PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA 2018. – 2020. - Naruči svoju knjigu

PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA 2018. – 2020.

Autor: Jakir-Bajo, Ivana; Jusup, Stjepan; Kunić, Ivana; Milić, Andreja; Nikić, Jasna; Perez Kožar, Kristina
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2017.
Broj stranica: 125
Uvez: Meki

150,00 Kn

Izvanredan priručnik obogaćen mnoštvom stvarnih slučajeva i primjera iz prakse koji će olakšati rad proračunskim i izvanproračunskim korisnicima. Krajnji je cilj osigurati efikasan i održiv sustav upravljanja javnim financijama na svim razinama.

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

Više o knjizi – recenzije i sadržaj

O knjizi:

Namjera ovog priručnika je svim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima, kako na državnoj, tako i na lokalnoj (regionalnoj razini) i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave pomoći u izradi proračuna i financijskih planova za razdoblje 2018.-2020. usklađenih sa zakonskim odredbama i uputama Ministarstva financija.

Efikasan i održiv sustav upravljanja javnim financijama zahtijeva institucionalni okvir koji će osigurati fiskalnu disciplinu potrebnu za makroekonomsku stabilnost, stratešku alokaciju sredstava te kvalitetnije pružanje javnih usluga. Kako bi se ostvario održiv sustav upravljanja javnim financijama, ovaj je priručnik na pomoć različitim tipovima praktičara, ali i onima koji žele bolje razumjeti tematiku proračunskog planiranja u javnom sektoru.

Iz sadržaja:

 1. Uvod ………………………………… 7
 2. SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE ZA RAZDOBLJE 2018. – 2020……….. 7
 3. CILJEVI EKONOMSKE POLITIKE…………….. 7
 4. MAKOREKONOMSKI OKVIR SMJERNICA …………………………………………………………………………………………….. 8
 5. FISKALNI OKVIR SMJERNICA……………………………………………………………………………………………………………….. 9

5.1. Kretanje prihoda državnog proračuna u razdoblju 2018. – 2020……………………………………………………………….. 9

5.2. Kretanje rashoda državnog proračuna u razdoblju 2018. – 2020. ……………………………………………………….. 10

5.3. Rashodi državnog proračuna po razdjelima …………………………………………………………………………………………… 12

5.4. Manjak/višak konsolidirane opće države te stanje i projekcija kretanja javnog duga…………………………………… 14

 1. UPUTE ZA IZRADU PRIJEDLOGA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2018. 2020…. 17
 1. OBVEZNICI I ROKOVI DOSTAVE ……………………………………………………………………………………………………………. 19
 2. METODOLOGIJA IZRADE FINANCIJSKOG PLANA………………………………………………………………………………… 20

3.1. Procjena prihoda i primitaka ……………………………………………………………………………………………………………….. 20

3.2. Prijedlog plana rashoda i izdataka………………………………………………………………………………………………………… 20

3.2.1. Rashodi koji se financiraju iz izvora financiranja koji utječu na visinu manjka proračuna opće države………………21

3.2.2. Rashodi koji se financiraju iz ostalih izvora financiranja …………………………………………………………….. 22

3.2.3. Rashodi iz sredstava EU………………………………………………………………………………………………………….. 22

3.2.4. Planiranje izdataka za otplatu glavnice u sustavu Državne riznice ………………………………………………… 23

3.3. Obrazloženje financijskog plana ………………………………………………………………………………………………………….. 23

 1. KAKO PRAVILNO PLANIRATI POMOĆI I PRIJENOSE SREDSTAVA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA?………….. 24

4.1. „Klasične“ pomoći unutar općeg proračuna…………………………………………………………………………………………… 24

4.2. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ……………………………………………………………………………………………… 24

4.3. Prijenos sredstava drugim proračunskim korisnicima državnog proračuna………………………………………………… 24

4.3.1. Prijenos sredstava između proračunskih korisnika temeljem natječaja/zakona ……………………………….. 24

4.3.2. Prijenos EU sredstava između proračunskih korisnika ………………………………………………………………… 25

4.3.3. Ostali prijenosi sredstava između proračunskih korisnika državnog proračuna ………………………………. 25

 1. NOVINE U PROCESU IZRADE I PLANIRANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA …………………………………………….. 26

5.1. Planiranje kod proračunskih korisnika 3. razine …………………………………………………………………………………… 26

5.2. Planiranje za državne ustanove u zdravstvu…………………………………………………………………………………………… 26

 1. KONTAKT OSOBE I PREUZIMANJE MATERIJALA …………………………………………………….. 27

6.1. Kontakt osobe …………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

6.2. Sustav i tehnička podrška za korištenje aplikacije …………………………………………………………………………………. 28

6.3. Preuzimanje materijala i priloga …………………………………………………………………………………………………………. 28

III. UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA RAZDOBLJE 2018. – 2020. ….. 29

 1. Uvod …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
 2. Strateško i operativno planiranje te programiranje proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. – 2020………. 31

2.1. Strateško i operativno planiranje………………………………………………………………………………………………………….. 31

2.2. Programsko planiranje………………………………………………………………………………………………………………………… 33

 1. Specifičnosti u metodologiji izrade općeg i posebnog dijela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave …………. 35

3.1. Primjena programske klasifikacije ……………………………………………………………………………………………………….. 35

3.2. Primjena organizacijske klasifikacije ……………………………………………………………………………………………………. 35

3.3. Primjena ekonomske klasifikacije i izvora financiranja…………………………………………………………………………… 36

3.4. Primjena načela uravnoteženog proračuna s prenesenim rezultatom iz prethodne godine……………………………. 36

 1. Planovi razvojnih programa JLP(R)S …………………………………………………………………………………………. 40

4.1. Preporuke iz Uputa Ministarstva financija …………………………………………………………………………………………….. 40

Računovodstvo i financije

4.2. Sadržaj planova razvojnih programa …………………………………………………………………………………………………….. 40

 1. Uključivanje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka svih proračunskih korisnika u proračun………………… 41

5.1. Obveza uključivanja …………………………………………………………………………………………………………………………… 41

5.2. Specifičnosti uključivanja ustanova u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi………………………………………………. 41

5.3. Praćenje izvršavanja ………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

5.4. Preduvjeti za uključivanje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u proračun jedinice …….. 42

 1. Planiranje prihoda proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)samouprave uslijed promjene modela financiranja ……………………………………………………………. 43
 1. Zaduživanje i davanje jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave………………………… 44
 1. Izrada obveznih Uputa za proračunske i izvanproračunske korisnike jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave………………………………………………………. 45

8.1. Sadržaj Uputa za korisnike………………………………………………………………………………………………………………….. 45

8.2. Izrada dvojnih limita ………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

 1. Dostava proračunskih dokumenata Ministarstvu financija i primjena načela transparentnosti………………… 46

9.1. Dostava dokumenata Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju………………………………………………… 46

9.2. Primjena načela transparentnosti (zakonska obveza i vodič za građane) …………………………………………………… 47

 1. MetodolOgija izrade prijedloga financijskih planova za proračunske i izvanproračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. – 2020…….. 49

10.1. Sadržaj financijskog plana – plan prihoda i rashoda………………………………………………………………………………… 49

10.2. Uključivanje prenesenog rezultata u financijski plan………………………………………………………………………………. 52

10.3. Obrazloženje financijskog plana …………………………………………………………………………………………………………. 55

10.4. Pokazatelji uspješnosti – obvezni elementi obrazloženja plana korisnika…………………………………………………… 55

 1. Postupak izmjene i dopune financijskog plana proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave…….57
 1. Dostava i usvajanje financijskih planova…………………………………………………………………………………. 58
 2. Planiranje sredstava za decentralizirane korisnike…………………………………………………………. 58
 3. PRIMJENA PRORA»UNSKIH KLASIFIKACIJA U SUSTAVU PRORA»UNA ………………………………………………. 59
 4. Uvod …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61
 5. Zakonodavni okvir ………………………………………………………………………………………………………………………….. 61
 6. Osnovne definicije……………………………………………………………………………………………………………………………. 61
 7. Organizacijska klasifikacija……………………………………………………………………………………………………….. 62

4.1. Uspostava organizacijske klasifikacije……………………………………………………………………………………………………. 62

4.2. Grupiranje proračunskih korisnika u glave ……………………………………………………………………………………………… 63

4.3. Dobivanje statusa razdjela…………………………………………………………………………………………………………………….. 65

 1. Programska klasifikacija …………………………………………………………………………………………………………….. 65
 2. Funkcijska klasifikacija………………………………………………………………………………………………………………… 66
 3. Ekonomska klasifikacija……………………………………………………………………………………………………………….. 66
 4. Lokacijska klasifikacija………………………………………………………………………………………………………………… 67
 5. Izvori financiranja………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

9.1. Izvori financiranja u JLP(R)S i njihovim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima…………………………… 69

9.2. Izvori financiranja za proračunske korisnike državnog proračuna …………………………………………………………… 70

 1. PRAKTIČNI PRIMJERI…………………………………………………………………………………………………………………………………. 75

– Upute za izradu proračuna Grada XYZ i financijskih planova proračunskih korisnika Grada XYZ…………………….. 77

– Primjer proračuna Grada XYZ …………………………………………………………………………………………………………………… 88

– Prijedlog proračuna Grada XYZ s uključenim njihovim proračunskim korisnicima Zavičajni muzej i

Dječji vrtić “Lastavica” – opći dio………………………………………………………………………………………………………………… 106

– Primjer financijskog plana Zavičajnog muzeja Grada XY……………………………………………………………………………….. 107

– Primjer financijskog plana Dječjeg vrtića “Lastavica” ……………………………………………………………………………………. 112

– Primjer financijskog plana Osnovne škole “Grančica”……………………………………………………………………………………. 116

– Primjer financijskog plana proračunskog korisnika Grada XYZ………………………………………………………………………. 122

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

, , , , ,

Karakter

Uvez

Povezane knjige - M.E.P.-ova preporuka

Nema na zalihi

PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO

PRIMJENA RAČUNSKOG PLANA S PRIMJERIMA KNJIŽENJA, III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Bičanić, Nikolina; Jakir-Bajo, Ivana; Karačić, Mladenka

DOBITNICI I GUBITNICI

Pristup poreznom sustavu i poreznoj politici u procesu rastakanja nacionalne države

Santini, Guste