PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO - Naruči svoju knjigu

PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO

PRIMJENA RAČUNSKOG PLANA S PRIMJERIMA KNJIŽENJA, III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Autor: Bičanić, Nikolina; Jakir-Bajo, Ivana; Karačić, Mladenka
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 378
Uvez: Meki

37,16  (279,98 kn)

Izvanredno djelo pisano za stručnjake i praktičare proračunskog računovodstva koje fundamentalno objašnjava sustav hrvatskog proračunskog računovodstva od njegova samog početka i razvoja sve do današnjice!

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 961 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

I. dio
 SUSTAV HRVATSKOG PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA 11
 (mr. sc. Ivana Jakir Bajo)
 1. RAZVOJ PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA 11
 2. PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO OD 2015. GODINE 13
 3. PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO OD 2017. GODINE 16
 3.1. Promjene na potraživanjima i obvezama 16
 3.2. Praćenje EU sredstava 18
 3.3. Subvencije i pomoći zadrugama 20
 3.4. Promjene u klasifikaciji prijenosa unutar sustava proračuna 20
 3.5. Ispravak vrijednosti nefinancijske imovine 23
 4. PRIMJENA MODIFICIRANOG NAČELA NASTANKA DOGAĐAJA
 I OSNOVNE KNJIGOVODSTVENE EVIDENCIJE 24
 II. dio
 POSLOVNE KNJIGE I KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE 31
 (Nikolina Bičanić)
 1. POSLOVNE KNJIGE 31
 1.1. Analitička evidencija sitnog inventara i dugotrajne nefinancijske imovine 32
 1.2. Evidencija državne imovine 33
 2. KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE 34
 2.1. Sadržaj knjigovodstvenih isprava i potpisi na knjigovodstvenim ispravama 36
 2.2. Nalog za knjiženje 42
 3. KONTROLNI POSTUPCI S KNJIGOVODSTVENIM ISPRAVAMA
 I POSLOVNIM KNJIGAMA 43
 3.1. Knjigovodstvena dokumentacija, poslovne knjige i Izjava o fiskalnoj
 odg4. NEKE NAPOMENE O POSLOVNIM KNJIGAMA I KNJIGOVODSTVENIM
 ISPRAVAMA KOD POSLOVANJA PREKO JEDNOG/JEDINSTVENOG
 RAČUNA RIZNICE 47
 5. ČUVANJE POSLOVNIH KNJIGA I KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA 49
 6. POVJERAVANJE VOĐENJA KNJIGOVODSTVA DRUGOJ ORGANIZACIJI
 ILI OSOBI 51
 7. PREKRŠAJNE ODREDBE IZ ZAKONA O PRORAČUNU 51
 III. dio
 PRIMJERI KNJIŽENJA POSLOVNIH DOGAÐAJA 53
 (Nikolina Bičanić)
 1. NEFINANCIJSKA IMOVINA (RAZRED 0) 56
 1.1. Neproizvedena dugotrajna imovina (računi skupine 01) 58
 1.2. Proizvedena dugotrajna imovina i sitni inventar (računi skupina 02 i 04) 59
 1.2.1. Evidentiranje nabave (stjecanja) imovine 63
 1.2.2. Korištenje imovine putem leasinga (najma) 65
 1.2.3. Dodatno ulaganje i tekuće i investicijsko održavanje 67
 1.2.4. Donacije nefinancijske imovine 68
 1.2.4.1. Primljene donacije nefinancijske imovine 69
 1.2.4.2. Dane donacije nefinancijske imovine 70
 1.2.4.3. Međusobni prijenosi nefinancijske imovine proračuna i
 proračunskih korisnika 72
 1.2.5. Prodaja imovine 73
 1.2.6. Primjeri knjiženja kod nekih posebnih postupanja s nefinancijskom
 imovinom 74
 1.2.7. Otpis vrijednosti dugotrajne imovine i sitnog inventara 76
 1.3. Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (računi skupine 05) 79
 1.4. Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (računi skupine 03) 80
 1.5. Kratkotrajna nefinancijska imovina (računi skupine 06) 80
 1.5.1. Proizvođačka i trgovačka djelatnost 84
 (mr. sc. Ivana Jakir Bajo)
 2. FINANCIJSKA IMOVINA (RAZRED 1) 89
 2.1. Novac u banci i blagajni (skupina 11) 91
 2.2. Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te
 za više plaćene poreze i ostalo (skupina 12) 91
 2.2.1. Depoziti (računi podskupine 121) 91
 2.2.2. Jamčevni polozi (računi podskupine 122) 95
 2.2.3. Potraživanja od zaposlenih (računi podskupine 123) 96
 2.3.4. Ostala potraživanja (računi podskupine 129) 96
 2.3. Vrijednosni papiri (skupina računa 14) 98
 2.4. Dionice i udjeli u glavnici (skupina računa 15) 99
 2.5. Potraživanja za prihode poslovanja i potraživanja od
 prodaje nefinancijske imovine (računi skupina 16 i 17) 100
 2.6. Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda
 - aktivna vremenska razgraničenja (skupina računa 19) 102
 (Nikolina Bičanić)
 3. OBVEZE (RAZRED 2) 106
 3.1. Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja
 - pasivna vremenska razgraničenja (skupina računa 29) 107
 4. VLASTITI IZVORI (RAZRED 9) 110
 4.1. Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (računi podskupine 911 i 912) 110
 4.2. Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
 (računi podskupine 915) 110
 4.2.1. Primjeri knjiženja na računima podskupine 915 112
 4.3. Rezultat poslovanja (računi skupine 92) 118
 4.3.1. Utvrđivanje i raspodjela rezultata na kraju proračunske godine 118
 4.3.2. Raspodjela rezultata u sljedećoj proračunskoj godini 125
 4.4. Obračunati prihodi poslovanja (računi skupine 96 i 97) 137
 4.5. Rezerviranja viška prihoda (računi skupine 98) 138
 (Mladenka Karačić)
 5. KNJIŽENJE RASHODA I IZDATAKA (RAZREDI 3, 4 I 5) 139
 5.1. Rashodi za zaposlene (računi skupine 31) 140
 5.1.1. Plaće i doprinosi na plaće (računi skupina 311 i 313) 140
 5.1.2. Ostali rashodi za zaposlene (računi podskupine 312) 147
 5.2. Materijalni rashodi (računi skupine 32) 149
 5.2.1. Naknade troškova zaposlenima (računi podskupine 321) 150
 5.2.2. Rashodi za materijal i energiju (računi podskupine 322) 153

5.2.3. Rashodi za usluge (računi podskupine 323) 157
 5.2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
 (5.2.5. Ostali nespomenuti rashodi (računi podskupine 329) 173
 5.3. Financijski rashodi (računi skupine 34) 182
 (Nikolina Bičanić)
 5.3.1. Tečajne razlike i valutna klauzula 183
 (Mladenka Karačić)
 5.4. Subvencije (računi skupine 35) 194
 5.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (računi skupine 36) 195
 5.5.1. Pomoći unutar općeg proračuna (računi podskupine 363) 196
 5.5.2. Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
 (računi podskupine 366) 198
 5.5.3. Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za
 financiranje redovne djelatnosti (računi podskupine 367) 200
 5.5.4. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (računi podskupine 368) 204
 5.5.5. Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna
 (računi podskupine 369) 214
 5.6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
 druge naknade (računi skupine 37) 218
 5.6.1. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
 (računi podskupine 371) 218
 5.6.2. Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
 (računi podskupine 372) 220
 5.6.3. Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava
 (računi 37151 i 37231) 220
 5.7. Ostali rashodi (računi skupine 38) 220
 5.7.1. Donacije (računi podskupina 381 i 382) 221
 5.7.2. Kazne, penali i naknade štete (računi podskupina 383) 224
 5.7.3. Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna
 (brisani su računi podskupina 384) 224
 5.7.4. Kapitalne pomoći (računi podskupina 386) 225
 5.8. Raspored rashoda i prijelazni računi (računi skupine 39) 225
 5.9. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (računi skupina 41 do 45) 226
 5.9.1.Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
 (računi skupine 41) 227
 5.9.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 (računi skupine 42) 227
 5.9.3. Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine
 (računi skupine 44) 22 računi podskupine 324) 171

