RADNI ODNOSI

Autor: Milković, Darko; Trbojević, Goran
Područje: Pravo
Karakter: stručna, udžbenik
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 309
Uvez: Meki

240,00 kn

Potrebno je odgovoriti na pitanje „Čemu služi Zakon o radu?“ Izvrsno djelo iz pera Effectusovih nastavnika – suca Darka Milkovića i tajnika Effectusa Gorana Trbojevića sadrži sukus elementarnog poznavanja i snalaženja u materiji radnog prava.

Opis

Iz sadržaja:

PREDGOVOR .......................................VII
HRVATSKA UTOPIJA ................................. X
UVOD................................................. 1
GLAVNE ZNAČAJKE I NORMATIVNA STRUKTURA HRVATSKOG
RADNOG PRAVA .................................. 4
IZVORI I NAČELA RADNOG PRAVA ................ 7
Pravilnik o radu ...............................7
Načelo in favorem laboratores ..................10
Druga načela radnog prava ............................. 11
I. ZASNIVANJE INDIVIDUALNOG RADNOG ODNOSA .......... 15
UVOD ................................................ 15
POJMOVNO ODREĐENJE INDIVIDUALNOG RADNOG ODNOSA ........... 15
SUBJEKTI INDIVIDUALNOG RADNOG ODNOSA ................19
Radnik . ................................... 19
Poslodavac ....................... 20
UVJETI ZA SKLAPANJE UGOVORA O RADU – OPĆI I POSEBNI ............................... 21
O pojmovima „radno iskustvo“ i „radni staž“ kao posebnim uvjetima ............. 23
UGOVOR O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME.......... 25
UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME ........ 25
OBLIK UGOVORA O RADU......................... 29
BITNI SASTOJCI UGOVORA O RADU....................... 30
UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME ZA STALNE SEZONSKE POSLOVE. 31
UGOVOR O RADU ZA RAD NA IZDVOJENOM MJESTU RADA................................. 32
UPUĆIVANJE RADNIKA NA RAD U INOZEMSTVO.................. 33
NAJNIŽA DOPUŠTENA DOB ZA ZAPOSLENJE.....................35
SKLAPANJE UGOVORA O RADU SA STRANCEM........ 36
OBVEZA OBAVJEŠTAVANJA O BOLESTI.................. 37
PROBNI RAD .............................. 38
OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD..........39
PRIPRAVNIK ........................................ 41
II. SADRŽAJ INDIVIDUALNOG RADNOG ODNOSA ........... 43
RADNO VRIJEME ................................... 44
PUNO RADNO VRIJEME ....................... 46
NEPUNO RADNO VRIJEME ..................... 46
DOPUNSKI RAD .............................. 47
SKRAĆENO RADNO VRIJEME .................... 49
PREKOVREMENI RAD ............................. 50
Vremenska ograničenja prekovremenog rada ............ 51
Osobna ograničenja prekovremenog rada ......... 51

XIV

Darko Milković, dipl. iur., Goran Trbojević, dipl. iur. I Radni odnosi I Sadržaj
RASPORED RADNOG VREMENA ........................................... 51
MOGUĆNOST DRUKČIJEG UREĐENJA RADNOG VREMENA ................... 54
PRERASPODJELA RADNOG VREMENA .............................. 55
Vremenska ograničenja ............................ 56
Osobna ograničenja ................................... 56
SMJENSKI RAD (RAD U SMJENAMA) ...................... 56
ODMORI ............................... 58
STANKA................................. 58
DNEVNI ODMOR ............................ 59
TJEDNI ODMOR .............................. 59
GODIŠNJI ODMOR ....................... 60
Trajanje „punog“ godišnjeg odmora ....................... 60
Razmjerni dio godišnjeg odmora.......................... 61
Utvrđivanje godišnjeg odmora .......................... 64
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora ............... 65
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor................... 65
Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima i prenošenje godišnjeg odmora
u sljedeću godinu .................................... 65
Raspored korištenja godišnjeg odmora ......................66
DOPUSTI.................................... 66
PLAĆENI DOPUST ................................................. 66
NEPLAĆENI DOPUST................................ 67
ZAŠTITA PRIVATNOSTI RADNIKA............................ 68
ZAŠTITA DOSTOJANSTVA RADNIKA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ......................... 70
ZAŠTITA ŽIVOTA I ZDRAVLJA RADNIKA.............. 75
ZAŠTITA NA RADU ......................... 76
NOĆNI RAD................................ 79
ZAŠTITA RADNIKA KOJI SU PRIVREMENO NESPOSOBNI ZA RAD ......................... 82
ZAŠTITA RADNIKA KOJI SU TRAJNO NESPOSOBNI ZA RAD ........ 84
RAD MALOLJETNIKA .............................. 88
Zabrana rada i nadzor rada maloljetnika na određenim poslovima ............. 88
Zabrana prekovremenog rada i rada u preraspodijeljenom radnom vremenu ..................... 90
Zabrana noćnog rada maloljetnika ...................... 90
Posebna pravila za odmor maloljetnog radnika ......... 91
Ništetnost ugovorne zabrane utakmice ................. 91
Upravne mjere i prekršaji ............... 91
ZAŠTITA MAJČINSTVA.......................... 92
Zaštita trudnica................................... 93
Prava iz roditeljstva – rodiljna i roditeljska prava ............. 95
Prava roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju ..................... 97
Prava posvojitelja, odnosno osobe koja skrbi o djetetu...................97
PLAĆA...... 97

XV

Darko Milković, dipl. iur., Goran Trbojević, dipl. iur. I Radni odnosi I Sadržaj
ODREĐIVANJE PLAĆE ZAKONOM O RADU ...................... 100
ODREĐIVANJE PLAĆE POSEBNIM ZAKONOM ............ 101
ODREĐIVANJE PLAĆE KOLEKTIVNIM UGOVOROM ......... 103
ODREĐIVANJE PLAĆE PRAVILNIKOM O RADU............ 104
ODREĐIVANJE PLAĆE UGOVOROM O RADU................ 105
MOGUĆNOSTI GLEDE SMANJENJA PLAĆE ............ 106
JEDNAKOST PLAĆA ŽENA I MUŠKARCA ............ 107
ISPLATA PLAĆE ....................................108
ISPRAVE O PLAĆI, NAKNADI PLAĆE I OTPREMNINI ............... 109
PRAVO NA POVEĆANU PLAĆU I DODACI NA PLAĆU .................. 109
ZAŠTITA PLAĆE...................................... 111
NAKNADA PLAĆE ......................................... 112
Naknada plaće za godišnji odmor ...........................112
Naknada plaće za vrijeme bolovanja ........................... 113
Naknada plaće u slučaju prekida rada zbog povrede dostojanstva radnika ........ 114
Naknada plaće za blagdane i neradne dane .......................... 115
Naknada plaće kod ugovorne zabrane utakmice ............. 116
Naknada plaće za vrijeme suspenzije .................................116
Naknada plaće u razdoblju plaćenog dopusta ..................... 117
Naknada plaće za vrijeme prekida rada za koji radnik nije odgovoran ................................ 117
Naknada plaća u slučaju odbijanja rada jer nisu provedene mjere zaštite na radu ............... 117
Naknada plaće za vrijeme otkaznog roka ................... 119
Naknada plaće zbog nezakonite odluke o otkazu ugovora o radu ....................................... 119
Isplata naknade plaće ..................................... 120
OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA ................. 120
IZUMI I TEHNIČKA UNAPREĐENJA RADNIKA ............... 121
ZABRANA NATJECANJA RADNIKA S POSLODAVCEM ................ 123
ZAKONSKA ZABRANA NATJECANJA .................. 123
UGOVORNA ZABRANA NATJECANJA ................. 125
ODNOS UGOVORA O RADU I UGOVORA O DJELU ............ 126
III. ODGOVORNOST ZA ŠTETU .................... 129
UVOD ..... 129
ODŠTETNA ODGOVORNOST IZ RADNIH ODNOSA .................. 131
ODGOVORNOST RADNIKA ZA ŠTETU PROUZROČENU POSLODAVCU .............. 133
Šteta koju počini veći broj radnika ................. 135
Unaprijed određeni iznos naknade štete koju počini radnik ............... 136
Smanjenje ili oslobođenje radnika od dužnosti naknade štete ...............137
REGRESNA ODGOVORNOST RADNIKA ...............138
ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU PROUZROČENU RADNIKU ............... 140
Kriteriji za utvrđivanje odgovornosti poslodavca ..................... 141

XVI

Darko Milković, dipl. iur., Goran Trbojević, dipl. iur. I Radni odnosi I Sadržaj
POSEBNE ODREDBE ZAKONA O RADU KAO OSNOVA ZA ODŠTETNU
ODGOVORNOST IZ RADNOG ODNOSA ............ 145
Povreda obveze zakonske zabrane natjecanja ..............145
POSEBNO O ODGOVORNOSTI POSLODAVCA ZA NEIMOVINSKE ŠTETE ............ 146
Povreda prava radnika na zaštitu od diskriminacije ...................148
IV. PRESTANAK UGOVORA O RADU............151
UVOD ........151
SMRT RADNIKA ....................... 152
SMRT POSLODAVCA FIZIČKE OSOBE, PRESTANAK OBRTA PO SILI ZAKONA,
BRISANJE TRGOVCA POJEDINCA IZ REGISTRA ........................ 152
ISTEK VREMENA NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR O RADU NAODREĐENO VRIJEME .......................... 153
65 GODINA ŽIVOTA I 15 GODINA MIROVINSKOG STAŽA, OSIM AKO
SE POSLODAVAC I RADNIK DRUKČIJE NE DOGOVORE .................. 154
SPORAZUM RADNIKA I POSLODAVCA .................................. 156
DOSTAVA PRAVOMOĆNOG RJEŠENJA O PRIZNANJU PRAVA NA INVALIDSKU
MIROVINU ZBOG POTPUNOG GUBITKA RADNE SPOSOBNOSTI ZA RAD ................ 158
OTKAZ ...........................160
REDOVITI OTKAZ UGOVORA O RADU ........... 162
Poslovno uvjetovani otkaz.............. 163
Osobno uvjetovani otkaz ........... 166
Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika ....... 167
OTKAZ ZBOG NEZADOVOLJAVANJA NA PROBNOM RADU................ 171
IZVANREDNI OTKAZ..................... 172
Razlozi za izvanredni otkaz (kad otkazuje radnik) ...............172
Razlozi za izvanredni otkaz (kad otkazuje poslodavac) ............. 173
Rok kod izvanrednog otkaza ....................................... 178
OTKAZ UGOVORA O RADU S PONUDOM IZMIJENJENOG UGOVORA................. 180
Promjena posla ................... 183
Smanjenje plaće ............................ 184
OBLIK I SADRŽAJ OTKAZA ............ 184
Oblik otkaza ......................185
Sadržaj otkaza ........ 186
DOSTAVA OTKAZA ................... 186
OTKAZNI ROKOVI................ 187
OTPREMNINA ..................... 189
KOLEKTIVNI VIŠAK RADNIKA ............... 190
OVLAŠTENJA RADNIČKOG VIJEĆA KOD OTKAZIVANJA ................. 195
SUDSKI RASKID UGOVORA O RADU............ 195
DAN PRESTANKA UGOVORA O RADU ............... 197
NAKNADA ŠTETE ............ 197

XVII

Darko Milković, dipl. iur., Goran Trbojević, dipl. iur. I Radni odnosi I Sadržaj

V. OSTVARIVANJE PRAVA IZ RADNOG ODNOSA ............. 199
UVOD ........ 199
ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA ................. 199
DOSTAVA ODLUKE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA ......................... 200
OSOBNA DOSTAVA ............................................................... 202
SPORAZUM O DOSTAVI ................................. 202
Odbijanje primitka pismena.................... 204
ZAHTJEV ZA ZAŠTITU PRAVA ....................204
SUDSKA ZAŠTITA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA ..... 206
STRANKE I ZASTUPANJE ..................... 208
SUDSKA NADLEŽNOST ZA RADNE SPOROVE ....... 209
TUŽBENI ZAHTJEVI ........................ 210
Tužbeni zahtjev kod sudskog raskida .......... 211
Tužbeni zahtjev kod otkaza .................. 212
Tužbeni zahtjev kod „otkaza“ kad nema otkaza ..................... 213
Tužbeni zahtjev protiv dijela odluke o otkazu ...........214
Tužbeni zahtjev kod novčane tražbine ............ 214
TERET DOKAZIVANJA U RADNIM SPOROVIMA ........... 216
ARBITRAŽA I MIRENJE ......... 218
MIRENJE .............. 219
ARBITRAŽA ..................... 221
PRENOŠENJE UGOVORA NA NOVOG POSLODAVCA ............ 222
ZASTARA POTRAŽIVANJA ............ 224
VI. SUDJELOVANJE RADNIKA U ODLUČIVANJU........ 227
SUDJELOVANJE RADNIKA U ODLUČIVANJU...........227
RADNIČKO VIJEĆE ................. 227
Temeljna ovlaštenja radničkog vijeća ................. 230
Savjetovanje .............................................. 231
Suodlučivanje ............................ 233
Odnos sa sindikatom .................. 236
Sporazum radničkog vijeća i poslodavca ........... 236
SKUPOVI RADNIKA ...........237
PREDSTAVNIK RADNIKA O ORGANU POSLODAVCA ..... 238
VII. KOLEKTIVNI RADNI ODNOSI .... 241
UVOD .........241
UDRUGE RADNIKA I POSLODAVACA ................. 245
KOLEKTIVNO PREGOVARANJE .............. 249
KOLEKTIVNI UGOVOR ................... 253
Sadržaj kolektivnog ugovora ......................... 255
Područje primjene kolektivnog ugovora .................. 256
Vrijeme na koje se kolektivni ugovor sklapa ..............257

XVIII

Darko Milković, dipl. iur., Goran Trbojević, dipl. iur. I Radni odnosi I Sadržaj

Produžena primjena pravnih pravila sadržanih u kolektivnom ugovoru .... 257
KOLEKTIVNI RADNI SPOROVI ........... 257
ŠTRAJK ............................... 259
Ograničenja prava na štrajk......................... 264
Lock-out...............................265
VIII. DODATAK ........................... 267
NADZOR NAD PRIMJENOM PROPISA O RADU I PREKRŠAJI .............267
UVOD .................................. 267
INSPEKCIJSKI NADZOR ..........268
PREKRŠAJI POSLODAVCA PROPISANI ZAKONOM O INSPEKTORATU RADA ....... 270
UPRAVNE MJERE PROPISANE PROPISIMA O RADU .................................................... 270
PRIMJENA PREKRŠAJNOG ZAKONA...........272
Pokretanje prekršajnog postupka i stranke u prekršajnom postupku...................................
PREKRŠAJNE ODREDBE PROPISANE ZAKONOM O RADU.......... 275
Prekršaji poslodavca ..................... 276
Lakši prekršaji poslodavca ......... 277
Teži prekršaji poslodavca .........279
Najteži prekršaji poslodavca .............. 280
Prekršaji sindikata i udruga sindikata više razine.....282
Prekršaji udruga poslodavaca i udruga poslodavaca više razine........ 283
Primjena Prekršajnog zakona pri izricanju kazni.......... 284
Ublažavanje kazne i oslobađanje od kazne.......... 284
Troškovi prekršajnog postupka .............. 285
Zastara prekršajnog progona ................ 286
Rehabilitacija i zastara izvršenja prekršajne sankcije......... 286
Zastara izvršenja novčane kazne ...........286
Zastara izvršenja troškova postupka...............287
IX. BIBLIOGRAFIJA .............. 289
X. KAZALO POJMOVA ............ 299
BILJEŠKE O AUTORIMA .....................307

Iz recenzije:

Praksa sve više traži djela o radnim odnosima, pogotovo ako sadrže bogatu sudsku praksu kao što je slučaj sa ovim djelom. To se odnosi i na individualne i na kolektivne radne odnose. Rukopis predstavlja znanstveno djelo po nazivu, sadržaju, metodu obrade, jeziku i pristupu radnopravnim odnosima. Sigurno će popuniti zahtjeve teorije i prakse učenja i primjene radnih odnosa u državi Republici Hrvatskoj i šire. Djelo ima sve elemente visokoškolskog udžbenika. Sadrži kvalitetnu analizu pojmova, kategorija, instituta i subjekata u radnopravnim odnosima. Autori dosljedno razvijaju misli, elaboriraju argumente i sugeriraju rješenja, koriste razumljivo standardno nazivlje. Stavovi autora su jasni i u praksi primjenjivi. Gradivo je aktualno i originalno. Ima praktične vrijednosti za sve koji se bave radnim odnosima. Brojni poslodavci, sindikati, škole i fakulteti, odnosno studenti, radnici i drugi zasigurno su budući korisnici knjige.

Prof.dr.sc. Marinko Đ. Učur, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Tekst je pisan jednostavnim razumljivim jezikom, novinarskim stilom prisutnim vlastitim razmišljanjima autora i preuzimanjem pravnog rječnika i zakonske terminologije i pravnog pismenog izražavanja. Predloženi tekst zaslužuje objavu radi sistematskog prikaza materije, interpretativnog i relativno jednostavnog pristupa obradi institucija radnog prava. Primarna funkcija teksta kao studijskog gradiva je prepoznatljiva, a koja može biti korisna i za praksu osobama koje trebaju znanja iz te oblasti, a nemaju profesionalnu pravnu naobrazbu.

Prof. emeritus Šime Ivanjko
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

Knjigom se na valjan način prezentira egzistencijalni karakter i značaj tematike odnosa iz rada i u svezi s radom. U tome je i fokus i na one nedoumice i probleme koji rezultiraju sudskim sporovima, te, slijedom toga, autori značajno podupiru svoje stavove u objašnjavanju sadržaja Zakona o radu stavovima i razumijevanjem proizašlim iz sudske prakse. Tim iscrpnim prikazom sudske prakse ona je jasno prikazana kao pravno vrelo koje iznosi stvarno značenje pravnih normi.

Izv. prof. dr.sc. Viktor Gotovac
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

,

Karakter

,

Uvez