ZAPOČNIMO - Naruči svoju knjigu

ZAPOČNIMO

Tečaj komunikacije i potpomognute komunikacije za roditelje
Autor: Carlstrand, Anna; Claesson, Britt; Rensfeldt Flink, Anna; Thunberg, Gunilla
Područje: Psihologija i osobni razvoj
Područje: Odgoj i obrazovanje
Karakter: priručnik
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 110
Uvez: Meki

157,50 Kn

Priručnik namijenjen roditeljima djece s komunikacijskim teškoćama, ali i stručnjacima uključenim u odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi. Pruža pomoć u razvoju komunikacijskih vještina, ali i njihovom unaprjeđenju kod djece.

Više o knjizi – recenzije i sadržaj

O knjizi:

Pri­ruč­nik šved­skih au­to­ri­ca, is­tak­nu­tih struč­nja­ki­nja za pot­po­mog­nu­tu ko­mu­ni­ka­ci­ju, na­pi­san je kao pri­po­moć onome o čemu se go­vo­ri na te­ča­ju „Za­poč­ni­mo“, jed­nom od te­ča­je­va koji su se raz­vi­li u sk­lo­pu pro­jek­ta AKK­tiv: „Pot­po­mog­nu­ta ko­mu­ni­ka­ci­ja – rana in­ter­ven­ci­ja“ za ro­di­te­lje djece s ko­mu­ni­ka­cij­skim po­te­ško­ća­ma. Pri­ruč­nik je po­seb­no na­mi­je­njen ro­di­te­lji­ma djece s ko­mu­ni­ka­cij­skim te­ško­ća­ma jer prati tečaj Za­poč­ni­mo, koji je os­mi­šljen up­ra­vo za njih, ali i struč­nja­ci­ma uk­lju­če­nim u odgoj i ob­ra­zo­va­nje djece rane i pre­dš­kol­ske dobi.

Pri­ruč­nik je za­mi­šljen tako da prati tečaj, od­no­sno prije sva­kog di­je­la te­ča­ja tre­ba­lo bi pro­či­ta­ti jedno po­glav­lje. Prva če­ti­ri po­glav­lja stav­lja­ju na­gla­sak na ko­mu­ni­ka­ci­ju i igru dok su zad­nja če­ti­ri us­mje­re­na na pot­po­mog­nu­tu ko­mu­ni­ka­ci­ju. Za sada nema is­to­vjet­nih ra­do­va o srod­noj temi na hr­vat­skom je­zi­ku.

Iz sadržaja:

  1. Komunikacija
  2. Razvoj komunikacije
  3. Biti komunikacijski partner svojemu djetetu
  4. Važnost igre u dječjoj komunikaciji, razvoju i učenju
  5. Potpomognuta komunikacija (PK)
  6. Kako PK funkcionira u svakodnevnu životu?
  7. Primjeri i inspiracija
  8. Pravo na komunikaciju

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

, , ,

Karakter

Uvez

Povezane knjige - M.E.P.-ova preporuka

DIJETE – ISTRAŽIVAČ I STVARALAC

Igra, istraživanje i stvaranje djece rane i predškolske dobi

Došen Dobud, Anka

DANSKI ODGOJ DJECE

Što najsretniji ljudi na svijetu znaju o odgoju samopouzdane i sposobne djece

Alexander, Jessica Joelle; Dissing Sandahl, Iben

DJECA-ODGOJ I OBRAZOVANJE-ODRŽIVI RAZVOJ

U potrazi za novim perspektivama razvoja odgoja i obrazovanja djece za održivi razvoj

Anđić, Dunja; Lepičnik Vodopivec, Jurka; Uzelac, Višnja

Nema na zalihi