RAČUNOVODSTVO I POREZI ZA PODUZETNIKE - Naruči svoju knjigu

RAČUNOVODSTVO I POREZI ZA PODUZETNIKE

Autor: Dojčić, Ida; Lukač, Dinko; Rakijašić, Jasminka; Slovinac, Slovinac; Štahan, Mladen; Tušek, Boris Zaloker, Domagoj; Žager, Katarina
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: priručnik, stručna
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 1063
Uvez: Meki

74,32 

Priručnik koji cjelovito obuhvaća računovodstvenu problematiku za poduzetnike i njihove porezne savjetnike.

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

SKU: 2043 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Na 1063 stranica priručnik obuhvaća: računovodstvo, knjigovodstvo i poreze – primjere knjiženja poslovnih događaja po razredima, skupinama konta i kontima kontnog plana s uputama za primjenu HSFI-a i MSFI-a; upute za primjenu poreznih propisa s primjerima poreznih obračuna i knjiženja poreza na dohodak, PDV-a, poreza na dobit i drugih davanja; obračunska plaćanja, transakcije s povezanim osobama, troškove automobila i reprezentacije u 2017. i od 1.1.2018. te drugo.

Iz sadržaja:

I. O RAČUNOVODSTVU 1

RAČUNOVODSTVO (mr. sc. Mladen Štahan) 1

1.1. FINANCIJSKO I UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO 2

1.2. ORGANIZACIJSKI ASPEKT RAČUNOVODSTVA 2

1.3. PRAVNI OKVIR RAČUNOVODSTVA 4

1.4. RAČUNOVODSTVENI POSLOVI 5

1.4.1. Nadzor računovodstvenih poslova 6

1.5. PODUZETNICI I GRUPE PODUZETNIKA 7

1.5.1. Razvrstavanje poduzetnika 8

1.5.2. Razvrstavanje grupa poduzetnika 9

1.6. KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE 10

1.6.1. Sadržaj knjigovodstvenih isprava 10

1.6.2. Kontrola (likvidatura) knjigovodstvenih isprava 11

1.6.2.1. Postupak likvidature 12

1.6.3. Čuvanje knjigovodstvenih isprava 13

1.7. POSLOVNE KNJIGE I KONTNI PLAN 13

1.7.1. Vođenje poslovnih knjiga 15

1.7.2. Čuvanje poslovnih knjiga 16

1.8. GODIŠNJI POPIS 16

1.9. RAČUNOVODSTVENI STANDARDI I OPĆA NAČELA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA 17

1.9.1. Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (HSFI) 17

1.9.1.1. Opća načela financijskog izvještavanja 18

1.9.1.2. Osnovne računovodstvene kategorije 19

1.9.1.3. Mjerenje elemenata financijskih izvještaja 20

1.9.1.4. Priznavanje elemenata financijskog izvještaja 20

1.9.2. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI) 21

1.9.3. Odbor za standarde finacijskog izvještavanja (OSFI) 22

1.10. JEZIK I VALUTA POSLOVNIH KNJIGA I FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 22

1.11. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI PODUZETNIKA 22

1.11.1. Odgovornost za financijske izvještaje 23

1.11.2. Utvrđivanje financijskih izvještaja 24

1.11.2.1. Utvrđivanje financijskih izvještaja u d.d.-u 25

1.11.2.2. Utvrđivanje financijskih izvještaja u d.o.o.-u i j.d.o.o.-u 26

1.11.3. Javna objava i registar financijskih izvještaja 26

1.11.4. Rokovi za javnu objavu i predočenje financijskih izvještaja 29

1.11.5. Čuvanje financijskih izvještaja 31

1.11.6. Revizija financijskih izvještaja 31

1.11.6.1. Revizorski odbor 32

1.11.7. Godišnji financijski izvještaji 33

1.11.7.1. Vrste godišnjih financijskih izvještaja i obveznici sastavljanja 33

1.11.7.2. Godišnji konsolidirani financijski izvještaji 34

1.11.7.3. Poslovna godina i razdoblje sastavljanja GFI-a 36

1.11.7.4. Financijski izvještaji i ništavost (ništetnost) odluka skupštine 36

1.11.8. Financijski podaci za statističke i druge potrebe 37

1.11.9. Godišnje izvješće, izvješće poslovodstva, izvješće o plaćanjima u

javnom sektoru, izjava o kodeksu i nefinacijsko izvješće 37

1.11.9.1. Godišnje izvješće 37

1.11.9.2. Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja 39

1.11.9.3. Izvještaj o plaćanjima javnom sektoru 40

1.11.9.4. Izvješće poslovodstva 41

1.12. OBVEZNA IZVJEŠĆA PREMA ZTD-u 47

1.12.1. Izvješće uprave nadzornom odboru 47

1.12.2. Izvješće o poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja društva 47

1.12.3. Izvješće o rentabilnosti poslovanja a napose rentabilnosti uporabe vlastitog kapitala 48

1.12.4. Izvješće o tijeku poslova i stanju društva 49

1.12.5. Izvješće o likvidnosti i rentabilnosti 50

1.12.6. Izvješće uprave skupštini glede gubitka, prezaduženosti i nelikvidnosti 51

1.12.7. Izvješće nadzornog odbora skupštini 52

1.12.8. Druga obvezna izvješća 52

1.13. MENADŽERSKI IZVJEŠTAJI – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA POTREBE UPRAVLJANJA 52

1.13.1. Pristup izradi izvještaja za menadžere 53

1.13.1.1. Menadžerske funkcije 53

1.13.1.2. Menadžersko računovodstvo i računovodstvo troškova 55

1.13.1.3. Utjecaj transakcija na elemente financijskih izvještaja 56

1.13.1.4. Menadžerski izvještaji 58

I. KNJIGOVODSTVENI PRIRUČNIK 63

Razred 0: DUGOTRAJNA I DUGOROČNA IMOVINA 63 DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA IMOVINA (dr. sc. Boris Tušek) 63

1.1. IZDACI ZA RAZVOJ (konto 000) 68

1.2. KONCESIJE, PRAVA I DUGOROČNA ULAGANJA NA TUĐOJ

MATERIJALNOJ IMOVINI (konto 001) 70

1.3. PATENTI, LICENCE, ZAŠTITNI ZNACI, SOFTWARE I OSTALA

SLIČNA PRAVA (konto 002) 72

1.4. OSTALA PRAVA, ULAGANJA I IZDACI ZA NEMATERIJALNU IMOVINU (konto 003) 77

1.5. GOODWILL (konto 004) 77

1.6. NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI (konto 006) 79

1.7. PREDUJMOVI ZA NEMATERIJALNU IMOVINU (konto 007) 80

1.8. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE NEMATERIJALNE IMOVINE (konto 008) 81

1.9. ISPRAVAK VRIJEDNOSTI (AMORTIZACIJA) NEMATERIJALNE IMOVINE (konto 009) 81

II. DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA 81

– PRIRODNA BOGATSTVA TE GRAÐEVINSKI OBJEKTI, POSTROJENJA I OPREMA, ALATI, POKUĆSTVO, UMJETNIČKA DJELA I OSTALA

MATERIJALNA IMOVINA (dr. sc. Boris Tušek) 81

2.1. ZEMLJIŠTA (konto 010) 87

2.2. ULAGANJA U PRIRODNA BOGATSTVA U PRIPREMI (konto 016) 91

2.3. PREDUJMOVI ZA PRIRODNA BOGATSTVA (konto 017) 92

2.4. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE PRIRODNIH BOGATSTAVA (konto 018) 92

2.5. ISPRAVAK VRIJEDNOSTI (AMORTIZACIJA) PRIRODNIH BOGATSTAVA (konto 019) 92

2.6. GRAĐEVINSKI OBJEKTI (konto 020) 93

2.7. STROJEVI, POSTROJENJA I OPREMA (konto 021) 100

2.8. ALATI, POGONSKI INVENTAR, POKUĆSTVO I PRIJEVOZNA SREDSTVA (konto 022) 106

2.9. STANOVI I STAMBENE ZGRADE (konto 023) 107

2.10. UMJETNIČKA DJELA TRAJNE VRIJEDNOSTI (konto 024) 107

2.11. OSTALA MATERIJALNA IMOVINA (konto 025) 107

2.12. MATERIJALNA IMOVINA IZVAN UPORABE (konto 026) 107

2.13. MATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI (konto 027) 108

2.14. PREDUJMOVI ZA MATERIJALNU IMOVINU (konto 028) 108

2.15. ISPRAVAK VRIJEDNOSTI (AMORTIZACIJA) MATERIJALNE IMOVINE (konto 029) 108

III. BIOLOŠKA IMOVINA (Irena Slovinac) 111

3.1. VIŠEGODIŠNJI NASADI (konto 030) 113

3.2. TEMELJNO STADO (konto 031) 116

3.3. OSTALA BIOLOŠKA IMOVINA (konto 032) 118

3.4. BIOLOŠKA IMOVINA U PRIPREMI (konto 036) 118

3.5. PREDUJMOVI ZA BIOLOŠKU IMOVINU (konto 037) 119

3.6. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE BIOLOŠKE IMOVINE (konto 038) 119

3.7. ISPRAVAK VRIJEDNOSTI (OBRAČUNATA AMORTIZACIJA) BIOLOŠKE IMOVINE (konto 039) 120

IV. DUGOROČNA FINANCIJSKA IMOVINA (Jasminka Rakijašić) 120

4.1. ULAGANJA U UDJELE (DIONICE) I OSTALE VRIJEDNOSNE

PAPIRE POVEZANIH PODUZETNIKA (konto 040) 122

4.1.1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 124

4.1.2. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom 126

4.2. DUGOROČNI ZAJMOVI DANI POVEZANIM PODUZETNICIMA I OSOBAMA (konto 041) 128

4.2.1. Dugoročni zajmovi ostalim povezanim poduzetnicima i osobama 130

4.3. ULAGANJA U UDJELE (DIONICE) NEPOVEZANIH PODUZETNIKA (konto 042) 133

4.4. ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE NEPOVEZANIH PODUZETNIKA I OSTALIH OSOBA (konto 043) 136

4.5. DUGOROČNI ZAJMOVI DANI NEPOVEZANIM PODUZETNICIMA I OSTALIM OSOBAMA (konto 044) 140

4.6. DUGOROČNA ULAGANJA U BANKE I FINANCIJSKE INSTITUCIJE (konto 045) 143

4.7. DANI DEPOZITI, JAMSTVA I SL. NA ROK DUŽI OD 12 MJESECI (konto 046) 143

4.8. OSTALA DUGOROČNA FINANCIJSKA IMOVINA (konto 047) 144

4.9. OSTALA ULAGANJA KOJA SE OBRAČUNAVAJU METODOM UDJELA (konto 048) 145

4.10. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOROČNE FINANCIJSKE IMOVINE (konto 049) 145

V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (Jasminka Rakijašić) 147

5.1. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA OD POVEZANIH PODUZETNIKA I OSOBA (konto 050) 147

5.2. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (konto 051) 149

5.3. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA ZA PRODANA POTRAŽIVANJA (FAKTORING) (konto 053) 149

5.4. POTRAŽIVANJA U SPORU I RIZIČNA POTRAŽIVANJA (konto 054) 150

5.5. POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE ZA USLUGE (konto 055) 150

5.6. OSTALA DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (konto 056) 150

5.7. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA (konto 057) 150

5.8. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOROČNIH POTRAŽIVANJA (konto 059) 154

VI. ULAGANJA U NEKRETNINE (Domagoj Zaloker) 154

6.1. ULAGANJA U NEKRETNINE DANE U NAJAM (konto 060) 158

6.2. ULAGANJA U NEKRETNINE RADI PORASTA VRIJEDNOSTI (konto 064) 164

6.3. PREDUJMOVI ZA ULAGANJA U NEKRETNINE (konto 068) 165

6.4. ISPRAVAK VRIJEDNOSTI (OBRAČUNATA AMORTIZACIJA I VRIJEDNOSNO

USKLAĐENJE) ULAGANJA U NEKRETNINE (konto 069) 165

VII. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL (mr. sc. Mladen Štahan) 168

Razred 1: KRATKOTRAJNA I KRATKOROČNA IMOVINA 171

NOVAC U BANCI I BLAGAJNI (Domagoj Zaloker) 171

1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI (ŽIRO RAČUNI I TEKUĆI RAČUNI) (konto 100) 171

1.1.1. Obavljanje platnog prometa u zemlji 171

1.1.2. Otvaranje i zatvaranje transakcijskog računa 174

1.1.3. Nalozi za plaćanje 176

1.1.3.1. Popunjavanje obrazaca HUB-a 3 i HUB-a 3A 177

1.1.4. Žiro račun za redovito poslovanje 179

1.1.5. Žiro račun prijelazni konto 181

1.2. RAČUNI IZDVOJENIH SREDSTAVA (konto 101) 182

1.2.1. Otvoreni neopozivi dokumentarni akreditivi 182

1.3. BLAGAJNA (konto 102) 183

1.3.1. Mogućnosti plaćanja gotovim novcem 184

1.3.2. Blagajničke isprave 188

1.3.3. Vrste blagajni 193

1.4. DEVIZNI RAČUNI (konto 103) 195

1.4.1. Platni promet s inozemstvom 196

1.4.2. Nalozi za plaćanje u platnom prometu s inozemstvom 197

1.4.2.1. Nadzorna knjiga 199

1.4.3. Plaćanje i naplata u stranim sredstvima plaćanja u zemlji 200

1.5. DEVIZNI AKREDITIVI (konto 104) 201

1.6. DEVIZNA BLAGAJNA (konto 105) 202

VIII. KRATKOROČNA FINANCIJSKA IMOVINA – VRIJEDNOSNI PAPIRI

(Domagoj Zaloker) 204

2.1. MJENICE (konto 110) 204

2.1.1. Naziv i uloga pojedinih osoba u poslovima s mjenicom 205

2.1.2. Vrste mjenica i bitni sastojci mjenice 206

2.1.3. Izdavanje mjenice 208

2.1.3.1. Bjanko mjenica 210

2.1.4. Indosament ili prijenos mjenice 211

2.1.5. Akceptiranje mjenice 213

2.1.6. Aval (mjenično jamstvo) 213

2.1.7. Protestiranje, notifikacija i regres mjenice 214

2.1.8. Naplata mjenice 216

2.1.9. Eskont mjenice 217

2.2. ZADUŽNICE (konto 111) 219

2.2.1. Vrste zadužnica 220

2.2.1.1. Obična zadužnica 220

2.2.1.2. Bjanko zadužnica 222

2.2.2. Naplata zadužnice 224

2.2.3. Knjigovodstveno evidentiranje zadužnica 226

2.3. OBVEZNICE (konto 112) 227

2.4. ZAPISI (konto 113) 228

2.5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOROČNIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA (konto 119) 229

VIIII. POTRAŽIVANJA OD KUPACA (Irena Slovinac) 229

3.1. POTRAŽIVANJA O KUPACA U ZEMLJI (konto 120) 230

3.1.1. Potraživanja temeljem prodaje proizvoda, roba i usluga, dugotrajne imovine, materijala, otpadaka i sl. 231

3.1.2. Potraživanja za prodana potraživanja i vrijednosne papire (faktoring) 238

3.1.3. Potraživanja od kupaca građanina 241

3.2. POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU (konto 121) 244

3.3. POTRAŽIVANJA S TEMELJA PRODAJE NAPLAĆENE KREDITNIM KARTICAMA (konto 122) 248

3.4. ISPRAVAK VRIJEDNOSTI (VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE) POTRAŽIVANJA OD KUPACA (konto 129) 250

3.4.1. Porezno priznat ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca 252

3.4.2. Privremeno porezno priznat ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca 252

3.4.3. Privremeno porezno nepriznat ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca 254

X. DANI PREDUJMOVI (AVANSI) (Irena Slovinac) 255

4.1. PREDUJMOVI DANI ZA USLUGE (konto 130) 255

4.2. ISPRAVAK VRIJEDNOSTI DANIH PREDUJMOVA (konto 139) 256

KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA IZ POSLOVANJA S POVEZANIM PODUZETNICIMA I IZ ZAJEDNIČKOG POSLOVANJA (Irena Slovinac) 256

5.1. POTRAŽIVANJA IZ POSLOVANJA S POVEZANIM PODUZETNICIMA (konto 140) 256

5.1.1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe za isporučenu robu i usluge 257

5.1.2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom za isporučenu robu i usluge 258

5.1.3. Potraživanja od ostalih povezanih poduzetnika i osoba za isporučenu robu i usluge 259

5.1.4. Ostala potraživanja od poduzetnika unutar grupe 260

5.1.5. Ostala potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 260

5.1.6. Ostala potraživanja od ostalih povezanih poduzetnika i osoba 261

5.2. POTRAŽIVANJA OD POSLOVNIH JEDINICA U INOZEMSTVU (konto 141) 262

5.3. POTRAŽIVANJA OD IZVOZNIKA (konto 142) 262

5.4. POTRAŽIVANJA S TEMELJA UVOZA ZA TUĐI RAČUN (konto 143) 265

KRATKOROČNA ULAGANJA U FINANCIJSKU IMOVINU, DRUGA ULAGANJA I POTRAŽIVANJA (Jasminka Rakijašić) 269

6.1. ULAGANJA U UDJELE (DIONICE) I OSTALE VRIJEDNOSNE PAPIRE POVEZANIH PODUZETNIKA (konto 150) 269

6.2. DANI KRATKOROČNI ZAJMOVI POVEZANIM OSOBAMA (konto 151) 270

6.3. ULAGANJA U UDJELE (DIONICE) NEPOVEZANIH PODUZETNIKA (konto 152) 271

6.4. DANI KRATKOROČNI ZAJMOVI NEPOVEZANIM PODUZETNICIMA I OSOBAMA (konto 153) 273

6.5. DANI DEPOZITI, JAMSTVA I SL. (konto 154) 273

6.6. POTRAŽIVANJA ZA DEKLARIRANE (ODOBRENE) DIVIDENDE I NAKNADE ULAGAČIMA (konto 155) 274

6.7. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA ZA OTPLATE DUGOROČNIH KREDITA (ZAJMOVA) I POTRAŽIVANJA PO FINANCIJSKIM NAJMOVIMA KOJA DOSPIJEVAJU U TEKUĆEM RAZDOBLJU (konto 156) 275

6.8. POTRAŽIVANJA ZA KAMATE (konto 157) 275

6.9. OSTALA FINANCIJSKA IMOVINA (konto 158) 277

6.10. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOROČNIH FINANCIJSKIH

ULAGANJA I POTRAŽIVANJA (konto 159) 275

POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA, POTRAŽIVANJA OD RADNIKA, POTRAŽIVANJA ZA POVRATNU NAKNADU ZA AMBALAŽU I OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (mr. sc. Ida Dojčić) 278

7.1. PRETPOREZ (PDV U PRIMLJENIM RAČUNIMA, PLAĆENI PDV) 278

7.1.1. Odbitak pretporeza (konto 160) 278

7.1.2. Uvjeti za odbitak pretporeza 279

7.1.3. Vrijeme odbitka pretporeza 283

7.1.4. Ograničenje odbitka pretporeza 283

7.1.5. Evidentiranje pretporeza 284

7.1.6. Pretporez od primljenih isporuka, danih predujmova, plaćenog PDV-a 285

7.1.6.1. Pretporez po primljenim računima 286

7.1.6.2. Pretporez po primljenim računima za dane predujmove 289

7.1.6.3. Pretporez – obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama 290

7.1.7. Pretporez od primljenih isporuka u RH za koje PDV obračunava primatelj (tuzemni prijenos porezne obveze) 292

7.1.8. Pretporez od stjecanja dobara unutar EU-a 294

7.1.9. Pretporez od primljenih usluga iz EU-a 296

7.1.10. Pretporez od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih

obveznika bez sjedišta u RH 299

7.1.11. Pretporez pri uvozu 300

7.1.12. Ispravci pretporeza zbog prenamjene dobara 303

7.1.13. Potraživanja za PDV po poreznoj prijavi 311

7.1.14. Pretporez u drugim članicama EU u kojima je porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a 313

7.2. POTRAŽIVANJA ZA PREPLAĆENU CARINU I DRUGE PRISTOJBE (konto 161) 314

7.3. POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DOBIT I POREZ PO ODBITKU (konto 162) 315

7.3.1. Potraživanja za predujmove poreza na dobit ostvarene u zemlji 315

7.3.2. Potraživanja za plaćeni porez na dobit ostvarenu u inozemstvu 318

7.3.3. Potraživanja za više plaćeni porez na dobit 319

7.3.4. Potraživanja za plaćen porez na dobit po odbitku 320

7.4. POTRAŽIVANJA ZA OSTALE PREPLAĆENE POREZE, DOPRINOSE I ČLANARINE (konto 163) 321

7.4.1. Potraživanja za više plaćeni porez na promet nekretnina 321

7.4.2. Potraživanja za više plaćene posebne poreze i trošarine 324

7.4.3. Potraživanja za više plaćene lokalne poreze 325

7.4.4. Potraživanja za više plaćene doprinose i članarine 326

7.4.5. Potraživanja za više plaćen porez i prirez iz plaće, doprinose iz i na plaće

i ostala potraživanja za preplaćene poreze, doprinose i članarine 327

7.5. POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE PLAĆA (konto 164) 329

7.6. POTRAŽIVANJA OD ČLANOVA PODUZETNIKA (FIZIČKIH OSOBA) (konto 165) 329

7.7. POTRAŽIVANJA OD RADNIKA (konto 166) 331

7.7.1. Predujmovi za službena putovanja 331

7.7.2. Predujmovi za plaćanja nabave gotovinom 333

7.7.3. Potraživanje za manjkove i učinjene štete 334

7.8. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (konto 167) 336

7.8.1. Potraživanja za obavljene usluge popravka u garantnom roku

(prema proizvođaču/uvozniku) 336

7.8.2. Potraživanja za naknade štete 336

7.8.3. Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga 337

7.8.4. Potraživanja za državne potpore 337

7.9. POTRAŽIVANJA ZA POVRATNU NAKNADU ZA AMBALAŽU (konto 168) 339

7.10. ISPRAVAK VRIJEDNOSTI (VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE)

KRATKOROČNIH POTRAŽIVANJA (konto 169) 345

PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI PRIHODI (dr. sc. Katarina Žager) 341

8.1. UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI 343

8.2. OBRAČUNATI PRIHODI 345

Razred 2: KRATKOROČNE OBVEZE 346 OBVEZE PO IZDANIM KRATKOROČNIM VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA (Domagoj Zaloker) 349

1.1. OBVEZE ZA IZDANE MJENICE (konto 210) 349

1.2. OBVEZE ZA IZDANE OBVEZNICE (konto 212) 350

1.3. OBVEZE ZA IZDANE KOMERCIJALNE ZAPISE (konto 213) 351

OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA (Irena Slovinac) 352

2.1. OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI (konto 220) 352

2.2. OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA IZ INOZEMSTVA (konto 221) 363

2.3. OBVEZE S TEMELJA PLAĆANJA I NAPLATE KREDITNIM KARTICAMA (konto 222) 369

2.4. OBVEZE ZA NEFAKTURIRANU ROBU I USLUGE (konto 224) 371

 1. PRIMLJENI PREDUJMOVI (AVANSI) (Irena Slovinac) 372
 2. POSLOVNE OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZETNICIMA I IZ

ZAJEDNIČKOG POSLOVANJA (Irena Slovinac) 375

4.1. OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZETNICIMA (konto 240) 375

4.1.1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za primljenu robu i usluge 376

4.1.2. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom za isporučenu robu i usluge 377

4.1.3. Obveze prema ostalim povezanim poduzetnicima i osobama za isporučenu robu i usluge 378

4.1.4. Ostale obveze prema poduzetnicima unutar grupe 378

4.1.5. Ostale obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 379

4.1.6. Ostale obveze prema ostalim povezanim poduzetnicima i osobama 380

4.2. OBVEZE PREMA POSLOVNIM JEDINICAMA U INOZEMSTVU (konto 241) 381

4.3. OBVEZE S TEMELJA IZVOZA ZA TUĐI RAČUN (konto 242) 381

4.4. OBVEZE PREMA UVOZNIKU (konto 243) 383

KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE I OBVEZE ZA DIVIDENDE I NAKNADE ULAGAČIMA (Jasminka Rakijašić) 384

5.1. KRATKOROČNI ZAJMOVI (KREDITI) OD POVEZANIH PODUZETNIKA I OSOBA (konto 251) 384

5.2. KRATKOROČNI ZAJMOVI (KREDITI) OD NEPOVEZANIH

PODUZETNIKA I OSOBA (konto 253) 385

5.3. OBVEZE ZA DEPOZITE (POLOGE), JAMSTVA I SL. (konto 254) 387

5.4. OBVEZE ZA DIVIDENDE, NAKNADE ULAGAČIMA I NAGRADE IZ DOBITI (konto 255) 387

5.5. KRATKOROČNE OBVEZE ZA OTPLATE DUGOROČNIH KREDITA (ZAJMOVA) I PO FINANCIJSKIM NAJMOVIMA KOJE DOSPIJEVAJU U TEKUĆEM RAZDOBLJU (konto 256) 389

5.6. OBVEZE ZA KAMATE (konto 257) 389

5.7. OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE DIVIDENDI I NAKNADE ULAGAČIMA (konto 258) 390

5.8. OSTALE KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (konto 259) 390

7.1.1. Amortizacija iznad najviših porezno dopustivih stopa 592

7.1.2. Amortizacija obračunata na povećanje vrijednosti imovine revalorizacijom 593

7.2. POREZNO NEPRIZNATI TROŠKOVI REPREZENTACIJE (konto 461) 593

7.2.1. 50% troškova reprezentacije 593

7.2.2. 50% upotrijebljenih vlastitih proizvoda, usluga i roba za reprezentaciju 595

7.3. POREZNO NEPRIZNATI TROŠKOVI ZA OSOBNI PRIJEVOZ (OSOBNI AUTOMOBILI, PLOVILA, ZRAKOPLOVI I SL.) (konto 462) 596

7.3.1. Amortizacija vozila za osobni prijevoz na osnovicu iznad 400.000,00 kn 596

7.3.2. 50% troška motornog benzina i dizelskog goriva za vozila za osobni prijevoz 597

7.4. POREZNO NEPRIZNATA DUGOROČNA REZERVIRANJA TROŠKOVA I RIZIKA (konto 463) 597

7.5. OSTALI POREZNO NEPRIZNATI TROŠKOVI (konto 468) 598

7.5.1. Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe 598

7.5.2. Troškovi prisilne naplate poreza i drugih davanja 598

 1. TROŠKOVI OSOBLJA (Jasminka Rakijašić) 599

8.1. OBRAČUN PLAĆA (konta 470, 471 i 472) 600

8.1.1. Plaća u naravi 605

8.1.2. Naknada za neiskorišteni godišnji odmor 609

8.1.3. Evidentiranje neiskorištenih godišnjih odmora 611

 1. RASPORED TROŠKOVA (Irena Slovinac) 613

Razred 5: INTERNI OBRAČUNI (Irena Slovinac) 615

 1. EVIDENTIRANJE U RAZREDU 5 615

1.1. POVEZIVANJE RAZREDA 5 I DRUGIH KONTA GLAVNE KNJIGE 615

1.2. POSTUPAK AUTONOMNIH KONTA RAZREDA 5 625

Razred 6: PROIZVODNJA, PROIZVODI I ROBA 629

 1. RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE (Irena Slovinac) 629

1.1. OBRAČUN I RASPORED TROŠKOVA PROIZVODNJE (konto 600) 629

1.1.1. Raspored troškova poslovanja 629

1.1.2. Metode obračuna proizvodnje 630

1.1.2.1. Obračun troškova proizvodnje po radnom nalogu 631

1.2.2.2. Obračun troškova u procesnoj proizvodnji 635

1.2.2.3. Metoda standardnog troška 638

1.2. UTVRĐIVANJE CIJENE GOTOVIH PROIZVODA 643

1.2.1. Dodatna kalkulacija 643

1.2.2. Djelidbena kalkulacija 644

1.3. PROIZVODNJA U DORADI, OBRADI I MANIPULACIJI (konto 601) 645

1.4. ISPRAVAK VRIJEDNOSTI PROIZVODNJE, NEDOVRŠENE PROIZVODNJE, POLUPROIZVODA I DIJELOVA (konto 607) 646

1.5. ODSTUPANJA OD STANDARDNIH TROŠKOVA (PLANSKIH CIJENA) PROIZVODNJE (konto 609) 648

 1. GOTOVI PROIZVODI (Irena Slovinac) 648

2.1. GOTOVI PROIZVODI U SKLADIŠTU (konto 630) 649

2.2. GOTOVI PROIZVODI U TUĐEM SKLADIŠTU (konto 631) 655

2.3. GOTOVI PROIZVODI U DORADI, OBRADI, MANIPULACIJI (konto 632) 655

2.4. GOTOVI PROIZVODI U PRODAVAONICI (konto 633) 657

2.5. URAČUNANI PDV U CIJENI PROIZVODA U PRODAVAONICI (konto 634) 660

2.6. ZALIHE NEKURENTNIH PROIZVODA I OTPADAKA (konto 635) 660

2.7. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA (konto 637) 660

2.8. URAČUNANA MARŽA PROIZVODA U PRODAVAONICI (konto 638) 662

2.9. ODSTUPANJE OD STANDARDNIH (PLANSKIH CIJENA) PROIZVODA (konto 639) 662

 1. BIOLOŠKA IMOVINA (Irena Slovinac) 663

3.1. BIOLOŠKA IMOVINA – PROIZVODNJA U TIJEKU (konto 640) 664

3.2. BIOLOŠKA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI (konto 641) 667

3.3. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE BIOLOŠKE IMOVINE (konto 648) 668

 1. TRGOVAČKA ROBA (Irena Slovinac) 668

4.1. KUPOVNA CIJENA ROBE (konto 650) 672

4.2. ZAVISNI TROŠKOVI NABAVE KOJI SE MOGU UKLJUČITI U VRIJEDNOST ZALIHA ROBE (konto 651) 673

4.3. CARINA, DRUGE UVOZNE PRISTOJBE I TROŠKOVI UVOZA ROBE (konto 652) 673

4.4. POSEBNI POREZI (TROŠARINE) I NEPOVRATNI POREZI KOJI SE PLAĆAJU PRI UVOZU I NABAVI ROBE (konto 653) 673

4.5. NEPOVRATNE NAKNADE ZA AMBALAŽU (konto 658) 673

4.6. OBRAČUN NABAVE ROBE (konto 659) 673

4.7. ROBA U SKLADIŠTU (konto 660) 681

4.7.1. Prodaja robe u veleprodaji i obračun utroška zaliha 684

4.8. ROBA U TUĐEM SKLADIŠTU (konto 661) 689

4.9. ROBA U DORADI, OBRADI, KOMISIJSKOJ PRODAJI (konto 662) 689

4.9.1. Roba na doradi, obradi i sl. 690

4.9.2. Roba na putu 692

4.9.3. Roba u komisiji 693

4.10. ROBA U PRODAVAONICI (konto 663) 700

4.10.1. Zaduženje robe u prodavaonici na malo 701

4.10.2. Prodaja robe u trgovini na malo 705

4.11. URAČUNANI POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (konto 664) 710

4.12. ROBA U CARINSKOM SKLADIŠTU ILI SLOBODNOJ ZONI (konto 665) 710

4.13. ZALIHE NEKURENTNE ROBE I OTPADAKA (konto 667) 715

4.14. ISPRAVAK VRIJEDNOSTI ROBE (VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE) (konto 668) 715

4.15. RAZLIKA U CIJENI ROBE (konto 669) 719

 1. PREDUJMOVI (AVANSI) ZA ROBU (Irena Slovinac) 721

5.1. PREDUJMOVI DANI ZA NABAVU ROBE (konto 670) 721

5.2. ISPRAVAK VRIJEDNOSTI DANIH PREDUJMOVA ZA ROBU (konto 678) 722

 1. DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI (Domagoj Zaloker) 723

6.1. KLASIFIKACIJA DUGOTRAJNE IMOVINE NAMIJENJENE PRODAJI 723

6.2. POČETNO MJERENJE DUGOTRAJNE IMOVINE NAMIJENJENE PRODAJI 725

6.3. NAKNADNO MJERENJE DUGOTRAJNE IMOVINE NAMIJENJENE PRODAJI 727

6.4. PRESTANAK PRIZNAVANJA DUGOTRAJNE IMOVINE NAMIJENJENE PRODAJI 729

6.4.1. Prestanak priznavanja prodajom 729

6.4.2. Prestanak priznavanja vraćanjem u uporabu 730

Razred 7: RASHODI I PRIHODI 733

 1. POSLOVNI RASHODI (Irena Slovinac) 734

1.1. TROŠKOVI KOJI NEPOSREDNO TERETE PRIHODE OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (konto 700) 734

1.2. TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA (konto 701) 735

1.3. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE (konto 702) 737

1.3.1. Nabavna vrijednost prodane robe 737

1.3.2. Nabavna vrijednost prodane robe u tranzitu 739

1.4. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE (GUBITAK OD UMANJENJA) DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE (konto 703) 740

1.5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE ZALIHA (konto 704) 742

1.6. MANJKOVI DUGOTRAJNE I KRATKOTRAJNE IMOVINE (konto 705) 743

1.6.1. Porezno priznati manjkovi 744

1.6.2. Porezno nepriznati manjkovi 745

1.7. OTPIS I ISPRAVAK VRIJEDNOSTI NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA (konto 706) 747

1.8. NAKNADNO UTVRĐENI RASHODI IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA (konto 707) 749

1.9. OSTALI POSLOVNI RASHODI (konto 709) 750

1.9.1. Naknadno odobreni popusti, kasa-skonta i sl. u tekućem razdoblju 751

 1. FINANCIJSKI RASHODI (Jasminka Rakijašić) 751

2.1. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE (konto 710) 754

2.2. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S DRUŠTVIMA POVEZANIM SUDJELUJUĆIM INTERESOM (konto 711) 756

2.3. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S OSTALIM POVEZANIM PODUZETNICIMA I OSOBAMA (konto 712) 756

2.4. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM PODUZETNICIMA I OSOBAMA (konto 713) 756

2.5. RASHODI OD SMANJENJA VRIJEDNOSTI DIONICA I UDJELA KOJE SE VODE PRIMJENOM METODE UDJELA (konto 714) 759

2.6. RASHODI (GUBICI) OD PRESTANKA PRIZNAVANJA FINANCIJSKE

IMOVINE (konto 715) 760

2.7. TROŠKOVI DISKONTA (konto 716) 761

2.8. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (konto 719) 761

 1. NEREALIZIRANI GUBICI (RASHODI) (Jasminka Rakijašić) 761

3.1. NEREALIZIRANI RASHODI (GUBICI) OD SMANJENJA VRIJEDNOSTI

FINANCIJSKE IMOVINE (konto 720) 763

3.2. NEREALIZIRANI RASHODI (GUBICI) OD POVEĆANJA FER VRIJEDNOSTI

FINANCIJSKIH OBVEZA (konto 722) 764

3.3. NEREALIZIRANI RASHODI (GUBICI) OD SMANJENJA FER VRIJEDNOSTI

ULAGANJA U NEKRETNINE (konto 724) 765

3.4. NEREALIZIRANI RASHODI (GUBICI) OD SMANJENJA FER VRIJEDNOSTI

BIOLOŠKE IMOVINE (konto 725) 765

3.5. OSTALI NEREALIZIRANI RASHODI (GUBICI) (konto 729) 765

 1. OSTALI RASHODI (Domagoj Zaloker) 765

4.1. RASHODI (GUBICI) OD PRESTANKA PRIZNAVANJA NEMATERIJALNE

I MATERIJALNE IMOVINE (konto 730) 766

4.1.1. Rashodi (gubici) od otuđenja nematerijalne imovine 766

4.1.2. Rashodi (gubici) od otuđenja materijalne imovine 766

4.1.3. Rashodi (gubici) temeljem rashoda nematerijalne imovine 767

4.1.3. Rashodi (gubici) temeljem rashoda materijalne imovine 768

4.1.4. Porezno nepriznati rashodi od povlačenja, otuđenja i rashoda

nematerijalne i materijalne imovine 770

4.2. RASHODI (GUBICI) TEMELJEM POVLAČENJA ILI OTUĐENJA ULAGANJA

U NEKRETNINE (konto 732) 772

4.3. RASHODI DUGOTRAJNE IMOVINE NAMIJENJENE PRODAJI (I SKUPINE

ZA OTUĐENJE) (konto 735) 773

4.4. RASHOD TEMELJEM SMANJENJA KNJIGOVODSTVENE VRIJEDNOSTI

DUGOTRAJNE IMOVINE KOJA PRESTAJE BITI KLASIFICIRANA KAO

NAMIJENJENA PRODAJI (konto 736) 774

 1. POREZNO NEPRIZNATI RASHODI (mr. sc. Ida Dojčić)

(Alternativno, umjesto unutar skupina konta 70, 71, 72 i 73) 774

5.1. POREZNO NEPRIZNATO VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE (ISPRAVAK

VRIJEDNOSTI I OTPIS) NEMATERIJALNE I MATERIJALNE IMOVINE (konto 740) 775

5.2. POREZNO NEPRIZNATO VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE (ISPRAVAK

VRIJEDNOSTI I OTPIS) FINANCIJSKE IMOVINE (konto 741) 777

5.3. POREZNO NEPRIZNATO VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE (ISPRAVAK

VRIJEDNOSTI I OTPIS) KRATKOTRAJNE IMOVINE (konto 742) 778

5.4. POREZNO NEPRIZNATI MANJKOVI (konto 743) 778

5.5. POREZNO NEPRIZNATO VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE

(ISPRAVAK VRIJEDNOSTI I OTPIS) NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA (konto 744) 780

5.6. POREZNO NEPRIZNATI DAROVI, DONACIJE I SPONZORSTVA (konto 745) 782

5.7. POREZNO NEPRIZNATA IZUZIMANJA I SKRIVENE ISPLATE DOBITI (konto 746) 783

5.8. POREZNO NEPRIZNATI RASHODI OD SMANJENJA FER VRIJEDNOSTI

ULAGANJA U NEKRETNINE (konto 747) 785

 1. POSLOVNI PRIHODI (Irena Slovinac) 786

6.1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (konto 750) 786

6.1.1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga poduzetnicima unutar grupe 788

6.1.2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga društvima povezanim

sudjelujućim interesom 788

6.1.3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim

poduzetnicima i osoba 788

6.1.4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga nepovezanim poduzetnicima

i ostalim osobama 789

6.2. PRIHODI OD NAJAMNINA I ZAKUPNINA (konto 751) 789

6.3. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (konto 752) 791

6.4. PRIHODI OD TRGOVAČKIH USLUGA (konto 753) 792

6.5. PRIHODI OD SUBVENCIJA, DOTACIJA, REGRESA, KOMPENZACIJA I

POVRATA PRISTOJBI (konto 754) 793

6.6. VIŠKOVI (konto 755) 794

6.7. PRIHODI OD NAPLAĆENIH OTPISANIH (ISPRAVLJENIH) POTRAŽIVANJA

(konto 756) 795

6.8. NAKNADNO UTVRĐENI PRIHODI IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA (konto 757) 796

6.9. PRIHODI OD UKIDANJA DUGOROČNIH REZERVACIJA ZA TROŠKOVE I RIZIKE

(konto 758) 798

6.10. OSTALI POSLOVNI PRIHODI (konto 759) 798

6.10.1. Naknadno odobreni popusti, kasa-skonta i sl. u tekućem razdoblju 79

/ … /

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

, , , , , ,

Karakter

,

ISBN

Uvez

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “RAČUNOVODSTVO I POREZI ZA PODUZETNIKE”

Povezane knjige - Naša preporuka