RAČUNOVODSTVO PODUZETNIKA S PRIMJERIMA KNJIŽENJA - Naruči svoju knjigu

RAČUNOVODSTVO PODUZETNIKA S PRIMJERIMA KNJIŽENJA

Knjiga I., XII. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Autor: Skupina autora
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna, priručnik
Godina izdanja: 2021.
Broj stranica: 1168
Uvez: Meki

79,43  (598,47 kn)

Knjiga namijenjena trgovačkim društvima svih djelatnosti, obrtnicima, slobodnim zanimanjima i OPG-ima koji su obveznici poreza na dobitak te zadrugama

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 13459 Kategorija:

Opis

O knjizi:

U knjizi je obrađen praktičan način evidentiranja poslovnih događaja po pravilima dvostavnog knjigovodstva namijenjen svim poduzetnicima bez obzira jesu li trgovačka društva ili imaju neki drugi pravni status kao što su npr. fizičke osobe – obveznici poreza na dobitak. Primjeri knjiženja slijede RRIF-ov računski plan XXV. izdanje.

Iz sadržaja:

I. UVOD U RAČUNOVODSTVO PODUZETNIKA

1. PRISTUP

2. KORISNICI OVE KNJIGE

3. KNJIGOVODSTVO I KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE

4. PROVJERA ISPRAVNOSTI (VJERODOSTOJNOSTI) KNJIGOVODSTVENE

ISPRAVE

5. VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA

6. ZAKLJUČAK I ČUVANJE POSLOVNIH KNJIGA

7. POPIS IMOVINE I OBVEZA PROCJENE

8. RAZDOBLJE ZA KOJE SE VODE POSLOVNE KNJIGE, JEZIK I VALUTA

9. PRIMJENA STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA I

FINANCIJSKO IZVJEŠĆIVANJE

10. GODIŠNJE IZVJEŠĆE I IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA

11. KONSOLIDACIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

12. JAVNA OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

13. POSEBNE OKOLNOSTI

14. NADZOR RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

15. PROFESIJA RAČUNOVOĐA

II. KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGAĐANJA REDOSLIJEDOM

RRiF-ovog RAČUNSKOG PLANA ZA PODUZETNIKE

1. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆEN KAPITAL (00)

2. NEMATERIJALNA DUGOTRAJNA IMOVINA (01)

3. MATERIJALNA IMOVINA – NEKRETNINE (02)

4. MATERIJALNA IMOVINA – POSTROJENJA, OPREMA, ALATI,

INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA (03)

5. BIOLOŠKA IMOVINA (04)

6. ULAGANJA U NEKRETNINE (05)

7. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (06)

8. POTRAŽIVANJA − DUGOTRAJNA (07)

9. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA

10. NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA (10)

11. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (11)

12. POTRAŽIVANJA – KRATKOROČNA (12)

13. POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (13)

14. POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU,

PRISTOJBE I DOPRINOSE (140)

15. OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA (15)

16. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI

PRIHODI (19)

17. KRATKOROČNE OBVEZE PREMA PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE

I S OSNOVE UDJELA U REZULTATU (20)

18. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (21)

19. KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PRIMLJENE

PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE (22)

20. OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA I OSTALE OBVEZE (23)

21. KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE

PRISTOJBE (24)

22. DUGOROČNE OBVEZE (25)

23. ODGOĐENI POREZI (26)

24. DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE (28)

25. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG

RAZDOBLJA (29)

26. OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ZALIHA (30)

27. SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI (31)

28. ZALIHE REZERVNIH DIJELOVA (32)

29. ZALIHE SITNOG INVENTARA (35 i 36) I PREDUJMOVI

DOBAVLJAČIMA ZALIHA (37)

30. METODE OBRAČUNA UTROŠKA ZALIHA SIROVINA I MATERIJALA,

REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA

31. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA (40)

32. OSTALI VANJSKI TROŠKOVI − TROŠKOVI USLUGA (41)

33. TROŠKOVI OSOBLJA (42)

34. TROŠKOVI AMORTIZACIJE (43)

35. TROŠKOVI VRIJEDNOSNOG USKLAĐENJA DUGOTRAJNE I

KRATKOTRAJNE IMOVINE (44)

36. REZERVIRANJA (45)

37. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA (46)

38. FINANCIJSKI RASHODI (47)

39. OSTALI POSLOVNI RASHODI (48)

40. RASPORED TROŠKOVA (49)

41. POGONSKO KNJIGOVODSTVO U RAZREDU 5

42. PROIZVODNJA − TROŠKOVI KONVERZIJE (60)

43. NEDOVRŠENI PROIZVODI I POLUPROIZVODI (61)

44. BIOLOŠKA IMOVINA (62)

45. ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA (63)

46. GOTOVI PROIZVODI U VLASTITIM PRODAVAONICAMA (64)

47. OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE − TROŠKOVI KUPNJE (65)

48. ROBA (66)

49. PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE (67)

50. PROMET NEKRETNINA I UMJETNINA (68)

51. DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI – PREKINUTO

POSLOVANJE (69)

52. TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA (70)

53. TROŠKOVI PRODANE ROBE (71) (i nekretnina, umjetnina te dugotrajne

imovine namijenjene za prodaju)

54. TROŠKOVI UPRAVE, PRODAJE I ADMINISTRACIJE TE OSTALI

POSLOVNI RASHODI (72)

55. OSTALI POSLOVNI RASHODI (73)

56. UDIO U GUBITKU DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM

INTERESOM I OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA (dio 74)

PRIHODI

58. PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE (76)

59. FINANCIJSKI PRIHODI (77)

60. OSTALI POSLOVNI PRIHODI (78)

61. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE (79)

62. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA (RAZRED 8)

63. KAPITAL, PRIČUVE, DOBITAK ILI GUBITAK (RAZRED 9)

64. KAPITALNE PRIČUVE (91)

65. PRIČUVE IZ DOBITKA (92)

66. REVALORIZACIJSKE PRIČUVE (93)

67. ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK (94)

68. DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE FINANCIJSKE GODINE (95)

69. MANJINSKI INTERES (96)

70. IZVANBILANČNI ZAPISI (99)

KAZALO POJMOVA

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka