POREZ NA PROMET NEKRETNINA - Naruči svoju knjigu

POREZ NA PROMET NEKRETNINA

Autor: Marijana Vuraić-Kudeljan , Antonio Prtenjača, Vlasta Roška
Područje: Pravo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 139
Uvez: Meki

15,93 

SKU: 3340 Kategorija: Oznaka:

Opis

 O knjizi

• Zakon o porezu na promet nekretnina
(Nar. nov., br. 115/16, 106/18)
• Pravilnik o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidenciji prometa nekretnina
(Nar. nov., br. 1/17)
• sudska praksa i mišljenja Porezne uprave Ministarstva financija Republike Hrvatske

Zakon o porezu na promet nekretnina (u nastavku teksta: ZPPN) jedan je od propisa donesen u sklopu porezne reforme. Stupio je snagu 1. siječnja 2017., objavljen je u Narodnim novinama, broj 115/16, a njegova izmjena u broju 106/18, stupila je na snagu 1. siječnja 2019. Novi ZPPN nije znatno mijenjao pravila oporezivanja prometa nekretnina, već je njegov cilj fiskalno i administrativno rasterećenje poreznih obveznika. U tom kontekstu, ZPPN je donio nižu stopu poreza na promet nekretnina u odnosu na raniji ZPPN, prvo 4 %, pa posljednjom izmjenom 3 %, ali je i ukinuo pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina za prvu nekretninu kojom se rješava stambeno pitanje. Uz to, bitna novina je administrativno rasterećenje poreznih obveznika, pa tako porezni obveznik više ne mora prijavljivati nastanak porezne obveze ako je ispravu o stjecanju nekretnine ovjerio javni bilježnik, sud ili drugo javnopravno tijelo (u suprotnom mora). Također, određeno je da prihod od poreza na promet nekretnina u cijelosti postaje prihod jedinice lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi, dok je prije bilo propisano da 80 % prihoda od poreza na promet nekretnina pripada općinama i gradovima, a 20 % državi. Nadalje, u sklopu porezne reforme, a s ciljem uređivanja oblika i sadržaja obrasca Prijave prometa nekretnina te načina njegova podnošenja, ali i uspostave i održavanja Evidencije prometa nekretnina
te načina korištenja podataka, donesen je i Pravilnik o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidenciji prometa nekretnina (u nastavku teksta: Pravilnik), koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 1/17 i stupio je na snagu 3. siječnja 2017. S obzirom na važnost i učestalost problematike oporezivanja prometa nekretnina, priredili smo ovaj priručnik za korištenje u svakodnevnoj praksi, s namjerom da pomognemo poreznim obveznicima oko razumijevanja njihovih prava i obveza. Sadržaj priručnika oblikovali smo tako da, uz kraći prikaz bitnih odredaba ZPPN-a i pojašnjen postupak Prijave prometa nekretnina, sadržava i sam tekst ZPPN-a te Pravilnika, ali i obrasce koji su njegov sastavni dio.
Posebno ističemo da smo ispod pojedinih odredaba ZPPN-a integrirali sudsku praksu za koju smatramo da je i danas primjenjiva, jer je novi ZPPN preuzeo veći dio odredaba prije važećeg ZPPN-a. Uvažavajući tu činjenicu, na kraju priručnika dana su mišljenja Porezne uprave Ministarstva financija Republike Hrvatske, od kojih neka datiraju prije stupanja na snagu ZPPN-a, ali su aktualna i primjenjiva i danas. Osim toga, u priručniku su naznačene i poveznice između odredaba ZPPN-a i odredaba Pravilnika koje se odnose na Prijavu prometa nekretnina i Evidenciju prometa nekretnina. Stoga vjerujemo da će ovakav cjelovit pristup i obogaćen sadržaj ovog poreznog priručnika biti pomoć svima koji se u svom svakodnevnom radu susreću s ZPPN-om.

Uredništvo, Desanka Đikandić, dipl. oec.

 

Iz sadržaja

OSVRT NA ODREDBE ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA 1. UVOD ………………………………………………………………………………….. 13 2. BITNA OBILJEŽJA POREZA NA PROMET NEKRETNINA ……….. 14 2.1. Pojam nekretnine i predmet oporezivanja ………………………….. 14 2.2. Porezni obveznik i porezna stopa ……………………………………… 15 2.2.1. Nerezidenti kao stjecatelji nekretnina …………………….. 17 2.3. Stopa poreza na promet nekretnina i porezna osnovica ……………………………………………………………18 3. OSLOBOĐENJA OD POREZA NA PROMET NEKRETNINA…………19 3.1. Opća oslobođenja ……………………………………………………………..19 3.2. Porezno oslobođenje pri unosu nekretnina u trgovačko društvo …………………………………………………………. 20 3.3. Porezno oslobođenje pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju bez naknade ……………………………………….. 21 4. NASTANAK POREZNE OBVEZE …………………………………………….. 21 4.1. Prijava nastanka porezne obveze ………………………………………. 22 5. UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU I UGOVOR O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU GLEDE POREZA NA PROMET NEKRETNINA ………………………………………………………… 23 6. POSTUPOVNE ODREDBE ………………………………………………………. 24 7. ZAKLJUČAK ………………………………………………………………………… 25 ZAKON O POREZU NA PROMET NEKRETNINA (Narodne novine, broj 115/16 i 106/18) DIO PRVI UVODNE ODREDBE …………………………………………………………… 26 8 SADRŽAJ DIO DRUGI ………………………………………………………………………………… 30 POGLAVLJE I. PREDMET OPOREZIVANJA ……………………………………………….. 30 POGLAVLJE II. POREZNI OBVEZNIK …………………………………………………………. 32 POGLAVLJE III. POREZNA OSNOVICA I POREZNA STOPA ………………………… 33 Odjeljak 1. Porezna osnovica …………………………………………………………….. 33 Odjeljak 2. Porezna stopa …………………………………………………………………. 46 POGLAVLJE IV. POREZNA OSLOBOĐENJA …………………………………………………. 46 Odjeljak 1. Opća oslobođenja ……………………………………………………………. 46 Odjeljak 2. Porezno oslobođenje pri unosu nekretnine u trgovačko društvo………………………………………………………….. 50 Odjeljak 3. Porezno oslobođenje pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju bez naknade. ………………………………………. 51 POGLAVLJE V. NASTANAK POREZNE OBVEZE …………………………………………….. 53 POGLAVLJE VI. PRIJAVA PROMETA NEKRETNINA ………………………………………… 55 POGLAVLJE VII. EVIDENCIJA PROMETA NEKRETNINA …………………………………… 57 DIO TREĆI ………………………………………………………………………………….. 58 POGLAVLJE I. POSTUPOVNE ODREDBE ………………………………………………………. 58 POGLAVLJE II. NAPLATA POREZA ……………………………………………………………….. 59 POGLAVLJE III. POVRAT POREZA ………………………………………………………………….. 59 9 SADRŽAJ DIO ČETVRTI ……………………………………………………………………………….61 PREKRŠAJNE ODREDBE ………………………………………………………… 61 DIO PETI …………………………………………………………………………………… 62 PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ………………………………………… 62 ODREDBE ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA (Nar. nov., br. 106/18 od 30. studenog 2018.) KOJE SU PREOSTALE NAKON REDAKCIJSKOG PROČIŠĆAVANJA ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA ……………………………………………………. 64 PRIJAVA PROMETA NEKRETNINA 1. UVOD …………………………………………………………………………………… 67 2. OGLEDNI PRIMJERI POPUNJAVANJA PRIJAVE POREZA NA PROMET NEKRETNINA …………………………………………………… 69 2.1. Posebnosti popunjavanja Prijave o prometu nekretnina kod stjecatelja nekretnine – obveznika poreza na promet nekretnina ………………………………………………………………………. 69 2.2. Posebnosti popunjavanja Prijave prometa nekretnine kod isporučitelja nekretnine – obveznika poreza na dodanu vrijednost ……………………………………………………………………….. 73 2.2.1. Popunjavanje prijave prometa nekretnina putem sustava ePorezna ………………………………………… 74 4. ZAKLJUČAK ………………………………………………………………………… 76 PRAVILNIK O OBRASCU PRIJAVE PROMETA NEKRETNINA I EVIDENCIJI PROMETA NEKRETNINA (Narodne novine, broj 1/17) I. TEMELJNE ODREDBE …………………………………………………………….. 77 II. OBRAZAC PRIJAVE PROMETA NEKRETNINA………………………… 77 Sadržaj obrasca Prijave…………………………………………………………….. 77 Podnošenje Prijave …………………………………………………………………. 81 10 SADRŽAJ III.EVIDENCIJA PROMETA NEKRETNINA ………………………………….. 81 Korištenje podataka iz Evidencije …………………………………………….. 82 PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE…………………………………………….. 83 PRILOZI ………………………………………………………………………………….83 Obrazac br. 1: Prijava prometa nekretnina …………………………….. 84 Obrazac br. 2: Zahtjev za ustupanje podataka iz Evidencije prometa nekretnina za kalendarsku godinu …….. 86 MIŠLJENJA POREZNE UPRAVE Mišljenja uz članak 5. – PREDMET OPOREZIVANJA ……………………… 89 Mišljenja uz članak 6. – POREZNI OBVEZNIK ………………………………. 98 Mišljenja uz članak 9. – POREZNA OSNOVICA …………………………… 101 Mišljenja uz članak 13. – OPĆA OSLOBOĐENJA …………………………. 107 Mišljenja uz članak 14. – POREZNO OSLOBOĐENJE PRI UNOSU NEKRETNINE U TRGOVAČKO DRUŠTVO …………………………….. 118 Mišljenja uz članak 15. – POREZNO OSLOBOĐENJE PRI NASLJEĐIVANJU, DAROVANJU I DRUGOM STJECANJU BEZ NAKNADE ……………………………………………………………………. 123 Mišljenja uz članak 21. – EVIDENCIJA PROMETA NEKRETNINA ………………………………………………………………………. 128 Mišljenja uz članak 29. – POVRAT POREZA………………………………….131

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

Karakter

Uvez