FINANCIJSKI MENADŽMENT - Naruči svoju knjigu

FINANCIJSKI MENADŽMENT

X. izdanje
Autor: Vidučić, Ljiljana; Pepur, Sandra; Šimić Šarić, Marija
Područje: Menadžment
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 593
Uvez: Meki

257,25 Kn

Pružaju se važna, sustavna, učinkovita i aktualna znanja iz kompleksnog područja financija važnog za gospodarski razvoj poslovnih subjekata i društva. Na pristupačan se način omogućuje razumijevanje različitih financijskih problema kombinacijom teorije i prakse.

Više o knjizi – recenzije i sadržaj

O knjizi:

Kroz osam poglavlja i sedamnaest poglavlja, čitatelja se logičnim redoslijedom uvodi u ključne teorije i koncepte financijskog menadžmenta. Ovaj rukopis predstavlja osnovu za razmatranje tehnika i principa politike za efikasan financijski menadžment. Na kraju knjige slijede rješenja odabranih zadataka. Problematika koja se razmatra pojašnjava se primjerima koji povezuju koncepte s mogućom primjenom u praksi.

Namjera je omogućiti učinkovito izučavanje financijskog menadžmenta studentima i gospodarstvenicima, te probuditi spoznaju o važnosti stjecanja novih znanja i potrebi njegovanja karijere. Vladanje konceptima, teorijama i tehnikama financijskog menadžmenta uvjet je profitabilnog poslovanja i opstanka/razvitka poslovnih subjekata i gospodarstva u cjelini. Upravo je zato ova knjiga namijenjena onima koji se tek obrazuju u ovome području, ali svima onima koji su nadležni za donošenje odluka koje utječu na financijsku poziciju i perspektivu tvrtke.: predsjednicima uprava, direktorima, nefinancijskim menadžerima, voditeljima financijskih institucija, potencijalnim i sadašnjim poduzetnicima.

Iz sadržaja:

DIO I:

CILJ POSLOVANJA I TEMELJNI KONCEPTI

FINANCIJSKOG MENADŢMENTA

POGLAVLJE 1. CILJ POSLOVANJA I OBLICI POSLOVNOG ORGANIZIRANJA 3

 1. Financijski menadžment 3
 2. Financijski menadžmenti tijek gotovine 5
 3. Financijski menadžment i stvaranje konkurentnih prednosti 6
 4. Oblici organiziranja poslovnih subjekata i ciljevi poslovanja 9

4.1. Oblici poslovnog organiziranja 9

4.2. Cilj poslovanja i društvena odgovornost poduzeća 13

4.3. Nadleţnost i organizacija financijske funkcije 18

POGLAVLJE 2. KONCEPT VREMENSKE VRIJEDNOSTI NOVCA 25

 1. Vremenska vrijednost novca, diskontiranje i ukamaćivanje 25
 2. Iznalaženje buduće vrijednosti 27

2.1. Izračun buduće vrijednosti pomoću jednadžbe 28

2.2. Izračun buduće vrijednosti pomoću financijskih tablica 30

2.3. Izračun buduće vrijednosti uz upotrebu kalkulatora 31

2.4. Ispodgodišnje ukamaćivanje 32

 1. Izračun sadašnje vrijednosti 33

3.1. Izračun sadašnje vrijednosti uz primjenu jednadžbe 34

3.2. Izračun sadašnje vrijednosti uz pomoć tablica 35

3.3. Izračun sadašnje vrijednosti uz pomoć kalkulatora 36

3.4. Ispodgodišnje diskontiranje 37

 1. Vremenska vrijednost višestrukih gotovinskih tijekova 37

4.1. Vrednovanje nejednolikog gotovinskog tijeka        38

4.2.  Izračun sadašnje vrijednosti beskonačnog jednolikog gotovinskog tijeka –

vječne rente (povrata) 41

4.3. Jednoliki konačni gotovinski tijek – periodična renta (povrat) 42

4.3.1. Izračun buduće vrijednosti periodične rente pomoću jednadžbe 42

4.3.2. Izračun buduće vrijednosti periodične rente pomoću financijskih tablica i kalkulatora  43

4.3.3. Izračun sadašnje vrijednosti periodične rente pomoću jednadžbe 45

4.3.4. Izračun sadašnje vrijednosti periodične rente pomoću financijskih tablica i kalkulatora  46

4.4.  Rješenje kamatne stope, stope rasta i broja razdoblja 48

4.5. Vrednovanje rastuće vječne rente 51

 1. Izračun nepoznatih varijabli 52

5.1. Rješenje kamatne stope kod periodične rente 52

5.2. Rješenje broja razdoblja kod jednokratnog gotovinskog tijeka  53

5.3. Rješenje broja razdoblja kod periodične rente 55

5.4. Rješenje obroka kod periodične rente (povrata) 57

POGLAVLJE 3. RIZIK, POVRAT I MODEL ZA ODREĐIVANJE CIJENE

ULOŢENOG KAPITALA (CAPM) 64

 1. Rizik i financijski menadţment 64
 2. Rizik vrijednosnice i njegovo mjerenje 65

2.1. Upotreba normalne distribucije vjerojatnosti 65

2.2. Grafiĉki pristup 66

2.3. Korištenje prognoza ishoda 68

2.4. Korištenje povijesnih stopa 68

2.5.  Mjerenje rizika u relativnim terminima 69

2.5.1. Koeficijent varijacije  69

2.5.2.  Beta – relativna kovarijanca  70

2.6.  Obiljeţje «Z» 72

 1. Rizik i povrat portfelja 73

3.1. Rizik i povrat portfelja koji se sastoji od dvije vrijednosnice 74

3.2. Rizik i povrat dobro diversificiranog portfelja – Markowitzev model  77

3.3. CAPM model  79

3.3.1. Pretpostavke modela i konstruiranje portfelja 79

3.3.2. Linija trţišta kapitala (CML) i teorem o odvojenosti 80

3.3.3.    Temeljna jednadţba CAPM i karakteristiĉni pravac           82

3.3.4.    Linija trţišta vrijednosnica (SML)  84

3.3.5.    Veza izmeĊu rizika i stope povrata prema CAPM modelu – oĉekivani povrat na pojedinaĉnu vrijednosnicu                86

3.3.6.    CAPM jednadţba i vrednovanje         87

3.3.6.1.   CAPM i vrednovanje projekata         87

3.3.6.2. CAPM i vrednovanje vrijednosnica                87

3.3.7.    Praktiĉne implikacije CAPM-a           89

3.4.        Teorija odreĊivanja cijena pri poslovima arbitraţe (APT)             90

3.5.        Zajedniĉke karakteristike i ograniĉenja CAPM i APT modela      91

3.5.1.    Ograniĉenja i dopune CAPM modela            91

3.5.2.    Ograniĉenja APT modela       92

DIO II:

FINANCIJSKA TRŢIŠTA I VREDNOVANJE

POGLAVLJE 4. FINANCIJSKO OKRUŢJE PODUZEĆA     99

 1. Financijski sustav u gospodarstvu 99

1.1.         Uloga financijskog sustava i financijskih trţišta   99

1.2.        Financijska trţišta – pojam i uloga  100

1.3.        Strukturne promjene i kretanja na financijskim trţištima            100

 1. Vrste i karakteristike financijskih trţišta 101

2.1.        Financijska trţišta prema formalnosti strukture i starosti vrijednosnica          104

2.2.        Financijska trţišta prema naĉinu prodaje i dospijeću instrumenata      104

2.3.        Financijska trţišta prema obliku sredstava i metodi trgovine     109

POGLAVLJE 5. VREDNOVANJE I FINANCIJSKI MENADŢMENT            114

 1. Fundamentalna analiza 114

1.1.         Prognoza nacionalnog gospodarstva            114

1.2.        Prognoza industrije  115

1.3.        Analiza tvrtke                118

1.3.1.     Statiĉke metode procjene      119

1.3.2.    Dinamiĉke metode     120

1.4.        Vrednovanje vrijednosnica  122

1.4.1.     Opće pravilo vrednovanja     123

1.4.2.    Vrednovanje dugovnih (kreditnih) vrijednosnica               124

1.4.2.1.  Vrednovanje obveznica           124

1.4.2.2.  Vrednovanje dugovnih vrijednosnica novĉanog trţišta    131

1.4.2.3. Raĉunanje prihoda do dospijeća (interne stope povrata) i

tekućeg povrata obveznice    132

1.4.2.4.    Rizik kamatne stope 134

1.4.3.    Vrednovanje prioritetnih (povlaštenih) dionica   135

1.4.4.    Vrednovanje obiĉnih dionica             137

1.4.4.1.   Povrat obiĉnih dioniĉara      137

1.4.4.2.  Model diskontiranih gotovinskih tijekova (DDM model)               138

 1. Tehniĉka analiza i investicijski sustavi 144

2.1.  Tehniĉka analiza        144

2.2. Investicijski sustavi  145

DIO III:

DUGOROĈNE FINANCIJSKE ODLUKE

POGLAVLJE 6. DONOŠENJE ODLUKA O FINANCIRANJU          155

 1. Odluke o financiranju 155
 2. Efikasnost financijskih trţišta 156
 3. Financiranje iz dugoroĉnih izvora 159

3.1.        Procjena potreba za financiranjem iz dugoroĉnih izvora               159

3.2.        Obiĉne dionice             161

3.2.1.    Karakteristike i vrijednost dionica 161

3.2.2.    Prava dioniĉara           163

3.2.3.    Prednosti i nedostaci financiranja emisijom obiĉnih dionica     164

3.3.        Dugoroĉni kreditni izvori     165

3.3.1.    Kreditno nasuprot vlasniĉkom financiranju           165

3.3.2.    Osnove vrste i karakteristike dugoroĉnog korporacijskog duga               167

3.3.3.    Dugovne vrijednosnice           170

3.3.4.    Prednosti i nedostaci dugoroĉnog dugovnog financiranja            173

3.3.5.    Krediti na obroĉnu otplatu  174

3.3.6.    Prednosti i nedostaci financiranja kreditom na obroĉnu otplatu             178

3.4.        Metode emisije             178

3.5.        Ostali izvori    181

3.5.1.    Prioritetne dionice    181

3.5.2.    Waranti             184

3.5.2.1.   Waranti i opcije – sliĉnosti i razlike               184

3.5.2.2.  Vrednovanje waranta              186

3.5.2.3.   Prednosti i nedostaci financiranja warantima       189

3.5.3.    Konvertibilne vrijednosnice               189

3.5.3.1.   Vrednovanje konvertibilnih obveznica        191

3.5.3.2.  Konverzijska vrijednost         192

3.5.3.3.  Opcijska vrijednost   193

3.5.3.4.  Prednosti i nedostaci financiranja konvertibilnim obveznicama              195

3.5.3.5. Politika konverzije     196

3.5.4.    Konvertibilne vrijednosnice i waranti – temelji vrednovanja       198

3.5.5.    Konvertibilije i waranti u financiranju poduzeća                198

3.5.6.    Razlike izmeĊu konvertibilija i waranta    199

POGLAVLJE 7. PROJEKTNO FINANCIRANJE KAO ALTERNATIVA TRADICIONALNOM DUGOROĈNOM FINANCIRANJU   205

 1. Pojam, povijesni razvoj i razmjeri trţišta 205
 2. Sudionici, osnovne znaĉajke i usporedba s tradicionalnim financiranjem 208

2.1.  Sudionici          208

2.2.  Osnovne znaĉajke PF               210

2.3.  Usporedba projektnog i korporacijskog financiranja       211

 1. Projektno financiranje i vrijednost poduzeća 213
 2. Vaţnost rizika u projektnom financiranju 215

DIO IV:

STRUKTURA KAPITALA I POLITIKA DIVIDENDI

POGLAVLJE 8. STRUKTURA KAPITALA  223

 1. Struktura kapitala 223

1.1.         Miller-Modigliani teorija irelevantnosti strukture kapitala         224

1.2.        Tradicionalno gledište na strukturu kapitala         229

1.3.        Teorija izbora (agencijski modeli)  230

1.4.        Modeli temeljeni na asimetriĉnim informacijama              233

1.4.1.     Teorija signalizacije 233

1.4.2.    Teorija “postupka slaganja” (“redoslijeda pakiranja” )   233

1.5.        Modeli temeljeni na trţištu korporativne kontrole             234

1.6.        Modeli temeljeni na teoriji industrijske organizacije       236

 1. Rezultati empirijskih istraţivanja 237
 2. Politika strukture kapitala 243

3.1.        Financijske potrebe, povrat i rizik kao determinante strukture kapitala           243

3.2.        Mogućnosti servisiranja duga i vjerojatnost financijskih neprilika/steĉaja      248

3.2.1.    Analiza sposobnosti servisiranja duga        248

3.2.2.    Vjerojatnost steĉaja i financijskih neprilika            250

3.3.        Donošenje odluke o strukturi kapitala       251

POGLAVLJE 9. TEORIJE I POLITIKA DIVIDENDI             261

 1. Teorije i koncepti o politici dividendi 261

1.1.         Donošenje odluke o dividendama   261

1.2.        Stavovi teorije o politici dividendi  263

1.2.1.     Modernistiĉko (MM) gledište na politiku dividendi           263

1.2.2.    Tradicionalistiĉko gledište na politiku dividendi –

Teorija ptice u ruci    264

1.2.3.    Teorija porezne preferencije              265

1.3.        Ostali koncepti vaţni za politiku dividendi               265

1.3.1.     Koncepti preferencija tekućeg dohotka i smanjenja neizvjesnosti           265

1.3.2.    Hipoteza signaliziranja (informacijskog sadrţaja) i efekt klijentele       266

1.3.3.    Agencijski troškovi    267

 1. Praktiĉni aspekti dividendi 267

2.1.        Vrste politike dividendi         267

2.2.        Otkup, dioba dionica i dividende u dionicama       270

2.2.1.    Otkup dionica               270

2.2.2.    Dividende u dionicama i dioba dionica       272

 1. Definiranje politike dividendi 273

DIO V:

DUGOROĈNE INVESTICIJSKE ODLUKE

POGLAVLJE 10. PLANIRANJE KAPITALNIH ULAGANJA            281

 1. Kapitalna ulaganja – svrha, proces i klasifikacija 281
 2. Metode za procjenu kapitalnih ulaganja 286

2.1.        Raĉunovodstvena stopa povrata (ARR)      287

2.2.        Metoda otplatnog perioda (PBP)     289

2.3.        Metoda neto sadašnje vrijedosti (NPV)      291

2.4.        Metoda interne stope rentabilnosti (IRR) 293

2.5.        Indeks profitabilnosti (PI)   296

 1. Procjena gotovinskih tijekova projekta 298

3.1.        Definiranje gotovinskih tijekova      298

3.2.        Problemi konzistentnosti u tretmanu gotovinskih tijekova          301

 1. Kapitalna ulaganja i realne opcije 304

4.1.        Pojam i vrste realnih opcija 304

4.2.        Vrednovanje realnih opcija 305

4.3.        Opcije kod strateških projekata       309

POGLAVLJE 11. PROCJENA RIZIKA INVESTICIJSKIH PROJEKATA   316

 1. Rizik, povrat i kapitalno proraĉunavanje 316

1.1.         UtvrĊivanje troška kapitala 316

1.1.1.      WACC koncept              316

 1. Procjena riziĉnih projekata 320

2.1.        Procjena rizika projekta za jedno razdoblje            320

2.2.        Procjena rizika projekta u portfelj kontekstu         321

2.3.        Prilagodbe za rizik projekta                322

2.3.1.    UtvrĊivanje troška kapitala za projekte nehomogene u odnosu na rizik 322

2.3.2.    UtvrĊivanje traţene stope povrata za dijelove poduzeća 326

2.3.3.    Pristup ukupnog umjesto pristupa sustavnog, trţišnog rizika    327

 1. Politika respektiranja rizika kod investicijskih projekata 328

3.1.        Izbor metoda i ukljuĉivanje rizika  328

3.2.        Kapitalna ulaganja, korporacijska strategija i konkurentnost    331

 1. Praktiĉni problemi u procjeni kapitalnih ulaganja 334

DIO VI:

KRATKOROĈNI I MEĐUNARODNI FINANCIJSKI

MENADŢMENT

POGLAVLJE 12. KRATKOROĈNI FINANCIJSKI MENADŢMENT             343

 1. Menadţment radnog kapitala 343

1.1.         Permanentno i privremeno ulaganje u radni kapital (kratkotrajnu imovinu). 346 1.2. Financiranje bruto radnog kapitala              348

 1. Kratkoroĉni izvori financiranja 350

2.1.        Spontano financiranje            350

2.1.1.     Vremenska razgraniĉenja kao kratkoroĉni izvor financiranja   350

2.1.2.    Trgovaĉki kredit kao kratkoroĉni izvor financiranja        351

2.2.        Kratkoroĉno osigurano i neosigurano financiranje           353

2.3.        Financiranje emisijom komercijalnih zapisa         357

2.4.        Ostali izvori    359

 1. Menadţment gotovine 359

3.1.        UtvrĊivanje optimalnog salda gotovine      360

3.1.1.     Baumolov model         361

3.1.2.    Miller-Orr model        364

3.2.        Menadţment gotovinskih primitaka i izdataka      365

3.3.        Investiranje suviška gotovine – menadţment portfelja utrţivih vrijednosnica 365

 1. Menadţment potraţivanja 367

4.1.        Donošenje odluke o kreditnoj politici         368

4.1.1.     Uvjeti prodaje               368

4.1.2.    UtvrĊivanje kreditnog standarda i analiza kreditne sposobnosti             373

4.2.        Politika naplate           376

4.2.1.    Analiza potraţivanja 376

4.2.2.    Postupci naplate         379

 1. Menadţment zaliha 382

5.1.        Model ekonomiĉne veliĉine narudţbe – EOQ model            383

5.2.        Ostale tehnike menadţmenta zaliha             388

5.2.1.    Just-in-time (kamban) metoda i kompjuterizirani sustavi           388

5.2.2.    ABC metoda i metoda crvene linije               389

POGLAVLJE 13. MEĐUNARODNI FINANCIJSKI MENADŢMENT           394

 1. Devizna trţišta i devizni teĉaj 394

1.1.         Funkcije, sudionici i transakcije na deviznom trţištu       395

1.2.        Terminska i spot trţišta         397

1.3.        Devizni teĉaj   398

 1. Financiranje na meĊunarodnim i stranim trţištima novca i kapitala 400

2.1.        Financiranje sredstvima dobavljaĉa i poslovnih partnera             401

2.2.        Krediti banaka i specijaliziranih financijskih institucija               404

2.3.        Financiranje na meĊunarodnim i stranim trţištima novca i kapitala   407

 1. Planiranje kapitalnih ulaganja u inozemstvu 409

3.1.        Procjena investicijskih projekata u inozemstvu    410

3.2.        Procjena meĊunarodnih investicija primjenom prilagoĊene NPV metode        412

DIO VII:

FINANCIJSKA ANALIZA I PLANIRANJE

POGLAVLJE 14. FINANCIJSKA ANALIZA                423

 1. Izvori financijskih informacija i njihova upotreba 423
 2. Temeljna financijska izvješća 424

2.1.        Bilanca              425

2.2.        Raĉun dobitka i gubitka         427

2.3.        Izvješće o novĉanom tijeku  429

2.4.        Bilješke uz financijska izvješća         434

2.5.        Izvješće o promjeni glavnice              434

 1. Korisnici, svrha i metode analize financijskih izvješća 434

3.1.        Korisnici i svrha analize financijskih izvješća        434

3.2.        Metode analize financijskih izvješća            435

3.2.1.    Analiza putem pokazatelja   441

3.2.1.1.                 Pokazatelji likvidnosti            442

3.2.1.1.1.             Tekući pokazatelj – pokazatelj tekuće likvidnosti 442

3.2.1.1.2.             Brzi pokazatelj – pokazatelj ubrzane likvidnosti   443

3.2.1.2.                Pokazatelji menadţmenta imovine 444

3.2.1.2.1.             Prosjeĉno razdoblje naplate potraţivanja  444

3.2.1.2.2.            Pokazatelj obrta zaliha           446

3.2.1.2.3.            Pokazatelj obrta dugotrajne imovine            447

3.2.1.2.4.            Pokazatelj obrta ukupne imovine    447

3.2.1.3.                Pokazatelji menadţmenta duga (zaduţenosti)        448

3.2.1.3.1.             Pokazatelj zaduţenosti (ukupni dug prema ukupnoj imovini) 449

3.2.1.3.2.            Pokazatelj pokrića kamata   450

3.2.1.4.                Pokazatelji profitabilnosti    450

3.2.1.4.1.             Bruto profitna marţa               451

3.2.1.4.2.            Neto profitna marţa  451

3.2.1.4.3.            Temeljna snaga zarade tvrtke            452

3.2.1.4.4.            Povrat na ukupnu imovinu (ROA)  453

3.2.1.4.5.            Povrat na vlastiti kapital (dioniĉku glavnicu)         453

3.2.1.5.                Trţišni pokazatelji      454

3.2.1.5.1.             Pokazatelj cijena/zarada (P/E)         454

3.2.1.5.2.            Pokazatelj trţišna/knjigovodstvena vrijednost (M/B)       456

3.2.1.6.                Du Pont sustav pokazatelja  458

3.2.2.    Interpretacija rezultata analize putem pokazatelja            459

POGLAVLJE 15. FINANCIJSKO PLANIRANJE       466

 1. Financijsko planiranje 466

1.1.         Svrha financijskog planiranja           466

1.2.        Proces financijskog planiranja i sadrţaj    467

 1. Budţetiranje gotovine 472

2.1.        Svrha i izrada proraĉuna gotovine  472

2.2.        UsklaĊenost s drugim planskim dokumentima     475

2.3.        MeĊunarodni menadţment gotovine            476

DIO VIII:

FINANCIRANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA

POGLAVLJE 16. TRADICIONALNI OBLICI FINANCIRANJA

MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA    483

 1. Specifiĉnosti sektora malih i srednjih poduzeća 483
 2. Pristup financiranju – ograniĉenje rasta i osnivanja

malih i srednjih poduzeća    487

 1. Financiranje SME u Europskoj uniji 490

3.1.  Karakteristike financiranja SME u Europskoj uniji           490

3.2.  Podrška drţave osnivanju i poslovanju SME u razvijenim zemljama EU             494

 1. Financiranje SME u Hrvatskoj 495

4.1.  Krediti financijskih institucija kao izvor financiranja SME u Hrvatskoj             495

4.2.   Krediti i podrška Vlade i specijaliziranih institucija         501

POGLAVLJE 17. FINANCIRANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA

RIZIĈNIM KAPITALOM         509

 1. Private equity i venture kapital 509

1.2. Pojmovno odreĊenje private equitya i riziĉnog kapitala       510

 1. Formalni riziĉni kapital 514

2.1.        Formalni riziĉni kapital u svijetu    514

2.2.        Privatni fondovi riziĉnog kapitala u Hrvatskoj      515

2.3.        Fondovi za gospodarsku suradnju (FGS-ovi)          516

2.4.        Indeks atraktivnosti Hrvatske za PE/VC ulaganja              518

 1. Neformalni riziĉni kapital 521

3.1.        Poslovni anđeli u svijetu       521

3.2.        Poslovni anđeli u Hrvatskoj                523

POJMOVNIK 529

RJEŠENJA ODABRANIH ZADATAKA         563

KAZALO POJMOVA  575

POPIS SLIKA 582

POPIS TABLICA          584

FINANCIJSKE TABLICE        586

O AUTORICAMA          591

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

, ,

Karakter

Uvez

Povezane knjige - M.E.P.-ova preporuka

CBA – ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI + USB

Praktični priručnik za izradu CBA s uključenim primjerima dobre prakse u području poslovne, turističke i IRI infrastrukture

Korunić, Kristian

RAČUNOVODSTVO PODUZETNIKA S PRIMJERIMA KNJIŽENJA

Knjiga I., XI. izmijenjena i dopunjena naklada

Skupina autora

Nema na zalihi