MIKROEKONOMIJA - Naruči svoju knjigu

MIKROEKONOMIJA

Teorija i praksa
Autor: Pavić, Ivan
Područje: Novi društveni i ekonomski procesi
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2015
Broj stranica: 546
Uvez: Meki

48,78 

Udžbenik koji je sadržajem i razinom obrade namijenjen studentima studija ekonomije i poslovne ekonomije na ekonomskim fakultetima te od koristi ekonomistima/gospodarstvenicima u njihovom svakodnevnim (mikro)ekonomskim odlukama.

SKU: 2274 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Sadržaj udžbenika obuhvatio je sve one teme koje standardno razumijeva udžbenik iz mikroekonomske problematike. Dakle, nakon uvoda u mikroekonomiju slijedi izlaganje o potražnji i ponudi, elastičnosti potražnje i ponude te ponašanju potrošača. Nakon te problemske cjeline, obrađene u okviru triju poglavlja, slijede dva poglavlja, jedno koje se bavi problematikom proizvodnje i drugo koje je posvećeno troškovima. Na kraju se, u četiri završna poglavlja, govori o tržišnim strukturama. Svako poglavlje započinje izlaganjem o pojmovima i definicijama, da bi se potom ušlo u složenija izlaganja predmetne problematike. Sve je to učinjeno uz pomoć dijagrama, brojčanih primjera i primjera iz realnog gospodarskog života. Pri tome su na najmanju mjeru svedena izlaganja koja bi bila potkrijepljena matematičkim zadacima.

Iz sadržaja:

O autoru IV
Predgovor XVII

UVOD U MIKROEKONOMIJU
1.1. TEMELJNA MIKROEKONOMSKA PITANJA 3
oskudica kao središnji ekonomski problem 3
lzbor izmeclu alternativa 4
lzbor i oportunitetni trošak 5
Racionalni izbor i marginalna analiza 5
1.2. KVANTITATIVNI PRISTUP 8
Modeli u ekonomiji 8
Ekonomske funkcije 9
Zavisne i nezavisne varijable 10
Egzogene i enciogene varijabke 11
Korelacijska nasuprot kauzalne veze izmedu varijabla 12
Veze izmeclu varijabla 12
1.3. NAGIB KRIVULJE 15
Definicija nagiba krivulje 15
lzračun nagiba linearne krivulje 16
lzračun nagiba funkcije pomoću jednadžbe 18
lzračun nagiba nelinearne krivulje 18
1.4. GRAFOVI U MIKROEKONOMIJI 20
Vrste grafova 20
Konstruiranje grafova 22
1.5. EKONOMSKI PRISTUP 25
Pozitivna i normativna analiza 25
Pogreške u ekonomskom razmišljanju i zaključivanju 26
1.6. PREDMET PROUČAVANJA MIKROEKONOMIJE 27
Mikroekonomija kao znanstvena disciplina 27
Tržište kao posrednik izmedu ekonomskih entiteta 28
Ciljevi ekonomskih entiteta u tržišnoj ekonomiji 29
Ciljevi poduzeća u tržisnom gospodarstvu 30
Teorije profita 32
Primjer iz prakse – Industrija mobilnih telefona 35
Sažetak 36
Ključne riječi 38
Pitanja za raspravu 38

2. POTRAŽNJA I PONUDA 41
2.1. POTRAZSJA 43
Pojmovno određenje potražnje 43
Zakon potražnje 44
Tablica i krivulja potražnje 44
Individualna i tržišna potražnja 47
Promjene potražnje i količine potražnje 49
Determinante promjena potražnje 52
Primjer iz prakse – Hrvatsko tržište automobila 54
Funkcija potražnje 55
2.2. PONUDA 57
Pojmovno određenje ponude 57
Zakon ponude 58
Tablica i krivulja ponude 59
Individualna i tržišna ponuda 60
Promjene ponude i količine ponude 62
Determinante promjena ponude 63
Funkcija ponude 66
2.3. TRŽIŠNA RAVNOTEŽA 67
Postupak uspostavljanja tržišne ravnoteže 68
Ravnoteža izmedu ponude i potražnje 69
Matematičko određenje tržišne ravnoteže 70
Efekti promjena u potražnji i ponudi 71
Primjer iz prakse – Urod maslina i cijena maslinova ulja 73
2.4. RAVNOTEŽA U UVJETIMA REGULACIJE CIJENA 74
Maksimaino dopuštena cijena 74
Minimalno dopuštena cijena 78
2.5. TRŽIŠNA RAVNOTEŽA I POREZI 82
Vrste poreza 82
Posljedice uvođenja poreza 83
Elastičnost i porezno opterećenje 87
Pozitivan i negativan utjecaj poreza 91
Sažetak 94
Ključne riječi 95
Pitanja za raspravu 96

3. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE 99
3.1. OPČI KONCEPT ELASTIČNOSTI 101
Nagib kao apsolutna mjera osjetljivosti 101
Elastičnost kao relativna mjera osjetljivosti 107
Elastičnost u točki prema lučnoj elastičnosti 109

3.2. CJENOVNA ELASTIČNOST POTRAŽNJE 113
Afgebarskl izračun cjenovne elastičnosti 113
Geonnetrijska metoda izračuna cjenovne elastIčnosti 115
Cjenovna elastičnost lInearne krivulje potražnje 118
Cjenovna elastičnost posebnin krivulja potražnje 119
Determinante cjenovne elastičnosti potražnje 121
Primjer iz prakse Burj Khalifa i cjenovna elastičnost 126
Cjenovna efastičnost potražnje i ukupni prihod 128
Primjer iz prakse – Cijene ulaznica i ukupni prihod 134
Cjenovna elastičnost potražnje i granični prihod 135
3.3. DOHODOVNA ELASTIČNOST POTRAŽNJE 137
Izračun dohodovne elastičnosti potražnje 137
Karakteristične vrijednosti dohodovne elastičnosti 139
Determinante dohodovne elastičnosti potražnje 140
3.4. UKRSTENA CJENOVNA ELASTIČNOST POTRAŽNJE 141
lzračun ukrštene cjenovne elastičnosti 141
Karakteristične vrijednosti ukrštene cjenovne elastičnosti 142
3.5. CJENOVNA ELASTIČNOST PONUDE 143
Algebarski izračun cjenovne elastičnosti 143
Geometrijska metoda izračuna cjenovne elastičnosti 144
Karakteristične vrijednosti cjenovne elastičnosti 145
Cjenovna elastičnost posebnin krivulja ponude 148
Determinante cjenovne eiastičnosti ponude 149
Sažetak 151
Ključne riječi 152
Pitanja za raspravu 153

4. PONAŠANJE POTROŠAČA I INDIVIDUALNA POTRAŽNJA
4.1. TEORIJE PONASANJA POTROSAČA 157
Teorije radne i subjektivne vrijednosti 157
Kardinalna i ordinalna mjera korisnosti 158
Funkcija korisnosti 159
4.2. PREFERENCIJE POTROŠAČA 159
TržJšna košarica i preferencije potrošača 159
Pretpostavke o preferencijarna 161
Krivulja i skupina (rnapa) krivulja indiferencije 163
Granična stopa supstitucije 166
Savršeni supstituti i savršeni komplementi 168
Veza između krivulje indiferencije i korisnosti 170
4.3. PRORACUNSKO OGRANIČENJE 172
Proračunsko ograničenje i proračunska krivulja 172
Utjecaj promjene dohotka na proračunsku krivulju 175
Utjecaj promjene cijene na proračunsku krivulju 176
4.4. POTROŠAČEV OPTIMALNI IZBOR 177
Maksimalizacija potrošačeva zadovoljstva kao pristup optimalnosti 178
Minimalizacija potrošačevih izdataka kao pristup optimainosti 181
Granične kombinacije potrošačeva izbora 183
Primjer iz prakse – Preferencije potrošača i modeli automobila 186
4.5. SKUPNA DOBRA I POTROŠAČEV IZBOR 187
Postupak tzbora u primjeru skupnih dobara 187
Novčana i kuponska pomoc 188
Klupska članstva i pretplate 191
Uzajmljivanje i pozajmljivanje 192
Količinski popusti 194
4.6. OTKRIVENE PREFERENCIJE 196
Prva točka na krivulji indiferencije 196
Druga točka na krivulji indiferencije 197
Ostale točke na krivulji indiferencije 198
4.7. GRANIČNA KORISNOST U TEORIJI IZBORA POTROŠAČA 200
4.8. IZVODENJE INDIVIDUALNE KRIVULJE POTRAŽNJE 203
4.9. EFEKTI PROMJENE CIJENE DOBRA 204
Osnovni efekti promjene cijene 204
Ukupni efekt promjene cijene prema vrsti dobara 206
Krivulje potražnje pozitivnog nagiba 212
Sažetak 213
Ključne riječi 215
Pitanja za raspravu 216

5. PROIZVODNJA 217
5.1. OSNOVNI POJMOVI O PROIZVODNJI 219
Proizvodni inputi i output 219
Proizvodna funkcija 220
Tehnološka i ekonomska učinkovitost 221
Varijabilni i fiksni proizvodni inputi 222
Kratki i dugi rok 223
Fiksna i varijabilna proporcija 225
5.2. PROIZVODNJA U KRATKOM ROKU 226
Ukupni, prosječni i granični fizički proizvod 226
Rastuci, konstantni i opadajući granični prinosi 228
Odnos jzmedu ukupnog, prosječnog i graničnog fizičkog proizvoda 233
Elastičnost proizvodnje i faze proizvodne funkcije 234
Promjena fiksnog inputa i zakon opadajućih graničnM prinosa 237
5.3. PROIZVODNJA U DUGOM ROKU 240
Proizvodne izokvante 240
Granična stopa tehničke supstitucije i elastičnost supstitucije 243
Racionalno područje proizvodnje 247
Prinosi na opseg 249
Tehnološki progres 253
5.4. OPTIMALNA KOMBINACIJA INPUTA 256
Izotroškovne krivulje 256
Odredivanje optimalne kombinacije inputa 259
5.5. OPTIMALNA KOMBINACIJA U PROMJENJIVIM UVJETIMA 264
Utjecaj djene inputa na optimainu kombinaciju 264
Utjecaj tehnologije na optimalnu kombinaciju 266
Utjecaj kvalitete proizvoda na optimalnu kombinaciju 267
5.6. PUTANJA EKASPANZIJE 268
Putanja ekspanzije u dugom roku 268
Putanja ekspanzije u kratkom roku 269
Sažetak 270
Ključne riječi 272
Pitanja za raspravu 273

6. TROŠKOVI PROIIVODNJE 275
6.1. TEMELJNI TROŠKOVNI KONCEPTI 277
Profit kao dij poduzeća 277
Oportunitetni trošak 277
Trošak kapitala kao oportunitetni trošak 278
Primjer iz prakse Oportunitetni trošak i cijena ribljih konzerva 279
Eksplidtni i implieitni trošak 280
Ekonomski i računovodstveni profit 281
6.2. TROŠKOVI U KRATKOM ROKU 281
Ukupni troškovi u kratkom roku 282
Prosječni troškovi u kratkom roku 283
Granični trošak 284
Krivufje ukupnih troškova u kratkom roku 285
Krivulje prosječnih troškova i graničnog troška 286
Veze između ukupnih i prosječnih troškova u kratkom roku 288
Veze između proizvodnje i troškova u kratkom roku 289
Prosječni i granični trošak u dugom roku 298
Ekonomija i disekonomija obujma 301
Veza izmedu prosječnih troskova u kratkom i dugom roku 304
Veza izmedu graničnih troškova u kratkom i dugom roku 306
Obtici krivulja prosječnih troškova u dugom roku 306
Minimalno efikasni obujam i tržisna struktura 308
6.4. TOČKA POKR1ČA TROŠKOVA 310
Grafikon pokriča troškova 310
lzračun točke pokrića troškova 311
Determinante točke pokrića troškova 312
Snaga pos[ovne poluge 320
Pretpostavka o linearnosti krivulja ukupnog prihoda i ukupnih troškova 322
5ažetak 324
Ključne rijeći 325
Pitanja za raspravu 326

7. SAVRŠENA KONKURENCIJA 329
7.1. SAVRŠENA KONKURENC1JA KAO POSEBNA TRŽIŠNA STRUKTURA 331
Osnovna obilježja tržista savrsene konkurencije 331
Pretpostavke tržista savršene konkurencije 331
Cijena proizvoda na tržištu savršene konkurencije 333
Maksimalizacija profita na tržistu savrsene konkurencije 335
Pravila za maksimalizaciju profita 335
Prestanak poslovanja poduzeća 337
7.2. RAVNOTEŽA PODUZECA U KRATKOM ROKU 338
Output poduzeća koji maksimalizira profit u kratkom roku 338
lzračun profita poduzeča u kratkom roku 341
Odluke poduzeća koje posiuje s gubitkom 343
Nastaviti ili prestafi s proizvodnjom 344
7.3. KR1VULJA PONUDE PODUZECA U KRATKOM ROKU 348
lzvodenje krivulje ponude poduzeća 348
Pomaci krivulje ponude poduzeća 350
7.4. TRŽIŠNA RAVNOTEŽA U KRATKOM ROKU 351
Postupak uspostavljanja tržišne ravnoteže 351
Tržišna ravnoteža i položaj poduzeča kratkom roku 353
7.5. TRŽIŠNA KRIVULJA PONUDE U KRATKOM ROKU 354
Tržišna krivulja ponude s identičnim poduzečima 354
Tržišna krivulja ponude s različitim poduzećima 355
7.6. RAVNOTEŽA PODUZECA U DUGOM ROKU 356
output koji maksimalizira profit poduzeča u dugom roku 357
Kada prestati s proizvodnjom u dugom roku 357
Krivu[ja ponude poduzeća u dugom roku 358
7.7. TR2IŠNA RAVNOTE2A U DUGOM ROKU 359
Ulazak novih poduzeča i tržišna ravnoteža 360
Iziazak poduzeća i tržišna ravnoteža 361
7.8. TR2IŠNA KRIVULJA PONUDE U DUGOM ROKU 364
Tržišna krivulja ponude s konstantnim troškovma 364
Tržišna krivulja ponude s rastučim troškovirna 366
Tržišna krivulja ponude s opadajucim troškovirna 367
7.9. TRŽIŠNA RAVNOTEŽA U UVJETIMA PROMJENA OKRUŽJA 368
Utjecaj cijene inputa na tržišnu ravnotežu 369
Utjecaj uvodenja poreza na tržišnu ravnotežu 371
Utjecaj pomaka krivulje potražnje na tržišnu ravnotežu 374
Dinamički (Cobweb) model parcijaine ravnoteže 375
Sažetak 382
Ključne riječi 385
Pitanja za raspravu 385

8. MONOPOL 387
8.1. MONOPOL KAO POSEBNA TR2IŠNA STRUKTURA 389
Osnovna obilježja monopola 389
lzvori monopola 390
Cijena prolzvoda na monopolskom trzištu 391
Odnos cijene i graničnog prihoda monopolskog poduzeca 393
Monapoiska cijena i njena veza s elastičnosti potražnje 396
8.2. RAVNOTEŽA MONOPOLSKOG PODUZECA U KRATKOM ROKU 398
Output koji maksimalizira monopolistav pratit 398
Cubitak monopolskog poduzeca 401
Krivulja ponude monopolskog poduzeća 403
8.3. RAVNOTE2A MONOPOLSKOG PODUZECA U DUGOM ROKU 404
8.4. MONOPOLSKA DISKRIMINACIJA CIJENA 407
Diskriminacija cijena prvog stupnja 408
Diskriminacija cijena drugog stupnja 410
Diskriminacija cijena trećeg stupnja 412
Nužni uvjeti za diskriminaciju cijena 414
Primjer iz prakse – Diskriminacija cijena u putničkom zračnom prometu 415
8.5. TRŽIŠNA RAVNOTEŽA U DINAMIČNIM SITUACIJAMA 417
Utjecaj cijene inputa na tržišnu ravnotežu 417
Utjecaj poreza na tržšnu ravnotežu 419
Utjecaj pomaka krivulje potražnje na tržišnu ravnotežu 420
8.6. POKAZATELJI I IZVORI MONOPOLSKE MOCI 422
Pokazatelji monopolske moći 422
Tržišne strukture u suvremenom gospodarstvu 429
izvori monopolske moći 431
Primjer iz prakse – Monopol na tržištu farmaceutskih proizvoda 433
8.7. REGULIRANJE MONOPOLA 434
Monopol kao generator ekonomskog rasipanja 434
Politike kontrole monopolskog ponašanja 436
8.7. RAZLIKE IZMEDU MONOPOLA I SAVRSENE KONKURENCIJE 440
Razlike izmedu osnovnih karakteristika 440
Posljedice različitih pravila koja definiraju ravnotežu 441
Učinci promjena Cimbenika tržišne ravnoteže 442
Sažetak 443
Ključne riječi 445
Pitanja za raspravu 445

9. MONOPOLISTICKA KONKURENCIJA
9.1. OSNOVNA OBILJEŽJA MONOPOLISTIČKE KONKURENCIJE 449
Pojam monopolističke konkurencije 449
Broj poduzeća na tržištu 450
Obilježja proizvocia 451
Lakoća ulaska i izlaska s tržišta 451
Karakteristike krivulje potražnje 453
Necjenovna konkurencija kao kompetitivni alat 454
Industrije s karakteristikama monopolističke konkurencije 455
9.2. RAVNOTEŽA PODUZEĆA U KRATKOM ROKU 455
Output koji maksimalizira profit poduzeća 455
Gubitak poduzeća 456
9.3. RAVNOTEŽA PODUZECA U DUGOM ROKU 458
Output koji maksimalizira profit 458
Gubitak poduzeća 459
Realnost ekonomskog profita u dugom roku 460
9.4. MONOPOLISTIČKA KONKURENCIJA I DRUGE TRŽIŠNE STRUKTURE 461
Učinkovitost i alokacija resursa 461
Diferencijacija i oglašavanje proizvoda 463
Sažetak 464
Ključne riječi 465
Pitanja za raspravu 465

10. OLIGOPOL 467
10.1. OLIGOPOL KAO POSEBNA TRŽIŠNA STRUKTURA 469
osnovna obilježja oligopola 469
Industrije s obilježjima oligopola 470
Meduovisnost poduzeča 471
Barijere ulaska i izlaska 474
Obilježja krivuIje potražnje 474
Modeli oligopola 476
10.2. SEKVENCIJALNI MODELI OLIGOPOLA 477
KoIičinsko predvodništvo 477
Cjenovno predvodništvo 480
10.3. 5IMULTANI MODELI OLIGOPOLA 483
Cournotov model količjnske konkurencije 483
Razlika izmedu Cournotove i monopoiske ravnoteže 487
Bertrandov model cjenovne konkurenclje 488
Razlika izmedu Cournotove i Bertrandove ravnoteze 490
10.4. KARTELI KAO KOOPERATIVNI MODELI OLIGOPOLA 491
Profit kao cilj kartela 492
Podjela tržišta kao cilj kartela 495
Primjer iz prakse Kartelska organizacija ❑PEC 498
10.5. MODEL IZLOMLJENE KRIVULJE POTRAŽNJE 499
10.6. TEORIJA IGARA U ANALIZI OLIGOPOLA 501
PojrnovJ u teoriji igara 501
Modeli teorije igara 502
Dominantna strategija i dominantna ravnoteža 505
Nashova ravnoteža 507
Zatvorenikova dilema 509
OligopoIističko ponašanje kao zatvorenikova dilema 511
Prošireni obIik igre 514
10.7. OLIGOPOL I KONKURENTSKE STRATEGIJE 516
Oglašavanje i marketing 517
Diferencijacija proizvoda 517
Istražjvanje i razvoj 519
Sažetak 520
Ključne rijed 522
Pitanja za raspravu 522
Pojmovnik 525

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

Izdavač

Karakter

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka