RAČUNSKI PLAN ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE - Naruči svoju knjigu

RAČUNSKI PLAN ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

s prijedlogom osnovnih računa
Autor: Milić, Andreja; Nikić, Jasna
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: priručnik
Godina izdanja: 2020.
Broj stranica: 40
Uvez: Meki

10,62  (80,02 kn)

Računskim planom za neprofitne organizacije utvrđene su brojčane oznake i nazivi pojedinih računa po kojima je neprofitna organizacija obvezna knjigovodstveno iskazivati imovinu, obveze i izvore vlasništva te prihode i rashode

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 13453 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

0 NEFINANCIJSKA IMOVINA ……………………………………….. 5

01 Neproizvedena dugotrajna imovina ……………………………………. 5

02 Proizvedena dugotrajna imovina………………………………………… 6

03 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti…………………… 9

04 Sitni inventar…………………………………………………………………… 10

05 Nefinancijska imovina u pripremi………………………………………. 10

06 Proizvedena kratkotrajna imovina………………………………………. 11

 

1 FINANCIJSKA IMOVINA…………………………………………….. 12

11 Novac u banci i blagajni……………………………………………………. 12

12 Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih

te za više plaćene poreze i ostalo ……………………………………….. 12

13 Zajmovi ………………………………………………………………………….. 15

14 Vrijednosni papiri…………………………………………………………….. 15

15 Dionice i udjeli u glavnici…………………………………………………. 16

16 Potraživanja za prihode…………………………………………………….. 17

19 Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda

(aktivna vremenska razgraničenja) …………………………………….. 18

 

2 OBVEZE……………………………………………………………………….. 19

24 Obveze za rashode……………………………………………………………. 19

25 Obveze za vrijednosne papire ……………………………………………. 22

26 Obveze za kredite i zajmove ……………………………………………… 22

29 Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja

(pasivna vremenska razgraničenja)…………………………………….. 23

 

3 PRIHODI………………………………………………………………………. 24

31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga……………………………. 24

32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa ……………………………. 24

33 Prihodi po posebnim propisima …………………………………………. 24

34 Prihodi od imovine…………………………………………………………… 25

35 Prihodi od donacija ………………………………………………………….. 25

36 Ostali prihodi…………………………………………………………………… 27

 

4 RASHODI

37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija …………………….. 28

39 Raspored prihoda …………………………………………………………….. 28

4 RASHODI……………………………………………………………………… 29

41 Rashodi za zaposlene ……………………………………………………….. 29

42 Materijalni rashodi …………………………………………………………… 30

43 Rashodi amortizacije………………………………………………………… 34

44 Financijski rashodi …………………………………………………………… 35

45 Donacije …………………………………………………………………………. 35

46 Ostali rashodi ………………………………………………………………….. 37

47 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih

organizacija …………………………………………………………………….. 38

49 Raspored rashoda …………………………………………………………….. 38

 

5 VLASTITI IZVORI……………………………………………………….. 39

51 Vlastiti izvori…………………………………………………………………… 39

52 Rezultat poslovanja ………………………………………………………….. 39

 

6 IZVANBILANČNI ZAPISI…………………………………………….. 40

61 Izvanbilančni zapisi – aktiva……………………………………………… 40

62 Izvanbilančni zapisi – pasiva …………………………………………….. 40

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka