Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udomiteljstvu - Naruči svoju knjigu

Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udomiteljstvu

Autor: Lokma Dedić, Marijana
Područje: Pravo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 84
Uvez: Meki

9,95 

Zakon o socijalnoj skrbi (Nar. nov., br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

Zakon o udomiteljstvu (Nar. nov., br. 115/18)

SKU: 3341 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja

ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI (Nar. nov., br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)… 7 I. OPĆE ODREDBE ……………………………………… 7 II. SOCIJALNA SKRB ………………………………………. 7 III. NAČELA SOCIJALNE SKRBI ……………………….. 9 1. Načelo supsidijarnosti …………………………. 9 2. Načelo socijalne pravičnosti ………………… 9 3. Načelo slobode izbora …………………………. 9 4. Načelo dostupnosti ……………………………… 9 5. Načelo individualizacije ……………………….. 9 6. Načelo uključenosti korisnika u zajednicu ………………………………………….. 9 7. Načelo pravodobnosti ………………………….. 9 8. Načelo poštivanja ljudskih prava i integriteta korisnika ……………………………. 9 9. Načelo zabrane diskriminacije ……………… 9 10. Načelo informiranosti o pravima i uslugama …………………………………………… 9 11. Načelo sudjelovanja u donošenju odluka ……………………………………………….. 10 12. Načelo tajnosti i zaštite osobnih podataka ……………………………………………. 10 13. Načelo poštivanja privatnosti ………………. 10 14. Načelo podnošenja pritužbe ………………… 10 IV. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI …………………. 10 V. PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI ……. 11 1. Zajamčena minimalna naknada …………… 11 2. Naknada za troškove stanovanja ………… 18 3. Troškovi ogrjeva ………………………………… 18 4. Naknada za osobne potrebe korisnika smještaja ……………………………………………. 19 5. Jednokratna naknada …………………………. 19 5.1. Uvećana jednokratna naknada ……………… 20 5.2. Jednokratna naknada za pogrebne troškove korisnikazajamčene minimalne naknade i korisnika smještaja ili organiziranog stanovanja ……………………… 20 6. Naknade u vezi s obrazovanjem …………. 20 6.1. Naknada za redovito studiranje …………… 20 6.2. Naknada za troškove smještaja u učeničkom domu …………………………….. 20 6.3. Naknada za troškove prijevoza ……………. 21 7. Osobna invalidnina …………………………….. 21 8. Doplatak za pomoć i njegu …………………. 22 9. Status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja ……………………………………….. 23 10. Naknada do zaposlenja ……………………….. 25 11. Socijalne usluge ………………………………….. 25 11.1. Prva socijalna usluga ……………………….. 26 11.2. Savjetovanje i pomaganje ………………… 26 11.2.1. Savjetovanje i pomaganje pojedincu ….. 26 11.2.2. Savjetovanje i pomaganje obitelji ……….. 26 11.3. Pomoć u kući …………………………………… 26 11.4. Psihosocijalna podrška …………………….. 27 11.5. Rana intervencija ……………………………… 28 11.6. Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija) ……………………………………… 28 11.7. Boravak ……………………………………………. 28 11.8. Smještaj …………………………………………… 28 11.8.1. Privremeni smještaj ………………………….. 29 11.8.1.1. Privremeni smještaj u kriznim situacijama …………………………………… 29 11.8.1.2. Privremeni smještaj radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa ……………………………………… 29 11.8.1.3. Privremeni smještaj djece bez dgovarajuće roditeljske skrbi ………….. 29 11.8.1.4. Privremeni smještaj u drugim slučajevima …………………………………… 30 11.8.2. Dugotrajni smještaj ………………………….. 30 11.9. Obiteljska medijacija ………………………… 30 11.10. Organizirano stanovanje …………………. 31 12. Naknada za ugroženog kupca energenata …………………………………………. 31 VI. CIJENE I SUDJELOVANJE KORISNIKA U PLAĆANJU SOCIJALNIH USLUGA …………….. 31 VII. NADLEŽNOST I POSTUPAK ZA PRIZNAVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI ……………………. 32 VIII. FINANCIRANJE DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI …………………………………………………….. 36 IX. OBAVLJANJE DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI …………………………………………………….. 38 1. USTANOVE SOCIJALNE SKRBI ………….. 39 4 NOVI INFORMATOR 1.1. Centar za socijalnu skrb ……………………… 39 1.1.1. Upravno vijeće centra za socijalnu skrb … 40 1.1.2. Ravnatelj centra za socijalnu skrb ………… 41 1.1.3. Stručno vijeće centra za socijalnu skrb …. 42 1.1.4. Statut centra za socijalnu skrb ……………… 42 1.1.5. Podružnica centra za socijalnu skrb …….. 42 1.1.6. Evidencija i dokumentacija centra za socijalnu skrb ………………………………… 42 1.2. Dom socijalne skrbi ……………………………. 43 1.2.1. Upravno vijeće doma socijalne skrbi ……. 43 1.2.2. Ravnatelj doma socijalne skrbi …………….. 44 1.2.3. Stručno vijeće doma socijalne skrbi …….. 45 1.2.4. Podružnica doma socijalne skrbi …………. 45 1.2.5. Statut doma socijalne skrbi …………………. 45 1.2.6. Evidencija i dokumentacija doma socijalne skrbi …………………………………… 45 1.2.7. Programi odgoja i obrazovanja u domu socijalne skrbi …………………………………… 45 1.3. Centar za pružanje usluga u zajednici … 46 1.4. Centar za pomoć u kući ……………………… 46 1.4.1. Ravnatelj centra za pomoć u kući ………… 46 1.4.2. Statut centra za pomoć u kući ……………… 46 1.4.3. Evidencija i dokumentacija centra za pomoć u kući …………………………………….. 46 2. UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE, DRUGE PRAVNE OSOBE TE OBRTNICI KOJI PRUŽAJU SOCIJALNE USLUGE …………. 46 3. PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA KAO PROFESIONALNE DJELATNOSTI ……….. 47 3.1. Obiteljski dom …………………………………….. 47 3.2. Savjetovalište ……………………………………… 48 3.3. Usluge pomoći u kući …………………………. 48 4. UDOMITELJSTVO ………………………………. 48 5. ZAJEDNIČKE ODREDBE ZA PRUŽATELJE SOCIJALNIH USLUGA ………………………… 49 5.1. Uvjeti za početak pružanja socijalnih usluga ………………………………………………… 49 5.2. Prestanak pružanja socijalnih usluga ….. 50 5.2.1. Razlozi prestanka pružanja socijalnih usluga ………………………………………………. 50 5.2.2. Privremena obustava rada fizičke osobe koja pruža socijalne usluge kao profesionalnu djelatnost ……………………… 50 5.2.3. Zbrinjavanje korisnika u slučaju prestanka ili privremene obustave rada pružatelja usluga smještaja i organiziranog stanovanja …………………………………………. 51 5.3. Ostale zajedničke odredbe o pružanju i prestanku pružanja socijalnih usluga … 51 X. MREŽA, STANDARDI I UGOVARANJE SOCIJALNIH USLUGA ………………………………. 52 1. Mreža socijalnih usluga i socijalno planiranje ……………………………………………… 52 2. Standardi za pružanje socijalnih usluga ………………………………………………….. 52 3. Dodjela ocjene o usklađenosti sa standardima za pružanje socijalnih usluga ………………………………………………….. 52 4. Postupak pregovaranja i sklapanje ugovora ………………………………………………… 53 5. Javno-privatno partnerstvo u području socijalne skrbi ………………………………………. 54 XI. ZBIRKE PODATAKA ………………………………….. 54 XII. STRUČNI RADNICI, STRUČNO USAVRŠAVANJE I NAPREDOVANJE …………. 55 1. Stručni radnici ………………………………………. 55 2. Zasnivanje radnog odnosa ……………………. 56 3. Osposobljavanje stručnih radnika za samostalan rad ………………………………… 56 4. Stručno usavršavanje stručnih radnika ……………………………………………………. 57 XIII. NADZOR …………………………………………………… 57 1. Unutarnji nadzor …………………………………… 58 2. Inspekcijski nadzor ………………………………. 58 3. Upravni nadzor ……………………………………… 60 XIV. POVRAT ISPLAĆENIH IZNOSA I NAKNADA ŠTETE …………………………………………………….. 61 1. Zabilježba …………………………………………….. 62 2. Povrat isplaćenih iznosa ……………………….. 62 3. Naknada štete ………………………………………. 62 4. Nagodba i otpis duga ……………………………. 63 5. Povrat nepripadajuće naknade ……………… 63 XV. PREKRŠAJNE ODREDBE ………………………….. 64 XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ………….. 65 ODREDBE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI (Nar. nov., br. 152/14 od 22. 12. 2014.) PREOSTALE NAKON REDAKCIJSKOG PROČIŠĆAVANJA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI ………………………………………… 67 ODREDBE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI (Nar. nov., br. 99/15 od 16. 9. 2015.) PREOSTALE NAKON REDAKCIJSKOG PROČIŠĆAVANJA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI ………………………………………… 68 ODREDBE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI (Nar. nov., br. 52/16 od 6. 6. 2016.) PREOSTALE NAKON REDAKCIJSKOG PROČIŠĆAVANJA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI ………………………………………… 69 ODREDBE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI (Nar. nov., br. 16/17 od 22. 2. 2017.) PREOSTALE NAKON REDAKCIJSKOG PROČIŠĆAVANJA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI ………………………………………… 69 ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI 5 Smještaj korisnika u slučaju privremene nesposobnosti udomitelja koji udomiteljstvo obavlja kao zanimanje ……………………………………. 76 POGLAVLJE IV. ……………………………………………….. 76 FINANCIRANJE UDOMITELJSTVA ……………………. 76 POGLAVLJE V. …………………………………………………. 76 OPSKRBNINA I NAKNADA ZA RAD UDOMITELJA …………………………………………………… 76 Izračun opskrbnine i naknade za rad udomitelja …………………………………………………….. 76 Opskrbnina …………………………………………………… 76 Naknada za rad udomitelja koji obavlja tradicionalno udomiteljstvo ……………………………… 76 Opće odredbe o naknadi za rad udomitelja koji udomiteljstvo obavlja kao zanimanje ………….. 76 Naknada za rad udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo ……………………………….. 77 Naknada za rad udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu ………………. 77 POGLAVLJE VI. ……………………………………………….. 77 POSTUPAK ZA DONOŠENJE RJEŠENJA ………….. 77 Opće odredbe ……………………………………………….. 77 Pravo na žalbu ………………………………………………. 78 Sadržaj izreke rješenja o dozvoli za obavljanje udomiteljstva …………………………………………………. 78 Rješenje o dozvoli za obavljanje udomiteljstva članu obitelji udomitelja ………………………………….. 78 Rješenje u slučaju smanjenja propisanog broja korisnika kod udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo …………………………………………………. 78 Posebne odredbe o postupku za donošenje rješenja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja …………………………………………………….. 78 Prestanak udomiteljstva ………………………………….. 78 Registar udomitelja i Registar smještenih korisnika …………………………………………………….. 79 Upis podataka u Registar udomitelja i u Registar smještenih korisnika ………………………….. 79 POGLAVLJE VIII. ……………………………………………… 79 OBVEZE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ………….. 79 Obveze centra korisnika prije smještaja korisnika …………………………………………………….. 