RAČUNOVODSTVO PODUZETNIKA s primjerima knjiženja, 9. izmijenjema i dopunjena naklada - Naruči svoju knjigu

RAČUNOVODSTVO PODUZETNIKA s primjerima knjiženja, 9. izmijenjema i dopunjena naklada

Autor: Skupina autora
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2012
Broj stranica: 1146
Uvez: Meki

78,04  (587,99 kn)

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 1061 Kategorija: Oznaka:

Opis

Iz sadržaja:

USTROJSTVO POSLOVNIH KNJIGA I FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA/ KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGAĐANJA REDOSLIJEDOM RRiF-ovog RAČUNSKOG PLANA ZA PODUZETNIKE/ Potraživanja za upisan a neuplaćen kapital/ Nematerijalna dugotrajna imovina/ Materijalna imovina – nekretnine/ Materijalna imovina – postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva/ Biološka imovina/ Ulaganja u nekretnine/ Dugotrajna financijska imovina/ Potraživanja – dugotrajna/ Odgođena porezna imovina/ Novac u bankama i blagajnama/ Kratkotrajna financijska imovina/ Potraživanja – kratkoročna/ Potraživanja od zaposlenih i ostala potraživanja/ Potraživanja od države za poreze, prirez, carinu, pristojbe i doprinose/ Ostala potraživanja od državnih institucija/ Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunani prihodi/ Kratkoročne obveze prema povezanim poduzetnicima i s osnove udjela u rezultatu/ Kratkoročne financijske obveze/ Kratkoročne obveze prema dobavljačima za primljene predujmove, depozite i jamstva/ Obveze prema zaposlenicima i ostale obveze/ Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe/ Dugoročne obveze/ Odgođeni porezi/ Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove/ Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja/ Obračun troškova nabave zaliha/ Sirovine i materijali na zalihi/ Zalihe rezervnih dijelova/ Zalihe sitnog inventara i predujmovi dobavljačima zaliha/ Metode obračunavanja utroška zaliha sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara/ Troškovi sirovina i materijala/ Ostali vanjski troškovi – troškovi usluga/ Troškovi osoblja/ Troškovi amortizacije/ Troškovi vrijednosnog usklađenja dugotrajne i kratkotrajne imovine/ Rezerviranja/ Ostali troškovi poslovanja/ Finacijski rashodi/ Raspored troškova/ Usluga slobodnog razreda 5 u vođenju glavne knjige/ Proizvodnja – troškovi konverzije/ Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi/ Zalihe gotovih proizvoda/ Proizvodi u vlastitim prodavaonicama/ Obračun troškova nabave robe – troškovi kupnje/ Roba/ Predujmovi za nabavu robe/ Promet nekretnina i umjetnina/ Dugotrajna imovina namijenjena prodaji – prekinuto poslovanje/ Troškovi prodanih proizvoda i usluga/ Troškovi nabavne vrijednosti prodane robe/ Troškovi administracije/ Izvanredni – ostali rashodi/ Prihodi/ Prihodi od prodaje trgovačke robe/ Financijski prihodi/ Bruto dobitak ili gubitak – razlika prihoda i rashoda/ Financijski razred poslovanja/ Kapital, pričuve, dobitak ili gubitak/ Kapitalne pričuve/ Pričuve iz dobitka/ Revalorizacijske pričuve/ Zadržani dobitak ili preneseni gubitak/ Dobitak ili gubitak tekuće financijske godine/ Manjinski interesi/ Izvanbilančni zapisi/ BILANCIRANJE – BILANČNE PROMJENE/ Poučak o razumijevanju bilance i poslovnih promjena/ Bilančne promjene uvjetovane rashodima i prihodima

O knjizi:

Knjiženje poslovnih događaja usustavljeno je prema redoslijedu izvornoga RRiF-ovog Računskog plana za poduzetnike. Svaki je autor pisao ono područje u kojemu ima specijalistička znanja, , što je s obzirom na golemo područje obuhvata (cjelokupna problematika poduzetnika) bilo logično učiniti kako bi se postigla najveća pouzdanost prezentirane građe.

Knjiženje poslovnih događaja objašnjava se uz primjenu Hrvatskih standarda financijskog izvješćivanja te MSFI i MRS-a, poreznih ili nekih drugih propisa (npr. ZTD, ZOO i dr.) koji uređuju određene postupke u knjigovodstvu poduzetnika. Brojni primjeri poslovnih događaja s knjiženjima obrađeni su prema modelu temeljnice ili na “T” kontima. Uvodni dio priručnika objašnjava primjenu Zakona o računovodstvu, objašnjava se tko su obveznici revizije, koji su postupci spajanja, stečaja i prestanka društva, a na kraju knjige dano je kazalo za lakše pronalaženje tražene problematike.

Knjiga je namijenjena trgovačkim društvima svih djelatnosti, obrtnicima dobitašima i zadrugama.

Priručnik se preporučuje profesionalcima, ali i onima koji žele naučiti računovodstvo.

 

 

Dodatne informacije

Godina izdanja

Karakter

udžbenik

Uvez

Meki

Autor

Skupina autora

Broj stranica

ISBN

Izdavač