POSLOVANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA - Naruči svoju knjigu

POSLOVANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

računovodstvo, izvještavanje, oporezivanje
Autor: Bičanić, Nikolina; Dojčić, Ida; Đukanović, Ljubica; Jakir Bajo, Ivana; Karačić, Mladenka; Lukač, Dinko; Paić Ćirić, Mirjana; Slovinac, Irena; Vranar, Krešimir
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: priručnik
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 551
Uvez: Meki

58,40  (440,01 kn)

Stručan priručnik daje sveobuhvatan pregled primjene propisa kojima je uređeno pravno, računovodstveno i financijsko poslovanje neprofitnih organizacija. Namijenjen je svima koji rade, obavljaju kontrolu i nadzor nad poslovanjem neprofitnih organizacija.

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 2023 Kategorija: Oznaka:

Opis

O knjizi:

Ovaj priručnik uključuje pitanja oporezivanja dohotka, poreza na dodanu vrijednost i dobiti, kao i obveze fiskalizacije, u dijelu na koje se ovi porezi u praksi odnose i na neprofitne organizacije. U posebnim poglavljima dana su tumačenja posebnih propisa za one neprofitne organizacije koje žele obavljati ili obavljaju trgovačku, proizvođačku, ugostiteljsku te turističku djelatnost.

Namijenjen računovođama, tajnicima i predsjednicima udruga, osobama koje obavljaju kontrolu i nadzor nad poslovanjem neprofitnih organizacija, osobama koje za neprofitne organizacije izrađuju opće i posebne akte, različite interne upute, prijedloge odluka, dokumente plana, izvještaje i dr. te financijskim stručnjacima i ostalim zainteresiranima za financijsko poslovanje neprofitnih organizacija.

Priručnik sadrži poglavlja u kojima su praktični primjeri izrade dokumenata plana, uspostave sustava unutarnjih kontrola kod neprofitnih organizacija i obavljanja samoprocjene toga sustava, te sveobuhvatne upute za postupanja s knjigovodstvenim isprava, vođenje poslovnih knjiga (primjeri knjiženja, za dvojno i jednostavno knjigovodstvo), te financijsko izvještavanje tijekom i na kraju poslovne godine. Priručnik na praktičan način pojašnjava i primjenu Zakona o udrugama (od osnivanja do likvidiranja). Sva poglavlja u kojima su obrađena pitanja oporezivanja usklađena su sa zadnjim izmjenama poreznih propisa.

Iz sadržaja:

I. dio

 PRIMJENA ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I

 RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

 (mr. sc. Ivana Jakir Bajo) 13

 1. OSVRT NA ZAKON O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I

RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 13

1.1. Financijsko izvještavanje 16

1.2. Izjava o neaktivnosti 17

1.3. Revizijski uvid i revizija godišnjih financijskih izvještaja 18

 1. REGISTAR NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 20

2.1. Zakonodavni okvir 20

2.2. Upis u registar 20

2.3. Promjene i brisanje iz registra 23

2.4. Javnost registra 25

3.1. Obveznici samoprocjene 27

3.2. Način provođenja samoprocjene 28

3.3. Akcijski plan 31

3.4. Rok izrade i dostava upitnika 32

 1. PLANIRANJE KOD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 34

4.1. Način i rokovi donošenja financijskog plana 34

4.2. Obvezni dijelovi financijskog plana 35

 1. IZVJEŠTAVANJE O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA 48

5.1. Obveznici sastavljanja Izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava 48

5.2. Financijski izvještaji vs. Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava 49

5.3. Izgled i sadržaj Izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava 50

5.4. Praćenje potrošnje proračunskih sredstava u slučajevima financiranja

redovne djelatnosti neprofitnih organizacija 56

 

II. dio

 VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I

 FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE 57

 1. RAČUNOVODSTVENA NAČELA I PROPISANI RAČUNSKI PLAN

(mr. sc. Ivana Jakir Bajo) 57

1.1. Računski plan i računovodstvene osnove 60

 1. POSLOVNE KNJIGE I KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (Nikolina Bičanić) 62

2.1. Poslovne knjige 62

2.1.1. Dvojno knjigovodstvo 62

2.1.2. Jednostavno knjigovodstvo 65

2.2. Knjigovodstvene isprave 65

 1. PRIMJERI KNJIŽENJA POSLOVNIH DOGAĐAJA 69

3.1. Razred 0 Nefinancijska imovina (Krešimir Vranar) 69

3.1.1. Neproizvedena dugotrajna imovina 71

3.1.2. Proizvedena dugotrajna imovina 72

3.1.3. Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 90

3.1.4. Sitni inventar 91

3.1.5. Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi 94

3.1.6. Proizvedena kratkotrajna imovina 95

3.2. Razred 1 Financijska imovina (Krešimir Vranar) 102

3.2.1. Novac u banci i blagajni 102

3.2.2. Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te ostala

potraživanja 106

3.2.3. Zajmovi 110

3.2.4. Vrijednosni papiri 112

3.2.5. Dionice i udjeli u glavnici 113

3.2.6. Potraživanja za prihode poslovanja 114

3.2.7. Aktivna vremenska razgraničenja 118

3.3. Razred 2 Obveze (Krešimir Vranar) 119

3.3.1. Obveze za rashode 119

3.3.2. Obveze za vrijednosne papire 122

3.3.3. Obveze za kredite i zajmove 123

3.3.4. Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih rashoda (pasivna

vremenska razgraničenja) 124

3.4. Razred 3 Prihodi (Mladenka Karačić) 132

3.4.2. Skupina računa 32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa 135

3.4.3. Skupina računa 33 Prihodi po posebnim propisima 140

3.4.4. Skupina računa 34 Prihodi od imovine 143

3.4.5. Skupina računa 35 Prihodi od donacija 147

3.4.6. Skupina računa 36 Ostali prihodi 151

3.4.7. Skupina računa 37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 154

3.4.8. Skupina računa 39 Raspored prihoda 155

3.5. Razred 4 Rashodi (Mladenka Karačić) 156

3.5.1. Skupina računa 41 Rashodi za radnike 156

3.5.1.1. Podskupina računa 411 Plaće 157

3.5.1.2. Podskupina računa 412 Ostali rashodi za radnike 158

3.5.1.3. Podskupina računa 413 Doprinosi na plaće 160

3.5.2. Skupina računa 42 Materijalni rashodi 161

3.5.2.1. Podskupina računa 421 Naknade troškova radnicima 162

3.5.2.2. Podskupina računa 422 Naknade članovima u predstavničkim i

izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično 165

3.5.2.3. Podskupina računa 423 Naknade volonterima 165

3.5.2.4. Podskupina računa 424 Naknade ostalim osobama izvan radnog

odnosa 167

3.5.2.5. Podskupina računa 425 Rashodi za usluge 169

3.5.2.6. Podskupina računa 426 Rashodi za materijal i energiju 173

3.5.2.7. Podskupina računa 429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi 174

3.5.3. Skupina računa 43 Rashodi amortizacije 175

3.5.4. Skupina računa 44 Financijski rashodi 173

3.5.5. Skupina računa 45 Donacije 176

3.5.6. Skupina računa 46 Ostali rashodi 177

3.5.6.1. Podskupina računa 461 Kazne, penali i naknade štete 177

3.5.6.2. Podskupina računa 462 Ostali nespomenuti rashodi 177

3.5.7. Skupina računa 47 Rashodi vezani uz financiranje povezanih

neprofitnih organizacija 178

3.5.8. Skupina računa 49 Raspored rashoda 178

3.6. Iskazivanje vlastitih izvora (razred 5) (Krešimir Vranar) 179

3.6.1. Izvori financiranja (višak i manjak prihoda) 179

3.6.2. Uporaba prihoda kao izvora financiranja 180

3.6.3. Uporaba viška prihoda i pokriće manjka prihoda 181

3.7. Izvanbilančni zapisi (Krešimir Vranar) 184

 1. GODIŠNJI POPIS IMOVINE I OBVEZA (Nikolina Bičanić) 185

4.1. Obveza popisa 185

4.2. Provedba popisa 186

4.2.1. Sudionici popisa 186

4.2.2. Datumi i rokovi obavljanja popisa 187

4.2.3. Zadaci povjerenstvo za popis 187

4.2.5. Napomene o popisu neke imovine/obveza 188

4.2.6. Izvještaj o obavljenom popisu 190

4.2.7. Odlučivanje o popisnim razlikama i njihovo knjiženje 191

4.2.8. Primjer odluke o rezultatima popisa s knjiženjima 193

4.2.9. Popis i samoprocjena sustava financijskog upravljanja i kontrola 194

4.2.10. Zaključno o popisu 194

 1. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE (ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

KOJE VODE DVOJNO KNJIGOVODSTVO) (Krešimir Vranar) 196

5.1. Financijski izvještaji 197

5.1.1. Razdoblja sastavljanja i predaje financijskih izvještaja 198

5.1.2. Bilješke uz financijske izvještaje 199

5.1.3. Predaja financijskih izvještaja kod statusnih promjena 203

5.2. Tromjesečni i devetomjesečni financijski izvještaji neprofitnih

organizacija 204

5.2.1. Sastavljanje Obrasca: S-PR-RAS-NPF 205

5.3. Polugodišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija 212

5.4. Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija 213

5.4.1. Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja 213

5.4.2. Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja 217

5.4.2.1. Sastavljanje Izvještaja o prihodima i rashodima

(Obrazac: PR-RAS-NPF) 218

5.4.2.2. Sastavljanje Bilance (Obrazac: BIL-NPF) 233

5.4.2.3. Bilješke uz financijske izvještaje 247

5.4.2.4. Obvezne kontrole u Obrascima: BIL-NPF i PR-RAS-NPF 251

 1. VOĐENJE JEDNOSTAVNOG KNJIGOVODSTVA KOD

NEPROFITNIH ORGANIZACIJA (Krešimir Vranar) 253

6.1. Poslovne knjige 255

6.2. Priznavanje i evidentiranje primitaka i izdataka 265

6.3. Financijski rezultat 266

6.4. Financijsko izvještavanje kod jednostavnog knjigovodstva 267

6.5. Ostale napomene za neprofitne organizacije koje vode jednostavno

knjigovodstvo 271

 

III. dio

PRIMJENA ZAKONA O UDRUGAMA (Ljubica Đukanović) 273

 1. OKVIR POSLOVANJA 273

1.1. Područje primjene, cilj i pojam udruge 273

1.2. Pravna osobnost udruge 274

 1. NAČELA DJELOVANJA 275

2.1. Načelo neovisnosti 275

2.2. Načelo javnosti 276

2.3. Načelo demokratskog ustroja 276

2.4. Načelo neprofitnosti 277

2.5. Načelo slobodnog sudjelovanja u javnom životu 278

 1. OSNIVANJE 280

3.1. Osnivanje udruge 280

3.2. Članstvo u udruzi 281

3.3. Statut udruge 282

3.4. Naziv udruge 283

3.5. Imena država, međunarodnih organizacija i osobna

imena u nazivu udruge 284

3.6. Upravljanje udrugom i tijela udruge 285

3.7. Sastav skupštine udruge 285

3.8. Nadležnost skupštine udruge 286

3.9. Osoba ovlaštena za zastupanje udruge 286

3.10. Udruživanje udruga i ustrojstveni oblici udruga 287

3.11. Strana udruga 287

 1. REGISTRACIJA UDRUGE 289

4.1. Upis udruge i vođenje registra udruga 289

4.2. Upis u registar udruga 289

4.3. Javnost registra 290

4.4. Postupak u povodu zahtjeva za upis 290

4.5. Odbijanje upisa 291

4.6. Promjene podataka 292

4.7. Upis u registar stranih udruga 293

4.8. Pravni lijekovi 293

 1. IMOVINA I FINANCIRANJE 294

5.1. Imovina udruge 294

5.2. Gospodarske djelatnosti 294

5.3. Financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz javnih

izvora 294

5.4. Kriteriji, mjerila i postupci financiranja i ugovaranja programa i

projekata od interesa za opće dobro 295

5.5. Obveze i odgovornosti udruga financiranih iz javnih izvora 296

5.6. Financijsko poslovanje udruge, odgovornost za obveze i štetu 296

 1. STATUSNE PROMJENE 296

6.1. Pripajanje, spajanje i podjela udruge 296

 1. NADZOR 297

7.1. Unutarnji, inspekcijski i nadzor nad radom udruge 297

7.2. Postupak provođenja inspekcijskog nadzora nad radom udruge 298

7.3. Inspekcijski nadzor nad obavljanjem djelatnosti udruge 298

7.4. Financijski i upravni nadzor 299

 1. PRESTANAK POSTOJANJA I LIKVIDACIJA UDRUGE I

BRISANJE IZ REGISTRA 299

8.1. Skraćeni postupak za prestanak postojanja udruge 301

8.2. Brisanje iz registra udruga i prestanak postojanja udruge 302

8.3. Raspolaganje imovinom udruge u slučaju prestanka postojanja udruge 302

 

IV. dio

 PRIMJENA PROPISA O OPOREZIVANJU DOHOTKA 303

 1. ISPLATA PLAĆA I OBRAČUN PROPISANIH OBVEZA (mr. sc. Mirjana Paić Ćirić) 303

1.1. Obračun plaće 303

1.1.1. Doprinosi iz i na plaću 304

1.1.1.1. Vrste i stope doprinosa 304

1.1.1.2. Osnovice za obračun doprinosa 307

1.1.1.3. Radnici koji se prvi puta zapošljavaju/mlade osobe 309

1.1.2. Porez na dohodak 312

1.1.2.1. Osobni odbitak 312

1.2. Neoporezivi primici 321

1.2.1. Specifičnosti za neprofitne organizacije 324

 1. RAD ZA UDRUGU I OBRAČUN JAVNIH DAVANJA (Dinko Lukač) 326

2.1. Rad u udruzi članova udruge 326

2.2. Angažman vanjskih suradnika za potrebe udruge 326

2.2.1. Rad po ugovoru o djelu 326

2.2.1.1. Ugovor o djelu s umirovljenikom 329

2.2.2. Ugovor o autorskom djelu 329

2.3. Angažiranje umirovljenika 334

2.3.1. Umirovljenik može zasnovati radni odnos s udrugom 334

2.3.2. Ugovor o djelu s umirovljenikom 336

2.4. Korištenje rada drugih osoba za potrebe udruge 337

 1. NEOPOREZIVI PRIMICI FIZIČKIH OSOBA KOD NEPROFITNIH

ORGANIZACIJA (Dinko Lukač) 340

3.1. Neoporezivi primici osoba u radnom odnosu 340

3.1.1. O isplati prigodne nagrade od 1.1.2017. 343

3.1.2. Rad na terenu u tuzemstvu 343

3.1.3. Naknada za odvojeni život od obitelji 344

3.1.4. Naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim

javnim prijevozom 344

3.1.5. Naknada troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim

javnim prijevozom 345

3.1.6. Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 345

3.2. Neoporezivi primici osoba koje nisu u radnom odnosu 346

3.2.1. Neoporezivi iznosi stipendija, nagrada i naknada fizičkih osoba

kojeostvaruju drugi dohodak 346

3.2.1.1. Rad studenata/učenika preko ovlaštenih posrednika 347

3.2.1.2. O stipendijama 348

3.2.1.3. Športske stipendije 352

3.2.2. Neoporezivi iznosi osobama na stručnom osposobljavanju za rad bez

zasnivanja radnog odnosa 353

3.2.3. Neoporezivi iznosi po osnovi službenih putovanja vanjskom suradniku 355

3.2.4. Službena putovanja 356

3.2.4.1. Nalog za službeno putovanje 357

3.2.4.2. Pravo na naknadu troškova 360

3.2.4.3. Obračun troškova službenog puta 364

3.2.4.3.1. Obračun dnevnica u zemlji 365

3.2.4.3.2. Obračun inozemnih dnevnica 367

3.2.4.3.3. Obračun troškova prijevoza 369

3.2.4.3.4. Obračun troškova smještaja 369

3.2.4.4. Neoporeziva naknada troškova službenog puta osobi koja nije

radnik isplatitelja 369

3.2.4.4.1. Vanjski suradnici ne ostvaruju naknadu za rad 370

3.2.4.4.2. Vanjski suradnici ostvaruju naknadu za svoj rad 372

3.2.4.5. Doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu 375

3.2.4.6. Izuzeće od ovrhe naknade troškova za službeno putovanje 377

3.2.4.7. Iskazivanje troškova službenog putovanja u Obrascu JOPPD 378

 

V. dio

 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST KOD NEPROFITNIH

 ORGANIZACIJA (mr. sc. Ida Dojčić) 387

 1. NEPROFITNE ORGANIZACIJE KAO OBVEZNICI PDV-A 389

1.1. Obveza prijave u registar obveznika PDV-a 390

1.2. Oporezive usluge/isporuke neprofitnih organizacija 391

1.3. Izdavanje PDV identifikacijskog broja 394

1.4. Neprofitna organizacija kao stjecatelj dobara 395

1.5. Neprofitna organizacija kao primatelj usluga 398

1.6. Podnošenje poreznih prijava (PDV, PDV-S, ZP) 400

 1. POREZNA OSLOBOĐENJA ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE 402

2.1. Usluge udruženja osoba 402

2.2. Pružanje usluga i isporuka dobara usko povezanih s određenim

neprofitnim organizacijama u korist njihovih članova 403

2.3. Pružanje usluga usko povezanih uz sport i tjelesni odgoj 404

2.4. Usluge i isporuke dobara u vezi s priredbama 406

 1. ODBITAK PRETPOREZA 407

3.1. Podjela pretporeza 408

 1. ISPOSTAVLJANJE RAČUNA KOD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 411

 

VI. NEPROFITNE ORGANIZACIJE U SUSTAVU

 OPOREZIVANJA DOBITI (Irena Slovinac) 415

 1. OBAVLJANJE GOSPODARSKE DJELATNOSTI 415
 2. NEPROFITNE ORGANIZACIJE – OBVEZNICI POREZA NA DOBIT 416

2.1. Porezna osnovica 416

2.2. Obračunavanje i plaćanje poreza 418

2.3. Predujam poreza na dobit 419

2.4. Računovodstvo organizacija obveznika poreza na dobit 420

 1. POREZNA OSNOVICA PREMA NOVČANOM NAČELU 446
 2. UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE U PAUŠALNOM IZNOSU 448

 

VII. dio

 FISKALIZACIJA (Irena Slovinac) 457

 1. NEPROFITNE ORGANIZACIJE OBVEZNICI FISKALIZACIJE 457

1.1. Naplata gotovinom i obveza fiskalizacije izdavanja računa 458

1.2. Blagajnički maksimum 459

1.3. Plaćanja gotovim novcem 460

 

VIII. dio

 POSEBNOSTI OBAVLJANJA NEKIH GOSPODARSKIH

 DJELATNOSTI U NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA (Irena Slovinac) 461

 1. OBAVLJANJE TRGOVINE OD STRANE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 461

1.1. Zakonski okvir 461

1.1.1. Način i uvjeti obavljanja trgovine 462

1.2. Zaštita potrošača 463

1.3. Obvezne evidencije o proizvodima u prodaji 465

1.3.1. Evidencije prema ZoT-u 465

1.3.2. Evidencije prema računovodstvenim propisima 466

1.4. Obveza izdavanja računa 467

1.5. Prihod od prodaje proizvoda 467

1.6. Neprofitne organizacije obveznici poreza na dobit 467

1.7. Obveza fiskalizacije 468

 1. UGOSTITELJSKA DJELATNOST KOD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 469

2.1. Ugostiteljska djelatnost 469

2.1.1. Koje neprofitne organizacije mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost? 469

2.1.2. Što se ne smatra obavljanjem ugostiteljske djelatnosti? 470

2.2. Način i uvjeti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti 472

2.2.1. Obavljanje djelatnosti izvan ugostiteljskog objekta 472

2.3. Obveze organizacija koje pružaju ugostiteljske usluge 473

2.4. Računovodstveni i porezni aspekt 474

2.4.1. Obveza izdavanja računa 475

2.4.2. Prihod od obavljanja ugostiteljske djelatnosti 476

2.4.3. Neprofitne organizacije obveznici poreza na dobit 476

2.5. Obveza fiskalizacije 476

 1. TURISTIČKE USLUGE KOD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 477

3.1. Pružanje usluga u turizmu 477

3.2. Organiziranje putovanja od strane udruga 477

3.3. Organiziranje izleta od strane škola i drugih odgojno – obrazovnih

ustanova 478

3.4. Pružanje turističkih usluga od strane ustanova 479

3.5. Pružanje usluga od strane hrvatskog ferijalnog saveza i

hostelskog saveza 479

 

PRILOZI:

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija 481

Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu 502

Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih

organizacija 533

Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju

financijskih planova neprofitnih organizacija 542

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

, , , , , , , ,

Izdavač

Karakter

Uvez

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “POSLOVANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA”

Povezane knjige - Naša preporuka