PRIRUČNIK ZA IZRADU DOKUMENTACIJE O NABAVI - Naruči svoju knjigu

PRIRUČNIK ZA IZRADU DOKUMENTACIJE O NABAVI

Iz prakse upravnih tijela – s komentarima
Autor: Jelinović, Vedran
Područje: Poslovanje
Karakter: priručnik
Godina izdanja: 2022
Broj stranica: 266
Uvez: Meki

46,45  (349,98 kn)

Priručnik je namijenjen svim sudionicima postupaka javne nabave. Praksa koja se u njemu obrađuje može služiti naručiteljima i ponuditeljima kao dobar orijentir i smjernice pri izradi dokumentacije o nabavi odnosno procjeni je li ista sukladna propisima i načelima javne nabave.

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 13571 Kategorija:

Opis

O knjizi:

U priručniku se uz komentare autora navode dijelovi iz obrazloženja odluka Državne komisije i Visokog upravnog suda RH, kao i mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kao središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave te shvaćanja Suda Europske unije, u pitanjima koja su od značaja za izradu dokumentacije o nabavi.

Priručnik sadrži više od 380 ulomaka iz odluka i mišljenja, počevši od dana stupanja ZJN 2016 na snagu do zaključno 31. prosinca 2021. g. (primarno iz postupaka u odnosu na sadržaj žalbe na dokumentaciju o nabavi). Radi lakšeg snalaženja, praksa je razvrstana po dijelovima i podacima kako su propisani člankom 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave: opći podaci, podaci o predmetu nabave, osnove za isključenje, kriterij za odabir gospodarskog subjekta, europska jedinstvena dokumentacija o nabavi, podaci o zahtjevu za sudjelovanje ili ponudi, ostale odredbe.

Iz sadržaja:

I. Uvod

Zašto je važno izraditi kvalitetnu dokumentaciju o nabavi? 3

1. Sadržaj dokumentacije nabavi 4

2. Objava postupka i prava gospodarskih subjekata tijekom roka

za dostavu 4

3. Sadržaj Priručnika 6

 

II. Dijelovi dokumentacije o nabavi 9

1. Opći podaci 11

Sukob interesa 12

Procijenjena vrijednost nabave 22

Vrsta ugovora o javnoj nabavi (roba, radovi ili usluge) 26

Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom

savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 27

2. Podaci o predmetu nabave 31

Opis predmeta nabave 37

Opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je predmet nabave

podijeljen na grupe, ili u postupcima velike vrijednosti obrazloženje

glavnih razloga zašto predmet nije podijeljen na grupe 49

Tehničke specifikacije 54

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave, ako se

upućuje na marku, izvor, patent, itd.) 65

Troškovnik 66

Rok početka i završetka izvršenja ugovora 68

3. Osnove za isključenje gospodarskog subjekta 77

Iz prakse 78

Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta 80

Ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta koje naručitelj

namjerava koristiti 83

Sadržaj

4. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) 89

Iz prakse 91

Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti 9

Iz prakse 91

Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti 94

Ekonomska i financijska sposobnost 99

Tehnička i stručna sposobnost 105

Popis radova, isporuka robe i pruženih usluga 110

Podaci o angažiranim tehničkim stručnjacima ili tehničkim tijelima,

te obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge ili izvođača

radova ili njihova rukovodećeg osoblja 126

Izjave o alatima, postrojenjima ili tehničkoj opremi koja je na

raspolaganju pružatelju usluga ili izvođaču radova u svrhu

izvršenja ugovora 140

Proizvodi koji se moraju isporučiti 142

5. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) 147

Iz prakse 150

6. Podaci o zahtjevu za sudjelovanje ili ponudi: 155

Sadržaj i način izrade ponude 159

Način određivanja cijene ponude 161

Kriteriji za odabir ponude 165

Jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda ili njezin dio 193

Rok valjanosti ponude 195

7. Ostale odredbe 197

Podaci o terminu obilaska lokacije ili neposrednog pregleda

dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju o nabavi 204

Norme osiguranja kvalitete ili norme upravljanja okolišem 206

Način sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma 211

Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekta

(ponuditelja ili natjecatelja) 212

Odredbe koje se odnose na podugovaratelje 214

Rok za donošenje odluke o odabiru 214

Rok, način i uvjeti plaćanja 216

Vrste, sredstva i uvjeti jamstva, ako su tražena te navod da

gospodarski subjekt može dati novčani polog u traženom iznosu

i žiro-račun (IBAN) naručitelja 218

Jamstvo za ozbiljnost ponude 220

Jamstvo za uredno ispunjenje 224

Jamstvo za otklanjanje nedostataka 225

Datum, vrijeme i mjesto (javnog) otvaranja ponuda 226

Sadržaj

Posebni uvjeti za izvršenje ugovora ili okvirnog sporazuma 235

Navod o primjeni trgovačkih običaja (uzanci) 241

Uvjet i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim

propisima ili stručnim pravilima 241

Drugi podaci koje naručitelj smatra potrebnim 245

III. Pretpostavke za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju o nabavi 249

Dopuštenost žalbe 253

Urednost žalbe 253

Pravodobnost žalbe na dokumentaciju ili njenu izmjenu 257

Pravni interes 259

Troškovi žalbenog postupka 262

Ostalo 264

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač