Prikaz 1–24 od ukupno 110 rezultata

OSNOVE PRAVA DRUŠTAVA

Deveto, izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Petrović, Siniša; Ceronja, Petar

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU

XXIV. Izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Triva, Siniša; Dika, Mihajlo

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU

Urednički pročišćeni tekst

Milotić, Ivan; Vidović, Ante

GLOBALNA UNIFIKACIJA PRAVA ELEKTRONIČKE TRGOVINE – KONVENCIJA UN-a O ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJI

Konvencija ujedinjenih naroda o korištenju elektroničkom komunikacijom u međunarodnim ugovorima

Matić, Tin

PRAVNA POČETNICA

II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Lacmanović Meić, Sandra

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I PRIPADAJUĆI PRAVILNIK

Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu

OBITELJSKO PRAVO I MATIČARSTVO

Hrabar, Dubravka; Korać Graovac, Aleksandra

EUROPSKO PRIVATNO PRAVO

JAVNO PRAVO I JAVNA UPRAVA

Organizacija države, državna uprava, lokalna samouprava, javne službe, upravni postupak i upravni spor

Antić, Teodor

USTAV REPUBLIKE HRVATSKE

Predgovor, redakcijski pročišćen tekst, kazalo pojmova

Bračna stečevina i drugi imovinski odnosi bračnih drugova u sudskoj praksi

Imovinski odnosi izvanbračnih drugova i životnih partnera, zakonski tekstovi i bogata sudska praksa

Aralica, Tomislav

DUGOSUĐE

Sud i pravda

Plevnik, Danko

OSNOVE TRGOVAČKOG PRAVA

2. izmijenjeno i nadopunjeno izdanje

Čuveljak, Jelena