Akcija!
USPJEŠNA PRODAVAONICA - Naruči svoju knjigu

USPJEŠNA PRODAVAONICA

Kako biti uspješan u prodaji i vođenju prodajnog mjesta
Autor: Pavlek, Zvonimir
Područje: M.E.P. - naša izdanja
Područje: Prodaja i pregovaranje
Karakter: priručnik
Godina izdanja: 2004
Broj stranica: 200
Uvez: Meki

9,99 

Uspješna prodavaonica je iznimno  aktualan, stilski pitak i osvježavajući tekst, koji može biti kvalitetan vodič u poslovnom ponašanju mnogih o čijem umijeću i vještini ovisi uspješnost prodavaonice. Ovo izdanje je poticajno za sve one koji izravno ili posredno sudjeluju u malo prodajnom poslovanju!

Opis

Iz sadržaja:

Uvod ili što me je navelo na ovu temu / Promjene, promjene, stalne promjene… (struk­tu­ra tr­go­vi­ne (vr­ste pro­da­vao­ni­ca); nje­go­va vi­so­st – pot­ro­šač         ; prom­je­ne u struk­tu­ri tr­go­vi­ne) / Veliki i/ili mali (“ve­li­ke ška­tu­lje”; stra­te­gi­ja onih (ma­njih) ko­ji že­le pre­živ­je­ti i nap­re­do­va­ti ) / Kako se ponaša kupac na mjestu prodaje (kup­ci pre­ma do­bi i spo­lu; kup­ci i mar­ka; kako ku­pac / pot­ro­šač rea­gi­ra na ci­je­ne ; kako se ku­pac po­na­ša i rea­gi­ra u pro­da­vao­ni­ci; dob­ro pos­lu­žen ku­pac – ve­ća pro­da­ja; sav­je­ti za do­bar od­nos s kup­ci­ma) / Uspješna prodavaonica koja privlači (am­bi­je­nt; supe­rior­no­st od osob­nog pred­stav­lja­nja do sav­je­to­va­nja kup­ca) / Promotivne aktivnosti koje osvajaju (ide­je, ide­je, ide­je…; cje­nov­ne pro­mo­ci­je; ko­riš­te­nje pri­go­da; nag­rad­ni natje­ča­ji i ig­re; lo­kal­na spon­zor­stva / Učinkovito komuniciranje putem medija (što tre­ba zna­ti već na po­čet­ku?; oda­bir me­di­ja za ko­mu­ni­ci­ra­nje; Pub­lic Re­la­tion; rta­dio; tisak; outdoor; di­re­ct mail (iz­rav­na poš­ta na ime); web stranice / Osoblje koje motivira kupce (lju­di i po­sao; dobar pro­da­vač i ka­ko do nje­ga) / Partnerski odnosi u tokovima distribucije (što nas to us­ko­ro oče­ku­je?; ka­te­go­ri­ja do­bit­ni­ka u bu­duć­nos­ti; no­va ud­ru­ži­va­nja – ECR; Što je CM? / ZAK­LJU­ČAK – ka­ko pro­na­ći svo­ju šan­su i mjes­to pod sun­cem / Reference

O knjizi su rekli:

Uspješna prodavaonica’ je iznimno aktualan, stilski pitak i osvježavajući tekst, koji može biti kvalitetan vodič u poslovnom ponašanju mnogih o čijem umijeću i vještini ovisi uspješnost prodavaonice. ‘Uspješna prodavaonica’ je poticajna za sve one koji izravno ili posredno sudjeluju u maloprodajnom poslovanju i koji ne pokazuju spremnost da se u okolnostima iznimno jake konkurencije i ubrzanog procesa internacionalizacije maloprodaje, kako navodi autor, “… uklone niti se samo pokorno poklone”. Knjiga se može preporučiti i poslovnim ljudima izvan maloprodaje (proizvodnja, veletrgovina…) jer njezin sadržaj nadilazi okvire prodavaonice. Prodavaonica bi nam u tom smislu mogla biti sinonim za riječ pogon.

Prof. dr. sc. Nikola Knego

Dodatne informacije

Godina izdanja

Izdavač

M.E.P.

Karakter

priručnik

Uvez

Meki

Autor

Pavlek, Zvonimir

Broj stranica

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka

Nema na zalihi

SUPER PRODAVAČ

Putokaz za izvrsnu profesionalnu prodaju - Psihologija prodaje

Denny, Richard

Nema na zalihi

HALO … MOLIM…

Uspješna telefonska prezentacija i prodaja

Winter, Cris

Nema na zalihi

ZABRANJEN ULAZ PRODAVAČIMA I PSIMA

Drugačiji priručnik o prodajnim i menadžerskim vještinama

Bićanić, Danijel

Nema na zalihi

MALA CRVENA KNJIGA PRODAJE

12,5 načela veličanstvene prodaje (Kako uspješno prodavati ZAUVIJEK)

Jeffrey, Gitomer