RRIF-ov RAČUNSKI PLAN ZA PODUZETNIKE (23. izd.)

Autor: Brkanić, Vlado; Cirkveni Filipović, Tamara
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 165
Uvez: Meki

73,50 kn (9,76 €)

RRiF-ov računski plan se najviše koristi u praksi! Zašto? Zato što najbolje obuhvaća poslovne promjene i dosljedno prati pojedine pozicije u financijskim izvještajima!

 

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 3390 Kategorija: Oznaka:

Opis

O knjizi

Predgovor XXIII. Izdanju

Novo XXIII. izdanje RRiF-ova računskog plana za poduzetnike obuhvaća dopu ne koje su proizišle iz novih izmjena poreznih propisa u području dohotka, dobit ka i PDV-a koji se primjenjuju od 1. siječnja 2019. godine. Riječ je o nagradama za radne rezultate i drugim oblicima dodatnog nagrađivanja radnika koje poslodavci mogu isplaćivati svojim zaposlenicima, o izdavanju i uporabi jednonamjenskih  i višenamjenskih vrijednosnih kupona te o drugim usklađenjima i ažuriranjima analitičkih računa (konta).

Otvoreni su i novi analitički računi u vezi s imovinom koja je u operativnom najmu prema zahtjevima novog MSFI-ja 16 – Najmovi koji obvezno primjenju- ju veliki poduzetnici i subjekti od javnog interesa. Novi MSFI 16 zahtijeva iska- zivanje imovine koja je uzeta u operativni najam kao dugotrajne nematerijalne imovine u poslovnim knjigama najmoprimca. Takvo postupanje nije potrebno za imovinu male vrijednosti i imovinu koja je uzeta u najam na rok do 12 mjeseci. Za obveznike HSFI-ja nema promjena u iskazivanju najmova u 2019. godini, no nije isključena mogućnost da će se ti zahtjevi ugraditi u zahtjeve HSFI-ja. S obzi- rom na to da se nije mijenjala struktura financijskih izvještaja, nema promjene u skupinama ni u sintetičkim računima (kontima) u odnosu na prethodno izdanje. U Hrvatskoj nije propisan računski plan nego je ostavljena sloboda u njegovu oblikovanju. Ako se polazi od toga što sadržavaju financijski izvještaji, a to se mora uzeti u obzir, tada je potrebno predvidjeti račune (konta) za osiguranje podataka za te izvještaje, a s kojih će se preuzimati podatci kod sastavljanja finan- cijskih izvještaja. Zato i analitički računi moraju biti u funkciji sadržaja i naziva pojedine pozicije u financijskim izvještajima. Baš su ta načela zastupljena u RRiF- ovu računskom planu za poduzetnike, koji se temelji na tradicionalnom rasporedu računa u 10 razreda.

Ovaj je izvorni RRiF-ov računski (kontni) plan namijenjen pravnim osobama – poduzetnicima u trgovačkim društvima (d.o.o., d.d., k.d., j.t.d. i j.d.o.o.) svih djelatnosti jer je primijenjeno načelo univerzalnosti računa, tj. mogu ga primjenjivati trgovačka, uslužna i proizvodna društva. Zadruge i privatne profitne ustanove također trebaju voditi računovodstvo prema ovom poduzetničkom ra- čunskom planu. Podružnice inozemnih osnivača i poslovne jedinice nerezidenata vode računovodstvo kao i trgovačka društva u RH. Ovaj računski plan namijenjen je i poduzetnicima – fizičkim osobama (obrtnicima, javnim bilježnicima, odvjet- nicima i dr.) koji umjesto poreza na dohodak plaćaju porez na dobitak. RRiF-ov računski plan za poduzetnike u uporabi je i na ekonomskim fakultetima, visokim školama koje izvode nastavu prema bolonjskom modelu, ekonomskim školama i obrazovnim ustanovama pri izvođenju nastave i vježbi za studente iz nastavnog programa RAČUNOVODSTVO ili sličnog naziva.

RRiF-ov računski plan za poduzetnike najprihvaćeniji je u praksi i u obrazovnom sustavu zato što najbolje obuhvaća evidentiranje stvarnih poslovnih događaja koji se bilježe u glavnoj knjizi, a na kraju izvještajnog razdoblja prenose u bilancu i račun dobitka i gubitka te u druge financijske i porezne izvještaje. Prihvaćenost ovoga (kao jednog od mogućih oblika) računskog plana za poduzetnike koji vode svoje poslovne knjige prema načelu dvostavnog knjigovodstva stavila je pred autore dodatnu zadaću da pripreme ovo dopunjeno izdanje za primjenu u 2019. godini te za godine koje slijede.

 

Iz sadržaja:

RAZRED 0 – Potraživanja za upisani kapital i dugotrajna imovina

RAZRED 1 – Novac, kratkotrajna financijska imovina, kratkotrajna potraživanja, troškovi i prihod budućeg razdoblja

RAZRED 2 – Kratkoročne i dugoročne obveze, dugoročna rezerviranja, odgođeno plaćanje i prihodi budućeg razdoblja

RAZRED 3 – Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara RAZRED 4 Troškovi prema vrstama, financijski iostali rashodi

RAZRED 5 – Mjesta i nositelji troškova

RAZRED 6 – Proizvodnja, biološka imovina, gotovi proizvodi, roba i dugotrajna imovina namijenjena prodaji

RAZRED 7 – Pokriće rashoda i prihodi razdobljaRAZRED 8 – Financijski rezultat poslovanja

RAZRED 9 – Kapital i pričuve te izvanbilančni zapisi

Odluka o usvajanju RRIF-ovog računskog plana za poduzetnike

Zakon o računovodstvuOpći porezni zakon (Izvadak – pročišćeni tekst Zakon o porezu na dobit (Izvadak – pročišćeni tekst)

 

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

,

Karakter

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka

KONTNI PLAN PODUZETNIKA

s primjerima knjiženja uz primjenu MSFI / HSFI i poreznih propisa

Gulin, Danimir