VODIČ KROZ PROGRAME I FONDOVE EU-a 2021. – 2027. - Naruči svoju knjigu

VODIČ KROZ PROGRAME I FONDOVE EU-a 2021. – 2027.

Mogućnosti financiranja projekata u Hrvatskoj
Autor: Maletić, Ivana; Kosor, Kristina; Japunčić, Tea; Žagar, Davorka; Čakanić, Tomislav
Područje: Novi društveni i ekonomski procesi
Karakter: stručna, vodič
Godina izdanja: 2020
Broj stranica: 108
Uvez: Meki

33,18 

Cilj ove knjige je upoznati vas s novostima i prilikama u predstojećem sedmogodišnjem razdoblju kako biste na vrijeme bili spremni iskoristiti mogućnosti koje se otvaraju vama i vašim institucijama

Opis

O knjizi:

Približavamo se kraju 2020. i višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) Europske unije (EU) za razdoblje 2014. – 2020. U tijeku je donošenje novog VFO-a za razdoblje 2021. – 2027. pri čemu će Republika Hrvatska imati na raspolaganju 22 milijarde eura što je dvostruko više od dosadašnje omotnice koja je iznosila 10,7 milijardi eura.

Brojna su pitanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, razvojnih agencija, bolnica, škola, fakulteta, dječjih vrtića, centara za socijalnu skrb, nacionalnih parkova, muzeja, kazališta i drugih proračunskih korisnika, udruga, sportskih zajednica, organizacija civilnog društva i drugih neprofitnih organizacija te javnih poduzeća, srednjih i malih poduzetnika i velikih kompanija kao i poljoprivrednika o tome što će sve moći financirati u sljedećem razdoblju.

Iz sadržaja:

Predgovor urednika V

1. Uvod 1

2. Fondovi i programi EU-a u novoj financijskoj perspektivi

2021. – 2027 3

3. Europski strukturni i investicijski fondovi 2021. – 2027 17

3.1. Nova kohezijska politika 21

3.1.1. Dodjela sredstava kohezijske politike i stope sufinanciranja.. 23

3.1.2. Značajke nove kohezijske politike 25

3.1.3. Strateški okvir za korištenje ESI fondova 2021.-2027. 30

3.1.4. Strateški okvir za korištenje ESI fondova 2021. – 2027.

u Republici Hrvatskoj 32

3.2. Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) 34

3.2.1. Integrirani teritorijalni i lokalni razvoj u okviru

Europskog fonda za regionalni razvoj 40

3.3. Kohezijski fond (KF) 42

3.4. Europski socijalni fond plus (ESF+) 44

3.4.1. Tematsko područje 1: Europski socijalni fond i potpora

za osnovnu materijalnu pomoć najpotrebitijima 46

3.4.2. Tematsko područje 2 i 3: Mjere zapošljavanja

i socijalne inovacije te Zdravlje 49

3.4.3. Novosti u Europskom socijalnom fondu plus 2021. – 2027. … 51

3.5. Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) 52

3.6. Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) 62

4. Programi EU-a 2021. – 2027 67

4.1. Općenito o programima EU-a i razlikama u odnosu

na ESI fondove 67

4.2. Obzor Europa 68

4.3. InvestEU 72

4.4. Instrument za povezivanje Europe (CEF) 76

4.5. Erasmus+ 78

4.6. Program jedinstvenog tržišta 82

4.7. Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) 83

5. EU sljedeće generacije (NGEU) – plan oporavka EU-a 87

5.1. Općenito 87

5.2. Fond za oporavak i otpornost (RRF) 89

5.2.1. Sličnost Fonda za oporavak i otpornost i ESI fondova 89

5.2.2. Procedura odobravanja i korištenja sredstava

iz Fonda za oporavak i otpornost 91

5.2.3. Provedba i praćenje korištenja sredstava

iz Fonda za opravak i otpornost 92

5.3. Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja (REACT-EU) … 92

5.4. Fond za pravednu tranziciju (FPT) 94

5.5. Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu (rescEU) 98

Popis literature 103

Popis tablica 107

Dodatne informacije

Autor

Karakter

,

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka