MENADŽMENT - Naruči svoju knjigu

MENADŽMENT

Zbornik radova
Autor: Jurina, Milan, Barilović, Zlatko; Morović, Vinko
Područje: Menadžment
Karakter: stručna, znanstvena
Godina izdanja: 2014
Broj stranica: 963
Uvez: Tvrdi

68,31 

Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem oko 230 registriranih sudionika iz šest europskih država i sedamdesetak različitih organizacija. Predstavljenih više od stotinu radova dostupno je u ovome iscrpnom zborniku.

SKU: 2284 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem ‘Menadžment’ održan je u Zagrebu od 6. do 7. lipnja 2014. godine. Glavna tema skupa bila je Ekonomika, kultura i komunikacije u projektu. Skup je organizirala Visoka škola za poslovanje i upravljanje, s pravom javnosti „Baltazar Adam Krčelić“, Zaprešić (danas Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić), a on je svojevrstan nastavak znanstveno-stručnoga skupa ‘Projekti i projektni menadžment’, koji je održan 2011. godine.

Tematika skupa obuhvaćala je različite aspekte menadžmenta iz svih područja. Prvoga dana skupa održana su plenarna izlaganja pozvanih domaćih i stranih predavača, dok su drugoga dana skupa održana izlaganja radova u pet usporednih sekcija, sukladno sljedećim tematskim cjelinama skupa: 1. Projekti i projektni menadžment 2. Ekonomika i financijski menadžment 3. Komunikacijski menadžment 4. Menadžment u kulturi 5. Organizacija i menadžment.

Iz sadržaja:

PREDGOVOR
Vinko Morović, Milan Jurina, Zlatko Barilović............................................................................. XV
Foreword
Vinko Morović, Milan Jurina, Zlatko Barilović...........................................................................XXV

PROJEKTI I PROJEKTNI MENADŽMENT
[PROJECTS AND PROJECT MANAGEMENT]
Razvoj ciljeva projekata u graditeljstvu
[Project Goals Development in Construction Industry]
Mladen Bandić, Mirko Orešković, Jadranko Izetbegović.....................................................................5
Strategije i projektne metodologije [Strategies and Project Methodologies]
Marija Božičev.........................................................................................................................................14
Projektne osnove Interdisciplinarnoga centra za edukaciju
[Project Basis of an Interdisciplinary Education Centre]
Tamara Čačev, Dubravka Švob Štrac, Neven Žarković........................................................................21
Zaštita okoliša energetskim iskorištavanjem otpada u EU-u [Environmental
Protection by Means of Waste Usage in the EU]
Milorad Ćupurdija, Karlo Kovač, Ljiljana Ćupurdija...........................................................................30
The Integration of Agile Project Methodologies for Mobile Applications
Development Projects [Integracija projektnih agilnih metodologija za potrebe projekata
razvoja mobilnih aplikacija]
Aljaž Daković, Igor Vrečko....................................................................................................................40
Vizualni menadžment za efikasno upravljanje projektima
[Visual Management for Efficient Project Management]
Predrag Dotlić, Aleksandar Erceg.........................................................................................................50
Projekt u oblaku [Project in a Cloud]
Mario Dumančić, Kristina Babić, Željko Milić......................................................................................60
How to Implement the New Project Management ISO 2150 Standard
[Kako primijeniti nove norme za projektni menadžment]
Nino Grau................................................................................................................................................70
Project Management in Transition Challenges of Four Central
European R&D Institutions [Izazovi projektnoga menadžmenta u tranziciji četiriju
srednjoeuropskih R&D institucija]
Snježana Jurić, Neven Žarković.............................................................................................................80
Primjena agilnih metodologija u IT projektima [Agile Methodology in IT Projects]
Marin Katić, Igor Vrečko, Zlatko Barilović..........................................................................................90
Od ideje do EU projekta – primjena stečenih kompetencija na
specijalističkome studiju Projektni menadžment [From Idea to EU Project –
Application of Acquired Competences at Specialist Study of Project Management]
Nikolina Dugandžić, Matea Kosovec, Nives Mikulec, Nives Novak............................................... 100
The Element of Trust in Project Management
[Element povjerenja u projektnome menadžmentu]
Sandra Mišić, Mladen Radujković...................................................................................................... 108
Upravljanje informacijama na primjeru organizacije kongresa
[Information Management on the Example of Organizing a Congress]
Vjeran Mlinarić, Martina Sačer............................................................................................................ 118
Vanjski izvori financiranja u funkciji realizacije projekata u lokalnoj
zajednici (Grad Zaprešić) [External Funding Sources for Funding Local Community
Projects (Town of Zaprešić)]
Vinko Morović, Ivan Pokupec..............................................................................................................126
Projektni menadžer u javnoj nabavi [Public Procurement Manager]
Robert Nikolić........................................................................................................................................137
Prednosti IKT-a u poduzetništvu s posebnim osvrtom na programe
otvorenoga koda [ICT Advantages for Entrepreneurship With a Focus on Open Source]
Ivana Ogrizek Biškupić, Krešimir Jurina.............................................................................................146
How to use waste cooking oil to produce environmentally sustainable
biofuel ecodiesel [Kako od otpadnoga jestivog ulja proizvesti ekološki
prihvatljivo gorivo ekodizel?]
Iva Ozana Prah, Milan Ermacora, Franz Tatzber...............................................................................156
Evolucija projektnoga ureda (PMO) i njegov utjecaj na razvoj projektnoga
menadžmenta struke [Evolution of Project Management Office (PMO) and its Impact on
Development of Project Management Profession]
Alan Mirko Poldrugač...........................................................................................................................165
Vrste istraživanja tržišta koje mogu pomoći projektnomu menadžeru [Types of
Market Research that Can Help the Project Manager]
Zlatko Rešetar, Nikolina Pavičić, Robert Obraz.................................................................................175
Ideja za projekt: Usklađivanje hrvatskoga stručnog nazivlja iz područja
upravljanja projektima [Project Idea: Standardizing Croatian Professional
Terminology of Project Management]
Ana Skledar Matijević, Natalija Jurina Babović.................................................................................184
Pokretački elaborat projekta kao bitan element u pripremi uvođenja sustava
integriranoga prijevoza putnika [Project Start-up Document as an Essential Element in
Preparation of Introducing the Integrated Transport of Passengers]
Slavko Štefičar, Zlatko Barilović, Igor Vrečko....................................................................................192
Integrirano učenje njemačkoga jezika struke na specijalističkome
diplomskom stručnom studiju Projektni menadžment [Content and Language
Integrated Learning Method Used in the German Course of the Specialist Professional
Graduate Study of Project Management]
Ksenija Stojaković, Aleksandar Terer, Semir Čehić...........................................................................202
Projekt osnivanja Centra za stres [Project of Stress Center Establishment]
Dubravka Švob Štrac, Tamara Čačev, Neven Žarković...................................................................... 211
Vrijednosna baza projektnoga poslovanja i upravljanja
[Value-Based Project Management]
Dafne Vidanec....................................................................................................................................... 222

EKONOMIKA I FINANCIJSKI MENADŽMENT
[ECONOMICS AND FINANCIAL MANAGEMENT]
Proračunski izvori financiranja poslova iz samoupravnoga djelokruga
lokalnih i područnih jedinica [Budget Funding Sources of Local and
Regional Self-Government Units ]
Ivica Čulo, Vinko Morović, Jelena Jajić.............................................................................................. 235
Upravljanje i dokazivanje opravdanosti ulaganja u projekte malih
hotela [Management and Investment Justification for Investing in Small Hotel Projects]
Dragoljub Amidžić, Pavlo Ružić, Tomislav Ružić............................................................................... 246
Profitabilnost hrvatskih putničkih agencija
[Profitability of Croatian Travel Agencies]
Zdenko Bolfek, Morana Bolfek........................................................................................................... 256
Fiskalizacija u Republici Hrvatskoj [Fiscalization in the Republic of Croatia]
Ivica Čulo, Nataša Barlović, Ivan Pokupec....................................................................................... 266
Mobilnost radne snage u funkciji razvoja hrvatskoga gospodarstva
[Labor Mobility in the Development of Croatian Economy]
Tomislav Ivančević, Ines Perec........................................................................................................... 276
Uloga telekomunikacija u gospodarskome razvoju Hrvatske [Role of
Telecommunications in the Economic Development of Croatia]
Tomislav Ivančević, Dariana Erak Orbanić........................................................................................ 285
Mogućnosti poboljšanja financijskih performansi odabranih poduzeća u
djelatnosti Proizvodnja prehrambenih proizvoda [Improvement Possibilities
for Financial Performance of Selected Enterprises in Foodstuff Production Sector]
Marina Kovačević, Valerija Šebek....................................................................................................... 296
Sukobi zbog prirodnih izvora: geoekonomski i/ili geopolitički?[Conflicts for
Natural Resources: Geo-Economic or Geopolitical?]
Petar Kurečić.........................................................................................................................................306
Model analize poslovanja i financijskoga stanja poduzetnika na primjeru
[Analysis Model of Business and Financial Status of an Entrepreneur, an Example]
Branko Parać, Sanja Dragović..............................................................................................................316
Ograničavajuće okolnosti u funkcioniranju lokalnih jedinica u Republici
Hrvatskoj [Limitations to Functioning of Local Government Units in the Republic of Croatia ]
Vinko Morović, Ivica Čulo................................................................................................................... 327
Posljedice procikličnoga ponašanja banaka
[Consequences of Banks’ Procyclical Behavior ]
Petra Popek Biškupec, Zdravko Lešić................................................................................................. 339
Prilog ontološkomu pozicioniranju kontrolinga
[Contribution to Ontological Positioning of Controlling]
Ivan Santini, Ivona Santini................................................................................................................. 348
Idiosinkrazijsko znanje – mogući smjer razvoja privatnih poslovnih
visokoobrazovnih institucija u okviru cjeloživotnoga obrazovanja
[Idiosyncratic Knowledge – Possible Direction of Development of Private Institutions of Higher
Education in Business within Lifelong Education]
Ivona Santini, Mario Švigir, Augustin Zbiljski...................................................................................360
Osobna potrošnja kao generator formuliranja izvoznoga rasta
hrvatskoga gospodarstva [Personal Consumption as Engine of Export-Led
Growth of Croatian Economy]
Mario Švigir, Natali Lipić, Sunčica Magdić........................................................................................ 372
Utjecaj poslovnoga okruženja na nastanak novih poduzeća u Europskoj Uniji
[Impact of Business Environment on Newly Registered Companies in European Union]
Tajana Toš Bublić, Barbara Franić, Marko Lajtman............................................................................381
Nužnost proširenja ciljeva i instrumenata ekonomske politike u zemljama
tranzicije [Necessity of Broadening Economic Policy Objectives and Instruments for
Transition Countries ]
Vladimir Žanić, Vesna Kotarski............................................................................................................391
Optimizacija modela za upravljanje portfeljom
[Optimization of Model for Portfolio Management]
Josip Lopatič, Alisa Bilal Zorić.............................................................................................................402
Utjecaj gospodarskoga rasta na tržište kapitala – primjer Republike Hrvatske
[The Impact of Economic Growth on the Capital Market – Based on the Republic of Croatia ]
Miroslav Gregurek, Kristina 
Žabčić....................................................................................................408

KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT
[COMMUNICATIONS MANAGEMENT]
The System of Decision-Making in Communication Strategy Implementation
[Sustav odlučivanja tijekom izrade komunikacijske strategije]
Ana Ćosić Pajurin, Maja Martinović....................................................................................................421
Komunikacijske vještine poduzetnika [Entrepreneur’s Communication Skills]
Silvija Degen, Sendi Katić, Kristijan Čović......................................................................................... 432
Stupanj zrelosti sustava upravljanja organizacije kao čimbenik u
komuniciranju rezultata audita [Maturity Level of Organization’s Management
System as Factor in Communicating Audit Results]
Vedran Kunović, Kristian Saletović....................................................................................................440
Stavovi studentske populacije o koristima i troškovima članstva Republike
Hrvatske u Europskoj Uniji [The Attitudes of Student Population About Benefits and
Costs of Croatian Membership in the European Union]
Petar Kurečić, Ivana Žumbar, Ines Perec...........................................................................................448
Posebnosti odnosa s javnošću u javnome sektoru – primjer Hrvatskoga
zavoda za zapošljavanje [Specific Qualities of Public Relations in Public Sector –
Case of Croatian Employment Institute]
Stjepan Lacković, Mirjana Šiklić.........................................................................................................460
Proizvodi koji pričaju priče – moć naracije u persuaziji
[Products Which Tell Stories – Power of Narration in Persuasion]
Stjepan Lacković, Arsen Oremović, Ivan Maloča...............................................................................471
Krizni menadžment i suvremeni trendovi u kriznome komuniciranju
[Crisis Management and Contemporary Trends in Crisis Communication]
Branko Mihaljević, Martina Mihalinčić...............................................................................................481
Kako medijsko izvještavanje o sportu utječe na percepciju kod studenata?
[How Media Reporting on Sport Influences Students’ Perception?]
Goran Popović, Tanja Grmuša, Iva Gotal........................................................................................... 492
Utjecaj medija na poremećaje prehrane [Media Influence on Eating Disorders]
Goran Popović, Tanja Grmuša, Perica Nadramija..............................................................................501
Komuniciranje brenda u online okruženju
[Communicating the Brand in Online Environment]
Ivan Ružić, Antun Biloš, Ivan Kelić.....................................................................................................512
Informatičko doba i menadžment ljudskih potencijala u poduzeću
[Information Age and Human Resource Management in the Company]
Slavko Šimundić, Danijel Barbarić, Zvonimir Perkušić..................................................................... 522
Primjena časopisa u učenju njemačkoga jezika struke
[Using Magazines in Teaching German for Specific Purposes]
Ksenija Stojaković................................................................................................................................ 532
Belief Building Model of Corporate Communication
[Model izgradnje povjerenja u korporacijskoj komunikaciji]
Majda Tafra-Vlahović...........................................................................................................................540

MENADŽMENT U KULTURI
[CULTURAL MANAGEMENT]
Kulturni resursi kao čimbenik turističke ponude ruralne Istre
[Cultural Resources as Factor of Tourism Offer of Rural Istria]
Dragoljub Amidžić, Desimir Bošković................................................................................................ 549
Etička pitanja upravljanja kulturnom baštinom u turizmu
[Ethical Issues in Managing Cultural Heritage in Tourism]
Lana Domšić, Barbara Franić, Alan Labus.........................................................................................560
Udruge u kulturi – čimbenici kulturnoga razvoja
[Associations in Culture – Factors of Cultural Development]
Barbara Franić, Goran Funda...............................................................................................................571
Uloga menadžmenta u kulturnim ustanovama
[The Role of Management in Cultural Institutions]
Mirko Pešić, Lidija Getto..................................................................................................................... 579
Sredstva iz europskih fondova kao preduvjet integralne obnove tvrđave
Brod [European Funds as Prerequisite for Integral Restoration of the Brod Fortress ]
Biljana Lončarić, Drago Ružić.............................................................................................................. 586
Mogućnost spajanja EU fondova i JPP-a za projekte kulturne baštine u
Republici Hrvatskoj [Possibility of Blending EU Founds and Public Private Partnerships in
Culture Heritage Projects in Croatia]
Saša Marenjak, Damir Juričić, Josip Čengija..................................................................................... 596
Kulturne navike studenata Menadžmenta u kulturi
[Cultural Habits of Cultural Management Students]
Ines Jemrić Ostojić, Matea Markoč....................................................................................................606
Ljetnikovac Bunić-Kaboga – izazovi upravljanja projektom
[Bunić-Kaboga Mansion – Project Management Challenges]
Biserka Mataković, Vesna Bradamante..............................................................................................617
Kulturno mapiranje grada Zaprešića i okolice
[Cultural Mapping of Zaprešić and Surroundings]
Matija Mirković, Ines Jemrić Ostojić, Lana Domšić.......................................................................... 628
Strateško planiranje kulturnoga razvoja u gradu Karlovcu
[Strategic Planning for Cultural Development in the Town of Karlovac]
Andreja Navijalić, Irena Šegavić Čulig............................................................................................... 639
Upravljanje humorom na domaćemu filmu – učinkovita konkurencija
Hollywoodu [Management of Domestic Film Humor – Effective Competitor to Hollywood]
Ivan Maloča, Arsen Oremović.............................................................................................................649
Industrijska baština i održivost [Industrial Heritage and Sustainability]
Karmen Petričević................................................................................................................................ 659
Izazovi primjene načela kulturnoga menadžmenta pri upravljanju
nepokretnom kulturnom baštinom [Challenges of Implementing Cultural
Management Principles in Management of Immovable Cultural Heritage]
Tajana Pleše..........................................................................................................................................668
Menadžerska kontrola u poduzeću s gledišta informacijskih i
komunikacijskih znanosti [Managerial Control in a Company From the
Point of View of Information and Communication Sciences]
Slavko Šimundić, Danijel Barbarić, Marija Valčić.............................................................................. 676
Specifičnosti potreba i želja u produkciji kulture
[The Specificities of Needs and Desires in the Production of Culture]
Mile Šimurina, Ivana Lacković............................................................................................................686
Modeli upravljanja graditeljskom baštinom – temelj za njezino očuvanje
[Models of Architectural Heritage Management – Foundation for its Conservation]
Jadran Antolović, Tomislav Šoban......................................................................................................696
Konji i konjički sport kao industrija, kulturni identitet i turizam
[Horses and Equestrian Sport as Industry, Tourism and Cultural Identity]
Mihovil Šušnić......................................................................................................................................702
Mastering cross-cultural communication
[Ovladavanje međukulturalnom komunikacijom]
Irena Zavrl.............................................................................................................................................712
Pravni okvir za menadžment festivala [Legal Framework for Festival Management]
Dragan Zlatović.................................................................................................................................... 723
Interpretacija baštine u suvremenome upravljanju projektima zaštićenih
područja [Interpretation of Heritage in Modern-Day Project Management of Protected Areas]
Ljiljana Zmijanović............................................................................................................................... 734

ORGANIZACIJA I MENADŽMENT
[ORGANISATION AND MANAGEMENT]
Upravljanje društvenom odgovornošću poduzeća u funkciji njegove
poslovne uspješnosti [Management of Corporate Social Responsibility
in Function of its Business Effectiveness]
Antal Balog............................................................................................................................................747
Znanje kao resurs mikrotvrtke [Knowledge as a Resource of Micro Enterprise]
Beatrice Burcar..................................................................................................................................... 758
Projektiranje unutarnjega transporta u procesu proizvodnje – bitan
čimbenik cijene proizvoda [Designing Internal Transport in the Manufacturing
Process – Important Factor of Product Pricing]
Ivan Ćuže, Radovan Vladisavljević, Anita Ćuže................................................................................ 769
Organizacijska kultura i organizacijski dizajn Vodoprivrede Zagreb d.d.
[Organizational Culture and Organizational Design of Vodoprivreda Zagreb d.d.]
Domagoj Debeljak................................................................................................................................ 778
Društveno odgovorno poslovanje [Corporate Social Responsibility]
Dragutin Funda, Georg Richter, Goran Funda................................................................................... 788
Menadžerski ugovor – prava i dužnosti menadžera unutar organizacije s
posebnim naglaskom na trgovačka društva [Managerial Deal – Rights and Duties
of a Manager Within an Organization With a Particular Emphasis on Companies]
Matej Galić, Tamara Banac, Ivan Ružić.............................................................................................. 798
Inovativnost, povećanje konkurentnosti i programi visokoškolskoga
obrazovanja [Innovativeness, Increasing Competitiveness and Higher Education
Study Programmes]
Vesna Kotarski, Vladimir Žanić, Mladen Žinić...................................................................................808
Važnost analize unutarnjih i vanjskih čimbenika za odabir strategije rasta
poduzeća [The Importance of Internal and External Factors Analysis for the Selection of the
Company’s Growth Strategy ]
Dijana Luketić, Iva Senegović..............................................................................................................818
Kvaliteta usluga u bankarskome sektoru Šibensko-kninske županije – stanje i
preporuke [Service Quality in Banking Sector of Šibenik-Knin County – Present Situation and
Recommendations]
Dijana Mečev .......................................................................................................................................829
Menadžment u Novoj ekonomiji [Management in the New Economy]
Mihael Plećaš, Drago Cepanec, Mirna Varlandy-Supek................................................................... 839
Mala i srednja poduzeća i paradigma otvorene inovacije
[Small and Medium Enterprises and the Open Innovation Paradigm]
Barbara Rodica, Jasmina Starc, Iva Konda........................................................................................849
Education and Training in Slovenia and Croatia According to Gem
Experts [Kritička ocjena poduzetničkoga obrazovanja u Sloveniji i Hrvatskoj
prema mišljenju stručnjaka GEM-a]
Karin Širec............................................................................................................................................. 856
Specifičnosti organizacije i menadžmenta u medijskoj industriji
[Specificities of Organization and Management in Media Industry]
Marija Slijepčević.................................................................................................................................866
Zaštita kartičnoga poslovanja i osjetljivih kartičnih podataka
[Protection of Payment Card Transactions and Sensitive Payment Card Data]
Ana Štefulj, Kristian Saletović............................................................................................................ 877
Komparativna analiza organizacijskoga modela nastave na Visokoj školi
za poslovanje i upravljanje, s pravom javnosti „Baltazar Adam Krčelić“ i
partnerskoj školi Fachhochschule Burgenland u Eisenstadtu (Austrija)
[Comparative Analysis of Organizational Models of Teaching at Baltazar Adam Krčelić Accredited
College of Business and Management and its Partner Institution Fachhochschule Burgenland in
Eisenstadt (Austria)]
Natalija Jurina Babović, Ksenija Stojaković...................................................................................... 887
Paradigm Framework For Responsible Management Education Of 21 Century
Business Leaders [Paradigmatski okvir za odgovorno menadžersko obrazovanje poslovnih
lidera za 21. stoljeće]
Majda Tafra-Vlahović........................................................................................................................... 897
Analiza korištenih strategija rasta i razvoja tvrtke Končar – Montažni
inženjering d.d. [Analysis of Growth and Development Strategies Used by Končar –
Engineering Co. for Plant Installation and Commissioning Inc.]
Maja Vujčić, Iva Senegović..................................................................................................................905
Primjena intelektualnoga vlasništva u unapređenju poslovanja subjekata
maloga gospodarstva [Use of Intellectual Property in Business Improvement of SMEs]
Ivana Buće, Vladimir Žanić...................................................................................................................916
Organizacija rada starijih radnika [Organisation of Work for Senior Employees]
Branimir Žarković................................................................................................................................. 926
Višekriterijski model za vrednovanje visokoškolskih nastavnika po AHP
metodi [Multi-Criteria Model For Higher Education Faculty Members’ Evaluation
Using AHP Method]
Zrinka Gregov, Tihomir Hunjak........................................................................................................... 935
Društvena odgovornost – ekoinovacija [Social Responsibility-ECO Innovation]
Zdravko Krivokapić, Aleksandar Vujović, Jelena Jovanović............................................................. 947
Kazalo Autora [Author Index].................................................................................................. 957

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

,

Karakter

,

Uvez

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “MENADŽMENT”

Povezane knjige - Naša preporuka