KOMUNALNO GOSPODARSTVO I NAJAM STANOVA - Naruči svoju knjigu

KOMUNALNO GOSPODARSTVO I NAJAM STANOVA

Autor: Bienenfeld, Josip; Ivanović, Mladen; Kemeter, Dragica
Područje: Pravo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 193
Uvez: Meki

210,00 Kn

SKU: 3379 Kategorija: Oznaka:

Više o knjizi – recenzije i sadržaj

O knjizi

  • novine u propisima
  • ogledni primjeri
  •  tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 68/18) i pročišćeni tekst Zakona o najmu stanova (Nar. nov., br. 91/96, 48/98 – Odluka USRH, 66/98 – ispr. Odluke USRH, 22/06 i 68/18)

Iz sadržaja

Josip Bienenfeld, dipl. iur., načelnik Sektora za zakonodavstvo u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja

OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U PROVEDBI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O NAJMU STANOVA

1. RAZLOZI DONOŠENJA ZAKONA …………………………………………………….. 13 1.1. Zakon o najmu stanova ……………………………………………………………………… 13 1.2. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske iz 1998. ………………………… 14 1.3. Presuda Europskog suda za ljudska prava u predmetu Statileo protiv Hrvatske ………………………………………………………………………………….. 15 2. USKLAĐIVANJE ZAKONA S ODLUKOM USTAVNOG SUDA ……… 16

3. MJERE ZA OSTVARENJE PRAVA VLASNIKA STANOVA …………….. 17 3.1. Postupno povećanje iznosa zaštićene najamnine ……………………………… 17 3.2. Prestanak prava na zaštićenu najamninu i druga prava …………………… 18

4. ZAŠTITA OSJETLJIVIH SKUPINA GRAĐANA ……………………………….. 19 4.1. Plaćanje povećanja zaštićene najamnine ………………………………………….. 20 4.2. Dužnost osiguranja drugog stana ……………………………………………………… 20 4.3. Prednost smještaja u domu za starije i nemoćne osobe ……………………. 21 4.4. Pravo na subvenciju slobodno ugovorene najamnine ………………………. 22

5. MJERE OLAKŠAVANJA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA …… 24 5.1. Najam i kupnja stanova iz programa POS-a i drugih stanova u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne samouprave …………. 24 5.2. Programi za subvencioniranje kredita za kupnju, odnosno gradnju stana ili kuće …………………………………………………………………………. 24 5.3. Stručna pomoć u pronalaženju i posredovanju u sklapanju ugovora o najmu, odnosno kupovini stana ili kuće …………………………… 25

6. MJERE ZA OSIGURANJE PROVEDBE IZMJENA ZNSa ……………….. 25

7. ZAKLJUČAK …………………………………………………………………………………………… 26

 

Josip Bienenfeld, dipl. iur., načelnik Sektora za zakonodavstvo u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja

PRIKAZ NOVOG ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

1. UVOD ………………………………………………………………………………………………………. 31 1.1. Razlozi donošenja novog Zakona ……………………………………………………… 31 1.2. Najvažnije razlike između Nacrta prijedloga Zakona na savjetovanju s javnošću i Prijedloga Zakona …………………………………….. 33 1.3. Razlike između Prijedloga Zakona i Konačnog prijedloga Zakona ……………………………………………………………………………… 35

2. NORMATIVNA RJEŠENJA NOVOG ZAKONA ………………………………… 38 2.1. Predmet Zakona te obuhvat i načela komunalnog gospodarstva …………………………………………………………………………………….. 38 2.2. Komunalne djelatnosti ………………………………………………………………………. 39 2.2.1. Pojedine komunalne djelatnosti ……………………………………………. 39 2.2.2. Obavljanje komunalne djelatnosti …………………………………………. 41 2.2.3. Organizacijski oblici obavljanja komunalnih djelatnosti ………………………………………………………………………………. 42 2.2.4. Financiranje uslužnih komunalnih djelatnosti ……………………… 45 2.3. Komunalna infrastruktura ………………………………………………………………… 47 2.3.1. Komunalna infrastruktura i njezin pravni status ………………….. 47 2.3.2. Građenje i održavanje komunalne infrastrukture …………………. 48 2.4. Financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture …………. 50 2.4.1. Komunalni doprinos ……………………………………………………………… 51 2.4.2. Komunalna naknada ……………………………………………………………… 55 2.5. Komunalni red …………………………………………………………………………………… 58 2.5.1. Odluka o komunalnom redu …………………………………………………. 58 2.5.2. Upravno tijelo ………………………………………………………………………… 59 2.5.3. Komunalni redari ………………………………………………………………….. 59 2.6. Nadzor nad provedbom Zakona ……………………………………………………….. 61 2.7. Prijelazne i završne odredbe ……………………………………………………………… 61 2.7.1. Započeti postupci ………………………………………………………………….. 61 2.7.2. Podzakonski propisi i ustrojavanje evidencije komunalne infrastrukture ……………………………………………………… 62 2.7.3. Evidentiranje komunalne infrastrukture u katastru i zemljišnoj knjizi …………………………………………………………………….. 63 Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu i izmjene Zakona o najmu stanova.indd 6 ovi Zakon o komunalnom gospodarstvu i izmjene Zakona o najmu stanova.indd 6 8/30/2018 2:32:48 PM /30/2018 2:32:48 PM 7 SADRŽAJ 2.7.4. Osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti ……………………….. 64

3. ZAKLJUČAK …………………………………………………………………………………………… 64

 

mr. sc. Dragica Kemeter, pročelnica Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca

NOVO UREĐENJE KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA

1. UVOD ………………………………………………………………………………………………………. 69

2. KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOS PREMA NOVOM ZAKONU O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU …………………………………………………………………………………. 70 2.1. Komunalna naknada ………………………………………………………………………….. 70 2.1.1. Uvod ………………………………………………………………………………………. 70 2.1.2. Plaćanje komunalne naknade ………………………………………………… 70 2.1.3. Obveza plaćanja komunalne naknade …………………………………… 71 2.1.4. Odluka o komunalnoj naknadi i Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade ……………………………………………………… 71 2.1.5. Obračun komunalne naknade ……………………………………………….. 72 2.1.6. Rješenje o komunalnoj naknadi ……………………………………………. 73 2.2. Komunalni doprinos…………………………………………………………………………. 73 2.2.1. Uvod ………………………………………………………………………………………. 73 2.2.2. Plaćanje/neplaćanje komunalnog doprinosa ………………………… 75 2.2.3. Odluka o komunalnom doprinosu ………………………………………… 76 2.2.4. Komunalni doprinos za zgrade, otvorene bazene… …………………………………………………………………………………. 76 2.2.5. Uklanjanje zgrade, dogradnja i nadogradnja …………………………. 78 2.2.6. Rješenje o komunalnom doprinosu ………………………………………. 78 2.2.7. Izmjena ovršnog odnosno pravomoćnog rješenja o komunalnom doprinosu ………………………………………………………… 79 2.2.8. Poništenje ovršnog odnosno pravomoćnog rješenja o komunalnom doprinosu ………………………………………………………… 80 2.2.9. Uračunavanje komunalnog doprinosa kao plaćenog dijela komunalnog doprinosa ………………………………………………… 80 2.2.10. Primjena Zakona o prostornom uređenju …………………………… 80

 

mr. sc. Dragica Kemeter, pročelnica Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca

USKLAĐIVANJE AKATA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE S NOVIM ZAKONOM O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

1. UVODNO O PRIJELAZNIM I ZAVRŠNIM ODREDBAMA NOVOG ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU …………… 85

2. USKLAĐENJE ODLUKE O KOMUNALNOM REDU ……………………….. 88 2.1. Opće odredbe ……………………………………………………………………………………. 88 2.2. Organizacija i djelokrug …………………………………………………………………….. 89 2.3. Ostale odluke o uređenju komunalnog reda …………………………………….. 90 2.4. Ovlasti i postupak komunalnih redara ……………………………………………… 90

3. USKLAĐENJE ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU ………….. 92 3.1. Opće odredbe ……………………………………………………………………………………. 92 3.2. Zone za plaćanje komunalnog doprinosa …………………………………………. 94 3.3. Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa…………………………………….. 95 3.4. Način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa ……………………………….. 95 3.5. Oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa …………………………….. 96 3.6. Rješenje o komunalnom doprinosu …………………………………………………… 98

4. USKLAĐIVANJE ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI ……………100 4.1. Opće odredbe …………………………………………………………………………………..100 4.2. Svrha komunalne naknade ……………………………………………………………….100 4.3. Obveznici i obveza plaćanja komunalne naknade …………………………..101 4.4. Područja zona, koeficijenti zone, koeficijenti namjene, rok plaćanja, oslobođenje od plaćanja ……………………………………………………102 4.5. Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade …………………………………………………………………………………………….104 4.6. Obračun komunalne naknade …………………………………………………………104 4.7. Rješenje o komunalnoj naknadi ……………………………………………………….105

5. ZAKLJUČNO …………………………………………………………………………………………105

OGLEDNI PRIMJER ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI ……………………………………………………………………………………………..106 OGLEDNI PRIMJER ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU ………………………………………………………………………………………..114

 

Mladen Ivanović, savjetnik za pravna pitanja, edukaciju i obuku u Udruzi općina

POSTUPANJE KOMUNALNIH REDARA NA TEMELJU NOVOG ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

1. UVOD ……………………………………………………………………………………………………..127

2. RADNOPRAVNI STATUS I OVLASTI KOMUNALNIH REDARA .128

3. ZAJEDNIČKO OBAVLJANJE POSLOVA KOMUNALNOG REDARSTVA …………………………………………………………………………………………128 4. OBRAZOVANJE KOMUNALNIH REDARA …………………………………….129

5. OVLASTI KOMUNALNIH REDARA …………………………………………………129

6. POMOĆ PRI UREDOVANJU KOMUNALNIH REDARA ……………….131

7. OBVEZA POSTUPANJA KOMUNALNIH REDARA ………………………131

8. OBVEZA OBUSTAVLJANJA POSTUPKA ………………………………………..132

9. POSTUPOVNE ODREDBE KOJE ODSTUPAJU OD OPĆIH PRAVILA ZUPa ……………………………………………………………………………………133

10. PRAVNI LIJEK ………………………………………………………………………………………133

11. NADZOR NAD POSTUPANJEM KOMUNALNIH REDARA …………134

12. PREKRŠAJNE ODREDBE KOJE ŠTITE POSTUPANJE KOMUNALNIH REDARA ……………………………………………………………………134

PRILOZI

1. ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU (Nar. nov., br. 68/18) ………………………………………………………………………………..137

2. ZAKON O NAJMU STANOVA (Nar. nov., br. 91/96, 48/98 – Odluka USRH, 66/98 – Rješenje o ispravku Odluke USRH, 22/06 i 68/18) redakcijski pročišćeni tekst Zakona …………………………..173

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

, ,

Karakter

Uvez

Povezane knjige - M.E.P.-ova preporuka

ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

s komentarom, sudskom praksom, poveznicama, kazalom, primjerima akata

Sarvan, Desanka; Vuk, Jasna