MIKROEKONOMIJA

menadžerski pristup
Autor: Benić, Đuro
Područje: Novi društveni i ekonomski procesi
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2012/2017
Broj stranica: 712
Uvez: Meki

296,00 kn (39,29 €)

Aktivnoga stvaralačkog duha autor produbljuje vezu između mikroekonomije kao teorijske discipline i realnoga poslovnog okruženja. U odnosu prema drugim udžbenicima ove vrste, ovo djelo Đure Benića jedno je od najboljih o dotičnoj temi.

Opis

Iz recenzija:

Udžbenik se ne ograničava samo na teoretsku analizu zbivanja u ”laboratorijskim uvjetima”, već istražuje i pokazuje kako, u uvjetima gospodarske realnosti, privredni subjekti donose odluke utemeljene na ekonomskoj teoriji, kako se ostvaruju tržišna alokacija te racionalno korištenje resursima. Primjena takvog pristupa znatan je kvalitativni iskorak u udžbeničkoj obradi mikroekonomije u nas te će zasigurno ovo djelo profesora Benića ostaviti trajni trag u našoj znanstveno-stručnoj literaturi iz područja ekonomske teorije. prof.dr.sc. Smiljan Jurin

Ovaj je rukopis novina u pristupu i ne može se usporediti s drugim djelima iz područja mikroekonomije jer je u svom sadržaju osim teorije obuhvatio i njezinu primjenu u realnoj sferi života. Stoga je, osim profesorima i studentima, namijenjen i menadžerima te poduzetnicima kao korisna podloga u donošenju svakodnevnih odluka. prof.dr.sc. Lorena Škuflić

Iz sadržaja:

1. dio: Uvod, načela i tehnike optimizacije 1
 1. Uvodna razmatranja 2
 1.1. Definiranje, cilj i funkcija mikroekonomske teorije 2
 1.2. Ponašanje potrošača i proizvođača 3
 1.2.1. Temeljna obilježja modela ponašanja potrošača 4
 1.2.2. Temeljna obilježja modela ponašanja proizvođača 5
 1.3. Grafičko prikazivanje i važnost nagiba krivulje 5
 1.4. Analiza parcijalne i opće ravnoteže, statička i dinamička analiza 7
 1.4.1. Parcijalna i opća ravnoteža 7
 1.4.2. Komparativna statika i dinamika 10
 Sažetak 12
 Pitanja za vježbu 13
 2. Optimizacija: načela i tehnike 14
 2.1. O problemu optimizacije u ekonomiji 14
 2.2. Metode izražavanja temeljnih kvantitativnih veza i odnosa 15
 2.2.1. Ukupna, prosječna i granična veličina 15
 2.2.2. Osnovne zakonitosti o odnosima između ukupne, prosječne i granične veličine 16
 2.2.3. Grafičko objašnjenje odnosa ukupne, prosječne i
 granične veličine 20
 2.2.4. Određivanje odgovarajuće krivulje granične veličine s
 pomoću krivulje prosječne veličine 22
 2.3. Načini optimizacije 23
 2.3.1. Optimizacija s pomoću analize graničnih vrijednosti 23
 2.3.2. Optimizacija s pomoću diferencijalnog računa – primjeri 25
 2.3.3. Optimizacija funkcija dviju varijabli – primjer 30
 2.3.4. Optimizacija uz ograničenja 31
 2.3.5. Rješavanje metodom supstitucije – primjer 32
 2.3.6. Rješavanje metodom Lagrangeova multiplikatora – primjer 33
 2.3.7. Rješavanje s pomoću linearnog programiranja – primjer 35
 2.3.8. Dualni problem 43
 Sažetak 46
 Pitanja za vježbu 47
 Literatura 49

