Prikaz 1–24 od ukupno 114 rezultata

IZBOR ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE 2018

Selection of Decisions of the Constitutional Court of the Republic of Croatia 2018

Ustavni sud RH

LOKALNI POREZI

Zakon o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16 i 101/17), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 127/17)

Ivanović, Mladen; Prtenjača, Antonio

TEMELJNA PRAVA I ZABRANA DISKRIMINACIJE

U praksi europskih i nacionalnih sudova

Vasiljević, Snježana; Vinković, Mario

OSNOVE PRAVA DRUŠTAVA

Deveto, izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Petrović, Siniša; Ceronja, Petar

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU

XXIV. Izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Triva, Siniša; Dika, Mihajlo

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU

Urednički pročišćeni tekst

Milotić, Ivan; Vidović, Ante

GLOBALNA UNIFIKACIJA PRAVA ELEKTRONIČKE TRGOVINE – KONVENCIJA UN-a O ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJI

Konvencija ujedinjenih naroda o korištenju elektroničkom komunikacijom u međunarodnim ugovorima

Matić, Tin

PRAVNA POČETNICA

II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Lacmanović Meić, Sandra

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I PRIPADAJUĆI PRAVILNIK

Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu

Skupina autora

OBITELJSKO PRAVO I MATIČARSTVO

Hrabar, Dubravka; Korać Graovac, Aleksandra

Hrabar, Dubravka; Korać Graovac, Aleksandra

EUROPSKO PRIVATNO PRAVO

JAVNO PRAVO I JAVNA UPRAVA

Organizacija države, državna uprava, lokalna samouprava, javne službe, upravni postupak i upravni spor

Antić, Teodor

USTAV REPUBLIKE HRVATSKE

Predgovor, redakcijski pročišćen tekst, kazalo pojmova

Skupina autora

Bračna stečevina i drugi imovinski odnosi bračnih drugova u sudskoj praksi

Imovinski odnosi izvanbračnih drugova i životnih partnera, zakonski tekstovi i bogata sudska praksa

Aralica, Tomislav

DUGOSUĐE

Sud i pravda

Plevnik, Danko