OSIGURANJE I REOSIGURANJE - Naruči svoju knjigu

OSIGURANJE I REOSIGURANJE

Tradicionalni i alternativni pristupi
Autor: Njegomir, Vladimir
Područje: Investiranje i osiguranje
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2011
Broj stranica: 447
Uvez: Tvrdi

41,11  (309,74 kn)

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 1093 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

RIZIK I UPRAVLJANJE RIZIKOM/ Rizik u društvu/ Verovatnoća nastanka štete, neizvesnost i rizik/ Vrste rizika/ Određenje, značaj i ograničenja upravljanja rizikom/ Integralno upravljanje rizikom – imperativ savremenog poslovnog ambijenta/ Tolerancija na rizik/ Informaciona tehnologija za podršku menadžmenta rizikom/ Koraci procesa upravljanja rizikom/ Procena rizika/ Postupanje sa rizikom/ Implementacija, monitoring i revizija/ OSIGURANJE KAO KLJUČNI OBLIK UPRAVLJANJA RIZIKOM/ Ključne karakteristike osiguranja rizika/ Subjekti u poslovima osiguranja rizika/ Poslovne aktivnosti društava za osiguranje/ Osnovni elementi osiguranja/ Uslovi osigurljivosti rizika/ Klasifikacija osigurljivih rizika – vrste osiguranja/ Koristi i troškovi sprovođenja osiguranja/ UPRAVLJANJE RIZIKOM OSIGURANJA U OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA/ Upravljanje rizikom i kapitalom osiguravajućih društava u cilju obezbeđenja solventnosti/ Teorija verovatnoće i zakon velikih brojeva/ Uloga modeliranja u u pravljanju rizikom osiguranja/ Odstupanje od izračunatih srednjih vrednosti i upravljanje korelacijama rizika u portfeljima rizika osiguravača/ SAOSIGURANJE/ Suština i svrha saosiguranja/ Vrste poslova saosiguranja/ Pravni aspekti poslova saosiguranja/ Prednosti i nedostaci saosiguranja/ REOSIGURANJE/ Reosiguranje kao ključni oblik transfera rizika osiguravajućih društava/ Tok poslova i subjekti u poslovima reosiguranja/ Upravljanje rizicima povezanim sa poslovima reosiguranja/ Pravni aspekti poslova reosiguranja/ Vrste ugovora o reosiguranju/ Osiguravajući i reosiguravajući pulovi/ Karakteristike savremenog tržišta osiguranja/ Prednosti i ograničenja transfera rizika u reosiguranju/ ALTERNATIVNI OBLICI PRENOSA RIZIKA OSIGURANJA/ Istorijski pregled i uzorci nastanka alternativnih oblika prenosa rizika/ Suština konvergencije sektora finansijskih usluga i subjekti u transakcijama alternativnog transfera rizika/ faktori za i protiv primene alternativnih oblika prenosa rizika osiguranja/ Regulativa/ REOSIGURANJE OGRANIČENOG RIZIKA/ Nastanak i suština funkcionisanja reosiguranja ograničenog rizika/ Osnovne karakteristike reosiguranja ograničenog rizika/ Vrste ugovora o reosiguranju ograničenog rizika/ INSTRUMENTI USLOVNOG KAPITALA/ Suština funkcionisanja instrumenata uslovnog kapitala/ Osnovne karakteristike instrumenata uslovnog kapitala/ vrste instrumenata uslovnog kapitala/ SEKJURITIZACIJA/ Sekjuritizacija kao najznačajnija finansijska inovacija XX veka/ Specifičnost sekjuritizacije u oblasti osiguranja u odnosu na sekjuritizaciju uopšte/ Sekjuritizacija rizika u poređenju sa reosiguranjem/ Prednosti i nedostaci sekjuritizacije rizika osiguranja/ Vrste sekjuritizacije u oblasti osiguranja i njihove karakteristike/ Dosadašnji razvoj i perspektiva razvoja sekjuritizacije u oblasti osiguranja/  PRIMENA PRINCIPA FUNKCIONISANJA FINANSIJSKIH DERIVATA U U PRAVLJANJU RIZIKOM OSIGURANJA/ Opšte karakteristike finansijskih derivata/ Primena finansijskih derivata u upravljanju rizikom osiguranja/ Razvoj i uloga fjučersa i opcija povezanih sa rizikom osiguranja kojima se trguje na berzama/ Svopovi rizika/ Garancija za industrijske štete/ REOSIGURAVAJUĆE „PRIKOLICE“/ Nastanak i pojam/ Struktura tipične transakcije i osnovne karakteristike/ Prednosti i nedostaci primene reosiguravajućih prikolica/ Reosiguravajuće prikolice u komparaciji sa reosiguranjem i oveznicama za katastrofalne štete/ Sadašnje stanje i perspektiva razvoja

O knjizi:

Monografija “Osiguranje i reosiguranje – tradicionalni i alternativni pristupi” daje sistematiziran pregled agregatne izloženosti rizicima osiguravajućih društava, a detaljno pokriva sve kritične aspekte upravljanja osigurljivim rizicima. Za razliku od dosad objavljenih knjiga iz osiguranja i reosiguranja, prvi su put na našim prostorima detaljno obrađena sva kritična pitanja transfera osigurljivih rizika na tržište kapitala. U tekstu su predstavljeni rezultati širokog spektra najnovijih istraživanja iz oblasti upravljanja rizikom i osiguranja, pri čemu bih izdvojio materijal koji se odnosi na pravne aspekte primjene suosiguranja, reosiguranja i alternativnih oblika transfera rizika osiguranja, uključujući direktivu Solvency II i Europsku direktivu o reosiguranju. Imajući u vidu izložene činjenice, teorijsku fundiranost i praktičnu primjenjivost izložene problematike, knjigu srdačno preporučujem kako studentima tako i profesionalcima u oblasti upravljanja rizikom, osiguranja i reosiguranja.

prof. dr. sc. Marijan Ćurković

Monografija “Osiguranje i reosiguranje – tradicionalni i alternativni pristupi” autora dr. Vladimira Njegomira predstavlja značajno unaprijeđenje i osvježenje oblasti upravljanja rizikom, osiguranja i reosiguranja. Knjiga čitatelju pruža stjecanje jedinstvenog uvida u temelje prije svega ekonomskih ali i tehničkih i pravnih aspekata primjene tradi¬cionalnih i alternativnih pristupa transfera rizika osiguranja. Reflektirajući dugogodišnja istraživanja autora, knjiga na koncizan ali sveobuhvatan način pokriva kritična pitanja problematike upravljanja rizicima formi¬ranjem rezervi, njihovim prijenosom u re¬osiguranje i na tržište kapitala. S posebnim zadovoljstvom preporučujem knjigu studen¬tima osnovnih akademskih i strukovnih a posebno magistarskih i doktorskih studija, za stjecanje naprednih znanja iz oblasti up¬ravljanja rizikom, osiguranja, suosiguranja, reosiguranja i transfera osigurljivih rizika na tržište kapitala. Također, sistematičnost, preglednost i informativnost preporučuju ovu knjigu kao referentnu literaturu praktičarima, osiguravateljima, reosiguravateljima, posrednici¬ma i zastupnicima, menadžerima rizikom kao i pojedincima zain¬teresiranima za područje upravljanja rizikom i osiguranje.

prof. dr. Boris Marović

Dodatne informacije

Godina izdanja

Izdavač

Tectus

Karakter

stručna

Autor

Njegomir, Vladimir

Broj stranica

Uvez

Tvrdi

ISBN