PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO - Naruči svoju knjigu

PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO

Primjena Računskog plana s primjerima knjiženja, IV. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Autor: Bičanić, Nikolina; Jakir-Bajo, Ivana; Karačić, Mladenka
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: priručnik, stručna
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 390
Uvez: Meki

47,78  (360,00 kn)

Nastavak na III. Izmijenjeno i dopunjeno izdanje objavljeno 2017. Izvanredno djelo pisano za stručnjake i praktičare proračunskog računovodstva koje fundamentalno objašnjava sustav hrvatskog proračunskog računovodstva.

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

Opis

Iz sadržaja:

 1. dio

SUSTAV HRVATSKOG PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA 1

(mr. sc. Ivana Jakir Bajo)

 1. RAZVOJ PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA 1

1.1. Proračunsko računovodstvo od 2015. godine 3

1.2. Proračunsko računovodstvo od 2017. godine 6

1.2.1. Promjene na potraživanjima i obvezama 7

1.2.2. Praćenje EU sredstava 8

1.2.3. Subvencije i pomoći zadrugama 10

1.2.4. Promjene u klasifikaciji prijenosa unutar sustava proračuna 10

1.2.5. Ispravak vrijednosti nefinancijske imovine 13

 1. PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO OD 2018. GODINE 14

2.1. Evidencija višegodišnjih ugovornih obveza 15

2.2. Evidencija potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku 16

2.3. Evidentiranje ispravka vrijednosti potraživanja 19

2.4. Evidencija zajedničkih prihoda 20

2.5. Evidencija rashoda za zaposlene 21

2.6. Evidencija prijenosa proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 22

2.7. Promjene u načinu priznavanja prihoda od EU za posebne programe 23

 1. PRIMJENA MODIFICIRANOG NAČELA NASTANKA DOGAĐAJA I OSNOVNE KNJIGOVODSTVENE EVIDENCIJE 24

2. dio

POSLOVNE KNJIGE I KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE 33

(Nikolina Bičanić)

 1. POSLOVNE KNJIGE 33

1.1. Analitička evidencija sitnog inventara i dugotrajne nefinancijske imovine 36

 1. KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE 37

2.1. Sadržaj knjigovodstvenih isprava i potpisi na knjigovodstvenim ispravama 39

2.2. Nalog za knjiženje 45

 1. KONTROLNI POSTUPCI S KNJIGOVODSTVENIM ISPRAVAMA I POSLOVNIM KNJIGAMA 45
 1. KONTROLNI POSTUPCI S KNJIGOVODSTVENIM ISPRAVAMA I POSLOVNIM KNJIGAMA 45

3.1. Knjigovodstvena dokumentacija, poslovne knjige i Izjava o fiskalnoj odgovornosti 48

 1. NEKE NAPOMENE O POSLOVNIM KNJIGAMA I KNJIGOVODSTVENIM ISPRAVAMA KOD POSLOVANJA PREKO JEDNOG/JEDINSTVENOG+ RAČUNA RIZNICE 50
 1. ČUVANJE POSLOVNIH KNJIGA I KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA 52
 2. POVJERAVANJE VOĐENJA KNJIGOVODSTVA DRUGOJ ORGANIZACIJI ILI OSOBI 54
 1. PREKRŠAJNE ODREDBE IZ ZAKONA O PRORAČUNU 54

3. dio

PRIMJERI KNJIŽENJA POSLOVNIH DOGAÐAJA 55

 1. NEFINANCIJSKA IMOVINA (RAZRED 0) 58

(Nikolina Bičanić)

1.1. Neproizvedena dugotrajna imovina (računi skupine 01) 60

1.2. Proizvedena dugotrajna imovina i sitni inventar (računi skupina 02 i 04) 62

1.2.1. Evidentiranje nabave (stjecanja) imovine 65

1.2.2. Korištenje imovine putem leasinga (najma) 67

1.2.3. Dodatno ulaganje i tekuće i investicijsko održavanje 70

1.2.4. Donacije nefinancijske imovine 71

1.2.4.1. Primljene donacije nefinancijske imovine 72

1.2.4.2. Dane donacije nefinancijske imovine 73

1.2.4.3. Međusobni prijenosi nefinancijske imovine proračuna i proračunskih korisnika 75

1.2.5. Prodaja imovine 76

1.2.6. Primjeri knjiženja kod nekih posebnih postupanja s nefinancijskom imovinom 77

1.2.7. Otpis vrijednosti dugotrajne imovine i sitnog inventara 79

1.3. Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (računi skupine 05) 82

1.4. Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (računi skupine 03) 83

1.5. Kratkotrajna nefinancijska imovina (računi skupine 06) 83

1.5.1. Proizvođačka i trgovačka djelatnost 87

Sadržaj

 1. FINANCIJSKA IMOVINA (RAZRED 1) 92

(mr. sc. Ivana Jakir Bajo)

2.1. Novac u banci i blagajni (skupina 11) 94

2.2. Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (skupina 12) 94

2.2.1. Depoziti (računi podskupine 121) 94

2.2.2. Jamčevni polozi (računi podskupine 122) 98

2.2.3. Potraživanja od zaposlenih (računi podskupine 123) 99

2.2.3. Ostala potraživanja (računi podskupine 129) 100

2.3. Vrijednosni papiri (skupina računa 14) 101

2.4. Dionice i udjeli u glavnici (skupina računa 15) 102

2.5. Potraživanja za prihode poslovanja i potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (računi skupina 16 i 17) 103

2.6. Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda – aktivna vremenska razgraničenja (skupina računa 19) 105

 1. OBVEZE (RAZRED 2) 109 (Nikolina Bičanić)

3.1. Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja – pasivna vremenska razgraničenja (skupina računa 29) 110

 1. VLASTITI IZVORI (RAZRED 9) 113 (Nikolina Bičanić)

4.1. Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (računi podskupina 911 i 912) 113

4.2. Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (računi podskupine 915) 113

4.2.1. Primjeri knjiženja na računima podskupine 915 116

4.3. Rezultat poslovanja (računi skupine 92) 122

4.3.1. Utvrđivanje i raspodjela rezultata na kraju proračunske godine 122

4.3.2. Raspodjela rezultata u sljedećoj proračunskoj godini 130

4.3.2.1. Napomene o rasporedu rezultata – ograničenjima korištenja određenih prihoda (i viškova) 134

4.3.2.2. Sastavljanje odluke o raspodjeli rezultata i primjeri knjiženja odluka 137

4.4. Obračunati prihodi poslovanja (računi skupina 96 i 97) 147

4.5. Rezerviranja viška prihoda (računi skupine 98) 148

4.6. Izvanbilančna evidencija (računi skupine 99) 148

 1. KNJIŽENJE RASHODA I IZDATAKA (RAZREDI 3, 4 i 5) 151 (Mladenka Karačić)

5.1. Rashodi za zaposlene (računi skupine 31) 152

5.1.1. Plaće i doprinosi na plaće (računi skupina 311 i 313) 152

5.1.2. Ostali rashodi za zaposlene (računi podskupine 312) 160

5.2. Materijalni rashodi (računi skupine 32) 163

5.2.1. Naknade troškova zaposlenima (računi podskupine 321) 164

5.2.2. Rashodi za materijal i energiju (računi podskupine 322) 169

5.2.3. Rashodi za usluge (računi podskupine 323) 173

5.2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (računi podskupine 324) 187

5.2.5. Ostali nespomenuti rashodi (računi podskupine 329) 189

5.3. Financijski rashodi (računi skupine 34) 199

5.4. Subvencije (računi skupine 35) 201

5.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (računi skupine 36) 203

5.5.1. Pomoći unutar općeg proračuna (računi podskupine 363) 204

5.5.2. Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 206

5.5.3. Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (računi podskupine 367) 208

5.5.3.1. Vijeća nacionalnih manjina i mjesna samouprava 212

5.5.4. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (računi podskupine 368) 213

5.5.5. Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (računi podskupine 369) 224

5.6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (računi skupine 37) 227

5.6.1. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (računi podskupine 371) 228

5.6.2. Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (računi podskupine 372) 230

5.6.3. Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava (računi 37151 i 37231) 231

5.7. Ostali rashodi (računi skupine 38) 231

5.7.1. Donacije (računi podskupina 381 i 382) 232

5.7.2. Kazne, penali i naknade štete (računi podskupina 383) 235

5.7.3. Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna (brisani su računi podskupina 384) 235

5.7.4. Kapitalne pomoći (računi podskupina 386) 235

5.8. Raspored rashoda i prijelazni računi (računi skupine 39) 236

5.9. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (računi skupina 41 do 45) 237

5.9.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (računi skupine 41) 238

5.9.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (računi skupine 42) 239

5.9.3. Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (računi skupine 44) 239

5.9.4. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (računi skupine 45) 239

5.10. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (RAZRED 5) 240 (mr. sc. Ivana Jakir Bajo)

5.10.1. Dani zajmovi i depoziti (računi skupine 51) 241

5.10.2. Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (računi podskupine 52) 243

5.10.3. Izdaci za dionice i udjele u glavnici (računi podskupine 53) 244

5.10.4. Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova te izdanih vrijednosnih papira (računi skupina 54 i 55) 245

 1. KNJIŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA (RAZREDI 6, 7 i 8) 247 (mr. sc. Ivana Jakir Bajo)

6.1. Prihodi od poreza (računi skupine 61) 251

6.2. Prihodi od doprinosa (računi skupine 62) 253

6.3. Prihodi od pomoći (računi skupina 63) 254

6.3.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna 256

6.3.2. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 258

6.3.3. Pomoći od izvanproračunskih korisnika 259

6.3.4. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 259

6.3.5. Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 261

6.4. Prihodi od imovine (računi skupine 64) 263

6.5. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (računi skupine 65) 268

6.6. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (računi podskupine 66) 272

6.6.1. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga (računi podskupine 661) 272

6.6.2. Prihodi od donacija (računi skupine 663) 275 (Nikolina Bičanić)

6.7. Prihodi iz proračuna (računi skupine 67) i evidentiranje financiranja proračunskih korisnika kod nadležnih proračuna/razdjela i njihovih proračunskih korisnika 276

6.7.1. Podmirivanje obveza vlastitih proračunskih korisnika putem obračunskih plaćanja 281

6.7.2. Podmirenje manjka proračunskih korisnika iz prethodnog razdoblja 283

6.7.3. Financiranje proračunskih korisnika JLP(R)S-a u sustavu jedinstvenog računa riznice 285

6.7.4. Iznimke kod priznavanja prihoda iz nadležnog proračuna u poslovnim knjigama proračunskih korisnika 286

6.7.5. Evidencije prihoda iz državnog proračuna kod osnovnih i srednjih škola i rashoda kod Ministarstva znanosti i obrazovanja 287 (mr. sc. Ivana Jakir Bajo)

6.7.6. Knjigovodstvene evidencije ustanova u zdravstvu 288 (Nikolina Bičanić)

 1. IZVJEŠTAJ O OBAVLJENOM POPISU 345
 2. ODLUČIVANJE O POPISNIM RAZLIKAMA I NJIHOVO KNJIŽENJE 345
 3. NAJČEŠĆE NEPRAVILNOSTI KOD OBAVLJANJA POPISA 352
 4. UMJESTO ZAKLJUČKA 354

PRAVILNIK O PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU I

RAČUNSKOM PLANU 355

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

, ,

Karakter

,

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka