KONTNI PLAN PODUZETNIKA - Naruči svoju knjigu

KONTNI PLAN PODUZETNIKA

s primjerima knjiženja poslovnih događaja poduzetnika
Autor: Gulin, Danimir
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: priručnik
Godina izdanja: 2022
Broj stranica: 264
Uvez: Meki

19,91  (150,01 kn)

Ovo izdanje kontnog plana u formi priručnika nastoji olakšati korisnicima primjenu zakonodavnog okvira financijskog izvještavanja i poreznih propisa.

Opis

O knjizi:

Ovo izdanje kontnog plana nasavak je tradicije HZRIF-a, a u nastojanju da se korisnicima olakša primjena zakonodavnog okvira financijskog izvještavanja i poreznih propisa.Kontni plan temelji se na dekadskom sustavu funkcionalnog načela uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja i poreznih propisa. Obzirom na izmjene u strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika i poreznih propisa potrebne su i izmjene u kontnom planu poduzetnika.
Priručnik sadrži razrađeni kontni plan na razini sintetike, osnovne sheme knjiženja, povezanost konta čija se stanja ili promet uključuju u određene pozicije (na razini AOP oznaka) propisanih obrazaca godišnjih financijskih izvještaja, primjere knjiženja određenih poslovnih događaja i povezanost pozicija godišnjih financijskih izvještaja s pokazateljima analize.

Iz sadržaja:

1. SADRŽAJ RAZREDA
 RAZRED 0 Dugotrajna imovina
 00 - Nematerijalna imovina ........................................................... 3
 01 - Zemljišta ................................................................................. 4
 02 - Građevinski objekƟ , postrojenja, oprema i ostalo .................. 5
 03 - Biološka imovina ..................................................................... 7
 04 - Dugotrajna fi nancijska imovina .............................................. 8
 05 - Dugotrajna potraživanja ......................................................... 11
 06 - Ulaganja u nekretnine ............................................................ 12
 07 - Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital.......................... 12
 08 - Odgođena porezna imovina ................................................... 13
 RAZRED 1 Novac, kratkotrajna potraživanja, kratkotrajna financijska
 imovina i aktivni obračunski konti
 10 - Novac u banci i blagajni .......................................................... 15
 11 - Financijska imovina - vrijednosni papiri .................................. 16
 12 - Potraživanja od kupaca ........................................................... 17
 13 - Potraživanja za naknade za ambalažu .................................... 18
 14 - Potraživanja od povezanih i pridruženih društava
 i iz zajedničkih poslova............................................................ 19
 15 - Kratkotrajna fi nancijska imovina ............................................. 20
 16 - Potraživanja od države i drugih insƟ tucija, potraživanja od
 radnika i ostala potraživanja ................................................... 22
 17 - Predujmovi za usluge .............................................................. 25
 18 - Potraživanja za porez na dodanu vrijednost - pretporez ........ 25
 19 - Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela
 naplata prihoda ...................................................................... 27
 
RAZRED 2 Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti
 21 - Obveze po vrijednosnim papirima .......................................... 29
 22 - Obveze prema dobavljačima .................................................. 29
 23 - Obveze za naknadu za ambalažu ............................................ 30
 24 - Obveze s osnove udjela u rezultatu
 i ostale obveze ........................................................................ 31
 25 - Obveze po osnovi kratkoročnih zajmova, kredita,
 predujmova, depozita i jamstava ............................................ 32
 26 - Obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe i ostale
 tekuće obveze ......................................................................... 34
 27 - Obveze za plaće i naknade plaća ............................................ 37
 28 - Obveze za porez na dodanu vrijednost - PDV ......................... 38
 29 - Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja ....... 39
 
RAZRED 3 Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova, sitnog
 inventara i predujmovi za zalihe
 30 - Obračun nabave...................................................................... 41
 31 - Sirovine i materijal .................................................................. 42
 32 - Rezervni dijelovi ...................................................................... 42
 33 - Alkoholna i bezalkoholna pića u ugosƟ teljstvu ....................... 42
 35 - Sitan inventar, autogume i ambalaža ...................................... 43
 36 - Predujmovi za zalihe ............................................................... 43

 RAZRED 4 Troškovi poslovanja
 40 - Materijalni troškovi ................................................................. 45
 41 - Troškovi usluga ....................................................................... 46
 42 - Troškovi ostalih usluga, komunalnih i ostalih naknada ........... 48
 43 - Troškovi amorƟ zacije .............................................................. 50
 44 - Naknade troškova radnika i izdaci za ostala materijalna
 prava radnika .......................................................................... 51
 45 - Rezerviranja troškova i rizika .................................................. 52
 46 - Ostali troškovi poslovanja ....................................................... 53
 47 - Troškovi osoblja (zaposlenih) .................................................. 54
 48 - Financijski troškovi uključeni u troškove proizvoda ................ 56
 49 - Raspored trošokva .................................................................. 56
 
RAZRED 5 Interni obračuni
 50 - Mjesta troškova osnovne djelatnosƟ ...................................... 57
 51 - Mjesta troškova sporedne i pomoćne djelatnosƟ .................. 57
 52 - Mjesta troškova prodaje ......................................................... 57
 53 - Mjesta troškova nabave .......................................................... 57
 54 - Mjesta troškova uprave (administracije) ................................ 57
 55 - Nosioci troškova ..................................................................... 57
 59 - Prijenos troškova .................................................................... 57
 
RAZRED 6 Zalihe proizvodnje u toku, proizvoda, robe, predujmovi
 za robu i dugotrajna imovina raspoloživa za prodaju
 60 - Proizvodnja u toku .................................................................. 59
 63 - Proizvodi ................................................................................. 59
 65 - Obračun nabave robe ............................................................. 60
 66 - Roba ........................................................................................ 60
 67 - Dani predujmovi za robu ........................................................ 61
 68 - Dugotrajna imovina namijenjena prodaji ............................... 61
 
RAZRED 7 Rashodi i prihodi
 70 - Troškovi prodanih proizvoda i usluga ...................................... 63
 71 - Trošak nabave (nabavna vrijednost) prodane robe
 i troškovi trgovine ................................................................... 63
 72 - Financijski rashodi (troškovi) .................................................. 64
 73 - Ostali rashodi .......................................................................... 66
 74 - Vrijednosna usklađivanja - umanjenja vrijednosƟ
 nefi nancijske imovine ............................................................. 67
 75 - Prihodi od prodaje proizvoda i usluga .................................... 68
 76 - Prihodi od prodaje robe .......................................................... 69
 77 - Financijski prihodi ................................................................... 70
 78 - Ostali poslovni prihodi ............................................................ 72
 79 - Razlika prihoda i rashoda ........................................................ 74
 
RAZRED 8 Rezultat poslovanja
 82 - Dobit ili gubitak prije oporezivanja ......................................... 75
 83 - Raspored dobiƟ i gubitka ........................................................ 75
 84 - Ostala sveobuhvatna dobit ..................................................... 75
 
RAZRED 9 Kapital, rezerve, dugoročne obveze, rezerviranja
 i izvanbilančni konti
 90 - Javni kapital ............................................................................ 77
 91 - Temeljni kapital - dionička društva ......................................... 77
 91 - Temeljni kapital - društvo s ograničenom odgovornošću ....... 77
 91 - Kapital javnog trgovačkog društva .......................................... 77
 91 - Kapital komanditnog društva .................................................. 77
 91 - Kapital obrtnika ...................................................................... 78
 91 - Kapital zadruge ....................................................................... 78
 92 - Rezerve ................................................................................... 78
 93 - Revalorizacijske rezerve i rezerve fer vrijednosƟ .................... 78
 94 - Zadržana dobit, preneseni gubitak, dobit ili gubitak
 tekuće godine ......................................................................... 79
 95 - Dugoročne obveze .................................................................. 79
 96 - Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove ............................ 80
 98 - Odgođene porezne obeze....................................................... 81
 99 - Izvanbilančna evidencija ......................................................... 81

2. SHEME KNJIŽENJA OSNOVNIH POSLOVNIH PROCESA
 (prof. dr. sc. Danimir Gulin, Ivica Milčić, univ. spec. oec.)
 Dugotrajna nematerijalna imovina ............................................................. 85
 Dugotrajna materijalna imovina ................................................................. 88
 Dugotrajna fi nancijska imovina .................................................................. 92
 Novac u banci i blagajni .............................................................................. 95
 Kratkotrajna fi nancijska imovina ................................................................. 98
 Kratkoročna potraživanja i prihodi od prodaje ........................................... 99
 Kratkotrajna imovina .................................................................................. 101
 AkƟ vna vremenska razgraničenja ............................................................... 103
 Pasivna vremenska razgraničenja ............................................................... 104
 Kratkoročne obveze, troškovi i rashodi ....................................................... 105
 Dugoročne obveze ...................................................................................... 109
 Dobit ili gubitak poslovne godine ............................................................... 110
 Kapital i rezerve .......................................................................................... 112

3. POVEZANOST KONTNOG PLANA S POZICIJAMA FINANCIJSKIH
 IZVJEŠTAJA
 (Domagoj Bakran, mag. oec., prof. dr. sc. Danimir Gulin, Ivica Milčić, univ. spec. oec.)
 3.1. Povezanost godišnjih fi nancijskih izvještaja za 2017. godinu
 s kontnim planom RIFͳa ...................................................................... 117

4. PRIMJERI KNJIŽENJA
 Domagoj Bakran, mag. oec., mr. sc. Miljenka Cutvarić, prof. dr. sc. Danimir Gulin,
 doc. dr. sc. Mirjana Hladika, Ivica Milčić univ. spec. oec., Ivan Pečur, mag. oec.,
 mr. sc. Kornelija Sirovica, dr. sc. Marija Zuber
 RAZRED 0
 1. Kapitalizacija troškova razvoja ............................................................. 127
 2. Nabava novog soŌ vera iz EU ................................................................ 128
 3. Koncesija na zemljište .......................................................................... 129
 4. Stjecanje trgovačkog društva (goodwill) .............................................. 130
 5. Stjecanje trgovačkog društva (negaƟ vni goodwill - povoljna kupnja) .. 131
 6. Kupnja zemljišta ................................................................................... 133
 7. Izgradnja poslovnog prostora ............................................................. 133
 8. Kupnja i prodaja nekretnine ................................................................. 135
 9. Revalorizacija prepravljanjem neto iznosa imovine do
 revaloriziranog iznosa .......................................................................... 136
 10. Prodaja revalorizirane poslovne zgrade ............................................... 137
 11. Prodaja revalorizirane dugotrajne materijalne imovine – zemljišta .... 138
 12. Kupnja postrojenja .............................................................................. 139
 13. Revalorizacija razmjernom promjenom bruto knjigovodstvenog
 iznosa imovine ..................................................................................... 140
 14. Nabava opreme, obračun amorƟ zacije, promjena procjene vijeka
 trajanja ................................................................................................. 141
 15. Promjena procjene vijeka trajanja stroja na manji broj godina ........... 143
 16. Nabava osobnog automobila na fi nancijski leasing ............................. 144
 17. Nabava teretnog vozila (kategorije N1) ................................................ 145
 18. Stjecanje novog osobnog automobila unutar EU ................................. 145
 19. Stjecanje rabljenog motornog vozila unutar EU uz primjenu
 posebnog postupka oporezivanja ........................................................ 146
 20. Obračun amorƟ zacije .......................................................................... 147
 21. Nabava osnovnog stada od dobavljača ................................................ 148
 22. Povećanje osnovnog stada iz vlasƟ tog uzgoja ..................................... 149
 23. Prirast osnovnog stada......................................................................... 150
 24. Proizvodnja maslina i maslinovog ulja .................................................. 151
 25. Obračun amorƟ zacije osnovnog stada ................................................ 153
 26. Prestanak priznavanja grla osnovnog stada zbog uginuća ................... 154
 27. Državne potpore za osnovno stado mjereno po modelu troška ......... 154
 28. Ulaganje u dionice (primjena metode udjela) – ostvarena dobit ......... 156
 29. Ulaganje u dionice (primjena metode udjela) – ostvaren gubitak ....... 157
 30. Ulaganje u invesƟ cijski fond (fi nancijska imovina raspoloživa
 za prodaju) ........................................................................................... 157
 31. Početno i naknadno vrednovanje ulaganja u invesƟ cijske fondove
 klasifi cirane kao imovina raspoloživa za prodaju ................................ 159
 32. Dugotrajna potraživanja ...................................................................... 160
 RAZRED 1
 1. Knjiženje u knjigovodstvu transakcija u gotovini ................................. 161
 2. Knjiženje u knjigovodstvu obračunskih plaćanja – prijeboja ............... 162
 3. Knjiženje u knjigovodstvu obračunskih plaćanja – cesije .................... 162
 4. Ulaganje u dionice (fi nancijska imovina po fer vrijednosƟ kroz RDG) .. 163
 5. Ulaganje u mješoviƟ otvoreni invesƟ cijski fond ................................... 164
 6. Ulaganje u invesƟ cijski fond ................................................................. 166
 7. AkƟ vni repo posao ............................................................................... 167
 8. ObračunaƟ prihodi ............................................................................... 168
 RAZRED 2
 1. Knjiženje u knjigovodstvu prijave poreza na dodanu vrijednost ......... 169
 2. Obračun i knjiženje plaće u novcu ...................................................... 172
 3. Utvrđivanje plaće u naravi na temelju 20% rate operaƟ vnog leasinga .. 173
 4. Utvrđivanje plaće u naravi zaposleniku za korištenje službenog
 automobila u privatne svrhe primjenom modela 1% nabavne
 vrijednosƟ automobila (odbijen pretporez) ........................................ 176
 5. Kupnja i trošenje vrijednosnih kupona za radnike zaposlene na
 obavljanju sezonskih poslova u poljoprivredi i obračun
 zarade radnika ..................................................................................... 179
 6. Drugi dohodak u naravi – član nadzornog odbora .............................. 180
 7. Isplata i obračun autorskog honorara ................................................. 180
 8. Pasivni repo posao ............................................................................... 181
 RAZRED 3
 1. Nabava pića i namirnica ....................................................................... 183
 2. Nabava „sitnog inventara“ i predaja u upotrebu ................................ 184
 RAZRED 4
 1. Utrošak pića i namirnica ...................................................................... 186
 2. Trgovac i serviser automobila prodaje i u jamstvenom roku
 popravlja nastali kvar ........................................................................... 186
 3. Iskazivanje troška reprezentacije iz proizvodnog asorƟ mana društva 187
 4. Knjiženje troškova osnivanja društva .................................................. 188
 5. Plaćanje računa poslovnom karƟ com ................................................. 189
 RAZRED 6
 1. Nabava robe u tuzemstvu .................................................................... 191
 2. Nabava robe iz druge države članice EU (stjecanje dobara) ................ 192
 3. Nabava robe iz uvoza ........................................................................... 192
 4. Sniženje cijena i vrijednosno usklađenje trgovačke robe ..................... 194
 5. Korištenje trgovačke robe za potrebe trgovačkog društva .................. 194
 6. Inventurne razlike trgovačke robe ....................................................... 195
 7. Uvoz auto guma, evidenƟ ranje po trošku nabave, izvoz i predaja u
 maloprodaju. ........................................................................................ 196
 8. Ulaganje u osnovno stado – krave, proizvodnja teladi i mlijeka .......... 198
 9. Proizvodnja presadnica kupusa – za vlasƟ tu proizvodnju .................... 200
 10. Proizvodnja presadnica kupusa za prodaju .......................................... 201
 11. Proizvodnja krumpira i kupusa ............................................................. 202
 12. Manjak nastao kao posljedica provalne krađe ..................................... 205
 13. Otpis robe zbog proteka roka uporabe ................................................ 205
 14. Za inventurni manjak se tereƟ odgovorna osoba ................................ 206
 15. Odluka nadzornog odbora da se za inventurni manjak
 ne tereƟ odgovorna osoba ................................................................... 207
 16. Za inventurni manjak se utvrđuje plaća člana uprave ......................... 209
 17. Za inventurni manjak se utvrđuje drugi dohodak člana uprave ........... 211
 18. Iznos manjka smatra se isplatom dividende ili udjela u dobiƟ ............. 212
 RAZRED 7
 1. Knjiženje prihoda od prodanih dobara plaćenih kreditnim
 karƟ cama u trgovačkom društvu ......................................................... 213
 2. Prihodi od prodaje u trgovini ............................................................... 213
 3. Prihodi od prodaje u trgovini .............................................................. 216
 4. Trgovina u tranzitu ............................................................................... 216
 5. Prodaja ugosƟ teljskih usluga ................................................................ 217
 6. Knjiženje prihoda od prodaje robe, odobrenja i zatezne kamate ........ 218
 7. Prihodi od usluga ostvareni unutar grupe .......................................... 219
 8. Prihodi od ugovora o izgradnji ............................................................ 219
 9. Prihodi od prodaje osnovnog sredstva - prodaja osobnog
 automobila ........................................................................................... 220
 10. Prihodi na temelju upotrebe vlasƟƟ h proizvoda, robe i usluga .......... 223
 RAZRED 8
 1. Knjiženje u knjigovodstvu prijave poreza na dobit .............................. 226
 RAZRED 9
 1. Izdavanje dionica/udjela i uplata za novac ........................................... 227
 2. Izdavanje dionica/udjela i uplata u iznosu većem od nominalne
 vrijednosƟ ............................................................................................ 227
 3. Izdavanje dionica/udjela i razmjena za stvari (materijalnu imovinu) ... 228
 4. Izdavanje dionica i razmjena za usluge ................................................ 229
 5. Zamjena duga glavnicom (zamjena s dionicama koje koƟ raju na
 fi nancijskom tržištu) ............................................................................. 229
 6. Zamjena duga glavnicom (zamjena s udjelima d.o.o. koji nisu na
 fi nancijskom tržištu) ............................................................................. 230
 7. Raspoređivanje neto dobiƟ tekuće godine u rezerve (nisu izglasane
 dividende) ............................................................................................ 230
 8. Pokriće nepokrivenog gubitka iz ranijih razdoblja iz neto dobiƟ
 tekuće godine ....................................................................................... 231
 9. Izglasavanje i isplata dividendi (dioničari su pravni subjekƟ ) ............... 232
 10. Izglasavanje i isplata dividendi (vlasnici su pravne i fi zičke osobe) ...... 232
 11. Izglasavanje i isplata dividendi (vlasnici su fi zičke osobe
 iz Zagreba) ............................................................................................ 233
 12. Odluka o izglasavanju dividendnih dionica .......................................... 233
 13. Izglasavanje i podjela nenovčane imovine kao dividendi (distribucija
 proizvoda pravnim osobama) .............................................................. 234
 14. Izglasavanje i isplata predujma dividendi............................................. 235
 15. VlasƟ te dionice ..................................................................................... 235
 16. Uplata novca i unos stvari i prava u kapitalne rezerve ........................ 236
 17. Računovodstveno evidenƟ ranje rezerviranja u jamstvenom roku ..... 237
 18. Trgovac koji je ujedno i proizvođač daje kupcima mogućnost
 ostvarivanja prava na produženo jamstvo uz naknadu ....................... 238
 19. Dugoročna rezerviranja za otpremnine ............................................... 240
 20. Usklađivanje odgođene porezne obveze na odgovarajuću stopu
 poreza na dobit .................................................................................... 240
 21. Formiranje ostalih rezervi za pokriće neotpisanih troškova razvoja .... 241

5. POVEZANOST POZICIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA S
 POKAZATELJIMA ANALIZE
 Doc. dr. sc. Sanja Sever Mališ, prof. dr. sc. Lajoš Žager
 5.1. Financijski pokazatelji utvrđeni na temelju bilance i računa
 dobiti i gubitka (Obrazac POD-BIL i Obrazac POD-RDG)..................... 245
 5.2. Financijski pokazatelji utemeljeni na izvještaju o novčanom
 toku (Obrazac POD-NTD) ................................................................... 247

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

Karakter

Uvez

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “KONTNI PLAN PODUZETNIKA”

Povezane knjige - Naša preporuka