OD NOVINARA DO NOVINARSTVA - Naruči svoju knjigu

OD NOVINARA DO NOVINARSTVA

Studija novinarskih vještina
Autor: Vukić, Tijana
Područje: Komunikacija, odnosi s javnošću, mediji
Karakter: stručno-popularna
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 344
Uvez: Tvrdi

27,87  (209,99 kn)

Kakve novinare i novinarstvo želimo u Hrvatskoj? Jedinstveno djelo koje tematizira obrazovanje za novinare te njegove rezultate, moguća poboljšanja te rješenja za razvoj novinarskih vještina.

Opis

O knjizi:

Je­din­st­ve­no djelo u nas na­sta­lo na te­me­lju teo­rij­sko-em­pi­rij­skog is­tra­živa­nja, u ko­je­mu au­to­ri­ca ana­li­zi­ra ak­tual­nu temu – kakve no­vi­na­re i no­vi­nar­stvo že­li­mo u Hr­vat­skoj te nudi du­go­roč­no rje­še­nje raz­vo­ja novi­nar­skih vje­šti­na i os­ta­lih kom­pe­ten­ci­ja. Autorica daje teo­rij­ski i me­to­do­lo­ški pri­log is­tra­ži­va­nju no­vi­nar­skog ob­ra­zo­va­nja i prak­ti­čan pri­log odr­ži­vom raz­vo­ju vi­so­ko­škol­skog su­sta­va za ob­ra­zo­va­nje no­vi­na­ra u Hr­vat­skoj.

Nadalje se daje pre­gled ško­lo­va­nja za no­vi­na­re u svi­je­tu, ali i os­li­ka­va sve pro­gra­me i škole koji su se u po­sljed­njih dva­de­setak go­di­na raz­vi­ja­le u Hr­vat­skoj. Analiziraju se is­ho­di uče­nja onih koji stu­di­ra­ju na po­sto­je­ćim no­vi­nar­skim/ko­mu­ni­ka­cij­skim fa­kul­te­ti­ma i/ili vi­so­ko­škol­skim us­ta­no­va­ma. Rad za­vr­ša­va ana­li­zom ak­tual­nih si­labu­sa i is­ho­da uče­nja da­na­šnjih stu­di­ja no­vi­nar­stva i ko­mu­ni­ka­cij­skih zna­no­sti u Hr­vat­skoj. Ko­nač­no, au­to­ri­ca pre­dla­že pro­mje­ne ko­ji­ma bi se una­pri­je­di­li po­sto­je­ći pre­ddi­plom­ski i di­plom­ski stu­di­ji.

Iz sadržaja:

 1. Uvod u istraživanje novinarskih vještina
 • Aspekti problematike istraživanja
 • Kriza novinarstva (i medija)
 • Kriza obrazovanja
 1. Novinarske vještine iz perspektive novinarstva
 • Temeljni stručni pojmovi
 • Obilježja novinarstva u Hrvatskoj
 1. Novinarske vještine iz perspektive novinara
 • Temeljni općeobrazovni pojmovi
 • Obrazovanje novinara u svijetu
 • Obrazovanje novinara u Hrvatskoj
 • Definiranje temeljnih pojmova novinarskog obrazovanja
 • Model novinarske ličnosti
 • Novinarske vještine u hrvatskim nastavnim planovima i programima za obrazovanje novinara
 1. Buduća istraživanja novinarskih vještina
 • Polazišta i prijedlozi

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

Karakter

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka