KVALITETA ČINI RAZLIKU, zbornik radova - Naruči svoju knjigu

KVALITETA ČINI RAZLIKU, zbornik radova

17. međunarodni simpozij o kvaliteti
Autor: Grupa autora
Područje: Kvaliteta
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 576
Uvez: Meki

30,66  (231,01 kn)

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 2331-1-1 Kategorija: Oznake: , , ,

Opis

O knjizi:

„ … Na području normizacije dogodile su se značajne promjene. Dana 15.9.2015. godine ISO organizacija objavila je normu ISO 14001:2015, a 23.9.2015. godine normu ISO 9001:2015. Norma ISO 14001:2015 kao ključna poboljšanja obuhvaća: 1) povećanu ulogu uprave, 2) usklađivanje sa strategijom, 3) povećanu zaštitu životne sredine s fokusom na proaktivno djelovanje, 4) efikasniju komunikaciju i 5) sagledavanje problema zaštite okoliša kroz životni ciklus proizvoda ili usluge. Neke od promjena u normi ISO 9001:2015 terminološkog su karaktera, ali ima i suštinskih: 1) promjene u strukturi uvažavajući SL aneks, 2) razumijevanje organizacije i njenog konteksta, 3) potpuna procesna orijentacija i 4) uvođenje zahtjeva za upravljanja rizicima. Obje revidirane norme, organizacije mogu iskoristiti kao prednost u odnosu na konkurenciju. Iz toga proizlazi i radni naziv ovog simpozija: KVALITETA ČINI RAZLIKU…“

Iz sadržaja:

Tematska cjelina: KVALITETA ČINI RAZLIKU Thematic unit: QUALITY MAKES A DIFFERENCE 1. Jadranka Ivanković – Hrvatska/Croatia Maja Dawidowsky Mamić – Hrvatska/Croatia Daniel Cvetković – Hrvatska/Croatia Analiza preferencija mladih kao polazište za razvoj marketing programa Analysis of the Preferences of Young People as a Starting Point For Development of Marketing Program Prethodno priopćenje/Preliminary communication…………………………………….. 1 2. Juhani Anttila – Finska/Finland Kari Jussila – Finska/Finland Quality and Innovation – Partnering Disciplines Kvaliteta i inovacija – partnerske discipline Pregledni članak/Review……………………………………………………………………….. 13 3. Polina A. Bavina – Rusija/Russia Irina Churilina – Rusija/Russia Social Entrepreneurship in Quality Management of Culture Sphere Socijalno poduzetnišvo u upravljanju kvalitetom na području kulture Pregledni članak/Review ………………………………………………………………………. 37 4. Renato Barišić – Hrvatska/Croatia Biljana Mileva Boshkoska – Slovenija/Slovenia MIMOSA OSA-EAI – An Information Exchange Standard MIMOSA OSA-EAI – Standard razmjene informacija Pregledni članak/Review……………………………………………………………………….. 45 5. Mila Božić – Slovenija/Slovenia Olga Štajdohar Pađen – Hrvatska/Croatia The Quality of Innovation Management Gives Our Business System: How to Advance Forward? Kvaliteta upravljanja inovacijama omogućuje dinamičnost poslovnog sustava: Kako dalje? Pregledni članak/Review……………………………………………………………………….. 59 X 6. Renata Nováková – Slovačka/Slovakia Katarína Čekanová – Slovačka/Slovakia The Barriers of Inside Company Communication – Brake Quality Management Prepreke unutrašnje komunikacije kompanije – kočnica upravljanju kvalitetom Pregledni članak/Review ………………………………………………………………………. 75 7. Kristina Franušić – Hrvatska/Croatia Milena Kužnin – Hrvatska/Croatia The KANO Model – Difference Between Must Have and Attractive Requirements of Service KANO model – razlika između osnovnih i uzbudljivih zahtjeva pružanja usluge Pregledni članak/Review……………………………………………………………………….. 85 8. Vehbi Ramaj – Kosovo/Kosovo Refik Havolli – Kosovo/Kosovo Fidan Ibrahimi – Makedonija/Macedonia Abdula Prebreza – Kosovo/Kosovo Quality of Service in Computer Networking Kvaliteta usluge u umreženim kompjutorima Pregledni članak/Review……………………………………………………………………….. 91 Tematska cjelina: PROCESNO UPRAVLJANJE U TEORIJI I PRAKSI Thematic unit: PROCESS MANAGEMENT IN THEORY AND PRACTICE 9. Pavel Klaput – Czech Republic/Češka Jiří Plura – Czech Republic/Češka Sylvie Bruncková – Czech Republic/Češka Evaluation of the Quality of the Attribute Measurement System According to Different Methods Procjena kvalitete karakteristika mjernog sustava prema različitim metodama Prethodno priopćenje/Preliminary communication…………………………………. 103 10. Darja Noskievičová – Czech Republic/Češka Computer-Aided Decision-Making in Statistical Process Control Odlučivanje pomoću kompjutora u procesu statističke kontrole Prethodno priopćenje/Preliminary communication ………………………………….115 XI 11. Karel Nepraš – Czech Republic/Češka Jiří Plura – Czech Republic/Češka Possibilities of Process Capability Analysis in the Case of Data Non-Normality Mogućnosti analize sposobnosti procesa u slučaju nenormalnih podataka Pregledni članak/Review …………………………………………………………………….. 123 Tematska cjelina: KVALITETA I PROCESNO UPRAVLJANJE OKOLIŠEM Thematic unit: PROCESS MANAGEMENT IN ENVIRONMENT PROTECTION 12. Marko Bešker – Hrvatska/Croatia Josip Čiček – Hrvatska/Croatia Miroslav Drljača – Hrvatska/Croatia Aspekti okoliša s posebnim osvrtom na gospodarenje otpadom prema normi ISO 14001:2015/E/ Environmental Aspects with Particular Reference on Waste Management According to Norm ISO 14001:2015/E/ Pregledni članak/Review …………………………………………………………………….. 135 13. Krunoslav Boban – Hrvatska/Croatia Goran Kliškić – Hrvatska/Croatia Đuro Tunjić – Hrvatska/Croatia Održivo gospodarstvo i sustavi upravljanja Sustainable Economy and Management Systems Pregledni članak/Review …………………………………………………………………….. 147 14. Marko Bešker – Hrvatska/Croatia Josip Čiček – Hrvatska/Croatia Nataša Markulin Grgić – Hrvatska/Croatia Proces gospodarenja otpadom i rizik neučinkovitosti The Process of Waste Managemet and Risk of Inefficiency Pregledni članak/Review …………………………………………………………………….. 157 XII Tematska cjelina: KVALITETA U OBRAZOVANJU I SPORTU Thematic unit: QUALITY IN EDUCATION AND SPORT 15. Koviljka Banjević – Srbija/Serbia Dragana Gardašević – Srbija/Serbia Aleksandra Nastasić – Srbija/Serbia Dragana Rošulj – Srbija/Serbia Izabela Đorđević – Srbija/Serbia Definisanje prioriteta u ispunjavanju očekivanja studenata primenom faktorske analize Defining the Students’ Expectations Priorities Using the Factor Analysis Izvorni znanstveni članak/Original scientific paper ………………………………. 169 16. Luminita Parv – Rumunjska/Romania Daniel Munteanu – Rumunjska/Romania Corina Silvia Micu – Rumunjska/Romania Designing Lean Management in a Higher Education Institution: A Case Study Projektiranje Lean menadžmenta u instituciji visokog obrazovanja: Studij Slučaja Prethodno priopćenje/Preliminary communication ………………………………… 181 17. Marek Potkány – Slovačka/Slovakia Jaroslava Štefková – Slovačka/Slovakia E-Learnig as a Tool of Education Quality Enhancemen at the Technical University in Zvolen E-učenje kao alat za poboljšanje kvalitete obrazovanja na Tehničkom sveučilištu Zvolen Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 193 18. Robert Ulewicz – Poljska/Poland Martina Blašková – Slovačka/Slovakia Qulatiy Management at Czestochowa University of Technology Upravljanje kvalitetom na Czestochowa Tehnološkom sveučilištu Pregledni članak/Review …………………………………………………………………….. 205 19. Dubravka Belé – Hrvatska/Croatia Kvaliteta u poduci stranih jezika – Inspekcijska shema Quality in Foreign Language Teaching – The Inspection Scheme Pregledni članak/Review …………………………………………………………………….. 215 XIII 20. Sanja Lončar Vicković – Hrvatska/Croatia Marina Holjenko – Hrvatska/Croatia Višnja Sak Bosnar – Hrvatska/Croatia Dubravka Trampus – Hrvatska/Croatia Zlata Dolaček Alduk – Hrvatska/Croatia Sustav upravljanja kvalitetom na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku temeljen na ESG standardima i smjernicama i zahtjevima Norme ISO 9001 Quality Management System at Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Based on ESG Standards and Guidelines and the Requirements of the ISO 9001 Standard Stručni članak/Professional paper ………………………………………………………. 225 21. Miloš Jelić – Srbija/Serbia Auditor’ Competence to Pursue the New Quality Management System Standard Kompetentnost oditora za primenu novog standarda za sistem menadžmenta kvalitetom Stručni članak/Professional paper ………………………………………………………. 237 22. Dušanka Gajdić – Hrvatska/Croatia Krunoslav Škrlec – Hrvatska/Croatia Potrebe i izazovi prilagodbe studijskih programa visokog obrazovanja u poljoprivredi zahtjevima tržišta Needs and Challenges of Adaptation of Agricultural Study Programmes in Higher Education According to Market Requirements Stručni članak/Professional paper ………………………………………………………. 247 Tematska cjelina: KVALITETA I PROMETNI SUSTAVI Thematic unit: QUALITY AND TRAFFIC SYSTEMS 23. Ljilja Matas Milković – Hrvatska/Croatia Josip Mikulić – Hrvatska/Croatia Utjecaj marke zračnog prijevoznika na lojalnost poslovnih putnika The Influence of Airline Brands on Business Passengers Loyalty Prethodno priopćenje/Preliminary communication…………………………………. 261 XIV 24. Nermin Zijadić – Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina Fadila Kiso – Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina Muharem Šabić – Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina Totalni sistem upravljanja aerodromima – put u budućnost Total Airport Management System – The Way Forward Pregledni članak/Review …………………………………………………………………….. 273 Tematska cjelina: KVALITETA U ZDRAVSTVU I TURIZMU Thematic unit: QUALITY IN HEALTHCARE AND TOURISM 25. Jasminka Samardžija – Hrvatska/Croatia Marko Vojnović – Hrvatska/Croatia The Impacts and Effects That Currency Exchange Rates Have on Foreign Tourists’ Perception of The Quality in Hospitaliy Industry: Case Croatia Utjecaji i učinci valutnog tečaja na percepciju kvalitete u turističkoj industriji sagledani s aspekta stranih turista: slučaj Hrvatska Prethodno priopćenje/Preliminary communication ………………………………… 299 26. Gorana Lipnjak – Hrvatska/Croatia Zlatko Pap – Hrvatska/Croatia Promocija fizičkih aktivnosti kao jedan od preduvjeta zdravog društva Promoting Physical Activity as One of the Preconditions of a Healthy Society Stručni članak/Professional paper ………………………………………………………. 315 Tematska cjelina: KVALITETA U JAVNOM SEKTORU Thematic unit: QUALITY IN PUBLIC SECTOR 27. Renata Nováková – Slovačka/Slovakia Katarína Lestyánszka Škúrková – Slovačka/Slovakia Quality Management as Part Smart Policies of the Regionthe New Mindset in Public Administration Upravljanje kvalitetom kao dio pamente politike regijenovo razmišljanje o javnom sektoru Pregledni članak/Review …………………………………………………………………….. 327 XV 28. Ivana Čandrlić Dankoš – Hrvatska/Croatia Damir Malenica – Hrvatska/Croatia Ozren Gruičić – Hrvatska/Croatia Marijana Linić – Hrvatska/Croatia Izmjene sustava upravljanja kvalitetom koje donosi ISO 9001:2015 u jedinicama lokalne i regionalne samouprave Modification of Quality Management System by the ISO 9001:2015 in Local and Regional Government Stručni članak/Professional paper ………………………………………………………. 337 Tematska cjelina: KVALITETA U PROIZVODNJI I GRAĐEVINARSTVU Thematic unit: QUALITY IN MANUFACTURING AND CONSTRUCTION 29. Daniela Tesařová – Czech Republic/Češka Measuring Quality of Finished Surfaces of the Wooden Furniture Mjerenje kvalitete gotove površine drvenog namještaja Prethodno priopćenje/Preliminary communication ………………………………… 349 30. Krunoslav Škrlec – Hrvatska/Croatia Dušanka Gajdić – Hrvatska/Croatia Učinci mjera energetske učinkovitosti na području Koprivničko-križevačke županije Effect of Energy Efficiency (EE) Measures – in Koprivnica – Križevci County Prethodno priopćenje/Preliminary communication ………………………………… 361 31. Renata Stasiak Betlejewska – Poljska/Poland David Tucek – Czech Republic/Češka CSR as a Factor Shaping the Quality and Safety in the Constructions Companies Društvena odgovornost organizacije kao faktor oblikovanja kvalitete i sigurnosti u građevinskim kompanijama Pregledni članak/Review …………………………………………………………………….. 371 32. Nina Štirmer – Hrvatska/Croatia Marina Alagušić – Hrvatska/Croatia Ivana Banjad Pečur – Hrvatska/Croatia Rizici prihvaćanja i odbacivanja u proizvodnji betona Risk by Acceptance and Rejection in Concrete Production Pregledni članak/Review …………………………………………………………………….. 381 XVI 33. Renata Stasiak Betlejewska – Poljska/Poland The Wooden Furniture Product Value Creating With QFD Method Applying Utvrđivanje vrijednosti proizvoda drvenog namještaja primjenom QFD metode Pregledni članak/Review …………………………………………………………………….. 393 34. Filip Tošenovský – Czech Republic/Češka A Product Design Based on Modelled Customers’ Needs Dizajn proizvoda na temelju potreba korisnika Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 415 35. Renata Stasiak Betlejewska – Poljska/Poland Atul B. Borade – Indija/India The Quantification of the Quality Problems Identified in the Construciton Products Storage Process Kvantifikacija problema kalitete utvrđenih u procesu skladištenja građevinskih proizvoda Pregledni članak/Review …………………………………………………………………….. 423 Tematska cjelina: KVALITETA U POLJOPRIVREDI I PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI Thematic unit: QUALITY IN AGRI-SECTOR AND FOOD INDUSTRY 36. László Vajda – Mađarska/Hungary Quality Aspects of the EU Accession Process in the Agri-Food Sector Aspekti kvalitete procesa pristupanja EU u poljoprivrednoprehrambenom sektoru Stručni članak/Professional paper ………………………………………………………. 443 37. Martina Petljak – Hrvatska/Croatia Đuro Tunjić – Hrvatska/Croatia Održivost u prehrambenoj industriji Sustainability in Food Industry Stručni članak/Professional paper ………………………………………………………. 455 38. Divna Goleš – Hrvatska/Croatia Marina Đokić – Hrvatska/Croatia Certificiranje SUK-a: Primjer Halal certificiranje Quality Management System Certification: Halal Certification Case Stručni članak/Professional paper ………………………………………………………. 461 XVII Tematska cjelina: KVALITETA U TRGOVINI I OPSKRBNOM LANCU Thematic unit: QUALITY IN RETAIL AN SUPPLY CHAIN 39. Emma Lógó – Mađarska/Hungary Ádám Török – Mađarska/Hungary Exploration the Meaning of “Quality” in Subjective Experience of Shopping Istraživanje značenja “Kvalitete” u subjektivnom iskustvu kupovanja Pregledni članak/Review …………………………………………………………………….. 475 40. Ines Dužević – Hrvatska/Croatia Tonći Lazibat – Hrvatska/Croatia Tomislav Baković – Hrvatska/Croatia Ključne determinante sustava upravljanja kvalitetom opskrbnog lanca Key Determinants of Supply Chain Quality Management Pregledni članak/Review …………………………………………………………………….. 487 41. Iva Hrgović – Hrvatska/Croatia Diana Plantić Tadić – Hrvatska/Croatia Mirjana Bautović – Hrvatska/Croatia The Use of Quality Function Deployment Method in Defining Voice of Customer: Case of GRC Group Primjena QFD metode pri definiranju Glasa kupca: Primjer poduzeća GRC Grupa Stručni članak/Professional paper ………………………………………………………. 505 Tematska cjelina: KVALITETA I UPRAVLJANJE RIZICIMA Thematic unit: QUALITY AND RISK MANAGEMENT 42. Ivan Mihaljević – Srbija/Serbia Nenad Milijić – Srbija/Serbia Makedonka Dimitrova – Makedonija/Macedonia Filip Jovanović – Srbija/Serbia Risk Management Impact on the Quality of Strategic Investment Projects in South East Europe Utjecaj upravljanja rizicima na kvalitetu strateških investicijskih projekata u jugoistočnoj Europi Pregledni članak/Review …………………………………………………………………….. 517 43. Dražena Gašpar – Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina ERM Venture Softver – Jednostavno i kvalitetno upravljanje rizicima ERM Venture Software – Simple and Quality Risk Management Pregledni članak/Review …………………………………………………………………….. 527 XVIII Tematska cjelina: REVIZIJA NORME ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015 Thematic unit: REVISION OF NORM ISO 9001:2015 AND ISO 14001:2015 44. Michael Kaye – Great Britain/Velika Britanija Marilyn Dyason – Great Britain/Velika Britanija ISO Annex SL: A Catalyst for Change ISO aneks SL: Katalizator promjena Pregledni članak/Review …………………………………………………………………….. 541 45. Kenan Spaho – Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina Kontekst organizacije i njegovo naučno shvatanje Context of Organization and its Science Approach Pregledni članak/Review …………………………………………………………………….. 551 46. Krešimir Buntak – Hrvatska/Croatia Nikolina Margetić – Hrvatska/Croatia Igor Klopotan – Hrvatska/Croatia Overview of the Development of Revisions of the Standard ISO 9004 and its’ Influence on the Revisions of ISO 9001 Standard Pregled razvoja revizija norme ISO 9004 i njen utjecaj na razvoj Norme ISO 9001 Pregledni članak/Review …………………………………………………………………….. 561 47. Katarína Stachová – Slovačka/Slovakia Zdenko Stacho – Slovačka/Slovakia Binding Engagement of Management in Innovations Obvezujuća uloga menadžmenta u inovacijama Prethodno priopćenje/Preliminary communication ……………………….. 575

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

Karakter

Uvez