OBRAZAC JOPPD - Naruči svoju knjigu

OBRAZAC JOPPD

– primjeri popunjavanja
Autor: Đurica, Irena; Lukač, Dinko; Paić Ćirić, Mirjana; Pezo, Sandra; Rakijašić, Jasminka; Uljanić Škreblin, Iva
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: priručnik, stručna
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 420
Uvez: Meki

46,45  (349,98 kn)

Treća knjiga u izdanju TEB-a koja obrađuje problematiku sastavljanja Obrasca JOPPD, a koja je dopunjena primjerima sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Iako je nemoguće obraditi sve slučajeve koji se javljaju u praksi, obrađeni su oni najčešći.

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

Opis

O knjizi:

Poslodavci, isplatitelji ili sami porezni obveznici obvezni su, sukladno čl. 27. Zakona o porezu na dohodak1 , voditi propisane evidencije o isplaćenim primicima po osnovi nesamostalnog rada i obustavljenom i uplaćenom predujmu porezu na dohodak, te dostavljati Poreznoj upravi izvješća u propisanom roku na propisanom obrascu. Pravilnikom o porezu na dohodak2 propisan je Obrazac JOPPD, Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja, koji se počeo primjenjivati od 1. siječnja 2014. godine, a uveden je temeljem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 79/13).

Godina 2018. je četvrta godina sastavljanja i podnošenja ovoga obrasca u kojem su razdoblju izvršene i određene izmjene odnosno dopune te je sadašnji obrazac, s uputama za popunjavanje, propisan čl. 77. – 83. Pravilnika. Podaci iz Obrasca JOPPD obvezno se podnose elektroničkim putem u okviru sustava ePorezna na način propisan posebnim propisima, tehničkim i ostalim uputama. Iznimka su jedino isplatitelji odnosno podnositelji izvješća koji Obrazac JOPPD podnose za manje od 3 porezna obveznika odnosno fizičke osobe i to samo ako u svom poslovanju uopće ne koriste sustav elektroničkog servisa ePorezna. Obrazac JOPPD obvezno dostavljaju isplatitelji primitaka i/ili sami porezni obveznici i/ili ostali obveznici sukladno posebnim propisima za primitke od kojih se utvrđuje:
 dohodak od nesamostalnog rada iz čl. 21. Zakona,  dohodak od imovinskih prava iz čl. 56. Zakona i primitke od otuđenja posebnih vrsta imovine iz čl. 59. Zakona,
 dohodak od kapitala iz čl. 64. Zakona, osim kapitalnih dobitaka po osnovi otuđenja udjela u kapitalu trgovačkog društva koji nisu prenosivi na tržištu kapitala u skladu s posebnim propisom,
 dohodak od osiguranja iz čl. 72. Zakona,
 drugi dohodak iz čl. 39. Zakona. Obrazac se podnosi i za:
 primitke koji se ne smatraju dohotkom iz čl. 8. Zakona, primitke na koje se ne plaća porez na dohodak iz čl. 9. Zakona, primitke koji se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada iz čl. 22. st. 2 . i 3. Zakona,
 primitke fizičkih osoba po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi sukladno posebnim propisima a po osnovi kojih se ne utvrđuje dohodak sukladno čl. 29. st. 3. Zakona.

Obrazac podnose i obveznici obračunavanja doprinosa koji, sukladno Zakonu o doprinosima, imaju obvezu Poreznoj upravi dostavljati izvješća o vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi, osiguranicima koji koriste određena prava iz osiguranja prema posebnim propisima i o drugim podacima.

Poslodavci, odnosno osobe koje su obveznici doprinosa te obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa imaju obvezu podnošenja Obrasca JOPPD o vrsti prava, razdoblju korištenja prava i/ili o iznosu naknade plaće isplaćene na teret sredstava nositelja osiguranja ili na teret sredstava državnog proračuna, sukladno čl. 182. st. 3. Zakona o doprinosima. 1 Zakon o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16; u nastavku: Zakon) 2 Pravilnik o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17 i 128/17; u nastavku: Pravilnik) Obvezu podnošenja Obrasca JOPPD imaju i porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost, i to za:
 doprinose, osnovice prema kojoj su doprinosi obračunani te razdoblju na koje se obveza odnosi (obveznici poreza na dohodak),
 poduzetničku plaću (obveznici poreza na dobit), bez obzira da li je isplaćuju ili ne,
 iznose isplaćenih neoporezivih primitaka za njih osobno, koristeći istovrsne oznake iz Priloga 4. kao što je predviđeno za radnike.

Osiguranici koji temeljem obavljanja samostalne djelatnosti utvrđuju dobit, a tu djelatnost obavljaju u supoduzetništvu, izvješće na Obrascu JOPPD sastavljaju i podnose Poreznoj upravi za svakog supoduzetnika.

Iz sadržaja:

 1. DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA 9
 2. Isplata redovne plaće, obračun dohotka u naravi i troškova službenih putovanja u RH i inozemstvu 11

1.a Obračun korištenja službenog automobila u privatne svrhe 16

 1. Prvo zapošljavanje i prestanak radnoga odnosa 19

2.a Zapošljavanje: mladih osoba i osoba prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji 22

 1. Minimalna plaća i naknada plaće niža od najniže osnovice za obračun doprinosa 26

3.a Minimalna plaća – neisplata i naknadna isplata 30

 1. Rad kod dva poslodavca istovremeno tijekom jednog mjeseca 33
 2. Članovi uprave – isplata/neisplata plaće 36
 3. Isplata plaće za staž osiguranja s povećanim trajanjem 44

6.a Isplata plaće HRVI za rad na radnom mjestu sa stažem osiguranja s povećanim trajanjem 56

 1. Primjena najviše mjesečne osnovice za plaćanje doprinosa 60
 2. Isplata plaće i ostalih primitaka viših od najviše godišnje osnovice 63
 3. Neisplata plaće i isplata zaostalih plaća 68

9.a Isplata plaće iz 2017. i zaostalih plaća iz 2016. u jednom mjesecu 2018. 72

9.b Isplata zaostale plaće iz 2018. i redovne plaće iz 2018. u jednom mjesecu 2018. 76

9.c Neisplata plaće uz obavijest Agenciji – Agencija isplaćuje minimalnu plaću 79

 1. Isplata zaostalih plaća temeljem sudske presude ili u ovršnom postupku – općenito 87
 2. Isplata plaće po sudskoj presudi odnosno naplata plaće u bruto iznosu ovrhom od strane radnika 90
 1. Isplata plaće od diplomatskog i konzularnog predstavništva s imunitetom 102
 2. Isplata plaće i naknade plaće radniku na bolovanju 110
 3. Plaće i naknade roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju 114
 4. Isplata otpremnine prema Zakonu o radu iznad neoporezivog iznosa 117
 5. Naknada za zapošljavanje osoba s invaliditetom 121
 6. Neplaćeni dopust 123
 7. Godišnji obračun 126
 8. Plaće izaslanih radnika 131

19.a Radnik iz RH izaslan u Njemačku 131

19.b Radnica iz RH izaslana u Sloveniju 136

19.c Radnik iz RH izaslan u Libiju 141

19.d Radnik iz RH izaslan u Bosnu i Hercegovinu 145

19.e Radnik iz RH izaslan u Rusiju 150

 1. Stranci na radu u RH 155

20.a Radnik iz Poljske izaslan na rad u RH 155

20.b Radnica iz Mađarske izaslana na rad u RH 159

 1. Rad za poslodavca sa sjedištem u Europskoj uniji 166

21.a Rezident RH radi za poslodavca iz Češke (radnik preuzeo obvezu obračunavanja svih obveznih davanja) 166

21.b Rezident RH radi za poslodavca iz Austrije (poslodavac plaća doprinose direktno iz inozemstva) 173

 1. Rad za poslodavca sa sjedištem izvan Europske unije 179
 2. Mirovine iz inozemstva 182
 3. Isplate osobama na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa 185
 4. Rad u kućanstvu 188
 5. Obračun doprinosa za produženo mirovinsko osiguranje stalnog sezonskog radnika 191
 6. Kamate za mirovinsko osiguranje – II. stup 196
 7. NEOPOREZIVI PRIMICI 199
 8. Službena putovanja u tuzemstvu 201
 9. Službena putovanja vanjskih suradnika koji ne ostvaruju naknadu – neprofitne organizacije 206

2.a Službena putovanja vanjskih suradnika uz naknadu za neprofitnu organizaciju 209

 1. Posebni doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu 213
 2. Dnevnice za rad na terenu 216
 3. Neoporezivi primici radnika 219
 4. Neoporezivi primici ostalih osoba – stipendija, potpora članu obitelji za slučaj smrti radnika, potpora djetetu za školovanje do 15. godine života 221
 1. DRUGI DOHODAK 223
 2. Ugovor o djelu, autorski honorar, ugovor o djelu umirovljenika 225
 3. Ugovor o djelu – nerezidenti 228
 4. Ugovor o djelu i autorski ugovor 231
 5. Drugi dohodak u naravi 234
 6. Naknada članovima uprave i prokuristima 236
 7. Isplata neoporezive i oporezive stipendije 239
 8. Isplate bivšim radnicima 241
 9. Naknade za umjetnička djela 244
 10. Isplata naknade temeljem ugovora o djelu iz inozemstva 247
 11. Isplata naknade temeljem autorskog honorara iz inozemstva 250
 12. Isplata naknade članu uprave iz inozemstva 257
 13. Obračun minimalne dnevne plaće sezonskog radnika u poljoprivredi 261
 14. DOHODAK OD KAPITALA 265
 15. Isplata oporezivog i neoporezivog udjela u dobiti 268
 16. Isplata predujma dobiti 270
 17. Udio u dobiti iskorišten za povećanje temeljnog kapitala 272
 18. Isplata dividende članovima društva – nerezidentima 274
 19. Primici od kamata na dane zajmove 276
 20. Izuzimanje na teret dobiti tekućeg razdoblja 278
 21. Dividenda iz inozemstva 280
 22. Oporezivanje kapitalnih dobitaka 283

8.a Kapitalni dobitak po osnovi realizacije prinosa temeljem udjela u subjektima za zajednička ulaganja – ulaganje u portfelj 283

8.b Kapitalni dobitak od prodaje dionica na Zagrebačkoj burzi 286

8.c Kapitalni dobitak od prodaje komercijalnog zapisa 290

8.d Kapitalni dobitak od trgovanja kriptovalutama 293

 1. OSTALE ISPLATE 297
 2. Učenici i studenti na praksi – obračun i uplata doprinosa 299
 3. Isplata nagrade učeniku na praktičnom radu 301
 4. Primitak studenta preko ovlaštenog posrednika 303
 5. Isplate pomoći koje isplaćuju JLP(R)S – neoporezivi primici 311
 6. Isplate neprofitnih organizacija – honorara, troškova automobila i prijevoza te noćenja 313
 7. OBRTNICI 317
 8. Obrtnici – obveznici poreza na dohodak 319
 9. Isplata poduzetničke plaće – niža od iznosa propisanog za obračun doprinosa 322
 10. Poduzetnička plaća – ne isplaćuje se 325
 11. Troškovi službenih putovanja obrtnika 328
 12. Korištenje službenog automobila u privatne svrhe obrtnika – obveznika poreza na dobit 330
 13. Bolovanje na teret HZZO-a 333
 14. ISPRAVAK I DOPUNA OBRASCA JOPPD 335
 15. PRAVNI OKVIR 347

Pravilnik o porezu na dohodak – izvadak 349

Pravilnik o doprinosima – izvadak 369

Prilozi i šifarnici 369

Prilog 1. – Podnositelj izvješća 373

Prilog 2. – Stjecatelj primitka/osiguranik 374

Prilog 3. – Primici/obveze doprinosa 379

Prilog 4. – Oznaka neoporezivog primitka 390

Prilog 5. – Oznaka načina plaćanja 392

Šifarnik INO-DOH 393

Šifarnik datuma izvješća obrasca JOPPD ovisno o danu podnošenja 397

Šifarnik gradova i općina 399

Šifarnik država (popis država rezidentnosti) 413

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

, , , , ,

Karakter

,

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka