REVIZIJA, 2012 - Naruči svoju knjigu

REVIZIJA, 2012

Načela, standardi, postupci
Autor: Sever Mališ, Sanja; Tušek, Boris; Žager, Lajoš
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2012
Broj stranica: 576
Uvez: Tvrdi

46,45 

SKU: 1073 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

1. UVOD U REVIZIJU/ 1.1. Poduzeće u tržišnom okruženju/ 1.2. Korporativno upravljanje/ 1.3. Upravljanje poslovanjem poduzeća/ 1.4. Pojam i proces poslovnog odlučivanja/ 1.5. Informacije kao pretpostavka upravljanja/ 1.6. Upravljački računovodstveni informacijski sustav … 2. TEORIJSKI OKVIR REVIZIJE KAO ISHODIŠTE PROCESA REVIZIJE/ 2.1. Pojam i značaj revizije/ 2.2. Povijesni razvoj revizije/ 2.3. Temeljna revizijska načela/ 2.4. Vrste revizije/ 2.5. Objekt i predmet revizije/ 2.6. Metode revizije/ 2.7. Revizijska profesija/ 3. PROCES REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA/ 3.1. Revizijski standardi kao odrednica procesa revizije financijskih izvještaja/ 3.2. Profesionalna etika revizora/ 3.3. Međunarodni standardi računovodstvene edukacije/ 3.4. Pojam i sadržaj procesa revizije financijskih izvještaja/ 3.5. Proces revizije financijskih izvještaja prema Međunarodnim revizijskim standardima/ 3.6. Definiranje revizijskih ciljeva … 4. KONTROLA KVALITETE REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA/ 4.1. Međunarodni standard za kontrolu kvalitete revizije/ 4.2. Kontrola kvalitete za reviziju financijskih izvještaja/ 4.3. Sustavi eksternog nadzora nad revizijskom profesijom/ 4.4 Rezultati provedenih inspekcija o kvaliteti revizorova rada/ 5. ULOGA I ZADACI REVIZIJSKOG ODBORA/ 5.1. Revizijski odbor u sustavu korporativnog upravljanja/ 5.2. Uloga i odgovornosti revizijskog odbora u angloameričkom modelu korporativnog upravljanja/ 5.3 Revizijski odbori u Europskoj uniji/ 5.4. Revizijski odbori u Republici Hrvatskoj/ 5.5. Članstvo i organizacija revizijskog odbora/ 5.6. Odgovornosti i zadaci revizijskog odbora … /PERSPEKTIVE RAZVOJA REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA/ 6.1. Suvremeni pravci razvoja revizije financijskih izvještaja/ 6.2. Uloga eksternog revizora u sprječavanju pogreške i prijevare/ 6.3. Interne kontrole nad financijskim izvještavanjem/ 6.4. Osnove forenzične revizije/ 7. SAŽETAK/ Summary/ Literatura/ Popis slika/ Popis tablica/ Kazalo imena/ Kazalo pojmova/ Bilješka o autorima/ Prilozi

O knjizi (iz predgovora):

Svako područje profesionalnog djelovanja pa tako i revizija ima svoja pravila ponašanja. Uobičajeno se ističe da su načela temelj struke koja ima teorijsku osnovu i koja se svakodnevno potvrđuje u praksi. Proučavanje revizijskih načela izuzetno je važno jer predstavlja temelje za koncipiranje revizijskih standarda kao značajne pretpostavke provedbe konkretne revizije. Dakle, standardi nisu ništa drugo do detaljnija razrada pojedinih revizijskih načela. Zbog toga se s pravom može istaknuti da su revizijska načela ishodište revizijskih standarda. Svako područje profesionalnog djelovanja, pa tako i revizija ne može bez vlastitih „pravila igre“ kao pretpostavke korektnog i profesionalnog djelovanja. Stoga se svakodnevno ulažu napori u oblikovanje i razradu standarda kao svojevrsnih pravila kojih se pripadnici struke moraju pridržavati i neprestano usavršavati. Drugim riječima, praktično djelovanje i postupci revizora temelje se na primjeni odgovarajućih standarda. Međutim, valja naglasiti da ovako shvaćena revizijska načela, standardi i postupci nisu nešto što je zauvijek dano i što se nikada ne mijenja, već naprotiv, razvojem teorije i prakse dolazi do promjene revizijskih načela i standarda koje uzrokuju promjene u praktičnom djelovanju članova revizijske profesije. Drugim riječima, metode i tehnike revizije ne mogu egzistirati izvan veze s teorijom. Dakle, struktura istraživanog problema oblikuje se, prije svega, kao interakcija sadržaja revizijskog teorijskog okvira i sadržaja relevantnih metodoloških aspekata provedbe revizije financijskih izvještaja. Na ovako definiranim polaz nim osnovama utemeljena je cjelokupna struktura knjige, a iz takve strukture nametnuo se naslov knjige: Revizija – načela, standardi, postupci.

Knjiga je podijeljena u šest poglavlja, a sadržava i sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku, popis literature, kazalo imena i pojmova, popis slika i tablica te nekoliko priloga. Svako poglavlje knjige započinje pregledom poglavlja u kojemu se ističu najznačajnije teme koje će u tom poglavlju biti obrađene, a završava s pitanjima za provjeru znanja.

Knjiga je, ponajprije, namijenjena studentima ekonomskih fakulteta i poslovnih škola, a zatim i drugih fakulteta. Sasvim sigurno, knjiga je namijenjena i onima koji se bave teorijskim i praktičnim problemima revizije, računovodstva i financijskog izvještavanja – eksternim i internim revizorima, računovođama, financijskim djelatnicima, ali može biti korisna i znatno širem krugu korisnika – menadžerima na svim razinama, te drugim donositeljima poslovnih odluka i korisnicima računovodstvenih informacija izvan poduzeća (vlasnicima, investitorima, kreditorima, i dr.).

(autori; Zagreb, svibanj 2012.

Dodatne informacije

Godina izdanja

Izdavač

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika

Karakter

udžbenik

Broj stranica

Uvez

Tvrdi

Autor

, ,

ISBN