2. dio: Potražnja, ponuda i parcijalna ravnoteža 51
 3. Funkcija potražnje 52
 3.1. Potražnja i potraživana količina 52
 3.2. Zakoni potražnje i činitelji utjecaja na potražnju 54
 3.3. Elastičnosti potražnje 56
 3.3.1. Cjenovna elastičnost potražnje 56
 3.3.2. Mjerenje elastičnosti krivulje potražnje u jednoj točki 58
 3.3.3. Lučna elastičnost potražnje 59
 3.3.4. Odnos između ukupnog prihoda i promjena cijene
 pri različitim cjenovnim elastičnostima potražnje 50
 3.3.5. Unakrsna elastičnost potražnje – primjer 64
 3.3.6. Dohodovna elastičnost potražnje 65
 Sažetak 67
 Pitanja za vježbu 68
 4. Procjenjivanje potražnje 69
 4.1. Problem identifikacije krivulje potražnje 69
 4.2. Marketinške tehnike procjenjivanja potražnje 71
 4.2.1. Ankete o potrošnji 72
 4.2.2. Tržišni eksperimenti 73
 4.3. Procjenjivanje potražnje regresijskom analizom 74
 4.4. Jednostavni regresijski model potražnje 78
 4.4.1. Primjer analize jednostavnoga linearnog modela potražnje 87
 4.4.2. Primjer analize jednostavnoga nelinearnog modela potražnje 94
 4.5. Višestruki regresijski model potražnje 97
 4.5.1. Primjer analize višestrukoga linearnog modela potražnje 101
 4.5.2. Primjer analize višestrukoga nelinearnog modela potražnje 105
 4.6. Problemi u regresijskoj analizi 106
 Sažetak 109
 Pitanja za vježbu 111
 5. Funkcija ponude 113
 5.1. Definicija i zakon ponude 113
 5.1.1. Ponuda i ponuđena količina 114
 5.1.2. Činitelji ponude 115
 5.1.3. Regresivna krivulja ponude 116
 5.2. Cjenovna elastičnost ponude 117
 5.2.1. Lučna elastičnost ponude 117
 5.2.2. Činitelji elastičnosti ponude 118
 5.3. Geometrijske metode mjerenja elastičnosti ponude 119
 Sažetak 123
 Pitanja za vježbu 124
 6. Tržišna ravnoteža 125
 6.1. Ravnotežna cijena i ravnotežna količina 125
 6.2. Stabilnost ravnoteže 126
 6.3. Učinci promjene ponude i potražnje na ravnotežu 130
 6.4. Tržišna ravnoteža i porezi 132
 6.4.1. Prevaljivanje poreza i alokacijski gubitak 133
 6.4.2. Učinak poreza i elastičnosti ponude i potražnje 134
 Sažetak 136
 Pitanja za vježbu 138
 Literatura 139

3. dio: Analiza ponašanja potrošača 141
 7. Teorije ponašanja potrošača 142
 7.1. Teorija granične korisnosti 142
 7.1.1. Ponašanje i ravnoteža potrošača 143
 7.1.2. Izvođenje krivulje potražnje iz krivulje granične korisnosti 146
 7.1.3. Potrošačev višak 147
 7.2. Teorija indiferencije 147
 7.2.1. Određivanje potrošačeve ravnoteže 148
 7.2.2. Premještanje ravnoteže u slučaju promjene cijene ili dohotka 153
 7.2.3. Izvođenje krivulje potražnje i Engelova krivulja 155
 7.2.4. Efekti dohotka i supstitucije u slučaju promjene cijene dobra 158
 7.3. Teorija otkrivene preferencije 162
 7.3.1. Pretpostavke i kriteriji 163
 7.3.2. Izvođenje krivulje indiferencije iz otkrivenih preferencija potrošača 165
 7.4. Potražnja za obilježjima u teoriji potrošnje 167
 7.4.1. Potražnja za obilježjima nasuprot tradicionalnom pristupu 167
 7.4.2. Utvrđivanje ravnoteže potrošača – primjer 170
 Sažetak 172
 Pitanja za vježbu 174
 8. Izbor potrošača u vremenskoj dimenziji 176
 8.1. Dinamička analiza ponašanja potrošača 176
 8.1.1. Međuvremenske krivulje indiferencije i budžetski pravac 177
 8.1.2. Tri moguće ravnoteže potrošača 179
 8.2. Utjecaj promjene kamatne stope na izbor potrošača 180
 8.3. Utjecaj promjene razine cijena na izbor potrošača 182
 8.3.1. Koncepcija realne kamatne stope 183
 8.3.2. Koncepcija očekivane realne kamatne stope 184
 8.4. Izbor potrošača na tržištu trajnih dobara 184
 8.4.1. Optimalna trajnost dobra 185
 8.4.2. Utjecaj promjene diskontne stope na optimalnu
 trajnost dobra 187
 8.4.3. Utjecaj promjena diskontne stope i noviteta na cijenu
 trajnog dobra 188
 8.4.4. Cijena stanovanja – iznajmljen ili vlastiti stan 189
 Sažetak 191
 Pitanja za vježbu 193
 Literatura 194

4. dio: Analiza proizvodnje, 
  troškova i teorija poduzeća 197
 9. Poduzeće – temeljni gospodarski entitet 198
 9.1. Poduzeće i njegove funkcije 198
 9.2. Oblici poduzeća prema vlasništvu 199
 9.2.1. Poduzeće u vlasništvu pojedinca 199
 9.2.2. Partnerstvo 200
 9.2.3. Dioničko društvo 201
 9.3. Cilj i vrijednost poduzeća 203
 9.4. Knjigovodstveni profit nasuprot ekonomskom 207
 9.5. Teorije i svrha profita 208
 9.6. Tri glavne odluke poduzeća 209
 9.7. Granice teorije poduzeća 211
 Sažetak 213
 Pitanja za vježbu 215
 10. Teorija proizvodnje 216
 10.1. Proizvodna funkcija 216
 10.1.1. Grafički prikaz proizvodne funkcije 216
 10.1.2. Cobb-Douglasova proizvodna funkcija 217
 10.2. Proizvodnja u kratkom roku 218
 10.2.1. Ukupni, prosječni i granični proizvod –
 zakon opadajućih prinosa 219
 10.2.2. Tri karakteristične zone proizvodnje 221
 10.3. Proizvodnja u dugom roku 223
 10.3.1. Izokvante i izotroškovni pravac 223
 10.3.2. Ravnoteža poduzeća 225
 10.3.3. Ekonomski svrsishodno područje proizvodnje 227
 10.3.4. Oblik izokvante i zamjenljivost činitelja proizvodnje 229
 10.3.5. Učinci promjene cijene inputa na output 230
 10.3.6. Putanje ekspanzije proizvodnje 231
 10.4. Ravnoteža poduzeća u proizvodnji više proizvoda 234
 10.4.1. Krivulja transformacije i izoprihodni pravac 235
 10.4.2. Optimalni asortiman proizvodnje 236
 Sažetak 239
 Pitanja za vježbu 241
 11. Analiza troškova 243
 11.1. Troškovi proizvodnje u kratkom roku 243
 11.1.1. Fiksni i varijabilni troškovi 243
 11.1.2. Prosječni i granični troškovi 246
 11.1.3. Različite koncepcije troškova – primjer i geometrija odnosa 249
 11.2. Točka pokrića troškova i poslovna poluga 250
 11.3. Troškovi proizvodnje u dugom roku 255
 11.3.1. Odnos između krivulje dugoročnih i krivulja
 kratkoročnih ukupnih troškova 255
 11.3.2. Krivulja dugoročnih prosječnih troškova 256
 11.4. Ekonomija i disekonomija opsega 257
 11.5. Elastičnost ukupnih troškova 262
 11.6. Izvođenje krivulje ponude poduzeća 263
 Sažetak 266
 Pitanja za vježbu 268
 12. Tehnike procjenjivanja troškova 270
 12.1. Važnost poznavanja i procjenjivanja troškova 270
 12.2. Procjenjivanje kratkoročnih troškova 271
 12.2.1. Problemi u specifikaciji i pripremi podataka 272
 12.2.2. Mogući oblici funkcija kratkoročnih troškova 275
 12.2.3. Primjer odabira najboljeg modela za procjenu troška 279
 12.3. Procjenjivanje dugoročnih troškova 280
 12.3.1. Statistička procjena – problemi i mogućnosti 281
 12.3.2. Inženjerska tehnika 284
 12.3.3. Primjer izvođenja krivulja dugoročnih troškova iz putanje
 ekspanzije poduzeća 285
 12.3.4. Procjena upotrebom Cobb-Douglasove funkcije proizvodnje 288
 12.3.5. Tehnika preživljavanja 290
 Sažetak 292
 Pitanja za vježbu 293
 13. Alternativne teorije poduzeća 294
 13.1. Model maksimizacije profita 295
 13.2. Model maksimizacije prihoda 300
 13.3. Model maksimizacije korisnosti 306
 13.4. Model maksimizacije rasta 311
 Sažetak 318
 Pitanja za vježbu 320
 Literatura 321

5. dio: Određivanje cijene i obujma proizvodnje 
  u različitim tržišnim stanjima 323
 14. Tržišne strukture i ravnoteža u savršenoj konkurenciji 324
 14.1. Klasifikacija tržišnih struktura 324
 14.2. Ravnoteža u savršenoj konkurenciji 326
 14.2.1. Ravnoteža na razini grane u savršenoj konkurenciji 326
 14.2.2. Cobweb teorem ili model paukove mreže 330
 14.2.3. Ravnoteža poduzeća u savršenoj konkurenciji 332
 Sažetak 340
 Pitanja za vježbu 342
 15. Ravnoteža poduzeća u monopolu 343
 15.1. Bitna obilježja monopola 343
 15.2. Odluka o cijeni i outputu u jednotvorničkom
 i multitvorničkom monopolu 345
 15.2.1. Amoroso-Robinsonova formula određenosti cijene 346
 15.2.2. Ravnoteža monopola u kratkom roku 348
 15.2.3. Ravnoteža monopola u dugom roku 351
 15.2.4. Ravnoteža multitvorničkog monopola 351
 15.3. Monopolska diskriminacija cijena 352
 15.3.1. Diskriminacija cijena trećeg stupnja 353
 15.3.2. Diskriminacija cijena drugog stupnja 357
 15.3.3. Diskriminacija cijena prvog stupnja 358
 15.4. Reguliranje monopola 359
 15.4.1. Reguliranje monopola na razini prosječnog troška 360
 15.4.2. Reguliranje monopola porezima 361
 Sažetak 364
 Pitanja za vježbu 365
 16. Oligopol 366
 16.1. Bitne oznake oligopola 366
 16.2. Ravnoteža u modelima samostalnog djelovanja oligopolista 367
 16.2.1. Cournotov model 367
 16.2.3. Bertrandov model 369
 16.2.4. Edgeworthov model 370
 16.3. Stackelbergova analiza 371
 16.4. Modeli stabilnosti cijena na oligopolskim tržištima 372
 16.4.1. Teorija prelomljene krivulje potražnje 373
 16.4.2. Model prostorne distribucije poduzeća 374
 16.5. Ravnoteža u modelima koordiniranog djelovanja oligopolista 375
 16.5.1. Model cjenovnog vodstva 375
 16.5.2. Model dominantnog poduzeća 377
 16.5.3. Model međusobnog sporazuma oligopolista 378
 16.6. Teorija igara u analizi oligopola 380
 16.6.1. Igra sa sumom nula 380
 16.6.2. Igra sa sumom različitom od nule 382
 Sažetak 386
 Pitanja za vježbu 387
 17. Monopolistička konkurencija 388
 17.1. Osobitosti tržišta monopolističke konkurencije 388
 17.2. Određenost cijene i outputa u kratkom i dugom roku 389
 17.3. Chamberlinova analiza ravnoteže skupine 392
 17.4. Mjerenje monopolske moći 394
 Sažetak 397
 Pitanja za vježbu 398
 18. Određivanje cijena u zbilji 399
 18.1. Određivanje cijena maržom na troškove 399
 18.2. Određivanje cijena više proizvoda 401
 18.2.1. Određivanje cijena proizvoda s međuovisnom potražnjom 401
 18.2.2. Iskorištenost kapaciteta i određivanje optimalnih
 cijena proizvoda 403
 18.3. Određivanje transfernih cijena 405
 18.3.1. Općenito o transfernim cijenama 405
 18.3.2. Određivanje transfernih cijena u slučaju nepostojanja
 vanjskog tržišta poluproizvoda 406
 18.4. Ostali oblici i politike određivanja cijena u zbilji 407
 18.4.1. Politika jedne cijene i politika diferenciranja cijena 408
 18.4.2. Linija cijena 409
 18.4.3. Promotivne i psihološke cijene 410
 18.4.4. Politika diskonta 411
 18.4.5. Sniženje cijena 412
 Sažetak 413
 Pitanja za vježbu 415
 Literatura 416

6. dio: Određivanje cijena na tržištu činitelja 419
 19. Formiranje cijena kapitalnih dobara 420
 19.1. Savršena konkurencija na objema stranama tržišta 420
 19.2. Savršena konkurencija u nabavi inputa, a monopol
 u prodaji proizvoda 426
 19.3. Monopson 429
 19.4. Bilateralni monopol 433
 Sažetak 436
 Pitanja za vježbu 438
 20. Tržište i cijena rada 439
 20.1. Potražnja za radom 439
 20.1.1. Kratkoročna potražnja poduzeća za radom 439
 20.1.2. Dugoročna potražnja poduzeća za radom 441
 20.1.3. Tržišna potražnja za radom 442
 20.2. Ponuda rada 443
 20.2.1. Ponuda rada pojedinca 443
 20.2.2. Tržišna ponuda rada 445
 20.3. Određivanje ravnoteže 446
 20.3.1. Ravnoteža na tržištu rada 446
 20.3.2. Ravnoteža na razini poduzeća 447
 20.4. Diskriminacija na tržištu rada 448
 20.5. Sindikati i kolektivno pregovaranje 450
 20.5.1. Sindikat nasuprot poslodavcu monopsonistu 452
 20.5.2. Pozitivni i negativni utjecaji sindikata 453
 Sažetak 455
 Pitanja za vježbu 457
 21. Financijsko tržište 458
 21.1. Kamata i kapital 458
 21.2. Specifičnosti financijskog tržišta 461
 21.2.1. Dionice: vrste i različite vrijednosti dionica 463
 21.2.2. Obveznice: vrste, prinosi i cijena pri izdavanju 465
 21.3. Emisija vrijednosnih papira 466
 21.3.1. Ciljevi investiranja u vrijednosne papire i posrednici na
 burzama 467
 21.3.2. Formiranje portfelja i teorija modernog portfelja 468
 21.3.3. Poslovanje i veze između sudionika na financijskim tržištima 469
 21.4. Valutiranje vrijednosnih papira 471
 21.4.1. Temeljna koncepcija valutiranja vrijednosnih papira 472
 21.4.2. Tržišna vrijednost obveznica 472
 21.4.3. Tržišna vrijednost dionica 473
 Sažetak 475
 Pitanja za vježbu 477
 22. Zemlja i renta 478
 22.1. Zemljišna renta: definiranje i određenost 478
 22.2. Objašnjenje različitosti visina renti na različitim zemljištima 479
 22.3. Utjecaj rente na alokaciju zemlje 480
 22.4. Efekt poreza na zemljišnu rentu i cijena zemlje 481
 Sažetak 483
 Pitanja za vježbu 484
 Literatura 485

7. dio: Analiza rizika i odlučivanje o 
  nabavi inputa, investiranju, 
  financiranju, dividendi i poticajima 487
 23. Rizik i odnos prema riziku 488
 23.1. Općenito o riziku i neizvjesnosti 488
 23.2. Rizik u ekonomskoj analizi 489
 23.3. Mogući problemi kod mjerenja rizika 493
 23.4. Odnos prema riziku 495
 23.5. Teorija očekivane korisnosti nasuprot alternativnim teorijama 498
 Sažetak 501
 Pitanja za vježbu 502
 24. Vrjednovanje poduzeća, donošenje odluke u uvjetima
 neizvjesnosti i aukcije 503
 24.1. Dorada modela vrjednovanja poduzeća s obzirom na rizik 503
 24.2. Stablo odlučivanja 506
 24.3. Simulacija 507
 24.4. Ostale tehnike odlučivanja u uvjetima neizvjesnosti 510
 24.4.1. Maksmin pravilo u odlučivanju 512
 24.4.2. Minimaks pravilo žaljenja u odlučivanju 512
 24.4.3. Maksimaks pravilo u odlučivanju 513
 24.5. Aukcije 513
 24.5.1. Oblici aukcija 514
 24.5.2. Prokletstvo pobjednika 516
 Sažetak 517
 Pitanja za vježbu 518
 25. Problem racionalne odluke o izvornom efikasnom spletu
 inputa u proizvodnji 519
 25.1. Efikasno i neefikasno iskorištavanje optimalnog spleta inputa 519
 25.2. Nabava inputa kupnjom kod drugih poduzeća 520
 25.3. Nabava inputa ugovorom na određeno vrijeme 523
 25.4. Proizvodnja inputa unutar poduzeća – vertikalna integracija 525
 25.5. Kako odrediti najbolju metodu nabave određene vrste inputa 527
 Sažetak 528
 Pitanja za vježbu 529
 26. Dugoročne investicijske odluke: analiza i odabir 530
 26.1. Osnovni ciljevi investiranja 531
 26.2. Postupak određivanja potrebnog kapitala 533
 26.2.1. Značenje određivanja potrebnog kapitala 534
 26.2.2. Planiranje tijekova novca projekta 535
 26.3. Metode procjene i izbora investicijskih projekata 538
 26.3.1. Metoda prosječne stope povrata 539
 26.3.2. Metoda razdoblja povrata 539
 26.3.3. Metoda neto sadašnje vrijednosti (NPV) 540
 26.3.4. Interna stopa povrata (IRR) 542
 26.3.5. Indeks profitabilnosti projekta (PI) 544
 Sažetak 545
 Pitanja za vježbu 547
 27. Odluke o financiranju i dividendi: analiza i odabir 548
 27.1. Trošak kapitala 548
 27.2. Utjecaj strukture kapitala na vrijednost poduzeća 550
 27.2.1. Tradicionalni pristup 551
 27.2.2. Modigliani-Millerova teorija 552
 27.3. Determinante i odlučivanje o strukturi kapitala 554
 27.3.1. EBIT-EPS analiza 555
 27.3.2. Dopuna EBIT-EPS analize i ostale metode analize 556
 27.3.3. Donošenje odluke o strukturi kapitala 558
 27.4. Kratkoročno i srednjoročno nasuprot dugoročnom financiranju 559
 27.5. Odlučivanja o dividendi – različita gledišta 562
 27.5.1. Nebitnost dividendi 562
 27.5.2. Tradicionalno gledište na dividendu 564
 27.5.3. Dividende u uvjetima nesavršenog tržišta kapitala 565
 27.6. Vrste politike dividendi 566
 Sažetak 569
 Pitanja za vježbu 572
 28. Problem osiguranja maksimalnog zalaganja radnika 573
 28.1. Općenito o problemu između principala i agenta 573
 28.2. Problem između principala i agenta i vlasnička struktura
 u poduzeću 575
 28.3. Problem između principala i agenta i simetričnost informacija 579
 28.3.1. Principal može utvrditi ponašanje agenta
 (simetrična informacija) 580
 28.3.2. Principal ne može utvrditi ponašanje agenta
 (asimetrična informacija) 581
 28.3.3. Principal može pribaviti pokazatelje razine uloženog
 napora agenta 583
 28.4. Sustavi poticaja u rješavanju problema između
 principala i agenta 584
 28.4.1. Renta 586
 28.4.2. Nadnica 587
 28.4.3. Uzmi-ili-ostavi 587
 28.4.4. Napolica 587
 28.4.5. Ograničenja sustava poticaja 588
 28.5. Primjeri menadžerskih kompenzacija i moguća rješenja
 problema menadžer – radnik 589
 28.6. Problem između principala i agenta na primjeru odnosa
 menadžer – radnik 592
 Sažetak 593
 Pitanja za vježbu 594
 Literatura 595

8. dio: Ekonomija blagostanja, 
  tržišni neuspjesi i dodatna regulacija 599
 29. Ekonomija blagostanja, Paretova efikasnost i teorija prvoga
 najboljeg rješenja 600
 29.1. Pojam i teorijske osnove ekonomije blagostanja 600
 29.2. Paretova efikasnost 603
 29.3. Uvjeti postizanja ravnoteže u Paretovu optimumu 604
 29.4. Teorija prvoga najboljeg alokacijskog rješenja 606
 Sažetak 609
 Pitanja za vježbu 610
 30. Dopuna kriterija Paretove efikasnosti i teorija drugoga
 najboljeg rješenja 611
 30.1. Kriterij kompenzacije 611
 30.2. Bergsonova funkcija društvenog blagostanja 612
 30.3. Arrowljev teorem nemogućnosti 614
 30.4. Argumenti protiv teorije prvoga najboljeg rješenja 616
 30.4.1. Slobodno tržište ili intervencija države 616
 30.4.2. Tri koncepcije ekonomske pravednosti 617
 30.4.3. Ostali argumenti – nedostatci tržišta 618
 30.5. Teorija drugoga najboljeg alokacijskog rješenja 619
 30.5.1. Slučaj jednoga tržišnog propusta 620
 30.5.2. Slučaj dvaju ili više tržišnih propusta 621
 Sažetak 625
 Pitanja za vježbu 627
 31. Opća ravnoteža – statička i dinamička analiza 628
 31.1. Efikasnost u potrošnji 628
 31.1.1. Edgeworthova ugovorna krivulja 629
 31.1.2. Izvođenje uvjeta za Paretovu efikasnu potrošnju 633
 31.2. Efikasnost u proizvodnji 634
 31.2.1. Uvjeti za efikasnost u proizvodnji 634
 31.2.2. Od početne do optimalne alokacije inputa 635
 31.2.3. Dokazivanje uvjeta za efikasnu proizvodnju 637
 31.3. Statička opća ravnoteža 640
 31.4. Efikasnost u potrošnji u vremenu 643
 31.5. Efikasnost u proizvodnji u vremenu 644
 31.6. Uvjeti dinamičke opće ravnoteže 646
 Sažetak 648
 Pitanja za vježbu 650
 32. Tržišne slabosti i tržišni neuspjesi 651
 32.1. Asimetrična obaviještenost i tržišna selekcija 651
 32.1.1. Tržište upotrebljavanih dobara 651
 32.1.2. Problem izbora kvalitete 653
 32.1.3. Naznake kvalitete na primjeru tržišta rada 655
 32.1.4. Tržište osiguranja 657
 32.2. Nesavršenosti tržišta 659
 32.2.1. Pretpostavke za učinkovito djelovanje tržišta 659
 32.2.2. Dinamička neučinkovitost tržišta 660
 32.3. Tržišni neuspjesi 660
 32.3.1. Nedjeljivost činitelja i proizvoda 660
 32.3.2. Ekonomija opsega 661
 32.3.3. Eksternalije 662
 32.3.4. Javna dobra 665
 Sažetak 669
 Pitanja za vježbu 670
 33. Angažiranost države u gospodarstvu: mogućnosti i ograničenja 671
 33.1. Angažiranost države u suvremenim gospodarstvima 671
 33.1.1. Ekonomska uloga i funkcije države 671
 33.1.2. Vrste državnih akcija 672
 33.1.3. Poticanje rasta proizvodnosti, poduzetništva i konkurencije 673
 33.2. Državni neuspjesi 674
 33.3. Ograničenja u vođenju ekonomske politike 677
 33.3.1. Neizvjesnost 677
 33.3.2. Djelotvornost političara 677
 33.3.3. Problem vremenskog zaostajanja 678
 33.3.4. Teorija javnog izbora 679

Sažetak 681
Pitanja za vježbu 682
Literatura 683
Dodatak 685
Glosarij pojmova 686
Kazalo slika 695
Kazalo shema 699
Kazalo tablica 699
Kazalo imena 700
Kazalo pojmova 704
Odgovori na pitanja za vježbu 711

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

Izdavač

Karakter

Uvez

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “MIKROEKONOMIJA”

Povezane knjige - Naša preporuka