EKONOMIJA - Naruči svoju knjigu

EKONOMIJA

Autor: Mihaljević Kosor, Maja; Reić, Zlatan; Šimić, Vladimir
Područje: Novi društveni i ekonomski procesi
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 340
Uvez: Meki

27,87 

Knjiga koja završava otvorenim pitanjima iz ekonomije i ujedno predstavlja i poziv studentima i svima zainteresiranim da nastave s traženjima i da razumiju da, u suvremenim uvjetima, proces učenja i studiranja nikad ne prestaje.

Opis

O knjizi: 

Udžbenik je podijeljen u tri dijela. U prvom dijelu studenti se uvode u ekonomsku znanost. Izlaže se geneza razvitka ekonomske teorije i zaključuje sa stanjem ekonomske znanosti u suvremenim uvjetima. Ukratko su objašnjene sve važnije ekonomske paradigme koje se uobličavaju u posljednjih dvjestotinjak godina. Drugi dio sadržava pet poglavlja i u njima se studentima izlažu osnove ekonomske analize. Zastupljene su i mikroekonomska i makroekonomska analiza i tekst koristi uobičajenu paradigmu neoklasične sinteze u objašnjenju ekonomskih pojava, procesa tendencija.

Zaključni dio, u kojem se nalazi sedam poglavlja, izlaže osnovnu institucionalnu strukturu tržišnog društva. Tu studenti mogu naći osnovna objašnjenja proizvodno¬tehnološke strukture, zatim značenje vlasničkih odnosa, ulogu poduzetništva, novca i države, kao i njihovo značenje u uspješnom odvijanju ekonomskog procesa. Važno mjesto ima i segment koji pokušava pojasniti međunarodne ekonomske odnose uvažavajući činjenicu da danas ni jedan konkretni oblik tržišnog društva ne može izgrađivati svoju ekonomiju izvan konteksta globalizacije.

Iz sadržaja: 

I. DIO
POVIJESNI RAZVOJ EKONOMSKE ZNANOSTI
1. Poglavlje: EKONOMIJA KAO ZNANOST 11
Oskudnost i izbor 12
Racionalno ponašanje 13
Mikroekonomija i makroekonomija 14
Povijesni pregled razvitka ekonomske misli 16
Merkantilizam 18
Kritike merkantilizma 20
Engleska klasična politička ekonomija 22
Kritike Engleske klasične političke ekonomije 27
Marksizam 27
Povijesna škola 29
Utopijski socijalizam 30
Neoklasična ekonomska teorija 31
Keynesijanska revolucija u ekonomskoj teoriji 34
Suvremena neoliberalna ekonomska teorija 37
Konstitucionalna politička ekonomija 38
Odnos ekonomije i političke ekonomije 39
Politička ekonomija 40
Zašto učiti ekonomiju 41

II. DIO
EKONOMSKA ANALIZA TRŽIŠNOG DRUŠTVA
2. Poglavlje: EKONOMSKA ANALIZA PROCESA
REPRODUKCIJE; PROCES PROIZVODNJE 45
Osnovni ekonomski problem 45
ProizvodnjA kao tehnički i društveni proces 49
Proizvodni čimbenici 49
Zakon proporcionalnosti i alternativne mogućnosti proizvodnje 50
Proizvodna funkcija 52
Ravnoteža proizvođača 58
Primjer djelovanja zakona opadajućeg graničnog proizvoda 60
Vrste troškova u proizvodnji 65
Ekonomska mjerila uspješnosti poslovanja 73

3. Poglavlje: RASPODJELA I NJEZINO MJESTO U PROCESU REPRODUKCIJE 75
Uloga tržišta u određivanju cijena proizvodnih faktora — plaće, kamate, profiti i rente 75

4. Poglavlje: RAZMJENA I DJELOVANJE TRŽIŠNOG
MEHANIZMA 85
Uloga razmjene i oblici konkurencije na tržištu 85
Potražnja (D) 93
Funkcija potražnje 95
Pomaci uzduž krivulje potražnje 98
Pomaci krivulje potražnje 98
Elastičnost potražnje 100
Ponuda (S) 106
Pomaci krivulje ponude 107
Elastičnost ponude 109
Statična analiza tržišne ravnoteže 112
Komparativna statika 113
Oblikovanje normalne cijene u gospodarstvu u vrlo kratkom, 116
kratkom i dugom roku
Analiza u vrlo kratkom razdoblju 117
Analiza u kratkom razdoblju 118
Odlučivanje poduzeća o proizvodnji u kratkom roku 121
Analiza u dugom razdoblju 125
Ravnoteža na tržištu monopola 127
Dileme oko efikasnosti tržišnog mehanizma 131

5. Poglavlje: POTROŠNJA KAO FAZA
REPRODUKCIJSKOG CIKLUSA 135
Ravnoteža potrošača 144

6. Poglavlje: OSNOVE MAKROEKONOMSKE
RAVNOTEŽE 147
Ekonomski tokovi u nacionalnom gospodarstvu 148
Kružni tijek aktivnosti otvorene privrede 148
Osnovni makroekonomski agregati 149
Računanje nominalnog i realnog BDP-a 155
Od BDP-a do nacionalnog dohotka i raspoloživog dohotka 157
Agregatna ponuda I agregatna potražnja 159
Model dohodak-izdaci ili model multiplikatora 164
Jednosektorski model 164
Dvosektorski model 168
Trosektorski model 172
Četverosektorski model nacionalnog gospodarstva 174
Ekonomsko politika i stabilnost nocionalnog gospodarstva 176
Deflacijski jaz 177
Inflacijski jaz 180
Paradoks štednje 181

III. DIO
INSTITUCIONALNA ANALIZA TRŽIŠNOG
DRUŠTVA
7. Poglavlje: PROIZVODNO-TEHNOLOŠKA
STRUKTURA SUVREMENOG DRUŠTVA 185
Uloga tehnologije u razvitku kapitalističkog društva 185
Tehnološka obilježja suvremenog društva 188
Tehnologija i post-industrijsko društvo 189

8. Poglavlje: VLASNIŠTVO, ORGANIZACIJA I
UPRAVLJANJE U TRZIŠNOM DRUŠTVU 193
Različiti sustavi vlasništva 193
Struktura vlasništva u poduzećima 194
Dioničko društvo 196
Managerske revolucije 200
Tržište kapitala i upravljanje u poduzećima 203
Problemi javnih poduzeća 204

9. Poglavlje: PODUZETNIŠTVO, TRŽIŠNA STRUKTURA I OBLIKOVANJE KONKURENCIJE NA TRŽIŠTU 207
Poduzetništvo i njegova povijesna perspektiva 207
Institucionalne pretpostavke poduzetništva 210
Ekonomski uvjeti poduzetništva 210
Politički uvjeti poduzetništva 211
Sociološki uvjeti poduzetništva 211
Individualni i korporativni model poduzetništva 212
Različiti oblici tržišne konkurencije 215
Troškovna konkurencija 216
Cjenovna konkurencija 217
Necjenovna konkurencija 218
Nova konkurencija 219
Oblikovanje cijena na tržištu 221

10. Poglavlje: NOVČANI, BANKOVNI I KREDITNI
SUSTAV U TRŽIŠNOM DRUŠTVU 225
Povijesna uloga i značenje novca 225
Novac kao metialna valuta 227
Financijski sustav 229
Stvaranje ponude novca i uloga modernog bankarstva 231
Uloga i funkcije središnje banke 234
Monetarna politika i monetarizam 236
Monetarna politika 236
Monetarizam 239

11. Poglavlje: EKONOMSKA I POLITIČKA ULOGA
DRŽAVE U TRŽIŠNOM DRUŠTVU 241
Ideologije tržišta i države 241
Liberaina i keynesijanska ideologija države 242
Država r tržište 243
Ekonomske i političke funkcije države 244
Javni sektor r financijski sustav države 246
Javni prihodi 247
Fiskalna politika države 251
Fiskalna monetarna politika države 253
Država blagostanja i socijalna država 255

12. Poglavlje: MEDUNARODNI EKONOMSKI
ODNOSI 259
Svjetsko tržište i međunarodno trgovanje 259
Teorija međunarodne razmjene 261
Ekonomika valutnih tečajeva 267
Vrste deviznih tečajeva 268
Međunarodni financijski sustav 270
Razvoj međunarodnog financijskog sustava 270
Hrvatska i Europska Unija 272

13. Poglavlje: OTVORENA EKONOMSKA PITANJA SUVREMENOG SVIJETA 277
Nezaposlenost i inflacija 277
Jaz između razvijenih i nerazvijenih 283
Dužnička kriza 285
Problemi demografske tranzicije i ekološka ograničenja 287
DODATAK 291
Grafikoni u ekonomiji 291
Zadaci: 299
Proces društvene reprodukcije 299
Makroekonomska ravnoteža 331
LITERATURA 337

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

, ,

Izdavač

Karakter

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka