ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - Naruči svoju knjigu

ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

s komentarom
Autor: Maros, Ivica, Biluš, Ante, Sertić, Tomislav
Područje: Pravo
Karakter: zakon
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 249
Uvez: Meki

50,43  (379,96 kn)

Knjiga sadrži sve propisane mjere koje se odnose na sprječavanje i otkrivanje pranja novca, a od koristi su bankama i drugim obveznicima i dionicima iz sustava sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma.

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

Opis

O knjizi: 

Dotični Zakon ima preventivni karakter i njime se propisuju mjere, radnje i postupci obvezenika iz financijskoga i nefinancijskoga sektora, zadaće Ureda kao financijsko obavještajne jedinice te interaktivna postupanja i druhig nadležnih državnih tijela iz sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Svrha jest zaštita financijskoga sustava Republike Hrvatske kao članice EU od korištenja za pranje novca i financiranje terorizma.

Komentar Zakona namijenjen je bankama i drugim obveznicima s ciljem praktičnog provođenja mjera, radnji i postupaka za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma koje mjere, radnje i postupke banke i drugi obveznici provode prije i/ili prilikom svake transakcije, kao i pri sklapanju pravnih poslova kojima se stječe ili koristi imovina te u ostalim oblicima raspolaganja sredstvima, pravima i drugom imovinom koji mogu poslužiti za pranje novca i financiranje terorizma.

Iz sadržaja:

PREDGOVOR

ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I
 FINANCIRANJA TERORIZMA 1

Glava I. UVODNE ODREDBE 3

Glava II. NACIONALNA PROCJENA RIZIKA OD PRANJA NOVCA I
 FINANCIRANJA TERORIZMA 12

Glava III. MJERE, RADNJE I POSTUPCI KOJE PODUZIMAJU
 OBVEZNICI RADI SPRJEČAVANJA I OTKRIVANJA PRANJA NOVCA I
 FINANCIRANJA TERORIZMA 16
 I. Opće odredbe 16
 II. Dubinska analiza stranke 26
 III. Način provođenja mjera dubinske analize stranke 33
 IV. Način provođenja mjere utvrđivanja i provjere identiteta stranke 36
 V. Način provođenja mjere utvrđivanja i provjere identiteta stvarnog
 vlasnika stranke 41
 VI. Osnivanje, ustroj i vođenje Registra stvarnih vlasnika te dostupnost
 podataka iz Registra stvarnih vlasnika 46
 VII. Način provođenja mjere stalnog praćenja poslovnog odnosa 54
 VIII. Dubinska analiza stranke preko treće osobe 55
 IX. Pojednostavljena i pojačana dubinska analiza stranke 58
 X. Ograničenja prilikom poslovanja sa strankama 74
 XI. Obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o transakcijama 77
 XII. Provedba politika i postupaka grupe u podružnici i društvu kćeri sa
 sjedištem u državi članici ili trećoj državi 85
 XIII. Upravljanje sustavom sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja
 terorizma kod obveznika 88
 XIV. Zaštita osobnih i drugih podataka od strane obveznika 94
 XV. Čuvanje podataka 100

Glava IV. NADZOR NAD OBVEZNICIMA 102
 I. Nadzorna tijela 102
 II. Suradnja nadzornih tijela s nadležnim tijelima država članica, trećih
 država i europskim nadzornim tijelima 110
 III. Sustav obavještavanja nadzornih tijela o povredama odredbi zakona 111
 IV. Nadležnost za vođenje prekršajnog postupka i objavljivanje
 podataka o sankcijama 113
 V. Izuzeće od primjene odredaba Uredbe (EU) 2015/847 115

Glava V. POLOŽAJ, TEMELJNE ZADAĆE I NAD LEŽNOSTI UREDA
 ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA 116
 I. Opće odredbe 116
 II. Prava, obveze i odgovornosti službenika Ureda 120
 III. Uloga i zadaće Ureda u sprječavanju i otkrivanju pranja novca i
 financiranja terorizma 124
 IV. Analitičko-obavještajni rad Ureda 126
 V. Suradnja Ureda s domaćim nadležnim državnim tijelima 139
 VI. Međunarodna suradnja Ureda 148
 VII. Dostavljanje slučajeva nadležnim tijelima 158
 VIII. Neizravni nadzor obveznika i izdavanje smjernica od strane Ureda 160
 Glava VI. ZAŠTITA I ČUVANJE PODATAKA, INFORMACIJA I
 DOKUMENTACIJE TE VOÐENJE STATISTIČKIH PODATAKA I
 EVIDENCIJA OD STRANE UREDA 162

Glava VII. PREKRŠAJNE ODREDBE 171

Glava VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 187

PRIVITCI 191
 1. SUSTAV SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA
 TERORIZMA U RH 193
 1.1. Tijela prevencije 193
 1.2. Tijela nadzora 193
 1.3. Ured za sprječavanje pranja novca kao financijsko-obavještajna
 jedinica RH 193
 1.4. Tijela kaznenog progona 194
 1.5. Pravosuđe 194
 1.6. Ustrojstvo UZSPN 195
 2. MODEL (TIP) USTROJSTVA FINANCIJSKO-OBAVJEŠTAJNE
 JEDINICE 196
 3. IZVJEŠĆA (PROIZVODI) STRATEGIJSKIH ANALIZA 197
 4. NACIONALNA PROCJENA RIZIKA OD PRANJA NOVCA I
 FINANCIRANJA TERORIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ 199
 1. Uvod 201
 2. FATF smjernice za nacionalnu procjenu rizika 203
 3. Nacionalna procjena rizika od pranja novca i financiranja
 terorizma u Republici Hrvatskoj 205
 4. Mape rizika 208
 5. Procjena rizika od pranja novca u Republici Hrvatskoj 209
 MODUL 1 - Procjena prijetnji za pranje novca 209
 MODUL 2 - Nacionalna ranjivost za pranje novca 211
 MODUL 3 - Procjena ranjivosti bankarskog sektora 213
 MODUL 4 - Procjena ranjivosti sektora vrijednosnih papira 216
 MODUL 5 - Procjena ranjivosti sektora osiguranja 217
 MODUL 6 - Procjena ranjivosti ostalih financijskih institucija 218
 MODUL 7 - Procjena ranjivosti nefinancijskih institucija 219
 6. Procjena rizika od financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj 220
 7. Rezultati nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja
 terorizma u Republici Hrvatskoj 225
 8. Akcijski plan za smanjenje identificiranih rizika od pranja novca i
 financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj 225
 5. IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU O
 PROCJENI RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA
 TERORIZMA KOJI UTJEČU NA UNUTARNJE TRŽIŠTE I
 ODNOSE SE NA PREKOGRANIČNE AKTIVNOSTI 227
 1. Uvod 228
 2. Rezultati nadnacionalne procjene rizika 229
 2.1. Glavni rizici za unutarnje tržište u sektorima
 obuhvaćenima nadnacionalnom procjenom rizika 230
 2.1.1. Financijski sektor 230
 2.1.2. Sektor igara na sreću 231
 2.1.3. Određena nefinancijska poduzeća i zanimanja 231
 2.1.4. Gotovina i ekvivalenta sredstva 233
 2.1.5. Neprofitne organizacije 233
 2.1.6. Havala 234
 2.1.7. Krivotvorenje valute 235
 2.2. Horizontalne slabosti 235
 2.2.1. Anonimnost u financijskim transakcijama (gotovina i drugi
 financijski proizvodi koji omogućuju anonimnost) 235
 2.2.2. Identifikacija i pristup informacijama o stvarnom vlasništvu 236
 2.2.3. Nadzor na unutarnjem tržištu EU-a 236
 2.2.4. Suradnja financijsko-obavještajnih jedinica (FOJ-evi) 237
 2.2.5. Ostale slabosti koje su zajedničke svim sektorima 238
 3. Mjere za ublažavanje utvrðenih rizika 238
 3.1. Mjere za ublažavanja rizika na temelju Četvrte direktive o
 sprečavanju pranja novca 239
 3.2. Mjere za ublažavanja rizika koje su već uvedene ili se uvode na
 razini EU-a 240
 3.2.1. Zakonodavne mjere 240
 3.2.2. Inicijative za politike 241
 3.2.3. Dodatne potporne mjere za ublažavanje rizika na
 razini EU-a 242
 4. Preporuke 243
 4.1. Preporuke za europska nadzorna tijela 243
 4.2 Preporuke za nadzornike nefinancijskog sektora 244
 4.3. Preporuke državama članicama 244
 5. Zaključci 249

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

Izdavač

Karakter

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka