RAČUNOVODSTVO I POREZI ZA PODUZETNIKE - Naruči svoju knjigu

RAČUNOVODSTVO I POREZI ZA PODUZETNIKE

Autor: mr. sc. Dojčić, Ida; Lukač, Dinko; mr. sc. Pretnar Abičić, Silvija; Rakijašić, Jasminka ; Slovinac, Irena; mr. sc. Štahan, Mladen ; dr. sc. Tušek, Boris; Zaloker, Domagoj; dr. sc. Žager, Katarina
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: priručnik, stručna
Godina izdanja: 2021
Broj stranica: 908
Uvez: Meki

73,00  (550,02 kn)

Priručnik koji cjelovito obuhvaća računovodstvenu problematiku za poduzetnike i njihove porezne savjetnike

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 13495 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Na 908 stranica priručnik obuhvaća:

sadržaj knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga te postupak likvidature knjigovodstvenih isprava,

primjere knjiženja poslovnih događaja po razredima, skupinama konta i analitičkim kontima s uputama za primjenu HSFI-a i MSFI-a,

upute za primjenu poreznih propisa s primjerima poreznih obračuna i knjiženja poreza na dohodak, PDV-a, poreza na dobit i drugih davanja,

transakcije s povezanim osobama,

obračunska plaćanja s primjerima i dr.

Iz sadržaja:

I. O RAČUNOVODSTVU 1

1. RAČUNOVODSTVO (mr. sc. Mladen Štahan) 1

1.1. FINANCIJSKO I U PRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO 2

1.2. ORGANIZACIJSKI ASPEKT RAČUNOVODSTVA 2

1.3. PRAVNI OKVIR RAČUNOVODSTVA 4

1.4. RAČUNOVODSTVENI POSLOVI 5

1.5. PODUZETNICI I GRUPE PODUZETNIKA – definicija i klasifikacija 6

1.6. KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE 10

1.7. POSLOVNE KNJIGE I KONTNI PLAN 17

1.8. GODIŠNJI POPIS 25

1.9. RAČUNOVODSTVENI STANDARDI I OPĆA NAČELA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA 26

1.10. JEZIK I VALUTA POSLOVNIH KNJIGA I FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 32

1.11. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI PODUZETNIKA 32

1.12. OBVEZNA IZVJEŠĆA PREMA ZTD-u 58

1.13. MENADŽERSKI IZVJEŠTAJI – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA POTREBE UPRAVLJANJA 64

II. KNJIGOVODSTVENI PRIRUČNIK 75

Razred 0: DUGOTRAJNA I DUGOROČNA IMOVINA (dr. sc. Boris Tušek) 75

1. DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA IMOVINA 75

1.1. IZDACI ZA RAZVOJ 80

1.2. KONCESIJE, PRAVA I DUGOROČNA ULAGANJA NA TUĐOJ MATERIJALNOJ

IMOVINI 82

1.3. PATENTI, LICENCE, ZAŠTITNI ZNACI, SOFTWARE I OSTALA SLIČNA PRAVA 84

1.4. OSTALA PRAVA, ULAGANJA I IZDACI ZA NEMATERIJALNU IMOVINU 89

1.5. GOODWILL 89

1.6. ULAGANJA U KRIPTOVALUTE (mr. sc. Silvija Pretnar Abičić) 92

1.7. NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI 95

1.8. PREDUJMOVI ZA NEMATERIJALNU IMOVINU 95

1.9. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE NEMATERIJALNE IMOVINE 96

1.10. ISPRAVAK VRIJEDNOSTI (AMORTIZACIJA) NEMATERIJALNE IMOVINE 97

2. DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA 97

– PRIRODNA BOGATSTVA TE GRAÐEVINSKI OBJEKTI, POSTROJENJA I

OPREMA, ALATI, POKUĆSTVO, UMJETNIČKA DJELA

I OSTALA MATERIJALNA IMOVINA (dr. sc. Boris Tušek) 97

2.1. ZEMLJIŠTA 103

2.2. ULAGANJA U PRIRODNA BOGATSTVA U PRIPREMI 107

2.3. PREDUJMOVI ZA PRIRODNA BOGATSTVA 107

2.4. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE PRIRODNIH BOGATSTAVA 107

2.5. ISPRAVAK VRIJEDNOSTI (AMORTIZACIJA) PRIRODNIH BOGATSTAVA 108

2.6. GRAĐEVINSKI OBJEKTI 108

2.7. STROJEVI, POSTROJENJA I OPREMA 115

2.8. ALATI, POGONSKI INVENTAR, POKUĆSTVO I PRIJEVOZNA SREDSTVA 121

2.9. STANOVI I STAMBENE ZGRADE 122

2.10. UMJETNIČKA DJELA TRAJNE VRIJEDNOSTI 122

2.11. OSTALA MATERIJALNA IMOVINA 122

2.12. MATERIJALNA IMOVINA IZVAN UPORABE 123

2.13. MATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI 123

2.14. PREDUJMOVI ZA MATERIJALNU IMOVINU 123

2.15. ISPRAVAK VRIJEDNOSTI (AMORTIZACIJA) MATERIJALNE IMOVINE I

VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE MATERIJALNE IMOVINE 124

3. BIOLOŠKA IMOVINA (Irena Slovinac) 127

3.1. VIŠEGODIŠNJI NASADI 128

3.2. TEMELJNO STADO 133

3.3. OSTALA BIOLOŠKA IMOVINA 134

3.4. BIOLOŠKA IMOVINA U PRIPREMI 135

3.5. PREDUJMOVI ZA BIOLOŠKU IMOVINU 135

3.6. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE BIOLOŠKE IMOVINE 136

3.7. ISPRAVAK VRIJEDNOSTI (OBRAČUNATA AMORTIZACIJA)

BIOLOŠKE IMOVINE 136

4. DUGOROČNA FINANCIJSKA IMOVINA (Jasminka Rakijašić) 137

4.1. ULAGANJA U UDJELE (DIONICE) I OSTALE VRIJEDNOSNE

PAPIRE POVEZANIH PODUZETNIKA 138

4.2. DUGOROČNI ZAJMOVI DANI POVEZANIM PODUZETNICIMA I OSOBAMA 144

4.3. ULAGANJA U UDJELE (DIONICE) NEPOVEZANIH PODUZETNIKA 148

4.4. ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE NEPOVEZANIH PODUZETNIKA

I OSTALIH OSOBA 154

4.5. DUGOROČNI ZAJMOVI DANI NEPOVEZANIM PODUZETNICIMA

I OSTALIM OSOBAMA 158

4.6. DUGOROČNA ULAGANJA U BANKE I FINANCIJSKE INSTITUCIJE 161

4.7. DANI DEPOZITI, JAMSTVA I SL. NA ROK DUŽI OD 12 MJESECI 162

4.8. OSTALA DUGOROČNA FINANCIJSKA IMOVINA 163

4.9. OSTALA ULAGANJA KOJA SE OBRAČUNAVAJU METODOM UDJELA 164

4.10. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOROČNE FINANCIJSKE IMOVINE 164

5. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (Jasminka Rakijašić) 166

5.1. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA OD POVEZANIH PODUZETNIKA I OSOBA 166

5.2. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE 168

5.3. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA ZA PRODANA POTRAŽIVANJA (FAKTORING) 168

5.4. POTRAŽIVANJA U SPORU I RIZIČNA POTRAŽIVANJA 168

5.5. POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE ZA USLUGE 169

5.6. OSTALA DUGOROČNA POTRAŽIVANJA 169

5.7. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 169

5.8. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOROČNIH POTRAŽIVANJA 173

6. ULAGANJE U NEKRETNINE (Domagoj Zaloker) 173

6.1. ULAGANJA U NEKRETNINE DANE U NAJAM 177

6.2. ULAGANJA U NEKRETNINE RADI PORASTA VRIJEDNOSTI 183

6.3. PREDUJMOVI ZA ULAGANJA U NEKRETNINE 184

6.4. ISPRAVAK VRIJEDNOSTI (OBRAČUNATA AMORTIZACIJA I VRIJEDNOSNO

USKLAĐENJE) ULAGANJA U NEKRETNINE 184

7. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL (mr. sc. Mladen Štahan) 187

7.1. EVIDENTIRANJE POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 188

Razred 1: KRATKOROČNA I KRATKOTRAJNA IMOVINA 191

1. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI (Domagoj Zaloker) 191

1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI (ŽIRO RAČUNI I TEKUĆI RAČUNI) 191

1.2. RAČUNI IZDVOJENIH SREDSTAVA 195

1.3. BLAGAJNA 197

1.4. DEVIZNI RAČUNI 207

1.5. DEVIZNI AKREDITIVI 209

1.6. DEVIZNA BLAGAJNA 209

2. KRATKOROČNA FINANCIJSKA IMOVINA – VRIJEDNOSNI PAPIRI 212

(Domagoj Zaloker)

2.1. MJENICE 212

2.2. ZADUŽNICE 215

2.3. OBVEZNICE 217

2.4. ZAPISI 218

2.5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOROČNIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA 219

3. POTRAŽIVANJA OD KUPACA (Irena Slovinac) 219

3.1. POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI 219

3.2. POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU 239

3.3. POTRAŽIVANJA S TEMELJA PRODAJE NAPLAĆENE KREDITNIM KARTICAMA 244

3.4. ISPRAVAK VRIJEDNOSTI (VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE) POTRAŽIVANJA

OD KUPACA 246

4. DANI PREDUJMOVI (AVANSI) (Irena Slovinac) 252

4.1. PREDUJMOVI DANI ZA USLUGE 252

4.2. ISPRAVAK VRIJEDNOSTI DANIH PREDUJMOVA 254

5. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA IZ POSLOVANJA S POVEZANIM

PODUZETNICIMA I IZ ZAJEDNIČKOG POSLOVANJA (Irena Slovinac) 254

5.1. POTRAŽIVANJA IZ POSLOVANJA S POVEZANIM PODUZETNICIMA 254

5.2. POTRAŽIVANJA OD POSLOVNIH JEDINICA U INOZEMSTVU 259

5.3. POTRAŽIVANJA OD IZVOZNIKA 259

5.4. POTRAŽIVANJA S TEMELJA UVOZA ZA TUĐI RAČUN 261

6. KRATKOROČNA ULAGANJA U FINANCIJSKU IMOVINU, DRUGA ULAGANJA

I POTRAŽIVANJA (Jasminka Rakijašić) 266

6.1. ULAGANJA U UDJELE (DIONICE) I OSTALE VRIJEDNOSNE PAPIRE

POVEZANIH PODUZETNIKA 266

6.2. DANI KRATKOROČNI ZAJMOVI POVEZANIM OSOBAMA 268

6.3. ULAGANJA U UDJELE (DIONICE) NEPOVEZANIH PODUZETNIKA 269

6.4. DANI KRATKOROČNI ZAJMOVI NEPOVEZANIM PODUZETNICIMA I OSOBAMA 271

6.5. DANI DEPOZITI, JAMSTVA I SL. 271

6.6. POTRAŽIVANJA ZA DEKLARIRANE (ODOBRENE) DIVIDENDE I

NAKNADE ULAGAČIMA 272

6.7. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA ZA OTPLATE DUGOROČNIH KREDITA

(ZAJMOVA) I POTRAŽIVANJA PO FINANCIJSKIM NAJMOVIMA

KOJA DOSPIJEVAJU U TEKUĆEM RAZDOBLJU 272

6.8. POTRAŽIVANJA ZA KAMATE 272

6.9. OSTALA FINANCIJSKA IMOVINA 274

6.10. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKROČNIH FINANCIJSKIH

ULAGANJA I POTRAŽIVANJA 274

7. POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA, POTRAŽIVANJA OD

RADNIKA, POTRAŽIVANJA ZA POVRATNU NAKNADU ZA AMBALAŽU I

OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (mr. sc. Ida Dojčić) 275

7.1. PRETPOREZ (PDV U PRIMLJENIM RAČUNIMA, PLAĆENI PDV) 275

7.2. POTRAŽIVANJA ZA PREPLAĆENU CARINU I DRUGE PRISTOJBE 294

7.3. POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DOBIT I POREZ PO ODBITKU 295

7.4. POTRAŽIVANJA ZA OSTALE PREPLAĆENE POREZE, DOPRINOSE I ČLANARINE 300

7.5. POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE PLAĆA (mr. sc. Ida Dojčić) 305

7.6. POTRAŽIVANJA OD ČLANOVA PODUZETNIKA (FIZIČKIH OSOBA) 305

(Jasminka Rakijašić)

7.7. POTRAŽIVANJA OD RADNIKA (mr. sc. Ida Dojčić) 307

7.7.4. Potraživanje za utvrđene manjkove i učinjene štete 310

7.8. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA 311

7.9. POTRAŽIVANJA ZA POVRATNU NAKNADU ZA AMBALAŽU 331

7.10. ISPRAVAK VRIJEDNOSTI (VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE) KRATKOROČNIH

POTRAŽIVANJA 334

8. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 334

(dr. sc. Katarina Žager)

8.1. UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI 335

8.2. OBRAČUNATI PRIHODI 337

Razred 2: KRATKOROČNE OBVEZEKRATKOROČNE OBVEZE 341

1. OBVEZE PO IZDANIM KRATKOROČNIM VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA 341

(Domagoj Zaloker)

1.2. OBVEZE ZA IZDANE MJENICE 341

1.3. OBVEZE ZA IZDANE OBVEZNICE 342

1.4. OBVEZE ZA IZDANE KOMERCIJALNE ZAPISE 343

2. OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA (Irena Slovinac) 344

2.1. OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI 344

2.2. OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA IZ INOZEMSTVA 354

2.3. OBVEZE S TEMELJA PLAĆANJA I NAPLATE KREDITNIM KARTICAMA 360

2.4. OBVEZE ZA NEFAKTURIRANU ROBU I USLUGE 362

3. PRIMLJENI PREDUJMOVI (AVANSI) (Irena Slovinac) 363

4. OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZETNICIMA I IZ

ZAJEDNIČKOG POSLOVANJA (Irena Slovinac) 366

4.1. OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZETNICIMA 366

4.2. OBVEZE PREMA POSLOVNIM JEDINICAMA U INOZEMSTVU 371

4.3. OBVEZE S TEMELJA IZVOZA ZA TUĐI RAČUN 371

4.4. OBVEZE PREMA UVOZNIKU 374

5. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE I OBVEZE ZA DIVIDENDE I

NAKNADE ULAGAČIMA (Jasminka Rakijašić) 374

5.1. KRATKOROČNI ZAJMOVI OD POVEZANIH PODUZETNIKA I OSOBA 374

5.2. KRATKOROČNI ZAJMOVI (KREDITI) OD NEPOVEZANIH PODUZETNIKA I OSOBA 375

5.3. OBVEZE ZA DEPOZITE (POLOGE), JAMSTVA I SL. 377

5.4. OBVEZE ZA DIVIDENDE, NAKNADE ULAGAČIMA I NAGRADE IZ DOBITI 377

5.5. KRATKOROČNE OBVEZE ZA OTPLATE DUGOROČNIH KREDITA

(ZAJMOVA) I PO FINANCIJSKIM NAJMOVIMA KOJE DOSPIJEVAJU

U TEKUĆEM RAZDOBLJU 379

5.6. OBVEZE ZA KAMATE 380

5.7. OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE DIVIDENDI I NAKNADE ULAGAČIMA 380

5.8. OSTALE KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE 380

6. OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE, OBVEZE

PREMA RADNICIMA (OSIM ZA PLAĆE), OBVEZE ZA NAKNADU

ZA POVRATNU AMBALAŽU I OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE 381

(mr. sc. Ida Dojčić)

6.1. OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (PDV) 381

6.2. OBVEZE ZA CARINU I OSTALE PRISTOJBE 426

6.3. OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT I POREZ PO ODBITKU 429

6.4. OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA 439

6.5. OBVEZE ZA POREZ NA PROMET NEKRETNINA, POSEBNE POREZE, LOKALNE

POREZE, DOPRINOSE, ČLANARINE I NAKNADE 443

6.6. OBVEZE PREMA DRŽAVI ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGA DAVANJA 460

6.7. OBVEZE PREMA RADNICIMA (OSIM ZA PLAĆE) 466

6.8. OBVEZE PREMA ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA, NADZORNOG

ODBORA, PROKURISTIMA, STEČAJNIM UPRAVITELJIMA I SL. (NETO) 469

6.9. OBVEZE ZA NAKNADU GOSPODARENJA OTPADNOM AMBALAŽOM

I POVRATNU NAKNADU 470

6.10. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE 472

7. OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆE (Jasminka Rakijašić) 484

7.1. OBVEZE ZA NETO PLAĆE I NAKNADE 484

7.2. OBVEZE ZA NETO NAKNADE PLAĆA KOJE SE REFUNDIRAJU 484

7.3. OBVEZE ZA OBUSTAVE IZ NETO PLAĆA I NAKNADA 485

7.4. OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA I NAKNADA 485

7.5. OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA I NAKNADA 486

8. OBVEZE SKUPINE ZA OTUĐENJE (Domagoj Zaloker) 486

9. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA 487

(dr. sc. Katarina Žager)

9.1. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA 488

9.2. PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA 490

Razred 3: ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, PRIČUVNIH (REZERVNIH)

DIJELOVA, SITNOG INVENTARA, AUTOGUMA I AMBALAŽE 495

1. OBRAČUN NABAVE (dr. sc. Boris Tušek) 498

1.1. KUPOVNA CIJENA PREMA OBRAČUNU DOBAVLJAČA 499

1.2. OVISNI TROŠKOVI 499

1.3. CARINE I DRUGE UVOZNE PRISTOJBE 499

1.4. NEPOVRATNI POREZ, TROŠARINE I DRUGI TROŠKOVI 499

1.5. OBRAČUN NABAVE 500

2. SIROVINE I MATERIJAL 500

2.1. SIROVINE I MATERIJAL U SKLADIŠTU 500

2.2. SIROVINE I MATERIJAL U OBRADI, DORADI I MANIPULACIJI 512

2.3. SPRAVAK VRIJEDNOSTI (VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE) SIROVINA I MATERIJALA 513

2.4. ODSTUPANJE OD STANDARDNIH (PLANSKIH) CIJENA SIROVINA I MATERIJALA 515

3. PRIČUVNI (REZERVNI) DIJELOVI 520

4. SITNI INVENTAR, AUTOGUME I AMBALAŽA 521

5. PREDUJMOVI (AVANSI) ZA ZALIHE 523

Razred 4: TROŠKOVI 527

1. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA, ENERGIJE, PRIČUVNIH DIJELOVA

I SITNOG INVENTARA (Domagoj Zaloker) 529

1.1. SIROVINE I MATERIJAL 529

1.2. ENERGIJA 534

1.3. PRIČUVNI (REZERVNI) DIJELOVI 539

1.4. OTPIS SITNOG INVENTARA, OTPIS AUTOGUMA I AMBALAŽE 541

1.5. OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI 542

2. TROŠKOVI USLUGA (Domagoj Zaloker) 542

2.1. PRIJEVOZNE, POŠTANSKE I TELEFONSKE USLUGE 543

2.2. USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 544

2.3. USLUGE NA IZRADI PROIZVODA I POPRAVCI PROIZVODA 545

2.4. ZAKUPNINE, NAJAMNINE I POSLOVNI (OPERATIVNI) LEASING 545

2.5. USLUGE PROPAGANDE, REKLAME (PROMIDŽBE), SPONZORSTVA UZ

PROTUČINIDBU I SAJMOVA 549

2.6. INTELEKTUALNE USLUGE 551

2.7. KOMUNALNE USLUGE 553

2.8. TROŠKOVI REGISTRACIJE I DRUGI TROŠKOVI PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 553

2.9. OSTALE USLUGE 554

3. DUGOROČNA REZERVIRANJA TROŠKOVA I RIZIKA (Domagoj Zaloker) 555

4. AMORTIZACIJA (Domagoj Zaloker) 556

4.1. DUGOTRAJNA IMOVINA KOJA SE AMORTIZIRA 556

4.2. DUGOTRAJNA IMOVINA KOJA NE PODLIJEŽE AMORTIZACIJI 557

4.3. OSNOVICA ZA OBRAČUN AMORTIZACIJE 559

4.4. KORISNI VIJEK UPORABE KAO RAZDOBLJE OBRAČUNA AMORTIZACIJE 562

4.5. METODE OBRAČUNA AMORTIZACIJE 564

4.6. EVIDENTIRANJE AMORTIZACIJE U POSLOVNIM KNJIGAMA 567

4.7. POČETAK I PRESTANAK OBRAČUNA AMORTIZACIJE 567

4.8. POREZNO NEPRIZNATI TROŠKOVI AMORTIZACIJE 570

4.9. PROMJENE STOPA AMORTIZACIJE 579

5. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA (Jasminka Rakijašić) 582

5.1. NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA 583

5.2. TROŠKOVI MATERIJALNIH PRAVA RADNIKA 586

5.3. NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA 588

5.4. REPREZENTACIJA 590

5.5. OSTALI POREZI, DOPRINOSI I NAKNADE 591

5.6. PREMIJE OSIGURANJA 592

5.7. BANKARSKE USLUGE, PROVIZIJE I ČLANARINE UDRUŽENJIMA 594

5.8. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA 594

6. NAKNADA GOSPODARENJA OTPADNOM AMBALAŽOM (Irena Slovinac) 595

7. TROŠKOVI OSOBLJA (Jasminka Rakijašić) 597

7.1. OBRAČUN PLAĆA 598

8. RASPORED TROŠKOVA (Irena Slovinac) 610

Razred 5: INTERNI OBRAČUNI 613

1. EVIDENTIRANJE U RAZREDU 5 (Irena Slovinac) 613

1.1. POVEZIVANJE RAZREDA 5 I DRUGIH KONTA GLAVNE KNJIGE 613

1.2. POSTUPAK AUTONOMNIH KONTA RAZREDA 5 623

Razred 6: PROIZVODNJA, PROIZVODI I ROBA 627

1. RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE (Irena Slovinac) 627

1.1. OBRAČUN I RASPORED TROŠKOVA PROIZVODNJE 627

1.2. UTVRĐIVANJE CIJENE GOTOVIH PROIZVODA 642

1.2.1. Dodatna kalkulacija 642

1.2.2. Djelidbena kalkulacija 642

1.3. PROIZVODNJA U DORADI, OBRADI I MANIPULACIJI 644

1.4. ISPRAVAK VRIJEDNOSTI PROIZVODNJE, NEDOVRŠENE PROIZVODNJE,

POLUPROIZVODA I DIJELOVA 645

1.5. ODSTUPANJA OD STANDARDNIH TROŠKOVA (PLANSKIH CIJENA) PROIZVODNJE 646

2. GOTOVI PROIZVODI (Irena Slovinac) 647

2.1. GOTOVI PROIZVODI U SKLADIŠTU 647

2.2. GOTOVI PROIZVODI U TUĐEM SKLADIŠTU 654

2.3. GOTOVI PROIZVODI U DORADI, OBRADI, MANIPULACIJI 654

2.4. GOTOVI PROIZVODI U PRODAVAONICI 656

2.5. URAČUNANI PDV U CIJENI PROIZVODA U PRODAVAONICI 659

2.6. ZALIHE NEKURENTNIH PROIZVODA I OTPADAKA 659

2.7. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA 659

2.8. URAČUNANA MARŽA PROIZVODA U PRODAVAONICI 661

2.9. ODSTUPANJE OD STANDARDNIH (PLANSKIH CIJENA) PROIZVODA 661

3. BIOLOŠKA IMOVINA (Irena Slovinac) 662

3.1. BIOLOŠKA IMOVINA – PROIZVODNJA U TIJEKU 663

3.2. BIOLOŠKA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI 665

3.3. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE BIOLOŠKE IMOVINE 667

4. TRGOVAČKA ROBA (Irena Slovinac) 667

4.1. KUPOVNA CIJENA ROBE 671

4.2. ZAVISNI TROŠKOVI NABAVE KOJI SE MOGU UKLJUČITI U VRIJEDNOST

ZALIHA ROBE 672

4.3. CARINA, DRUGE UVOZNE PRISTOJBE I TROŠKOVI UVOZA ROBE 672

4.4. POSEBNI POREZI (TROŠARINE) I NEPOVRATNI POREZI KOJI SE PLAĆAJU

PRI UVOZU I NABAVI ROBE 672

4.5. NEPOVRATNE NAKNADE ZA AMBALAŽU 672

4.6. OBRAČUN NABAVE ROBE 672

4.7. ROBA U SKLADIŠTU 680

4.8. ROBA U TUĐEM SKLADIŠTU 689

4.9. ROBA U DORADI, OBRADI, KOMISIJSKOJ PRODAJI 689

4.10. ROBA U PRODAVAONICI 700

4.11. URAČUNANI POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 711

4.12. ROBA U CARINSKOM SKLADIŠTU ILI SLOBODNOJ ZONI 711

4.13. ZALIHE NEKURENTNE ROBE I OTPADAKA 715

4.14. ISPRAVAK VRIJEDNOSTI ROBE (VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE) 715

4.15. RAZLIKA U CIJENI ROBE 719

5. PREDUJMOVI (AVANSI) ZA ROBU (Irena Slovinac) 721

5.1. PREDUJMOVI DANI ZA NABAVU ROBE 721

5.2. ISPRAVAK VRIJEDNOSTI DANIH PREDUJMOVA ZA ROBU 722

6. DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI (Domagoj Zaloker) 723

6.1. Klasifikacija dugotrajne imovine namijenjene prodaji 723

6.2. Početno mjerenje dugotrajne imovine namijenjene prodaji 725

6.3. Naknadno mjerenje dugotrajne imovine namijenjene prodaji 727

6.4. Prestanak priznavanja dugotrajne imovine namijenjene prodaji 729

Razred 7: RASHODI I PRIHODI 733

1. POSLOVNI RASHODI (Irena Slovinac) 734

1.1. TROŠKOVI KOJI NEPOSREDNO TERETE PRIHODE OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA 734

1.2. TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA 735

1.3. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE 737

1.4. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE (GUBITAK OD UMANJENJA) DUGOTRAJNE

MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE 740

1.5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE ZALIHA 742

1.6. MANJKOVI DUGOTRAJNE I KRATKOTRAJNE IMOVINE 743

1.7. OTPIS I ISPRAVAK VRIJEDNOSTI NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA 748

1.8. NAKNADNO UTVRĐENI RASHODI IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA 750

1.9. OSTALI POSLOVNI RASHODI 751

2. FINANCIJSKI RASHODI (Jasminka Rakijašić) 754

2.1. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE 756

2.2. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S DRUŠTVIMA POVEZANIM

SUDJELUJUĆIM INTERESOM 758

2.3. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S OSTALIM POVEZANIM PODUZETNICIMA

I OSOBAMA 758

2.4. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM PODUZETNICIMA

I OSOBAMA 758

2.5. RASHODI OD SMANJENJA VRIJEDNOSTI DIONICA I UDJELA KOJE SE VODE

PRIMJENOM METODE UDJELA 762

2.6. RASHODI (GUBICI) OD PRESTANKA PRIZNAVANJA FINANCIJSKE IMOVINE 763

2.7. TROŠKOVI DISKONTA 763

2.8. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 763

3. NEREALIZIRANI GUBICI (RASHODI) (Jasminka Rakijašić) 763

3.1. NEREALIZIRANI RASHODI (GUBICI) OD SMANJENJA VRIJEDNOSTI

FINANCIJSKE IMOVINE 765

3.2. NEREALIZIRANI RASHODI (GUBICI) OD POVEĆANJA FER VRIJEDNOSTI

FINANCIJSKIH OBVEZA 767

3.3. NEREALIZIRANI RASHODI (GUBICI) OD SMANJENJA FER VRIJEDNOSTI

ULAGANJA U NEKRETNINE 767

3.4. NEREALIZIRANI RASHODI (GUBICI) OD SMANJENJA FER VRIJEDNOSTI

BIOLOŠKE IMOVINE 767

3.5. OSTALI NEREALIZIRANI RASHODI (GUBICI) 767

4. OSTALI RASHODI (Domagoj Zaloker) 768

4.1. RASHODI (GUBICI) OD PRESTANKA PRIZNAVANJA NEMATERIJALNE I

MATERIJALNE IMOVINE 768

4.1.1. Rashodi (gubici) od otuđenja nematerijalne imovine 768

4.1.2. Rashodi (gubici) od otuđenja materijalne imovine 769

4.1.3. Rashodi (gubici) temeljem rashoda nematerijalne imovine 770

4.1.4. Rashodi (gubici) temeljem rashoda materijalne imovine 771

4.1.5. Porezno nepriznati rashodi od povlačenja, otuđenja i rashoda

nematerijalne i materijalne imovine 772

4.2. RASHODI (GUBICI) TEMELJEM POVLAČENJA ILI OTUĐENJA ULAGANJA

U NEKRETNINE 773

4.3. RASHODI DUGOTRAJNE IMOVINE NAMIJENJENE PRODAJI

(I SKUPINE ZA OTUĐENJE) 774

4.4. RASHOD TEMELJEM SMANJENJA KNJIGOVODSTVENE VRIJEDNOSTI

DUGOTRAJNE IMOVINE KOJA PRESTAJE BITI KLASIFICIRANA KAO

NAMIJENJENA PRODAJI 775

5. POSLOVNI PRIHODI (Irena Slovinac) 776

5.1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA 776

5.2. PRIHODI OD NAJAMNINA I ZAKUPNINA 782

5.3. PRIHODI OD PRODAJE ROBE 784

5.4. PRIHODI OD TRGOVAČKIH USLUGA 784

5.5. PRIHODI OD DRŽAVNIH POTPORA 786

5.6. VIŠKOVI 789

5.7. PRIHODI OD NAPLAĆENIH OTPISANIH (ISPRAVLJENIH) POTRAŽIVANJA 790

5.8. NAKNADNO UTVRĐENI PRIHODI IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA 791

5.9. PRIHODI OD UKIDANJA DUGOROČNIH REZERVACIJA ZA TROŠKOVE I RIZIKE 792

5.10. OSTALI POSLOVNI PRIHODI 793

6. FINANCIJSKI PRIHODI (Jasminka Rakijašić) 794

6.1. FINANCIJSKI PRIHODI S PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE 795

6.2. FINANCIJSKI PRIHODI S DRUŠTVIMA POVEZANIM SUDJELUJUĆIM INTERESOM 795

6.3. FINANCIJSKI PRIHODI S OSTALIM POVEZANIM PODUZETNICIMA I OSOBAMA 796

6.4. FINANCIJSKI PRIHODI S NEPOVEZANIM PODUZETNICIMA I OSOBAMA 796

6.5. PRIHODI (DOBICI) U POSLOVNIM SPAJANJIMA (NEGATIVNI GOODWILL) 799

6.6. PRIHODI (DOBICI) OD PRESTANKA PRIZNAVANJA FINANCIJSKE IMOVINE 799

6.7. OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI 800

7. NEREALIZIRANI PRIHODI (DOBICI) (Jasminka Rakijašić) 800

7.1. NEREALIZIRANI PRIHODI (DOBICI) OD POVEĆANJA FER VRIJEDNOSTI DIONICA 800

7.2. NEREALIZIRANI PRIHODI (DOBICI) OD POVEĆANJA FER VRIJEDNOSTI

OSTALE FINANCIJSKE IMOVINE 801

7.3. NEREALIZIRANI PRIHODI (DOBICI) OD SMANJENJA FER VRIJEDNOSTI

FINANCIJSKIH OBVEZA 801

7.4. NEREALIZIRANI PRIHODI (DOBICI) OD POVEĆANJA FER VRIJEDNOSTI

ULAGANJA U NEKRETNINE 801

7.5. NEREALIZIRANI PRIHODI (DOBICI) OD POVEĆANJA FER VRIJEDNOSTI

BIOLOŠKE IMOVINE 801

7.6. NEREALIZIRANI PRIHODI (DOBICI) OD UKIDANJA GUBITAKA PRETHODNO

PRIZNATIH U RASHODE (DO VISINE PRETHODNO PRIZNATIH RASHODA) 801

8. OSTALI PRIHODI (Domagoj Zaloker) 802

8.1. PRIHODI (DOBICI) OD PRESTANKA PRIZNAVANJA NEMATERIJALNE

I MATERIJALNE IMOVINE 802

8.2. PRIHODI (DOBICI) OD POVLAČENJA ILI OTUĐENJA ULAGANJA U NEKRETNINE 804

8.3. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE NAMIJENJENE PRODAJI

I SKUPINE ZA OTUĐENJE 805

9. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (Irena Slovinac) 807

Razred 8: REZULTAT POSLOVANJA 809

1. DOBIT ILI GUBITAK 809

1.1. Dobit ili gubitak prije oporezivanja 809

1.2. Porez na dobit 810

1.3. Dobit ili gubitak razdoblja (nakon oporezivanja) 810

Razred 9: UPISANI KAPITAL I PRIČUVE, DUGOROČNE OBVEZE I

IZVANBILANČNI ZAPISI 813

1. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL (mr. sc. Mladen Štahan) 813

1.1.TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL d.d.-a 815

1.2. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL d.o.o.-a 816

1.3. TEMELJNI KAPITAL j.d.o.o.-a 817

1.4. NAKNADNE PROMJENE TEMELJNOG KAPITALA 818

1.5. KAPITAL OBRTNIKA I FIZIČKIH OSOBA OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT 820

1.6. GLAVNICA JAVNOG TRGOVAČKOG DRUŠTVA 820

1.7. GLAVNICA KOMANDITNOG DRUŠTVA 820

1.8. OSTALI TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 820

2. KAPITALNE REZERVE (mr. sc. Mladen Štahan) 821

2.1. KAPITALNE REZERVE 821

2.2. ULOZI U DRUŠTVO PRIJE UPISA U SUDSKI REGISTAR 821

2.3. ULAGANJA U NEUPISANI KAPITAL 822

3. REZERVE IZ DOBITI (mr. sc. Mladen Štahan) 823

3.1. ZAKONSKE REZERVE d.d.-a 824

3.2. ZAKONSKE REZERVE j.d.o.o.-a 825

3.3. REZERVE ZA VLASTITE (TREZORSKE) DIONICE I UDJELE 826

3.4. VLASTITE DIONICE I UDJELI (ODBITNA STAVKA) 828

3.5. STATUTARNE REZERVE 836

3.6. OSTALE REZERVE 836

4. REVALORIZACIJSKE REZERVE I REZERVE FER VRIJEDNOSTI 839

(Jasminka Rakijašić)

4.1. REVALORIZACIJSKE REZERVE 839

4.2. REZERVE FER VRIJEDNOSTI 844

4.3. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (Domagoj Zaloker) 845

5. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (mr. sc. Mladen Štahan) 853

5.1. ZADRŽANA DOBIT 853

5.2. PRENESENI GUBITAK 854

6. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (mr. sc. Mladen Štahan) 855

6.1. DOBIT POSLOVNE GODINE 855

6.2. ISPLATA DIVIDENDE I UDJELA U DOBITI 860

6.3. PREDUJAM VLASNIČKE NAKNADE 863

6.4. SUDJELOVANJE UPRAVE, NADZORNOG ODBORA I DRUGIH U DOBITI 865

6.5. GUBITAK POSLOVNE GODINE 867

6.5.1. Gubitak u d.d.-u 867

6.5.2. Gubitak u d.o.o.-u i j.d.o.o.-u 869

6.5.3. Gubitak iznad visine kapitala 870

8. DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE (Domagoj Zaloker) 871

8.1. DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA OTPREMNINE, MIROVINE I SLIČNE TROŠKOVE 873

8.1.1. Dugoročna rezerviranja za otpremnine 873

8.2. OSTALA DUGOROČNA REZERVIRANJA 876

8.2.1. Dugoročna rezerviranja za troškove popravaka u jamstvenom roku 876

8.2.2. Dugoročna rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 877

8.2.3. Dugoročna rezerviranja za troškove započetih sudskih sporova 877

9. DUGOROČNE OBVEZE (Jasminka Rakijašić) 878

9.1. DUGOROČNE OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZETNICIMA I OSOBAMA 878

9.2. DUGOROČNE OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZETNICIMA I OSOBAMA

ZA PRIMLJENE ZAJMOVE, DEPOZITE I SL. 879

9.3. DUGOROČNE OBVEZE PREMA BANKAMA I DRUGIM FINANCIJSKIM

INSTITUCIJAMA 880

9.4. DUGOROČNE OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE 881

9.5. DUGOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA 882

9.6. DUGOROČNE OBVEZE PO VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA 882

9.7. DUGOROČNE OBVEZE ZA ZAJMOVE, DEPOZITE I SL. OD NEPOVEZANIH

PODUZETNIKA I OSOBA 884

9.8. DUGOROČNE OBVEZE S TEMELJA LEASINGA (NAJMA) 885

9.9. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE 890

9.10. OSTALE DUGOROČNE OBVEZE 891

10. IZVANBILANČNI ZAPISI (Dinko Lukač) 891

10.1. MATERIJALNI OBLICI SREDSTAVA I OBVEZE ZA MATERIJALNE

OBLIKE SREDSTAVA 893

10.2. PRAVA I OBVEZE I IZVORI PRAVA 903

10.3. VRIJEDNOSNI PAPIRI I POTENCIJALNE VRIJEDNOSNICE, PRIDRŽAJI

I SL. I OBVEZE 906

Dodatne informacije

Autor

Karakter

,

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka