PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO - Naruči svoju knjigu

PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO

Primjena Računskog plana s primjerima knjiženja, V. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Autor: Bičanić, Nikolina; Dojčić, Ida; Jakir-Bajo, Ivana; Karačić, Mladenka; Slovinac, Irena
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: priručnik
Godina izdanja: 2021
Broj stranica: 538
Uvez: Meki

58,40  (440,01 kn)

Nastavak na IV. Izmijenjeno i dopunjeno izdanje objavljeno 2018. Izvanredno djelo pisano za stručnjake i praktičare, koje fundamentalno objašnjava sustav hrvatskog proračunskog računovodstva

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 13497 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Iz sadržaja:

I. dio

SUSTAV HRVATSKOG PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA 1

(mr. sc. Ivana Jakir Bajo)

1. Razvoj proračunskog računovodstva 1

2. Primjena modificiranog načela nastanka događaja i osnovne knjigovodstvene evidencije 9

II. dio

POSLOVNE KNJIGE I KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE 17

(Nikolina Bičanić)

1. Poslovne knjige 17

1.1. Analitička evidencija sitnog inventara i dugotrajne nefinancijske imovine 20

1.2. Analitička evidencija kratkotrajne nefinancijske imovine 21

2. Knjigovodstvene isprave 22

2.1. Sadržaj knjigovodstvenih isprava i potpisi na knjigovodstvenim ispravama 24

2.2. Nalog za knjiženje 30

3. Kontrolni postupci s knjigovodstvenim ispravama i poslovnim knjigama 31

3.1. Knjigovodstvena dokumentacija, poslovne knjige i izjava o fiskalnoj

odgovornosti 35

4. Neke napomene o poslovnim knjigama i knjigovodstvenim ispravama

kod poslovanja preko jednog/jedinstvenog računa riznice 37

5. Čuvanje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu 39

6. Povjeravanje vođenja knjigovodstva drugoj organizaciji ili osobi 40

7. Prekršajne odredbe iz Zakona o proračunu 40

III. dio

PRIMJERI KNJIŽENJA POSLOVNIH DOGAĐAJA 41

1. Nefinancijska imovina (razred 0) 43

(Nikolina Bičanić)

1.1. Neproizvedena dugotrajna imovina (računi skupine 01) 47

1.2. Proizvedena dugotrajna imovina i sitni inventar (računi skupina 02 i 04) 49

1.2.1. Evidentiranje nabave (stjecanja) imovine 59

1.2.2. Korištenje imovine putem leasinga (najma) 63

1.2.3. Dodatno ulaganje i tekuće i investicijsko održavanje 66

1.2.4. Donacije nefinancijske imovine 68

1.2.4.1. Primljene donacije nefinancijske imovine 68

1.2.4.2. Dane donacije nefinancijske imovine 70

1.2.4.3. Međusobni prijenosi nefinancijske imovine proračuna

i proračunskih korisnika 73

1.2.5. Prodaja imovine 73

1.2.6. Rashodovanje imovine 74

1.2.6.1. Što je rashodovanje imovine? 74

1.2.6.2. Knjigovodstvena isprava za rashodovanje imovine 74

1.2.6.3. Izdvajanje rashodovane imovine od ostale 75

1.2.6.4. Rashodovanje imovine s 31. prosincem 75

1.2.6.5. Rashodovanje imovine tijekom godine 76

1.2.6.6. Isknjiženje (rashodovane) imovine 77

1.2.7. Primjeri knjiženja kod nekih posebnih postupanja s nefinancijskom imovinom 77

1.3. Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (računi skupine 05) 79

1.4. Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (računi skupine 03) 80

1.5. Otpis vrijednosti dugotrajne imovine i sitnog inventara 80

1.6. Kratkotrajna nefinancijska imovina (računi skupine 06) 83

1.6.1. Prijenosi kratkotrajne imovine kod ustanova u zdravstvu 87

1.6.2. Proizvođačka i trgovačka djelatnost 91

2. Financijska imovina (razred 1) 96

(Nikolina Bičonić)

2.1. Novac u banci i blagajni (skupina 11) 99 2.1.1. Vođenje blagajne s primjerom blagajničke uplatnice i isplatnice te

blagajničkog izvještaja 99

(mr. sc. Ivana Jakir Bajo)

2.2. Depoziti, jamčevni položi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (skupina 12) 109

2.2.1. Depoziti (računi podskupine 121) 109

2.2.2. Jamčevni položi (računi podskupine 122) 113

2.2.3. Potraživanja od zaposlenih (računi podskupine 123) 114

2.2.4. Ostala potraživanja (računi podskupine 129) 115

(Nikolina Bičanić)

2.2.4.1. Evidentiranje danih predujmova 116

(mr. sc. Ivana Jakir Bajo)

2.3. Vrijednosni papiri (skupina računa 14) 122

2.4. Dionice i udjeli u glavnici (skupina računa 15) 123

2.5. Potraživanja za prihode poslovanja i potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (računi skupina 16 i 17) 125

(Nikolina Bičanić)

2.5.1. Ispravak vrijednosti potraživanja 128

2.5.2. Knjiženje otpisa potraživanja 141

(mr. sc. Ivana Jakir Bajo)

2.6. Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda – aktivna vremenska razgraničenja (skupina računa 19) 147

3. Obveze (razred 2) 150

(Nikolina Bičanić)

3.1. Evidentiranje primljenih predujmova 151

3.2. Korištenje okvirnih kredita (dopuštena prekoračenja na žiro računu) 152

3.3. Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja – pasivna vremenska razgraničenja (skupina računa 29) 157

4. Vlastiti izvori (razred 9) 160

(Nikolina Bičanić)

4.1. Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (računi podskupine 911 i 912) 160

4.2. Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (računi podskupine 915) 160 4.2.1. Primjeri knjiženja na računima podskupine 915 168

4.2.1.1. Primjeri evidentiranja promjena u vrijednosti imovine 168

4.2.1.2. Primjeri evidentiranja promjena u obujmu imovine 171

4.2.1.3. Primjer evidentiranja promjena u obujmu obveza 183

4.2.1.4. Primjer sastavljanja obrasca: P-VRIO i zatvaranja računa

podskupine 915 184

4.3. Rezultat poslovanja (računi skupine 92) 187

4.3.1. Utvrđivanje i raspodjela rezultata na kraju proračunske godine 187

4.3.2. Raspodjela rezultata u sljedećoj proračunskoj godini 196

4.3.2.1. Preneseni viškovi i manjkovi i obveza uključenja u planske akte tekućeg razdoblja 198

4.3.2.2. Pravila za korištenje pojedinih prihoda i ograničenja kod

raspodjele viškova 199

4.3.2.3. Sastavljanje odluke o rasporedu rezultata i primjeri knjiženja 202

4.4. Obračunati prihodi poslovanja (računi skupina 96 i 97) 211

4.5. Rezerviranja viška prihoda (računi skupine 98) 211

4.6. Izvanbilančna evidencija (računi skupine 99) 212

5. Knjiženje rashoda i izdataka (razredi 3,4 i 5) 214

(Mladenka Karačić)

5.1. Rashodi za zaposlene (računi skupine 31) 215

5.1.1. Plaće i doprinosi na plaće (računi skupina 311 i 313) 215

5.1.2. Ostali rashodi za zaposlene (računi podskupine 312) 226

5.2. Materijalni rashodi (računi skupine 32) 229

5.2.1. Naknade troškova zaposlenima (računi podskupine 321) 230

5.2.2. Rashodi za materijal i energiju (računi podskupine 322) 236

5.2.3. Rashodi za usluge (računi podskupine 323) 241

5.2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

(računi podskupine 324) 255

5.2.5. Ostali nespomenuti rashodi (računi podskupine 329) 258

5.3. Financijski rashodi (računi skupine 34) 268

5.4. Subvencije (računi skupine 35) 273

5.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (računi skupine 36) 274

5.5.1. Pomoći unutar općeg proračuna (računi podskupine 363) 277

5.5.2. Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (računi podskupine 366) 279

5.5.3. Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (računi podskupine 367) 281 5.5.3.1. Vijeća nacionalnih manjina i mjesna samouprava 285

5.5.4. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (računi podskupine 368) 285

5.5.5. Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

(računi podskupine 369) 297

5.6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade (računi skupine 37) 301

5.6.1. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

(računi podskupine 371) 301

5.6.2. Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

(računi podskupine 372) 303

5.7. Ostali rashodi (računi skupine 38) 305

5.7.1. Donacije (računi podskupina 381 i 382) 305

5.7.2. Kazne, penali i naknade štete (računi podskupine 383) 308

5.7.3. Izvanredni rashodi (podskupina 385) 308

5.7.4. Kapitalne pomoći (računi podskupina 386) 308

5.8. Evidentiranje protestiranih jamstava od 2021. godine 309

5.9. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (računi skupina 41 do 45) 314

5.9.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (računi skupine 41) 315

5.9.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (računi skupine 42) 316

5.9.3. Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (računi skupine 44) 317

5.9.4. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (računi skupine 45) 317

(mr. sc. Ivana Jakir Bajo)

5.10. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) 318

5.10.1. Dani zajmovi i depoziti (računi skupine 51) 319

5.10.2. Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (računi podskupine 52) 322

5.10.3. Izdaci za dionice i udjele u glavnici (računi podskupine 53) 322

5.10.4. Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova te izdanih vrijednosnih papira (računi skupina 54 i 55) 323

5.11. Raspored rashoda i izdataka prijelazni računi (računi skupina 39,49 i 59) 323

6. Knjiženje prihoda i primitaka (razredi 6, 7 i 8) 324

(mr. sc. Ivana Jakir Bajo)

6.1. Prihodi od poreza (računi skupine 61) 328

6.2. Prihodi od doprinosa (računi skupine 62) 330

6.3. Prihodi od pomoći (računi skupina 63) 331

6.3.1. Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna 333

6.3.2. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 335

6.3.3. Pomoći od izvanproračunskih korisnika 336

6.3.4. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 336

6.3.5. Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 339

6.4. Prihodi od imovine (računi skupine 64) 340

6.5. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (računi skupine 65) 345

6.6. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (računi skupine 66) __ 350

6.6.1. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga (računi podskupine 661) 350

6.6.2. Prihodi od donacija (računi skupine 663) 353

(Nikolina Bičanić)

6.7. Prihodi iz proračuna (računi skupine 67) i evidentiranje financiranja proračunskih korisnika kod nadležnih proračuna/razdjela i njihovih proračunskih korisnika 354

6.7.1. Podmirivanje obveza vlastitih proračunskih korisnika putem obračunskih plaćanja 359

6.7.2. Podmirenje manjka proračunskih korisnika iz prethodnog razdoblja 360

6.7.3. Financiranje proračunskih korisnika JLP(R)S-a u sustavu

jedinstvenog računa riznice 363

6.7.4. Iznimke kod priznavanja prihoda iz nadležnog proračuna

u poslovnim knjigama proračunskih korisnika 363

(mr. sc. Ivana Jakir Bajo)

6.7.5. Knjigovodstvene evidencije ustanova u zdravstvu 364

6.7.5.1. Specifične knjigovodstvene evidencije poslovnih događaja

uvjetovanih COVID -19 369

6.7.6. Knjiženja kod ustanova kulture, javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode i Državnog zavoda za zaštitu prirode, javnih ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanosti, ustanova u sustavu izvršenja sankcija te ustanova u sustavu socijalne skrbi 370

6.8. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (računi skupine 68) 372

6.9. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) 373

6.9.1. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine (računi skupine 71) 374

6.9.2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (računi skupine 72) 374

6.9.3. Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih

vrijednosti (računi skupine 73) 376

6.9.4. Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

(računi skupine 74) 376

6.10. Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8) 376

6.10.1. Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita (računi skupine 81) 377

6.10.2. Primici od izdanih vrijednosnih papira (računi skupine 82) 380

6.10.3. Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (računi skupine 83) 383

6.10.4. Primici od zaduživanja (računi skupine 84) 383

6.10.5. Primici od prodaje vrijednosnih papira iz porfelja (računi skupine 85) 387

6.11. Raspored prihoda i primitaka i prijelazni računi

(računi skupine 69, 79 i 89) 388

IV. dio

POPIS IMOVINE I OBVEZA I KNJIŽENJA REZULTATA POPISA 389

(Nikolina Bičanić)

1. Obveza popisa i odredbe o obavljanju popisa 389

2. Sudionici popisa 393

3. Organizacija popisa 395

4. Rokovi godišnjeg popisa 396

5. Obavljanje popisa 397

5.1. Popis dugotrajne nefinancijske imovine (i sitnog inventara) 397

5.2. Popis kratkotrajne nefinancijske imovine 400

5.3. Popis financijske imovine, potraživanja i obveza 401

6. Izvještaj o obavljenom popisu 402

7. Odlučivanje o popisnim razlikama i njihovo knjiženje 403

8. Najčešće nepravilnosti kod obavljanja popisa 409

9. Zaključno o godišnjem popisu 411

V. dio

PDV KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA 412

(Ida Dojčić)

1. Proračunski korisnici kao obveznici PDV-a 412

1.1. Upis u registar obveznika PDV-a 414

1.2. Obveze proračunskih korisnika upisanih u sustav PDV-a 417

2. Oporezive isporuke i usluge proračunskih korisnika 419

3. Porezna oslobođenja za djelatnosti od javnog interesa

(čl. 39. Zakona o PDV-u) 421

3.1. Usluge u vezi s liječenjem i drugom zdravstvenom zaštitom 422

3.2. Isporuka dobara i pružanje usluga na području socijalne sigurnosti

i zaštiti djece i mladeži 424

3.3. Stavljanje osoblja na raspolaganje od strane vjerskih i filozofskih institucija 425

3.4. Pružanje usluga i isporuka dobara na području obrazovanja i poduke 425

3.5. Pružanje usluga u kulturi i isporuka dobara usko povezanih s

takvim uslugama 426

3.6. Isporuka dobara i pružanje usluga povezanih s određenim

oslobođenim uslugama 427

4. Proračunski korisnici – registriranje za potrebe PDV-a 428

4.1. Proračunski korisnici kao posebni stjecatelji 428

5. Proračunski korisnici kao primatelji usluga od ino-poduzetnika 432

5.1. Primatelji usluga – proračunski korisnici u sustavu PDV-a 433

5.2. Primatelji usluga – proračunski korisnici koji nisu u sustavu PDV-a 434

5.3. Pravne osobe koje nisu porezni obveznici – primatelji usluga 434

5.4. Proračunski korisnici kao primatelji građevinskih usluga 435

6. Odbitak pretporeza kod proračunskih korisnika 437

7. Ispostavljanje računa kod proračunskih korisnika 443

(Nikolina Bičanić)

8. Knjiženja PDV-a kod proračuna i proračunskih korisnika 445

8.1. Računi na kojima se knjiže obveze i potraživanja za PDV 446

8.2. Primjeri knjiženja 448

8.2.1. Isporuke dobara i usluga 448

8.2.2. Nabava dobara i usluga 449

8.2.3. Knjiženje primljenih i danih predujmova i PDV-a 456

8.2.4. Neki specifični primjeri knjiženja poslovnih događaja s PDV-om 460

8.2.5. Obveze i potraživanja za PDV iz obrasca PDV 466

8.2.6. Godišnje usklađenje PDV-a kod utvrđivanja konačnog postotka

za podjelu pretporeza 467

8.2.7. Zaključno o knjiženjima PDV-a 468

8.2.8. Knjiženja PDV-a kod poslovanja preko jedinstvenog računa riznice 469

VI. dio

POSEBNOSTI OBAVLJANJA NEKIH GOSPODARSKIH DJELATNOSTI KOD PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA 473

(Irena Slovinac)

1. Obavljanje trgovine od strane proračunskih korisnika 473

1.1. Način i uvjeti obavljanja trgovine 473

1.2. Zaštita potrošača 475

1.3. Obvezene isprave i evidencije o proizvodima u prodaji 476

1.3.1. Evidencije prema ZoT-u 476

1.3.2. Evidencije prema računovodstvenim propisima 477

1.3.3. Obveza izdavanja računa 477

1.4. Prihodi od prodaje proizvoda 478

1.5. Proračunski korisnici obveznici poreza na dobit 479

1.6. Obveza fiskalizacije 479

2. Obavljanje ugostiteljske djelatnosti 479

2.1. Koje ustanove mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost? 479

2.2. Što se ne smatra obavljanjem ugostiteljske djelatnosti? 480

2.3. Način i uvjeti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti 481

2.4. Obveze ustanova koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost 481

2.5. Obveza izdavanja računa i oporezivanje ugostiteljskih usluga 483

3. Organiziranje putovanja i pružanje usluga u turizmu 484

3.1. Usluge koje pružaju javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i druge javne ustanove 484

3.2. Turističke usluge u zdravstvenom turizmu 485

3.3. Putovanja koja organiziraju odgojno-obrazovne ustanove 486 3.3.1. Posebno o organiziranju izleta i putovanja u osnovnim i srednjim školama 487

3.4. O turističkom vodiču 490

PRAVILNIK O PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU I

RAČUNSKOM PLANU 492

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka