UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA - Naruči svoju knjigu

UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA

obveza obavještavanja i zaštita potrošača u domaćem, europskom i poredbenom pravu
Autor: Keglević, Ana
Područje: Pravo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 433
Uvez: Tvrdi

29,07  (219,03 kn)

Prvo sustavno i cjelovito djelo s područja ugovornog prava osiguranja i obveze međusobnog obavještavanja ugovornih strana u domaćoj pravnoj literaturi.

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 2260 Kategorija:

Opis

O knjizi:

U knjizi se stručno i vrlo jasno analizira uređenje ugovornog prava osiguranja i obveze obavještavanja kod potrošačkog ugovora o osiguranju u europskom, engleskom, njemačkom i hrvatskom pravu iz funkcionalne, komparativne te djelomično povijesne perspektive. Cilj je ove knjige dvostruk: dati analizu i pregled razvoja ugovornog prava osiguranja u hrvatskome, njemačkome i engleskom pravu te pravu Europske unije te dati analizu instituta obveze obavještavanja kod potrošačkog ugovora o osiguranju kao jednog od najvažnijih instituta zaštite potrošača danas.

Zbog strukture teksta i stila pisanja knjiga je namijenjena ne samo pravnim znanstvenicima, studentima poslijediplomskih studija i stručnjacima nego i praktičarima (odvjetnicima i sudcima), osiguravajućim društvima i njihovim udruženjima, institucijama za izvansudsko rješavanje sporova i zaštitu potrošača te svima koje zanima ta problematika.

Iz sadržaja:

SADRŽAJ

POPIS KRATICA XIX

SUMMARY XXIII

CONTENT XXVII

I. UVOD 1

II. OSNOVE 13
A. POJMOVNO ODREĐENJE 13
1. POJAM UGOVORNOG PRAVA OSIGURANJA 13
2. POJAM POTROŠAČKOG UGOVORA O OSIGURANJU 14
3. POJAM OBVEZE OBAVJEŠTAVANJA 20
3.1. Terminološko određenje 21
3.2. Semantičko određenje 23
3.3. Funkcionalno određenje 24
B. FUNKCIJE OBVEZE OBAVJEŠTAVANJA 24
1. OPĆENITO 24
2. OSNOVNE FUNKCIJE 26
2.1. Zaštita pravog pristanka stranaka 26
2.2. Obveza obavještavanja kao alat racionalnog 
ponašanja na tržištu 26
2.3. Održavanje jasnoće podataka 27
2.4. Poštovanje moralne obveze iskrenoga ili istinitog 
postupanja 27
2.5. Nalaganje određenih obrazaca ponašanja 28
2.6. Kontrola poštenja u ugovornim odnosima 28
2.7. Određivanje objektivnih kriterija za sadržaj ugovora 29
2.8. Alokacija ili raspodjela rizika 29
3. ZAKLJUČNO 30
C. OBVEZA OBAVJEŠTAVANJA KAO INSTRUMENT ZAŠTITE 
POTROŠAČA 30
1. OPĆENITO 30
2. POVIJESNI RAZVOJ 32
3. INFORMACIJSKI MODELI ZAŠTITE POTROŠAČA 37
3.1. Tržišno-ekonomski model 37
3.2. Socijalni ili tržišno-korigirajući model 38
3.3. Informacijski model zaštite potrošača u 
ugovorima o osiguranju 40
4. GRANICE ZAŠTITE 42
D. PRAVNO-EKONOMSKE TEORIJE 44
1. OPĆENITO 44
2. OSNOVNI PRAVNO-EKONOMSKI KONCEPTI 46
2.1. Nepovoljan izbor 46
2.2. Zlouporaba ili nemoralno ponašanje 48
2.3. Rizik profesionalne informacije 49
3. KRITIKA 51
E. SAŽETAK 52

III. PRAVO EUROPSKE UNIJE 55
A. USPOSTAVA UNUTARNJEG TRŽIŠTA OSIGURANJA 55
1. PRAVNI TEMELJI USPOSTAVE 55
2. EUROPSKO UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA 58
3. SEKUNDARNO PRAVO 60
3.1. Prva generacija smjernica 60
a) Prva neživotna smjernica 60
b) Prva životna smjernica 63
3.2. Praksa Suda Europske unije 66
3.3. Druga generacija smjernica 70
a) Druga neživotna smjernica 70
b) Druga životna smjernica 73
3.4. Treća generacija smjernica 76
a) Treća neživotna smjernica 76
b) Treća životna smjernica – konsolidirana verzija 78
c) Regulacija obveze obavještavanja 80
d) Ostali instituti 82
3.5. Smjernica Solventnost II i Smjernica Omnibus II 84
3.6. Smjernica o oglašavanju i prodaji financijskih usluga 
 na daljinu za potrošače 85
4. PROBLEMI USPOSTAVE UNUTARNJEG TRŽIŠTA OSIGURANJA 86
B. HARMONIZACIJA EUROPSKOGA UGOVORNOG PRAVA 
OSIGURANJA 88
1. POTREBA ZA DALJNJU HARMONIZACIJU 88
2. PRIJEDLOG SMJERNICE O UGOVORIMA O OSIGURANJU 89
3. HARMONIZACIJA PUTEM KOLIZIJSKOPRAVNIH ODREDABA 93
3.1. Razlozi za harmonizaciju 93
3.2. Harmonizacija putem odredaba smjernica 94
3.3. Harmonizacija putem odredaba Uredbe Rim I 95
3.4. Razlozi za neučinkovitost 100
C. NACRT MODELA ZAKONA O EUROPSKOME UGOVORNOM 
PRAVU OSIGURANJA 102
1. INICIJATIVE ZA IZGRADNJU EUROPSKOGA 
 UGOVORNOG PRAVA 102
2. RAZVOJ I CILJ PROJEKTA 106
2.1. Innsbruck grupa i Max Planck grupa 106
2.2. European Civil Code grupa i Acquis grupa 107
2.3. CoPECL mreža izvrsnosti 108
3. NACRT ZAJEDNIČKOGA REFERENTNOG OKVIRA (DCFR) 109
4. NAČELA EUROPSKOGA UGOVORNOG PRAVA 
 OSIGURANJA (PEICL) 110
4.1. Cilj i struktura 110
4.2. Pravni položaj i odnos prema PECL-u 111
4.3. Odnos prema sekundarnom pravu EU-a 112
5. UREĐENJE OBVEZE OBAVJEŠTAVANJA 113
5.1. Osiguranikova predugovorna obveza obavještavanja 113
a) Zamjena spontanog obavještavanja upitnikom 114
b) Preoblikovanje testa značajnosti 114
c) Pretpostavka stvarnoga i presumiranog znanja 116
d) Uvođenje načela proporcionalnosti 117
5.2. Osiguranikova ugovorna obveza obavještavanja 120
5.3. Osigurateljeva predugovorna obveza obavještavanja 122
5.4. Osigurateljeva ugovorna obveza obavještavanja 126
6. FUNKCIJE I ZNAČENJE PEICL-A ZA EUROPSKO 
 UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA 128
D. SAŽETAK 137

IV. ENGLESKO PRAVO 141
A. UVOD 141
B. PRAVNI IZVORI 144
1. OBIČAJNO PRAVO (COMMON LAW) 144
2. ZAKON O POMORSKOM OSIGURANJU (MIA) 144
3. ZAKON O POTROŠAČKOM OSIGURANJU (CIDRA) 146
4. ZAKON O OSIGURANJU (IA) 146
5. ZAKON O FINANCIJSKIM USLUGAMA I FINANCIJSKOM 
 TRŽIŠTU (FSMA) 147
6. PRIRUČNIK AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKOG POSLOVANJA 
 (FCA Handbook) 150
7. SAMOREGULATIVNI INSTRUMENTI 155
7.1. ABI pravila opće osigurateljne prakse (ABI Statement) 155
7.2. Kodeks Udruženja britanskih osiguratelja (ABI Code) 159
8. PRAKSA PRAVOBRANITELJA ZA FINANCIJSKE USLUGE (FOS) 162
C. OSNOVNA NAČELA I REFORMA ENGLESKOGA UGOVORNOG
PRAVA OSIGURANJA 166
1. POTREBA REFORME 166
2. POSTUPAK REFORME 168
2.1. Vijeće za reformu prava iz 1957. 168
2.2. Komisija za reformu prava iz 1980. 168
2.3. Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača iz 1997. 170
2.4. Zakon o potrošačkom osiguranju iz 2012. 171
3. OSNOVNA NAČELA 174
3.1. Novo uređenje obveze obavještavanja 174
3.2. Načelo proporcionalnosti 175
3.3. Izjava o jamstvu 176
3.4. Položaj zastupnika u osiguranju 177
3.5. Ostala pitanja 178
D. OBVEZA OBAVJEŠTAVANJA 180
D.1. OBIČAJNO PRAVO I ZAKON O POMORSKOM OSIGURANJU 180
1. OSNOVNA OBILJEŽJA 180
1.1. Ugovor o osiguranju kao ugovor krajnje dobre vjere 180
1.2. Cilj norme i područje primjene zakona 183
1.3. Granice obavještavanja 184
1.4. Sadržaj 187
1.4.1. Osiguranikova obveza obavještavanja 187
a) Predugovorna obveza obavještavanja 187
aa) Osnovno pravilo 187
ab) Test značajnosti i zahtjev navođenja 189
ac) Primjeri značajnih činjenica 192
ad) Pitanja iz upitnika za sklapanje ugovora 193
b) Ugovorna obveza obavještavanja 195
1.4.2. Osigurateljeva obveza obavještavanja 199
a) Predugovorna obveza obavještavanja 199
b) Ugovorna obveza obavještavanja 202
1.5. Trenutak ispunjenja 204
1.5.1. Ispunjenje prije sklapanja ugovora 204
1.5.2. Ispunjenje za vrijeme trajanja ugovora 205
2. PRAVNE POSLJEDICE 207
2.1. Povreda osiguranikove obveze obavještavanja 207
2.1.1. Povreda predugovorne obveze obavještavanja 207
a) Poništaj ugovora 207
b) Restitucija i povrat premije 209
c) Naknada štete 211
d) Dokazivanje značajnosti činjenica i zahtjeva navođenja 212
2.1.2. Povreda ugovorne obveze obavještavanja 215
2.2. Povreda osigurateljeve obveze obavještavanja 217
2.2.1. Povreda predugovorne obveze obavještavanja 217
2.2.2. Povreda ugovorne obveze obavještavanja 218
D.2. ZAKON O POTROŠAČKOM OSIGURANJU 220
1. OPĆENITO 220
2. OSNOVNA OBILJEŽJA 220
2.1. Cilj norme i područje primjene zakona 220
2.2. Sadržaj 222
a) Osiguranikova obveza obavještavanja 222
b) Osigurateljeva obveza obavještavanja 223
2.3. Granice obavještavanja 224
2.4. Kvalificirajuća zavaravajuća izjava 225
2.5. Trenutak ispunjenja 228
2.6. Pitanja iz upitnika za sklapanje ugovora 228
3. PRAVNE POSLJEDICE 230
3.1. Namjera ili krajnja nepažnja – poništaj ugovora 230
3.2. Obična nepažnja – primjena načela proporcionalnosti 231
3.3 Ulaganje dužne pažnje – održavanje ugovora na snazi 233
3.4. Izmjene i dopune ugovora 234
E. SAŽETAK 234

V. NJEMAČKO PRAVO 237
A. UVOD 237
B. PRAVNI IZVORI 238
1. ZAKON O UGOVORU O OSIGURANJU (VVG) 238
2. UREDBA O OBVEZI OBAVJEŠTAVANJA U UGOVORU 
 O OSIGURANJU (VVG-InfoV) 239
3. NJEMAČKI GRAĐANSKI ZAKONIK (BGB) 240
4. OPĆI UVJETI OSIGURANJA (AVB) 241
5. OSTALI PROPISI 242
6. NJEMAČKI SAVEZNI VRHOVNI SUD (BGH) 243
7. SAMOREGULATIVNI INSTRUMENTI I IZVANSUDSKO 
 RJEŠAVANJE SPOROVA 244
C. OSNOVNA NAČELA I REFORMA NJEMAČKOGA UGOVORNOG
 PRAVA OSIGURANJA 246
1. POTREBA REFORME 246
2. POSTUPAK REFORME 248
3. OSNOVNA NAČELA 250
3.1. Osigurateljeva predugovorna obveza obavještavanja 250
3.2. Obveza savjetovanja 251
3.3. Osiguranikova predugovorna obveza obavještavanja 253
3.4. Pravo na odustanak od ugovora 255
3.5. Promjena modela sklapanja ugovora 256
3.5.1. Napuštanje modela slanja police osiguranja 257
3.5.2. Uvođenje novih modela 258
a) Model davanja ponude 258
b) Model poziva na davanje ponude 259
3.6. Uvođenje načela proporcionalnosti ili kvotiranja 261
3.7. Ostala pitanja 263
D. OBVEZA OBAVJEŠTAVANJA 264
1. OSNOVNA OBILJEŽJA 264
1.1. Cilj norme i područje primjene zakona 264
1.2. Granice obavještavanja 266
1.3. Sadržaj 267
1.3.1. Osigurateljeva obveza obavještavanja 267
a) Predugovorna obveza obavještavanja 267
aa) Općenito 267
ab) Sadržaj 268
ac) Usklađenost s europskim pravom 270
ad) Cilj odredbe i funkcionalno određenje 271
b) Ugovorna obveza obavještavanja 272
ba) Općenito 272
bb) Sadržaj 272
bc) Cilj odredbe i funkcionalno određenje 273
1.3.2. Osiguranikova obveza obavještavanja 273
a) Predugovorna obveza obavještavanja 273
aa) Općenito 273
ab) Sadržaj 274
ac) Cilj odredbe i funkcionalno određenje 275
b) Ugovorna obveza obavještavanja 276
ba) Općenito 276
bb) Povećanje rizika 277
bc) Smanjenje rizika 279
1.4. Oblik davanja obavijesti 281
1.4.1. Opće pravilo 281
1.4.2. Elektronički nositelji podataka 281
1.4.3. Telefon i ostala sredstva daljinske komunikacije 282
1.4.4. Jezik 283
1.4.5. „Na jasan i razumljiv način” 283
1.5. Trenutak ispunjenja 284
1.5.1. Ispunjenje prije sklapanja ugovora 284
a) Opće pravilo 284
b) „Pravodobno” 285
1.5.2. Ispunjenje za vrijeme trajanja ugovora 286
2. PRAVNE POSLJEDICE 286
2.1. Povreda osigurateljeve obveze obavještavanja 287
2.1.1. Povreda predugovorne obveze obavještavanja 287
a) Odgoda prava na odustanak od ugovora 287
b) Naknada štete 289
c) Poništaj ugovora 292
2.1.2. Povreda ugovorne obveze obavještavanja 293
a) Raskid ugovora 293
b) Naknada štete 294
2.2. Povreda osiguranikove obveze obavještavanja 294
2.2.1. Povreda predugovorne obveze obavještavanja 294
a) Otkaz ugovora 295
b) Raskid ugovora 296
c) Načelo proporcionalnosti ili kvotiranja 297
d) Poništaj ugovora 298
2.2.2. Povreda ugovorne obveze obavještavanja 300
a) Raskid ugovora 301
b) Načelo proporcionalnosti ili kvotiranja 302
c) Iznimke 303
d) Zahtjev za smanjenje premije 304
E. SAŽETAK 305

VI. HRVATSKO PRAVO 309
A. UVOD 309
B. PRAVNI IZVORI 310
1. ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA (ZOO) 311
2. ZAKON O OSIGURANJU (ZOS) 312
3. ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA (ZZP) 313
4. OPĆI ILI POSEBNI UVJETI OSIGURANJA 313
5. OSTALI PROPISI 314
6. VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE (VSRH) 316
7. SAMOREGULATIVNI INSTRUMENTI I IZVANSUDSKO 
 RJEŠAVANJE SPOROVA 316
8. PRILAGODBA HRVATSKOG UGOVORNOG PRAVA OSIGURANJA 320
8.1. Utjecaj pravne stečevine EU-a s područja osiguranja
 (insurance acquis) 320
8.2. Utjecaj pravne stečevine EU-a s područja zaštite
 potrošača (consumer acquis) 325
C. OSNOVNA NAČELA I REFORMA HRVATSKOGA UGOVORNOG
 PRAVA OSIGURANJA 328
1. POTREBA REFORME 328
2. OSNOVNA NAČELA 329
2.1. Novo definiranje ugovora o osiguranju 329
2.2. Staro/novo uređenje obveze obavještavanja 331
2.3. Promjena modela sklapanja ugovora 332
D. OBVEZA OBAVJEŠTAVANJA 334
1. OSNOVNA OBILJEŽJA 334
1.1. Cilj norme i područje primjene zakona 334
1.2. Granice obavještavanja 337
1.3. Sadržaj 338
1.3.1. Osigurateljeva obveza obavještavanja 339
a) Predugovorna obveza obavještavanja 339
aa) Općenito 339
ab) Sadržaj 339
ac) Usklađenost s europskim pravom 342
ad) Cilj odredbe i funkcionalno određenje 343
b) Ugovorna obveza obavještavanja 343
ba) Općenito 343
bb) Sadržaj 343
bc) Cilj odredbe i funkcionalno određenje 345
1.3.2. Osiguranikova obveza obavještavanja 345
a) Predugovorna obveza obavještavanja 346
aa) Općenito 346
ab) Sadržaj 347
ac) Cilj odredbe i funkcionalno određenje 348
ad) Kritika 348
ae) Klauzula o dobi osiguranika 349
b) Ugovorna obveza obavještavanja 350
ba) Povećanje rizika 351
bb) Smanjenje rizika 352
1.4. Oblik davanja obavijesti 353
1.4.1. Opće pravilo 353
1.4.2. Elektronički nositelji podataka 354
1.4.3. „Na pregledan i razumljiv način” 354
1.4.4. Jezik 355
1.4.5. Sredstva daljinske komunikacije 356
1.5. Trenutak ispunjenja 357
1.5.1. Ispunjenje prije sklapanja ugovora 357
1.5.2. Ispunjenje za vrijeme trajanja ugovora 359
2. PRAVNE POSLJEDICE 359
2.1. POVREDA OSIGURATELJEVE OBVEZE OBAVJEŠTAVANJA 360
2.1.1. Povreda predugovorne obveze obavještavanja 360
a) Općenito 360
b) Odustanak od ugovora 360
c) Raskid ugovora 363
d) Poništaj ugovora 366
e) Naknada štete 366
f) Prekršajne sankcije 367
2.1.2. Povreda ugovorne obveze obavještavanja 367
a) Općenito 367
b) Raskid ugovora 368
c) Naknada štete 369
d) Prekršajne sankcije 369
e) Prigovor potrošača 369
f) Nepoštene ugovorne odredbe 371
2.2. Povreda osiguranikove obveze obavještavanja 373
2.2.1. Povreda predugovorne obveze obavještavanja 373
a) Namjerna netočnost prijave ili prešućivanje – poništaj 373
b) Nenamjerna netočnost i nepotpunost prijave – raskid ili 
izmjene i dopune ugovora 376
c) Povreda klauzule o dobi osiguranika 379
ca) Prijavljene godine života prelaze predviđenu granicu 379
cb) Osiguranik ima više godina od prijavljenih, 
 ali one ne prelaze predviđenu granicu 379
cc) Osiguranik ima manje godina od prijavljenih 380
2.2.2. Povreda ugovorne obveze obavještavanja 380
a) Propust obavijesti o povećanju i/ili smanjenju 
 rizika – raskid ili izmjene i dopune ugovora 380
b) Propust obavijesti o nastupu osiguranog 
 slučaja – naknada štete 381
E. SAŽETAK 383

VII. POPIS LITERATURE 385

VIII. INDEKS 425

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

Izdavač

Karakter

Uvez

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA”

Povezane knjige - Naša preporuka