Akcija!
OVRŠNI ZAKON - Naruči svoju knjigu

OVRŠNI ZAKON

i ostali propisi
Autor: Jelinović, Vedran
Područje: Pravo
Karakter: zakon
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 226
Uvez: Meki

9,95  (74,97 kn)

Uz to što sadrži Ovršni zakon, vrijednost djela je sadržaj relevantnih ostalih propisa Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o uspostavi postupka za Europski nalog za blokadu računa.

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 2247 Kategorija: Oznaka:

Opis

O knjizi:

Knjiga koja sadrži Ovršni zakon Republike Hrvatske iz 2017. godine, a kojim se uređuje postupak po kojemu sudovi i javni bilježnici provode prisilno ostvarenje tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava (ovršni postupak) te postupak po kojemu sudovi i javni bilježnici provode osiguranje tražbina (postupak osiguranja), ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.
Također, Ovršnim zakonom uređuju se i materijalnopravni odnosi koji se zasnivaju na temelju ovršnih postupaka i postupaka osiguranja iznad navedenih.

Iz sadržaja:

1. OVRŠNI ZAKON 1
DIO PRVI 1
GLAVA PRVA OSNOVNE ODREDBE 1

DIO DRUGI OVRHA 11
RAZDJEL PRVI ZAJEDNIČKE ODREDBE 11
GLAVA DRUGA OVRŠNA I VJERODOSTOJNA ISPRAVA 11
GLAVA TREĆA PREDLAGANJE I ODREÐIVANJE OVRHE 17
GLAVA ČETVRTA PROVEDBA OVRHE 19
GLAVA PETA PRAVNI LIJEKOVI STRANAKA PROTIV RJEŠENJAO OVRSI 21
1. Pravni lijekovi protiv rješenja o ovrsi na temelju ovršne isprave 21
2. Pravni lijekovi protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 25
GLAVA ŠESTAPRIGOVOR TREĆE OSOBE 26
GLAVA SEDMA PROTUOVRHA 27
GLAVA OSMA ODGODA, OBUSTAVA I ZAVRŠETAK OVRHE 29
1. Odgoda ovrhe 29
2. Obustava i dovršetak ovrhe 31
RAZDJEL DRUGI OVRHA RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE 32
GLAVA DEVETA OPĆE ODREDBE 32
GLAVA DESETA OVRHA NA NEKRETNINI 34
1. Opće odredbe 34
2. Izuzimanje od ovrhe 38
3. Određivanje vrijednosti nekretnine 38
4. Prodaja nekretnine 39
5. Namirenje vjerovnika 45
6. Posebne odredbe o načinu namirenja nekih tražbina 47
7. Ročište za diobu, rješenje o namirenju i brisanje prava i tereta 48
8. Pravni položaj ovršenika i trećih osoba nakon prodaje nekretnine 50
9. Primjena odredaba ove glave na području gdje ne postoje zemljišne knjige 53
10. Postupak prodaje nekretnina u agenciji 53
GLAVA JEDANAESTA OVRHA NA POKRETNINAMA 56
1. Opće odredbe 56
2. Pljenidba i procjena pokretnina 57
3. Prodaja pokretnina 61
Sadržaj
4. Prodaja pokretnina preko javnih komisionara 62
5. Prodaja vozila 66
6. Namirenje ovrhovoditelja 68
7. Primjena odredaba o ovrsi na nekretnini 68
GLAVA DVANAESTA OČEVIDNIK NEKRETNINA I POKRETNINA KOJE SE
PRODAJU U OVRŠNOM POSTUPKU 68
GLAVA TRINAESTA OVRHA NA NOVČANOJ TRAŽBINI OVRŠENIKA 70
1. Opće odredbe 70
2. Pljenidba tražbine 72
3. Prijenos tražbine 75
a) Opće odredbe 75
b) Prijenos radi naplate 76
c) Prijenos umjesto isplate 78
4. Posebne odredbe o ovrsi na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima 78
5. Posebne odredbe o ovrsi na novčanoj tražbini po računu 81
6. Zadužnica i bjanko zadužnica 86
7. Provedba ovrhe radi naplate novčane tražbine po osnovi radnog odnosa
koja je utvrđena u brutoiznosu 88
8. Mjerodavne odredbe u postupcima za naplatu novčane tražbine na
novčanim sredstvima na računu 89
GLAVA ČETRNAESTA OVRHA NA TRAŽBINI DA SE PREDAJU ILI
ISPORUČE POKRETNINE ILI DA SE PREDA NEKRETNINA 89
1. Opće odredbe 89
2. Pokretnine 90
3. Nekretnina 90
GLAVA PETNAESTA OVRHA NA DIONICI ZA KOJU NIJE IZDANA
ISPRAVA O DIONICI TE NA UDJELU ODNOSNO POSLOVNOM UDJELU U
TRGOVAČKOM DRUŠTVU 91
GLAVA ŠESNAESTA OVRHA NA VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA KOJI SU
UBILJEŽENI NA RAČUNIMA KOD SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG
DEPOZITARNOG DRUŠTVA 92
GLAVA SEDAMNAESTA OVRHA NA DRUGIM IMOVINSKIM ODNOSNO
MATERIJALNIM PRAVIMA 95
GLAVA OSAMNAESTA POSEBNE ODREDBE O OVRSI NA IMOVINI
PRAVNIH OSOBA 95
1. Izuzimanje od ovrhe i ograničenje ovrhe 95
2. Odgovarajuća primjena drugih odredaba Zakona 97
RAZDJEL TREĆI OVRHA RADI OSTVARENJA NENOVČANE TRAŽBINE 97
GLAVA DEVETNAESTA MJESNA NADLEŽNOST 97
SUDSKI PENALI 97
GLAVA DVADESETA OVRHA RADI PREDAJE I ISPORUKE POKRETNINA 98
GLAVA DVADESET PRVA OVRHA RADI ISPRAŽNJENJA I PREDAJE
NEKRETNINE 100
Sadržaj
GLAVA DVADESET DRUGA OVRHA RADI OSTVARENJA TRAŽBINE NA
RADNJU, TRPLJENJE ILI NEČINJENJE 101
GLAVA DVADESET TREĆA OVRHA RADI VRAĆANJA ZAPOSLENIKA
NA RAD, ODNOSNO U SLUŽBU 105
GLAVA DVADESET ČETVRTA OVRHA DIOBOM STVARI 106
GLAVA DVADESET PETA OSTVARENJE TRAŽBINE NA DAVANJE
IZJAVE VOLJE 107
RAZDJEL ČETVRTI SUDJELOVANJE JAVNIH BILJEŽNIKA U OVRSI 107
GLAVA DVADESET ŠESTA ODREÐIVANJE OVRHE NA TEMELJU
VJERODOSTOJNE ISPRAVE 107

DIO TREĆI OSIGURANJE 111
GLAVA DVADESET SEDMA OPĆE ODREDBE 111
GLAVA DVADESET OSMA OSIGURANJE PRISILNIM ZASNIVANJEM
ZALOŽNOGA PRAVA NA NEKRETNINI 112
GLAVA DVADESET DEVETA SUDSKO I JAVNOBILJEŽNIČKO
ZALOŽNOPRAVNO OSIGURANJE NA TEMELJU SPORAZUMA STRANAKA 113
1. Sudsko osiguranje novčane tražbine zasnivanjem založnoga prava na
temelju sporazuma stranaka 113
2. Javnobilježničko osiguranje novčane tražbine zasnivanjem založnoga prava 116
GLAVA TRIDESETA SUDSKO I JAVNOBILJEŽNIČKO OSIGURANJE
PRIJENOSOM VLASNIŠTVA NA STVARI I PRIJENOSOM PRAVA 117
1. Sudsko osiguranje 117
2. Javnobilježničko osiguranje 124
GLAVA TRIDESET PRVA OSIGURANJE PRETHODNOM OVRHOM 125
GLAVA TRIDESET DRUGA OSIGURANJE PRETHODNIM MJERAMA 126
GLAVA TRIDESET TREĆA PRIVREMENE MJERE 129
1. Opće odredbe 129
3. Privremene mjere radi osiguranja nenovčane tražbine 132

DIO ČETVRTI 135
EUROPSKI OVRŠNI NASLOV I EUROPSKI NALOG ZA
BLOKADU RAČUNA 135
GLAVA TRIDESET ČETVRTA POSTUPAK ZA IZDAVANJE POTVRDE O
EUROPSKOM OVRŠNOM NALOGU ZA NESPORNE TRAŽBINE TE ZA
ODREÐIVANJE I PROVEDBU OVRHE NA TEMELJU EUROPSKOG
OVRŠNOG NALOGA 135
1. Opće odredbe 135
2. Izdavanje potvrde o europskom ovršnom naslovu 136
3. Odreðivanje ovrhe na temelju europskoga ovršnog naslova 137
GLAVA TRIDESET PETA 138
EUROPSKI NALOG ZA BLOKADU RAČUNA 138

DIO PETI PREKRŠAJNE ODREDBE 139

DIO ŠESTI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 140
Sadržaj
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA 141
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA 142

2. ZAKON O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM
SREDSTVIMA 145
GLAVA I. OPĆE ODREDBE 147
GLAVA II.
II.1. PROVEDBA OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA 148
II.2. PROVEDBA OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA DRŽAVNOG
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE I PRORAČUNA JEDINICA
LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 151
II.3. PROVEDBA OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA BANKE 151
GLAVA III. POSTUPANJE POSLOVNOG SUBJEKTA U UVJETIMA
BLOKADE RAČUNA 152
GLAVA IV. DOSTAVA RJEŠENJA TRGOVAČKOG SUDA I ZATVARANJE
RAČUNA 152
GLAVA V. DAVANJE, ČUVANJE I POHRANA PODATAKA 153
GLAVA VI. NAKNADE 154
GLAVA VII. JEDINSTVENI REGISTAR RAČUNA 154
GLAVA VIII. NADZOR I IZVJEŠĆIVANJE 155
GLAVA IX. PODZAKONSKI AKTI 156
GLAVA X. KAZNENE ODREDBE 156
GLAVA XI.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 159
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA 162

3. UREDBA (EZ) BR. 805/2004 EUROPSKOG PARLAMENTA I
VIJEĆA OD 21. TRAVNJA 2004. O UVOÐENJU EUROPSKOG
NALOGA ZA IZVRŠENJE ZA NEOSPORNE TRAŽBINE 163
POGLAVLJE 1. SADRŽAJ, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE 167
POGLAVLJE II. EUROPSKI NALOG ZA IZVRŠENJE 168
POGLAVLJE III. MINIMALNE POSTUPOVNE NORME ZA
NESPORNE TRAŽBINE 169
POGLAVLJE IV. IZVRŠENJE 171
POGLAVLJE V. SUDSKE NAGODBE I AUTENTIČNE ISPRAVE 172
POGLAVLJE VI. PRIJELAZNA ODREDBA 173
POGLAVLJE VII. ODNOS PREMA DRUGIM INSTRUMENTIMA ZAJEDNICE 173
POGLAVLJE VIII. OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE 173
PRILOG I. POTVRDA EUROPSKOG NALOGA ZA IZVRŠENJE -
SUDSKA ODLUKA 175
Sadržaj
PRILOG II. POTVRDA EUROPSKOG NALOGA ZA IZVRŠENJE –
SUDSKA NAGODBA 178
PRILOG III. POTVRDA EUROPSKOG NALOGA ZA IZVRŠENJE –
AUTENTIČNA ISPRAVA 180
PRILOG IV. POTVRDA O NEIZVRŠIVOSTI ILI O OGRANIČENJU
IZVRŠIVOSTI 182
PRILOG V. ZAMJENSKA POTVRDA EUROPSKOG NALOGA ZA IZVRŠENJE
NAKON ISPITIVANJA SUDSKE ODLUKE 184
PRILOG VI. PRIJEDLOG ZA ISPRAVAK ILI POVLAČENJE POTVRDE
EUROPSKOG NALOGA ZA IZVRŠENJE 188

4. UREDBA (EU) BR. 655/2014 EU PARLAMENTA I VIJEĆA
OD 15. SVIBNJA 2014. O USPOSTAVI POSTUPKA ZA
EUROPSKI NALOG ZA BLOKADU RAČUNA KAKO BI
SE POJEDNOSTAVILA PREKOGRANIČNA NAPLATA U
GRAÐANSKIM I TRGOVAČKIM STVARIMA 191
POGLAVLJE 1. PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE 200
POGLAVLJE 2. POSTUPAK ZA ISHOÐENJE NALOGA ZA BLOKADU 203
POGLAVLJE 3. PRIZNAVANJE, IZVRŠIVOST I IZVRŠENJE NALOGA
ZA BLOKADU 213
POGLAVLJE 4. PRAVNA SREDSTVA 218
POGLAVLJE 5. OPĆE ODREDBE 222
POGLAVLJE 6. ZAVRŠNE ODREDBE 226

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

Izdavač

Karakter

Uvez

ISBN

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “OVRŠNI ZAKON”

Povezane knjige - Naša preporuka