5.9.4. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 (računi skupine 45) 228
 (mr. sc. Ivana Jakir Bajo)
 5.10. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (RAZRED 5) 229
 5.10.1. Dani zajmovi i depoziti (računi skupine 51) 230
 5.10.2. Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (računi podskupine 52) 232
 5.10.3. Izdaci za dionice i udjele u glavnici (računi podskupine 53) 233
 6. KNJIŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA (RAZREDI 6, 7 I 8) 235
 6.1. Prihodi od poreza (računi skupine 61) 239
 6.2. Prihodi od doprinosa (računi skupine 62) 241
 6.3. Prihodi od pomoći (računi skupina 63) 242
 6.3.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna 244
 6.3.2. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 246
 6.3.3. Pomoći od izvanproračunskih korisnika 247
 6.3.4. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 248
 6.3.5. Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna250
 6.4. Prihodi od imovine (računi skupine 64) 252
 6.5. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po
 posebnim propisima i naknada (računi skupine 65) 257
 6.6. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i
 prihodi od donacija (računi podskupine 66) 260
 6.6.1. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga
 (računi podskupine 661) 260
 6.6.2. Prihodi od donacija (računi skupine 663) 262
 (Nikolina Bičanić)
 6.7. Prihodi iz proračuna (računi skupine 67) i evidentiranje financiranja
 proračunskih korisnika kod nadležnih proračuna/razdjela i njihovih
 proračunskih korisnika 264
 6.7.1. Podmirivanje obveza vlastitih proračunskih korisnika putem
 obračunskih plaćanja 268
 6.7.2. Podmirenje manjka proračunskih korisnika iz prethodnog razdoblja 270
 6.7.3. Financiranje proračunskih korisnika JLIP(R)S-a u sustavu
 jedinstvenog računa riznice 272
 6.7.4. Iznimke kod priznavanja prihoda iz nadležnog proračuna u
 poslovnim knjigama proračunskih korisnika 273
 6.7.5. Evidencije prihoda iz državnog proračuna kod osnovnih i srednjih
 škola i rashoda kod Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 274

(mr. sc. Ivana Jakir Bajo)
 6.7.6. Knjigovodstvene evidencije ustanova u zdravstvu 275
 6.7.7. Knjiženja kod ustanova u zdravstvu uključenih u Državni proračun,
 ustanova kulture, javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova
 prirode i Državnog zavoda za zaštitu prirode, javnih ustanova u
 sustavu visokog obrazovanja i znanosti, ustanova u sustavu izvršenja
 sankcija te ustanova u sustavu socijalne skrbi 280
 6.8. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (računi skupine 68) 280
 6.9. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) 282
 6.9.1. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine (računi skupine 71) 283
 6.9.2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
 (računi skupine 72) 283
 6.9.3. Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih
 vrijednosti (računi skupine 73) 285
 6.9.4. Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine
 (računi skupine 74) 285
 6.10. Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8) 286
 6.10.1. Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita
 (računi skupine 81) 286
 6.10.2. Primici od izdanih vrijednosnih papira (računi skupine 82) 289
 6.10.3. Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (računi skupine 83) 290
 6.10.4. Primici od zaduživanja (računi skupine 84) 290
 6.10.5. Primici od prodaje vrijednosnih papira iz porfelja
 (računi skupine 85) 294
 6.11. Raspored prihoda i primitaka i prijelazni računi
 (računi skupine 69, 79 i 89) 295
 (Nikolina Bičanić)
 7. IZVANBILANČNA EVIDENCIJA (RAČUNI SKUPINE 99) 296
 8. KNJIŽENJA PDV-A KOD PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA 298
 8.1. Računi na kojima se knjiže obveze i potraživanja za PDV 299
 8.2. Primjeri knjiženja 300
 8.3. IV. dio
 POPIS IMOVINE I OBVEZA I KNJIŽENJA REZULTATA POPISA 321
 1. OBVEZA POPISA I ODREDBE O OBAVLJANJU POPISA 321
 2. SUDIONICI POPISA 323
 3. ORGANIZACIJA POPISA 325
 4. ROKOVI GODIŠNJEG POPISA 326
 5. OBAVLJANJE POPISA 327
 5.1. Popis dugotrajne nefinancijske imovine 328
 5.2. Popis kratkotrajne nefinancijske imovine 330
 5.3. Popis financijske imovine, potraživanja i obveza 331
 6. IZVJEŠTAJ O OBAVLJENOM POPISU 332
 7. ODLUČIVANJE O POPISNIM RAZLIKAMA I NJIHOVO KNJIŽENJE 333
 8. NAJČEŠĆE NEPRAVILNOSTI KOD OBAVLJANJA POPISA 339
 9. UMJESTO ZAKLJUČKA 341
 PRAVILNIK O PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU I
 RAČUNSKOM PLANU 343
 Knjiženja PDV-a kod poslovanja preko jedinstvenog računa riznice 312

Dodatne informacije

Godina izdanja

Karakter

stručna

Uvez

Meki

Broj stranica

ISBN

Izdavač

Autor

, ,