ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

s komentarom, sudskom praksom, poveznicama, kazalom, primjerima akata

Sarvan, Desanka; Vuk, Jasna

LJUDSKO PRAVO NA VODU

Pravno utemeljenje i implikacije implementacije

Sarvan, Desanka