potpomognutim područjima i području Grada Vukovara 117
 Primjer 3.9. Obračun i knjiženje plaće novcu i plaće u naravi 119
 Primjer 3.10. Obračun plaće za zaposlenika kome se u toku mjeseca izmijenio osobni odbitak 122
 Primjer 3.11. Obračun poreza na dohodak za umirovljenike 123
 Primjer 3.12. Komparativni prikaz obračuna plaće prema postojećem zakonskom okviru i prema najavljenim promjenama poreza na dohodak 124
 3.2.7.2. Dohodak od samostalne djelatnosti 126
 Primjer 3.13. Utvrđivanje porezne obveze dohotka kod obrtnika koji je u sustavu PDV-a 129
 Primjer 3.14. Utvrđivanje porezne obveze dohotka kod obrtnika koji je u sustavu PDV-a 132
 Primjer 3.15. Utvrđivanje porezne obveze dohotka kod obrtnika koji je u sustavu PDV-a 135
 Primjer 3.16. Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti 137
 Primjer 3.17. Prijelaz obrtnika iz sustava poreza na dohodak u sustav poreza na dobit 139
 3.2.7.3. Drugi dohodak 143
 Primjer 3.18. Obračun doprinosa i poreza kod isplate drugog dohotka 143
 Primjer 3.19. Isplata drugog dohotka umirovljenicima 145
 Primjer 3.20. Autorski honorari 146
 Primjer 3.21. Honorari za isporučeno umjetničko djelo 146
 Primjer 3.22. Drugi dohodak koji se isplaćuje športašima i novinarima 147
 Primjer 3.23. Isplata stipendija 148
 Primjer 3.24. Obračun drugog dohotka koji se isplaćuje obveznicima poreza na dodanu vrijednost 148
 3.2.7.4. Dohodak od imovine i imovinskih prava 150
 Primjer 3.25. Dohodak od najamnine 151
 Primjer 3.26. Dohodak od otuđenja nekretnine 151
 3.2.7.5. Dohodak od kapitala 152
 Primjer 3.27. Primici od dividendi 154
 Primjer 3.28. Primici ostvareni opcijskom kupnjom 154
 3.2.7.6. Dohodak od osiguranja 155
 3.2.8. Posebne olakšice, oslobođenja i poticaji 155
 3.2.9. Porezna prijava 157
 Primjer 3.29. Godišnja prijava poreza na dohodak – rad kod dva ili više poslodavca 157
 Primjer 3.30. Godišnja prijava poreza na dohodak – samostalna djelatnost 167

4. OPOREZIVANJE DOBITI 177
 4.1. KARAKTERISTIKE I TRENDOVI U OPOREZIVANJU DOBITI 177
 4.2. POREZ NA DOBIT U HRVATSKOJ 180
 4.2.1. Porezna reforma i zakonodavni okvir 180
 4.2.2. Porezni obveznik 182
 4.2.3. Porezna osnovica 183
 4.2.4. Porezna stopa 184
 4.2.5. Porez na dobit po odbitku 185
 4.2.6. Porezne olakšice, oslobođenja i poticaji 185
 4.2.6.1. Potpomognuta područja i područje Grada Vukovara 187
 4.2.6.2. Državne potpore 188
 4.2.6.3. Poticaji za investicije i unapređenje investicijskog okruženja 189
 4.2.6.4. Slobodne zone 189
 4.2.7. Utvrđivanje porezne obveze i obračun poreza 191
 4.2.8. Obrazac prijave poreza na dobit 191
 4.3. POVEZANOST FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I PRIJAVE POREZA NA DOBIT 192
 4.3.1. Stalne razlike 197
 Primjer 4.1. Utvrđivanje porezne osnovice temeljem stalnih razlika 199
 4.3.2. Privremene razlike 201
 4.3.2.1. Amortizacija kao privremena razlika 204
 Primjer 4.2. Amortizacija kao privremena razlika 209
 Primjer 4.3. Amortizacija kao prikrivena privremena razlika 212
 4.3.2.2. Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja 215
 Primjer 4.4. Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca kao privremena razlika 216
 4.3.3. Vrijednosno usklađenje kratkotrajne materijalne imovine 217
 Primjer 4.5. Vrijednosno usklađenje zaliha trgovačke robe kao privremena razlika 219
 4.3.4. Vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 221
 Primjer 4.6. Umanjenje imovine kao privremena razlika 223
 4.3.5. Vrijednosno usklađenje financijske imovine 224
 Primjer 4.7. Vrijednosno usklađenje financijske imovine kao privremena razlika 225
 4.3.6. Trošak dugoročnih rezerviranja 227
 Primjer 4.8. Troškovi dugoročnih rezerviranja kao privremena razlika 228
 4.3.7. Porezni gubitak i odgođena porezna imovina 230
 Primjer 4.9. Porezni gubitak kao privremena razlika 231
 4.3.8. Nerealizirani dobici i odgođena porezna obveza 232
 4.3.8.1. Revalorizacijske rezerve materijalne i nematerijalne imovine 233
 Primjer 4.10. Revalorizacijske rezerve materijalne i nematerijalne imovine kao privremena razlika 234
 4.3.8.2. Revalorizacijske rezerve financijske imovine 235
 Primjer 4.11. Revalorizacijska rezerva financijske imovine kao privremena razlika 236
 4.3.8.3. Nerealizirani dobici financijske imovine 237
 Primjer 4.12. Nerealizirani dobici financijske imovine kao privremena razlika 238
 4.3.9. Prijava poreza na dobit 239
 Primjer 4.13. Primjer sastavljanja PD obrasca 240

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

, , ,

Izdavač

Karakter

Uvez

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “RAČUNOVODSTVO POREZA”

Povezane knjige - Naša preporuka