79 Obveze centra korisnika tijekom smještaja korisnika …………………………………………………….. 79 Obveze centra korisnika nakon prestanka smještaja korisnika ………………………………………… 79 Obveze centra udomitelja ……………………………….. 80 POGLAVLJE IX. ……………………………………………….. 80 STRUČNA POMOĆ I POTPORA ………………………… 80 Opće odredbe ……………………………………………….. 80 Posebne obveze doma socijalne skrbi i centra za pružanje usluga u zajednici ………………. 80 ODREDBE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI (Nar. nov., br. 130/17 od 27. 12. 2017.) PREOSTALE NAKON REDAKCIJSKOG PROČIŠĆAVANJA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI ………………………………………… 69 ZAKON O UDOMITELJSTVU (Nar. nov., br. 115/18) ……………………………………… 71 DIO PRVI …………………………………………………….. 71 OPĆE ODREDBE ……………………………………………… 71 Sadržaj Zakona ……………………………………………… 71 Svrha udomiteljstva ………………………………………… 71 Načela udomiteljstva ………………………………………. 71 Načelo najboljeg interesa korisnika …………………. 71 Načelo ravnopravnosti u obiteljskom okruženju …………………………………………………….. 71 Načelo održivosti socijalnih veza ……………………… 71 Načelo uključenosti ………………………………………… 71 Načelo zabrane diskriminacije …………………………. 71 Značenje pojmova …………………………………………. 71 DIO DRUGI …………………………………………………….. 72 POGLAVLJE I. ………………………………………………….. 72 VRSTE UDOMITELJSTVA …………………………………. 72 Tradicionalno udomiteljstvo …………………………….. 72 Udomiteljstvo kao zanimanje …………………………… 72 Srodničko udomiteljstvo …………………………………. 72 POGLAVLJE II. …………………………………………………. 73 UVJETI ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA ……… 73 Opći uvjeti …………………………………………………….. 73 Posebni uvjeti za obavljanje standardnog udomiteljstva kao zanimanja …………………………… 73 Posebni uvjeti za obavljanje specijaliziranog udomiteljstva za djecu kao zanimanja ………………. 74 Iznimka kod uvjeta za obavljanje srodničkog udomiteljstva …………………………………………………. 74 Zapreke za obavljanje udomiteljstva ………………… 74 POGLAVLJE III. ……………………………………………….. 74 SMJEŠTAJ KORISNIKA ……………………………………. 74 Opća odredba ……………………………………………….. 74 Dobna razlika udomitelja i korisnika …………………. 75 Smještaj djece u tradicionalnom udomiteljstvu …………………………………………………. 75 Smještaj odraslih osoba u tradicionalnom udomiteljstvu …………………………………………………. 75 Smještaj djece kod udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo ……………………………….. 75 Smještaj odraslih osoba kod udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo ……………………. 75 Smještaj djece kod udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu ………………. 75 6 NOVI INFORMATOR POGLAVLJE X. …………………………………………………. 80 PRAVA I OBVEZE UDOMITELJA ……………………….. 80 Prava udomitelja ……………………………………………. 80 Obveze udomitelja …………………………………………. 81 Posebne obveze udomitelja djeteta …………………. 81 Posebne obveze udomitelja odrasle osobe ………. 81 POGLAVLJE XI. ……………………………………………….. 82 PRAVA I OBVEZE KORISNIKA UDOMITELJSTVA …………………………………………….. 82 Prava udomljenog djeteta ……………………………….. 82 Prava odraslog korisnika udomiteljstva …………….. 82 Obveze odraslog korisnika udomiteljstva …………. 82 DIO TREĆI …………………………………………………….. 83 NAGRADE I PRIZNANJA ………………………………….. 83 DIO ČETVRTI …………………………………………………… 83 PREKRŠAJNE ODREDBE …………………………………. 83 DIO PETI …………………………………………………….. 83 PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE …………………. 83

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

Karakter

Uvez