POSLOVANJE OBRTNIKA, SLOBODNIH ZANIMANJA I POLJOPRIVREDNIKA - Naruči svoju knjigu

POSLOVANJE OBRTNIKA, SLOBODNIH ZANIMANJA I POLJOPRIVREDNIKA

Autor: Vranar, Krešimir
Područje: Poduzetništvo
Područje: Poslovanje
Karakter: priručnik
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 523
Uvez: Meki

65,03  (489,97 kn)

Posebna vrijednost priručnika je i u obradi navedenih tema po specifičnim djelatnostima – trgovine na malo i veliko, cvjećari, mesari, pekari i dr. – što će sigurno doprinijeti lakšem korištenju i primjeni u praksi.

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 2072 Kategorije: ,

Opis

O knjizi:

Sadržaj priručnika, koji obrađuje poreznu i knjigovodstvenu problematiku poslovanja samostalnih djelatnosti, prilagođen je potrebama svakodnevne prakse osoba koje vode poslovanje navedenih aktivnosti. Stoga, autor je napravio praktični priručnik u 30 poglavlja, u kojem ćete pronaći sve odgovore na pitanja uz: vođenje poslovnih knjiga, utvrđivanje dohotka, priznate i nepriznate izdatke, obračunavanje propisanih poreza – PDV, dohodak/dobit, leasing, izdavanje računa, prijelaz s oporezivanja dohotka na dobiti i obrnuto, paušalno oporezivanje, plaćanje propisanih obaveza – članarine turističkim zajednicama, doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori i niz drugih stvari.
Posebnu vrijednost priručniku daju praktični primjeri koji zorno, iskazivanjem u propisanim evidencijama, objašnjavaju zakonske odredbe te odredbe podzakonskih propisa. Zato se može reći da je pisan jezikom praktičara, jer praktični primjeri evidentiranja u propisanim poslovnim knjigama i drugim evidencijama zasigurno predstavljaju veliku pomoć u radu svima kojima je to svakodnevni posao.

Iz sadržaja:

EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PROMJENA I UTVRÐIVANJE DOHOTKA
I. Poslovne knjige u obavljanju samostalne djelatnosti 19
1. Poslovne knjige u sustavu poreza na dohodak 19
1.1. Evidencija o nabavi i uporabi reprodukcijskog i potrošnog materijala 19
2. Poslovne knjige u trgovini na malo 23
3. Poslovne knjige i evidencije u trgovini na veliko 24
II. Poslovni primici i poslovni izdaci u samostalnoj djelatnosti 29
1. Opće odredbe o poslovnim primicima 30
1.1. Poslovni primici 31
1.2. Što se ne evidentira u Obrascu KPI kao poslovni primitak? 33
2. Opće odredbe o poslovnim izdacima 33
2.1. Poslovni izdaci 34
2.2. Što se ne evidentira u Obrascu KPI kao poslovni izdatak? 37
3. Obvezna davanja poreznih obveznika - poslovni izdaci 37
3.1. Uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja poreznog obveznika 37
3.2. Plaćeni doprinosi Hrvatskoj obrtničkoj komori i drugim komorama 41
3.3. Plaćena članarina turističkoj zajednici 42
3.4. Plaćena spomenička renta 44
3.5. Plaćena naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma 45
3.6. Plaćeni porez na tvrtku ili naziv 47
3.7. Pregled evidentiranja pojedinih poslovnih primitaka i izdataka 47
4. Prolazne stavke 52
III. Obavljanje samostalne djelatnosti u sustavu PDV-a 55
IV. Izdavanje računa i fiskalizacija u obavljanju samostalnih djelatnosti 67
1. Izdavanje računa poreznog obveznika – obveznika samo poreza
na dohodak 67
2. Izdavanje računa poreznog obveznika – obveznika poreza na
dohodak i PDV-a 68
3. Obveza fiskalizacije u samostalnoj djelatnosti 70
3.1. Obveznici fiskalizacije koji obavljaju promet u gotovini 70
3.2. Interni akt 71
3.3. Sadržaj računa za promet u gotovini 74
3.4. Plaćanja u gotovu novcu između obveznika fiskalizacije 76
3.5. Obveze malih obveznika fiskalizacije 77
3.6. Polog utrška 78
V. Ulaganja i izuzimanja dobara u samostalnoj djelatnosti 81
1. Ulaganja osobnih dobara 81
2. Izuzimanja dobara iz obrta 83
2.1. Izuzimanje dobara/usluga kod obrtnika obveznika poreza na dohodak 83
2.2. Izuzimanje dobara/usluga kod obrtnika obveznika poreza
na dohodak i PDV-a 84
2.3. Izuzimanje za nepoduzetničke potrebe 86
2.3.1. Izuzimanje dobara i usluga za privatne potrebe obrtnika 86
2.3.2. Izuzimanje dobara i usluga bez naknade za privatne potrebe radnika 87
2.3.3. Porezno nepriznati manjkovi 88
2.4. Korištenje nabavljenih dobara i usluga za poduzetničke svrhe 89
2.4.1. Korištenje nabavljenih dobara za potrebe obavljanja djelatnosti 89
2.4.2. Reprezentacija - ugošćenje poslovnih partnera 90
2.4.3. Promidžba (reklama) 91
2.4.4. Darovanja i donacije 93
VI. Nabava dugotrajne imovine na financijski leasing u samostalnoj
djelatnosti 97
1. Pojam leasinga 97
2. Nabava imovine na financijski leasing 98
3. Primjeri evidentiranja nabavljene dugotrajne imovine na
financijski leasing 100
4. Prijevremeni prestanak ugovora o financijskom leasingu 105
VII. Nabava dugotrajne imovine na operativni leasing u samostalnoj
djelatnosti 109
1. Pojam operativnog leasinga 109
2. Nabava imovine na operativni leasing 109
3. Primjeri evidentiranja nabavljene dugotrajne imovine na
operativni leasing 111
VIII. Nabava osobnog automobila za osobni prijevoz i izdaci u svezi
osobnog automobila 119
1. Nabava osobnog automobila 119
1.1. Nabava osobnog automobila u tuzemstvu 120
1.1.1. Nabava na kredit – zajam 121
1.1.2. Nabava od građana 121
1.1.3. Nabava na financijski leasing 121
1.1.4. Nabava putem kompenzacije 122
1.1.5. Ulaganje privatnog osobnog automobila u samostalnu djelatnost 122
2. Stjecanje osobnog automobila iz EU 123
3. Uvoz osobnog automobila iz trećih zemalja 126
4. Izdaci poslovanja u svezi uporabe osobnog automobila 127
4.1. Izdaci amortizacije 127
4.2. Ostali izdaci u svezi s uporabom osobnog automobila obrtnika 129
4.3. Izdaci u svezi osobnog automobila u financijskom leasingu 130
4.4. Izdaci u svezi osobnog automobila u najmu ili operativnom leasingu 130
4.5. Izdaci u svezi uporabe rent-a-car vozila 131
5. Izdaci u svezi uporabe privatnih osobnih automobila u
službene svrhe 131
IX. Nabava i prodaja građevine evidentirane u Popisu dugotrajne
imovine 137
1. Oporezivanje prometa građevina (nekretnina) do 31.12.2014. 137
2. Oporezivanje prometa građevina (nekretnina) od 1.1.2015. 138
3. Nabava građevine za obavljanje obrtničke djelatnosti 140
3.1. Nabava od drugih poduzetnika 140
3.1.1. Nabava na zajam ili kredit 141
3.1.2. Nabava putem kompenzacije 142
3.2. Nabava od građana 142
3.3. Nabava na leasing 143
3.4. Izgradnja građevine u vlastitoj režiji 143
3.5. Ulaganje vlastite građevine u obrt 144
3.6. Nabava građevine na temelju ugovora o ortaštvu 146
4. Prodaja (otuđenje) građevine 147
4.1. Prodaja poduzetnicima 148
4.1.1 Prodaja na zajam 153
4.1.2. Prodaja putem kompenzacije 153
4.2. Prodaja građanima 154
4.3. Izuzimanje građevine za vlastite potrebe 154
4.4. Postupanje s građevinom kod likvidacije obrta 155
5. Općenito o otpisu (amortizaciji) 156
X. Predujmovi u poslovnim knjigama obrtnika 159
1. Primljeni predujmovi kod obrtnika - obveznika samo poreza na
dohodak 159
2. Primljeni predujmovi kod obrtnika - obveznika PDV-a 159
2.1. Primljeni predujmovi za isporuke u tuzemstvu 160
2.1.1. Evidentiranje primljenih predujmova u poreznim evidencijama 163
2.1.2. Primljeni predujmovi u građevinarstvu 164
2.1.3. Primljeni predujmovi od građana za gotovinski promet 166
2.2. Primljeni predujmovi za isporuke unutar EU-a 166
2.3. Primljeni predujmovi za izvoz dobara 167
3. Dani predujmovi kod obrtnika - obveznika samo poreza na dohodak 167
4. Dani predujmovi kod obrtnika - obveznika PDV-a 168
4.1. Dani predujmovi pri stjecanju dobara i usluga u EU 171
XI. Uporaba kreditnih kartica u samostalnoj djelatnosti 177
1. Općenito o kreditnim karticama 177
2. Uporaba kreditnih kartica 178
2.1. Naplata od izdavatelja kreditne kartice 179
2.2. Naplata od inozemnih izdavatelja kreditne kartice 179
3. Evidentiranje naplate dobara i usluga prodanih na kreditne kartice 179
4. Evidentiranje kupnje dobara i usluga uz plaćanje kreditnim karticama 182
5. Evidentiranje kod poreznih obveznika koji nisu u sustavu PDV-a 185
6. Neke napomene u svezi kreditnih kartica 185
XII. Obračunska plaćanja kod obrtnika 189
1. Kompenzacija (prijeboj) 189
2. Ustupanje potraživanja (cesija) 192
3. Asignacija (upućivanje) 195
4. Preuzimanje duga 197
XIII. Izdaci reprezentacije, reklame i darovanja 203
1. Evidentiranje izdataka za reprezentaciju 203
1.1. Obveznik PDV-a 203
2. Izuzimanje i reprezentacija 206
3. Promidžba (reklama) i reprezentacija 209
4. Stjecanje i uvoz promidžbenog materijala 212
5. Izdaci darovanja za općekorisne djelatnosti 213
XIV. Pripremne radnje za utvrđivanje dohotka od samostalne
djelatnosti 217
1. Popis imovine i obveza 217
1.1. Radnje u svezi popisa imovine i obveza 218
1.1.1. Pripremne radnje 218
1.1.2. Utvrđivanje stvarnog stanja od strane komisija za popis 220
1.2. Ostale radnje u svezi popisa 220
1.2.1. Dugotrajna imovina 220
1.2.2. Kratkotrajna imovina 221
1.2.3. Kratkoročne obveze 222
1.2.4. Izvješće o obavljenom popisu 223
1.2.5. Odlučivanje o izvješću o obavljenom popisu 223
1.3. Oporezivanje manjka, kala, rastepa, kvara i loma 223
1.4. Evidentiranje viškova i manjkova 225
1.4.1. Dopušteni kalo, rastep, kvar i lom 225
1.4.2. Prekomjerni rastep, kvar, lom, kalo i manjak 225
1.4.3. Rashodovanje dugotrajne imovine 226
1.4.4. Višak dobara 227
1.4.5. Nenaplaćena potraživanja 227
2. Obračun godišnje amortizacije u samostalnoj djelatnosti 227
2.1. Dugotrajna imovina 227
2.2. Obračun amortizacije dugotrajne imovine 228
2.3. Primjeri evidentiranja dugotrajne imovine u Obrascu DI i
obračun amortizacije 230
XV. Privremena obustava obavljanja obrtničke djelatnosti 237
1. Razlozi privremene obustave 237
2. Obveze obrtnika u razdoblju privremene obustave 237
2.1. Evidentiranje primitaka i izdataka 238
2.2. Predujam poreza na dohodak 239
2.3. Obveze u svezi PDV-a 240
2.4. Doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje vlasnika obrta 241
2.5. Obveze prema Hrvatskoj obrtničkoj komori 242
3. Primjer evidentiranja poslovnih događaja 242
XVI. Prestanak obavljanja obrtničke djelatnosti 249
1. Utvrđivanje dohotka u slučaju nastavka djelatnosti od strane
stjecatelja 250
1.1. Obveze u svezi PDV-a 251
2. Utvrđivanje dohotka u slučaju prestanka djelatnosti od strane
stjecatelja 253
2.1. Obveze otuđitelja 253
2.2. Obveze stjecatelja 255
3. Prestanak zajedničke djelatnosti obrta 255
4. Likvidacija obrta 257
4.1. Poslovni primici i izdaci pri likvidaciji obrta 257
4.2. Utvrđivanje poslovnih primitaka i izdataka 258
4.2.1. Poslovni primici 258
4.2.2. Poslovni izdaci 260
4.3. Ostale napomene u svezi s likvidacijom obrta 261
4.4. Primjer utvrđivanja dohotka kod zatvaranja obrtničke djelatnosti 261
5. Pripajanje obrta trgovačkom društvu 264
XVII. Sezonsko poslovanje obrta 267
1. Djelatnosti koje se mogu obavljati kao sezonski obrti 267
2. Plaćanje doprinosa u sezonskom obrtu 269
2.1. Ostali doprinosi i članarine 270
2.1.1. Obvezni komorski doprinos 270
2.1.2. Članarina turističkoj zajednici 271
3. Vođenje poslovnih knjiga za sezonske obrte 271
3.1. Evidencija o nabavi i uporabi reprodukcijskog i potrošnog materijala 271
3.2. Izdavanje računa i obračun PDV-a 272
4. Utvrđivanje dohotka 272
XVIII. Mogućnost paušalnog oporezivanja dohotka od samostalnih
djelatnosti 275
1. Paušalno oporezivanje dohotka 275
1.1. Uvjeti za ispunjavanje paušalnog oporezivanja dohotka 275
1.2. Domaća radinost i sporedno zanimanje 277
2. Prijava obrtnika u Registar poreznih obveznika 279
3. Visina godišnjeg paušalnog dohotka 279
3.1. Utvrđivanje paušalnog poreza na dohodak 280
3.2. Plaćanje paušalnog poreza 282
3.3. Smanjenje paušalnog poreza na dohodak 282
4. Plaćanje obveznih doprinosa 283
5. Poslovne knjige i evidencije 283
6. Ostalo o paušalnom oporezivanju 286
XIX. Prijelaz obveznika poreza na dohodak na porez na dobit 291
1. Promjena načina oporezivanja 291
1.1. Prestanak i nastavak djelatnosti 294
1.2. Promjene u obavljanju zajedničke djelatnosti 294
2. Sastavljanje početne bilance 294
3. Promjena statusa obveznika PDV-a 299
3.1. Obračun PDV-a po fakturiranoj realizaciji 299
3.2. Obračun PDV-a po naplaćenoj realizaciji 300
4. Kako utvrditi dobit na kraju prve poslovne godine? 301
4.1. Pozicije koje povećavaju dobit 302
4.2. Pozicije koje umanjuju dobit 303
4.3. Utvrđivanje dobiti u prvoj godini poslovanja 303
5. Plaćanje predujmova poreza na dobit 305
6. Isplata poduzetničke plaće 305
6.1. Obrtnik obveznik poreza na dobit koji obavlja djelatnost uz
radni odnos 311
7. Spajanje obrta i trgovačkog društva 311
7.1. Obrtnik – obveznik poreza na dohodak 311
7.2. Obrtnik – obveznik poreza na dobit 311
8. Umjesto zaključka 312
XX. Promjena sustava oporezivanja – od dobiti na dohodak 315
1. Što znači promjena metode utvrđivanja porezne osnovice? 315
2. Poslovne knjige i evidencije 316
3. Obračunavanje i plaćanje PDV-a 317
4. Plaćanje predujmova poreza na dohodak 317
5. Plaćanje obveznih doprinosa 318
6. Ispravak primitaka i izdataka u prvoj godini utvrđivanja dohotka 318
6.1. Pozicije koje se iskazuju kao poslovni primici 319
6.2. Pozicije koje se iskazuju kao poslovni izdaci 319
7. Evidentiranje primitaka i izdataka u godini prijelaza 321

SPECIFIČNOSTI POJEDINIH DJELATNOSTI
I. Poslovanje obrtnika u trgovini na malo 329
1. Poslovne knjige i evidencije 330
1.1. Poslovne knjige i evidencije u trgovini na malo 330
2. Obavljanje trgovine na malo 333
2.1. Uvjeti za obavljanje trgovine 334
2.2. Nabava robe i zaduženje prodavaonice 336
2.3. Prodaja robe iz trgovine na malo 337
2.4. Napomene u svezi evidentiranja poslovnih promjena u trgovini na malo 342
2.4.1. Tko ne mora osigurati podatke iz čl. 16. ZoT-a (voditi Obrazac KP)? 343
3. Primjena odredaba Zakona o zaštiti potrošača 343
4. Primjer evidentiranja poslovnih promjena kod obrtnika -
trgovca na malo 346
II. Poslovanje obrtnika u trgovini na veliko 353
1. Poslovne knjige i evidencije 353
1.1. Poslovne knjige u trgovini na veliko 353
2. Obavljanje trgovine na veliko 357
2.1. Nabava robe na veliko 357
2.2. Prodaja robe na veliko 361
3. Primjer evidentiranja poslovnih promjena kod trgovine na
veliko robom 363
III. Poslovanje u cvjećarskoj djelatnosti 371
1. Proizvođači cvijeća 371
1.1. Prodaja vlastitih proizvoda - cvijeća 372
1.2. Prodaja na veliko 373
1.3. Prodaja na malo 374
1.4. Izdaci u proizvodnji cvijeća 374
1.5. Primjeri evidentiranja poslovnih promjena kod proizvođača cvijeća 375
2. Trgovina na veliko cvijećem 379
2.1. Primjeri evidentiranja poslovnih promjena kod trgovine
 na veliko cvijećem 381
3. Trgovina na malo cvijećem 383
3.1. Primjeri evidentiranja poslovnih promjena kod trgovine na malo
cvijećem 387
4. Cvjećar – aranžer 390
4.1. Primjeri evidentiranja poslovnih promjena kod cvjećara – aranžera 391
IV. Poslovanje obrtnika mesara 397
1. Poslovne knjige i evidencije 398
1.1. Poslovne knjige i evidencije u sustavu poreza na dohodak 398
1.2. Poslovne knjige u sustavu PDV-a 398
1.3. Poslovne knjige u trgovini 399
2. Poslovanje mesara proizvođača mesa i mesnih proizvoda 399
2.1. Nabava sirovina za proizvodnju i preradu mesa 400
2.2. Klanje nabavljenih živih životinja 402
2.3. Proizvodnja mesa i mesnih proizvoda 404
2.3.1. Proizvodnja mesa 405
2.3.2. Proizvodnja mesnih proizvoda 407
3. Poslovanje mesara trgovaca 410
3.1. Prodaja mesa i mesnih proizvoda na veliko 410
3.2. Prodaja mesa i mesnih proizvoda na malo 411
4. Primjer evidentiranja poslovnih promjena u proizvodnji i prodaji
 mesa i mesnih proizvoda 415
V. Poslovanje obrtnika pekara 421
1. Poslovne knjige i evidencije 421
1.1. Poslovne knjige i evidencije u sustavu poreza na dohodak 421
1.2. Poslovne knjige u sustavu PDV-a 422
1.3. Knjiga KEUB 423
1.4. Poslovne knjige u trgovini 424
2. Proizvodnja pekarskih proizvoda 425
2.1. Gubici u proizvodnji pekarskih proizvoda 427
3. Prodaja pekarskih proizvoda 428
3.1. Prodaja pekarskih proizvoda na veliko 428
3.2. Prodaja pekarskih proizvoda na malo 430
4. Vraćeni (neprodani) pekarski proizvodi 434
5. Primjeri evidentiranja poslovnih promjena u proizvodnji i
prodaji pekarskih proizvoda 435
VI. Evidentiranje poslovnih promjena kod kozmetičara, frizera,
pedikera i sličnih djelatnosti 441
1. Poslovne knjige i evidencije 441
2. Izdavanje računa 443
3. Primjer evidentiranja nekih poslovnih promjena kod kozmetičara 445
VII. Poslovanje obrtnika prijevoznika tereta u cestovnom prometu 453
1. Općenito o prijevozu tereta u cestovnom prometu 454
1.1. Licencije 454
1.2. Prijevoz tereta 455
1.3. Prijevoz tereta za vlastite potrebe 456
2. Oporezivanje usluga prijevoza tereta (dobara) PDV-om 457
2.1. Oporezivanje usluga prijevoza dobara koju hrvatski porezni
obveznik zaračunava drugom hrvatskom poreznom obvezniku 457
2.2. Oporezivanje usluga prijevoza dobara između hrvatskih i
inozemnih poreznih obveznika 458
2.3. Oporezivanje usluga prijevoza dobara osobama koje nisu
porezni obveznici 459
2.4. Oporezivanje usluga prijevoza dobara pri izvozu dobara 460
2.5. Oporezivanje usluga prijevoza pri uvozu dobara 461
3. Primjer evidentiranja poslovnih promjena kod obrtnika
prijevoznika tereta (dobara) u cestovnom prometu 462
VIII. Poslovanje obrtnika prijevoznika putnika u cestovnom prometu 467
1. Općenito o prijevozu putnika u cestovnom prometu 468
1.1. Licencije 469
1.2. Prijevoz putnika 470
2. Poslovne knjige i evidencije 472
2.1. Poslovne knjige i evidencije u sustavu poreza na dohodak 472
2.2. Poslovne knjige u sustavu PDV-a 475
3. Oporezivanje usluga prijevoza putnika u cestovnom
prometu PDV-om 478
3.1. Oporezivanje usluga prijevoza putnika u RH koju hrvatski porezni
obveznik zaračunava drugom hrvatskom poreznom obvezniku ili
osobama koji nisu porezni obveznici 479
3.2. Oporezivanje usluga prijevoza putnika koju obavi hrvatski porezni
obveznik inozemnom poreznom obvezniku ili osobi koja nije
porezni obveznik 480
4. Primjer evidentiranja poslovnih promjena kod obrtnika
prijevoznika putnika u cestovnom prometu 482
IX. Poljoprivrednik i samostalna djelatnost 489
1. Poljoprivrednik – porezni obveznik 489
2. Dohodak od samostalne djelatnosti 490
2.1. Poslovni primici 492
2.1.1. Naplata prodanih poljoprivrednih proizvoda i obavljenih usluga 492
2.2. Poslovni izdaci 493
2.2.1. Sezonski rad u poljoprivredi 493
3. Dugotrajna imovina 496
4. Prodaja poljoprivrednih proizvoda 497
4.1. Prodaja na veliko 498
4.2. Prodaja na malo 500
5. Nabava dobara i usluga 503
6. Doprinosi za obvezna osiguranja 503
7. Primjeri evidentiranja poslovnih promjena kod poljoprivrednika 504
X. Ugostiteljske i turističke usluge na OPG-u 511
1. Ugostiteljske usluge 512
1.1. Odobrenje za pružanje ugostiteljskih usluga 512
1.2. Vrste ugostiteljskih usluga koje se mogu pružati 512
1.3. Vrste objekata 513
1.4. Kategorizacija objekata 514
1.5. Obveze pružatelja ugostiteljskih usluga 514
1.5.1. Plaćanje boravišne pristojbe 515
1.5.2. Plaćanje članarine turističkoj zajednici 516
1.5.3. Plaćanje doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 516
1.5.4. Plaćanje poreza na potrošnju 517
2. Turističke usluge 518
3. Oporezivanje na OPG-u 520
3.1. Poslovne knjige i evidencije 520
3.2. Poslovni primici i izdaci 520
3.2.1. Specifičnosti kod evidentiranja poslovnih izdataka 520
4. OPG kao obveznik PDV-a 521
5. Izdavanje računa 521
6. Utvrđivanje dohotka 523

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

Izdavač

Karakter

Uvez

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “POSLOVANJE OBRTNIKA, SLOBODNIH ZANIMANJA I POLJOPRIVREDNIKA”

Povezane knjige - Naša preporuka